Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Konference Knihovny současnosti 2014

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR si Vás dovolují pozvat na konferenci Knihovny současnosti 2014, která se koná 9.-11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci.

Zaměření konference Knihovny současnosti 2014 (KS 2014)

Také dvacáté druhé pokračování konference (poprvé konané v roce 1993) bude zahrnovat žhavá témata odrážející rozvojové trendy a nabízející řešení problematických stránek knihoven současnosti.
Konference se dlouhodobě zaměřuje na poskytování vzdělávacích a kulturních služeb v českých knihovnách. Tento hlavní motiv bude v úvodních přednáškách obohacen o trendy knihovnictví ve Skandinávii a konkrétní zkušenosti z měst Oslo a Sigtuna. Právě v Sigtuně, která prochází obdobím mimořádného a všestranného rozvoje, se díky správným manažerským rozhodnutím podařilo změnit nefunkční systém knihoven na pružný a vyhledávaný. Obliba nových služeb u veřejnosti zde také přispěla k rozhodnutí postavit novou knihovnu.
Vzdělaní a vstřícní knihovníci jsou základem každé dobré knihovny, proto padlo rozhodnutí zařadit na KS 2014 programový blok k oblasti lidských zdrojů.
V konkurenčním prostředí dalších institucí (zejména ve větších městech) je nutno věnovat patřičnou pozornost marketingovým aktivitám, které v programu konference figurují již potřetí, a to tentokrát jak v přednáškové části, tak i v praktickém workshopu.
Na přípravě Centrálního portálu knihoven se podílí týmy odborníků a přípravné činnosti ještě zdaleka nekončí. I celostátní konference je vhodnou platformou k utříbení očekávání a názorů na skokový posun v nabídce služeb veřejnosti, který má portál přinést.
Služby pro produktivní generaci, ochrana uživatelů internetu, nástroje k vyhledávání informací a další oblasti jsou součástí nabitého programu, který konference KS 2014 připravovaná pro 300 osob nabídne.
Přejme si, aby i letos odjížděli účastníci obohaceni o nové poznatky, zkušenosti a přátelské vztahy.

Preamble of the Conference

The twenty-second year of the Conference (first held in 1993) will include hot topics reflecting the development trends and offering solutions to problematic aspects of today’s libraries.
The Conference has long focused on providing educational and cultural services in Czech libraries. This main theme will be enriched with introductory lectures on trends in Scandinavia and specific experiences of the cities of Oslo and Sigtuna. Sigtuna is now undergoing a period of extraordinary and universal development in all areas and libraries are no exception. Thanks to good decisions, the dysfunctional system of libraries has been changed to a flexible and widely used one in this city. The popularity of new services has also contributed to the decision to build a new library.
Educated and helpful librarians are the basis of any good library, so the decision was made to include the program block dealing with human resources.
In the competitive environment of other institutions (especially in larger cities), it is necessary to focus on marketing activities. They have been included in the Conference program for the third time, this time as a lecture and a practical workshop.
Teams of specialists co-operate on preparation of the Central Portal of Czech Libraries, and the preparatory activities are still far from end. Also the national conference is a convenient platform to clarify opinions and expectations to significantly improve future public services of the Portal.
Services for productive age group, protection of Internet users, tools for finding information and other areas are part of a busy schedule that the Conference prepared for 300 participants.
We hope that participants will leave the Conference enriched with new knowledge, experience and friendly relations.

Program

9. 9. 2014 od 13:00 do 14:25 hod., velká aula
Zahájení Ing. Lea Prchalová, předsedkyně Sdružení knihoven ČR.
Úvodní slovo Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.
Úvodní slovo Mgr. Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury.
Uvítání RNDr. Jitka Holásková, ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci.
Předávání medailí Z. V. Tobolky.

9. 9. 2014 (14:30-18:00 hod.), velká aula
Trendy rozvoje knihoven. (Garanti: Ing. Lea Prchalová, prchalovasvkos.cz, RNDr. Tomáš Řehák, rehaktmlp.cz.)
Potřeba transformace knihoven. The Need of Libraries Transformation.
Liv Saeteren, Emeritus Directress of Oslo City Library, emeritní ředitelka Městské knihovny v Oslo

16:00-16:30 hod. přestávka

Trendy švédského knihovnictví aplikované v Sigtuně. Trends in Swedish Libraries Adapted in the Community of Sigtuna. Anotace.
Monica Dahlgren, Kulturchef/Head of Culture Department, Sigtuna kommun, vedoucí kulturního oddělení úřadu Sigtuna, Lena Gustafson Randau, Directress of Märsta Library, ředitelka Městské knihovny v Märstě, Zuzana Helinsky, Consultant for Librarianship, konzultantka pro knihovnictví

10. 9. 2014 jednání v sekcích
8:30-10:00, 10:30-12:45 hod., přednáškový sál
Řízení lidských zdrojů.
(Garant: Mgr. Eva Svobodová, eva.svobodovasvkhk.cz,)
Řízení lidských zdrojů v knihovnách - obecný úvod do problematiky. Anotace.
PhDr. Bc. Zuzana Šidlichovská, doktorské studium na FF UK, obor Informační věda, lektorka
Adaptační proces z hlediska personální práce. Anotace.
Bc. Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích

10:00-10:30 hod. přestávka

Zkušenosti se získáváním nových pracovníků ve specializované knihovně středního typu - (NLK). Anotace.
PhDr. Helena Bouzková, Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna v Praze
Výběr nových zaměstnanců a jejich adaptace v organizaci. Anotace.
Mgr. Jana Hrdličková, Městská knihovna v Praze
Zaměstnávání cizinců v knihovnách. Anotace.
Mgr. Milan Jenč, Franziska Stölzel, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Senioři za pultem aneb Co přinese zvyšující se věk odchodu do důchodu a jak se na to připravit... Anotace.
Mgr. Zlata Houšková
Prezentace firmy LANius s.r.o.

13:30-15:00, 15:30-17:00 hod., přednáškový sál
P. R. marketing knihovnických služeb.
(Garant: Ing. Libuše Nivnická, nivnickakjm.cz)
Metodika tvorby marketingové koncepce pro prostředí veřejných knihoven. Anotace.
PhDr. Libuše Foberová, PhD., Slezská univerzita v Opavě, Mgr. Denisa Illíková, Ostravská univerzita v Ostravě
Malý bibliobus jako velký propagační předmět. Anotace.
Ondřej Fiedler, Vanda Fritschová, Městská knihovna v Praze
Nastupte si, prosím... a staňte se našimi čtenáři. Anotace.
Bc. Jana Kuncová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Jak komunikovat s teenagery. Anotace.
Miloslav Linc, Irena Šormová, Městská knihovna v Praze

15:00-15:30 hod. přestávka

Prezentace firmy Anopress IT a.s.
Regionální kampaň jako nástroj marketingu. Anotace.
Bc. Vladimíra Buchtová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Koncepce RF v Jihomoravském kraji 2015-2020. Tvorba marketingové koncepce MZK. Anotace.
Mgr. Martina Bartáková, Mgr. Barbora Buchtová, Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovna jako (ne)zanikající instituce - závěry projektu BiblioEduca. Anotace.
Alžběta Strnadová, KTP - Společnost pro kvalifikaci na trhu práce
Priorita 19 aneb Marketing podle koncepce. Anotace.
Mgr. Pavlína Lonská, Městská knihovna v Praze

8:15-9:45 hod., velká aula
Katalogizační pravidla RDA v širších souvislostech. (
Garant: Ing. Jiří Mika, mikasvkkl.cz)
Vývoj RDA a jejich prosazování ve světě. Anotace.
Mgr. Jarmila Přibylová, Národní knihovna ČR
RDA - nová katalogizační pravidla. Anotace.
PhDr. Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR
Zavádění pravidel RDA z pohledu krajské knihovny. Anotace.
PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
RDA a BIBFRAME: budoucnost bibliografické kontroly? Anotace.
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

10:15-12:15 hod., velká aula
Služby knihoven pro produktivní generaci.
(Garanti: Mgr. Jana Nejezchlebová, jananejmzk.cz, PhDr. Šárka Kašpárková, kasparkovaknihkm.cz)
Jaká je současná produktivní generace? Anotace.
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Psychologický ústav FF MU v Brně
Jak se ptát těch, kteří nechodí do knihovny? Anotace.
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, KISK FF MU v Brně
Mladí dospělí - nová cílová skupina? Anotace.
Mgr. Pavlína Lonská, Městská knihovna v Praze
Regionální knihovna Karviná - zdroj informací a poznání. Anotace.
Mgr. Markéta Kukrechtová, Regionální knihovna Karviná
Málo peněz, hodně muziky - Grantový systém Zdravého města Třebíč. Anotace.
Mgr. Marie Dočkalová, Městská knihovna Třebíč

13:00-14:40, 15:00-17:00 hod., velká aula
CPK a služby.
(Garanti: Mgr. Tomáš Gec, gectmzk.cz, Mgr. Štěpánka Žižková, stepanka.zizkovatechlib.cz, PhDr. Radka Římanová, radka.rimanovatechlib.cz)
Centrální portál českých knihoven ve 3. čtvrtletí 2014. Anotace.
PhDr. Bohdana Stoklasová, Knihovna Akademie věd ČR
Zapojování knihoven do CPK. Anotace.
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Meziknihovní výpůjční služby: šance na změnu. Anotace.
Mgr. Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CPK a MVS. Anotace.
Mgr. Karolína Košťálová, Národní knihovna ČR

14:40-15:00 hod. přestávka

Prezentace firmy EBSCO Information Services, s.r.o.
Oborová brána IReL a její zapojení do Centrálního portálu knihoven. Anotace.
PhDr. Helena Kolátorová, Ústav mezinárodních vztahů
Webarchiv NK ČR jako další zdroj pro CPK? Anotace.
Ing. Luděk Tichý, Národní knihovna ČR
Česká (národní?) článková bibliografie - přežitek nebo moderní služba čtenářům. Anotace.
Mgr. Tamara Pršínová, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Minulost, současnost a budoucnost (?) rešeršních služeb... nejen v krajské knihovně. Anotace.
Pavlína Doležalová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

9:00-10:30 hod., učebna 1
Workshop (v angličtině): Současná společnost - výzva pro knihovny.
Contemporary Society - a Challange for Libraries. (Garant: Liv Saeteren)

11:00-12:30 hod., učebna 1
Workshop:
Metody fundraisingu aneb Agresivní marketing může pomoci knihovně přežít. (Garant: Zuzana Helinsky)
Anotace.

13:30-15:00 hod., učebna 1
Workshop: Mezi žraloky (o bezpečnosti internetu). (Garant: Pavla Kovářová, KISK FF MU)
Anotace.

11. 9. 2014 (7:45-9:35, 10:05-11:45 hod.), velká aula
Aktuální stav implementace koncepce rozvoje knihoven. (Garant: PhDr. Vít Richter, vit.richternkp.cz)
Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 až 2015 za poločasem. Anotace.
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: analýza. Anotace.
Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR
Odevzdávání a příjem elektronických publikací. Anotace.
Mgr. Martin Žížala, RNDr. Tomáš Svoboda, Národní knihovna ČR
Koncepce trvalého uchovávání a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů a navazující aktivity v této oblasti. Anotace.
Mgr. Tomáš Gec, Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Současnost a budoucnost zpřístupnění výsledků masové digitalizace knihovních fondů. Anotace.
Ing. Luděk Tichý, Národní knihovna ČR

9:35-10:05 hod. přestávka

Centrální portál českých knihoven KNIHOVNY.CZ - aktuální stav a plánovaný harmonogram. Anotace.
Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR
Knihovny dostupné pro všechny? aneb, služby knihoven uživatelům se specifickými potřebami. Anotace.
Mgr. Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Kateřina Nekolová, Ústav informačních studií a knihovnictví
Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Anotace.
Mgr. Zlata Houšková, SKIP
Centra pro zahraniční literaturu. Anotace.
PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska

Závěr konference: Ing. Aleš Brožek, člen předsednictva rady SDRUK.

Programový výbor

Mgr. Tomáš Gec
PhDr. Šárka Kašpárková
Ing. Jiří Mika
Mgr. Jana Nejezchlebová
Ing. Libuše Nivnická
Ing. Lea Prchalová
PhDr. Vít Richter
RNDr. Tomáš Řehák
PhDr. Radka Římanová
Mgr. Eva Svobodová
Mgr. Štěpánka Žižková

Organizační záležitosti

RNDr. Jitka Holásková

Mediální partneři

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet