Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Program

24. ročník konference Knihovny současnosti se opět koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila ve dnech 6. - 8. září 2016 v Olomouci.

Heslem letošní konference je „Vidíme to růžově“. Navzdory negativním zprávám, které převažují v médiích, věříme, že budoucnost není černá, ale růžová. Budoucnost lidstva i knihoven. Přístup ke vzdělání, knihám a informacím má více dětí, než kdy dříve (i díky moderním technologiím), a knihovnám rostou noví čtenáři po celém světě. Knihovny se musí přizpůsobovat zvyšujícím se nárokům na erudici zaměstnanců, na přívětivost prostor, na sociální aspekt služeb. Pokud však obstojíme, mohou být knihovny jedním z míst, kde se naučíme hledět do budoucnosti s optimismem. Pojďte to s námi vyzkoušet.

PROGRAM

Úterý - 6. 9.

13:00 Zahájení, slavnostní uvítání

13:45 Předávání medailí Z. V. Tobolky

14:15 - 14:30 Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. - Cosmotron Bohemia a Slovakia

V nasledujúcom roku oslávi spoločnosť Cosmotron Bohemia a Slovakia 25 rokov svojej existencie. Cieľom príspevku však nie je hodnotiť doterajšiu činnosť spoločnosti, ale naopak predstaviť výhľad do budúcnosti v jednotlivých oblastiach, kde táto spoločnosť pôsobí. Zameriame sa predovšetkým na oblasť vývoja, implementácie a prevádzky informačného systému v doméne kultúrneho dedičstva ako aj na oblasť spojenú s identifikáciou a ochranou objektov a ich nosičov - oblasť RFID a EM technológií.

Jak to vidí jinde (přednášky zahraničních hostů - simultánně tlumočeny)

14:30 - 16:00 Inga Lundén - It's all about trust. Libraries building cohesive cities.

So much is happening in the world today and so fast. The gap between those who have and know and those who have nothing or can't cope is widening. Trust as the glue to keep a society together is crumbling. The libraries are more important than ever, being an essential partner in building a cohesive city. How do we allocate and shape our resources to meet these challenges? I'll give you examples from an award winning library in Sweden as well as from other places around our world.

Vše je o důvěře. Knihovny budují soudržná města.

V dnešním světě se toho děje tolik a tak rychle. Zvětšuje se vzdálenost mezi těmi, co mají a vědí, a těmi, co nemají nebo toho nemohou dosáhnout. Důvěra, lepidlo, které drží společnost pohromadě, se drolí.

Knihovny jsou důležitější, než kdy dříve, stali se nezbytným partnerem pro budování pospolitých měst. Jak můžeme rozdělit a utvářet naše zdroje, abychom odpověděli na tyto výzvy? Dám vám příklady z oceněných švédských knihoven, stejně tak jako z dalších míst po celém světě.

Inga Lundén s bohatými zkušenostmi v oblasti knihovnictví a informatiky začínala jako novinářka, později zastávala dva knihovnické posty. Nejprve působila jako vedoucí komunikace a veřejných knihoven. A donedávná také pracovala jako knihovnice veřejné knihovny ve Stockholmu. Zkušenosti získávala také jako činná ředitelka sféry kultury ve Stockholmu. Pět let byla prezidentkou Švédské knihovnické asociace a čtyři roky členem správní rady společnosti IFLA. Ve výčtu jejich významných činností figuruje též funkce poradce a mentora pro „Bill and Mellinda Gates Foundation Global Libraries“.

16:00 - 16:30 Přestávka

16:30 - 18:00 Jens Thorhauge - Opportunities for the public library in the digital era.

Along with the changing media- and cultural landscape new needs and habits develop among citizens. Needs that represent chances for creating new library services and roles. Jens Thorhauge presents three basic strategic choices for all libraries and suggest that each and every library develop a strategy of it's own based on local needs and local possibilities.

Příležitosti pro veřejné knihovny v digitální éře

Společně s měnícím se mediálním a kulturním prostředím se utvářejí mezi občany nové potřeby a zvyky. Potřeby, které reprezentují šanci pro vytvoření nových služeb knihovny i její nové role. Potřeby, které reprezentují šanci pro navrhnutí nových služeb knihovny i nové role. Jens Thorhauge představí tři základní strategické volby pro všechny knihovny a také doporučí, jak navrhnout na základě místních potřeb a možností té které knihovny strategie pro její co nejefektivnější provoz.

Jens Thorhauge byl do roku 2012 generální ředitel Dánské agentury pro knihovny a média. Poté začal pracovat jako nezávislý poradce. Po celém světě vede lekce nejen o knihovnách a je autorem mnoha článků a knih.

19:30 Zahajovací raut (Wurmova 7, Olomouc)

Středa 7. 9.

Dopolední workshopy zahraničních hostů

9:00 - 10:30 - Jens Thorhauge

Building strategies for the local library

Fast changes in the media landscape influence libraries and force them to build strategies for adapting to a new culture.

In this workshop the participants are introduced to central challenges when developing a new strategy for their library. We discuss what goals are the most important and how you can plan and act to reach them? The aim of the workshop is to inspire participants to create new services and partnerships.

Budování strategie pro místní knihovnu

Rychlé změny v mediální oblasti ovlivňují knihovny a nutí je budovat strategie pro přizpůsobení se nové kultuře.V tomto workshopu bude účastníkům představeny ústřední změny, se kterými se setkají, když utvářejí novou strategii pro knihovnu. Budeme diskutovat nad tím, jaké cíle jsou nejdůležitější a jak plánovat a jednat, abychom jich dosáhli. Záměrem workshopu je inspirovat účastníky k návrhu nových služeb a partnerství.

11:00 - 12:30 - Inga Lundén

Community building through partnership

To be a partner in people's everyday life you need to partner with their partner.

What's exciting with partnerships? You're exposing your mind to new ideas and might even end up with a new mindset. Dangerous? Of course. The partnership challenges you to be explicit about your values, who you are and what you stand for. Attractive, trustworthy, fun? A hub in your local community.

Být partnerem každodenního života občanů znamená být partnerem jejich partnerů

Co je vzrušujícího na partnerství? Vystavujete vaše mysli novým ideám a dokonce můžete dojít ke zcela novému způsobu myšlení. Nebezpečné? Samozřejmě. Partnerství vás vyzývá, abyste byli otevření ve svých hodnotách, kdo jste a za čím si stojíte. Atraktivní, důvěryhodný, zábavný? Hub ve vaší lokální komunitě.

Speciální přednáška

Branding knihoven: co může přinést společná značka?

10:30 - 10:55 - Veronika Hyblerová Trachtová, Lenka Hanzlíková

Dokážeme si představit, že by veřejné knihovny využívaly společnou značku? V jakém rozsahu by společný brand mohl fungovat: jako vizuální styl, standard poskytovaných služeb, jasné sdělení vůči uživatelům knihoven? Přináší společné označení unifikaci nebo je příležitostí k efektivní nabídce tradičních i nových služeb, které knihovny poskytují? V příspěvku se budeme věnovat kladům i záporům brandingu knihoven a možnostem jeho využití v ČR.

1. Knihovna jako vzdělávací instituce

9:00 - 15:00

Anotace: V dnešní době tvoří knihovny přirozenou součást vzdělávacího systému. Jsou centry znalostí a informací, doplňují formální vzdělávání na všech jeho stupních a hrají významnou úlohu v oblasti celoživotního vzdělávání a učení. Rostoucí zájem veřejnosti i náročnost na přípravu kvalitních vzdělávacích programů potvrzuje potřebu trvalého vzdělávání knihovníků, ale i managementu knihoven. Všechny profese se neustále vyvíjejí spolu s rozvojem společnosti a mění se i potřeby komunity, ve které knihovna působí. V tomto bloku se hodláme věnovat různým druhům vzdělávacích aktivit knihoven, ale také managementu znalostí, který je předpokladem k poskytování kvalitních vzdělávacích služeb knihovny. Pevný základ každé knihovny mohou tvořit pouze dostatečně vzdělaní a kompetentní pracovníci.

Pojďme společně zjistit jak na to!

Program kromě přednášek doplňuje i workshop Artefiletika a muzikofiletika. Ke stažení včetně anotací zde.

Garantka: Bc. Radomíra Kodetová – Krajská knihovna v Pardubicích

Spolugarantka: Mgr. Eva Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hr. Králové

2. Infobox

9:00 - 18:00

Anotace: V jeho rámci by měly zaznít přednášky věnované centrálnímu portálu knihoven, digitalizaci a dalším důležitým trendům v knihovnách. U CPK se přednášející zaměří na argumentaci, jak CPK může pomoci menším knihovnám. Diskuse by u tohoto tématu měla být cílena i na centrální katalogizaci, zda je potřeba a jak ji zajistit. V bloku o digitalizaci by se účastníci měli seznámit s odlišnostmi v digitalizaci literárního dědictví na evropské, národní, krajské a lokální úrovni a s pojmem digitální kurátoři. Na závěr bloku proběhne panelová diskuse na téma „Půjčování e-knih ano nebo ne?“. Součástí bloku budou i tzv. Bleskovky, pětiminutové příspěvky na pestrá témata.

Program ke stažení zde.

Garant: Ing. Aleš Brožek - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Spolugaranti: PhDr. Zuzana Kopencová - Městská knihovna v Praze, Ing. Jan Kaňka - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

3. Knihovna jako bezpečný veřejný prostor

8:30 - 17:20

Anotace: Blok bude věnován problematice bezpečnosti v knihovnách z různých pohledů. Zdůrazněn bude určitý protiklad mezi snahou, aby knihovna byla maximálně otevřeným veřejným prostorem, a nutností zajistit v tomto prostoru bezpečnost – bezpečnost pro návštěvníky, pracovníky knihovny, knihovní fond nebo vybavení. V obecné části by se měly objevit příspěvky věnované analýze rizik, krizovým plánům, možnostem vytvoření bezpečného místa pro všechny. Konkrétně zaměřené přednášky pak budou mapovat především praktické zkušenosti se zajištěním bezpečnosti v různých typech knihoven. Diskutovány mohou být technické prostředky k zajištění bezpečnosti, vliv bezpečnostních požadavků na architekturu a vnitřní dispozici knihovny, řešení konfliktních situací, součinnost s bezpečnostními složkami a další otázky.

Program ke stažení zde.

Garant: Ing. Jiří Mika – Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Spolugaranti: Mgr. Ivo Kareš – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Zdena Ciprová - Městská knihovna v Praze

4. Marketing knihoven

13:30 - 18:00

Anotace: V současnosti není nutné vést diskuse o tom, zda marketing do knihoven patří nebo nepatří. Marketing v knihovnách se stal nezbytným procesem, ve kterém se jednotlivé knihovnické služby dostávají ke svým uživatelům. Poměrně jasný proces distribuce knihovnických produktů až k uživateli s sebou přináší řadu otázek, kterým bychom se v tomto bloku, zahrnujícím i dílny, chtěli věnovat. Nabízíme uživatelům, co opravdu potřebují, a to tím nejlepším způsobem? Jak zjistíme, co uživatelé potřebují a jak tomu přizpůsobíme naše služby? Je marketing a marketingové oddělení výsadou pouze velkých knihoven nebo je to nezbytný nástroj i pro malé knihovny? Mají si knihovny nechat zpracovávat marketingové studie a strategie od profesionálních firem nebo na to stačí sami? Proč si nezkusit vypracovat marketingovou strategii?

Program ke stažení zde.

Garant: Mgr. Daniel Bechný - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Spolugarantky: Martina Wolna - Městská knihovna Třinec, Věra Ondřichová

Čtvrtek 8. 9.

8:30 - 11:30 Koncepce rozvoje knihoven

V bloku závěrečného dne konference se podívá na aktuality, které hýbou clým českým knihovnictvím, ať už je to ROI či Centrální portál knihoven. Blok uzavře panel ke Koncepci rozvoje knihoven.

Program ke stažení zde.

Garant: PhDr. Vít Richter

11: 45 - 12:30 - Představení výstupů z jedotlivých bloků a workshopů

12:45 - Závěr konference

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet