Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Program 2017

Program

25. ročník konference Knihovny současnosti se opět koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka ve dnech 12. - 14. září 2017 v Olomouci.

Mottem letošní konference je:

"Zelená knihovnám" s podtitulem: "Tvoříme knihovny jako otevřený prostor."
V souvislosti s tím chápeme knihovny jako místo koncentrující velké množství informací a vědomostí, které by měly být dostupné všem a relativně rychle. Motto letošní konference zároveň poukazuje na to, že jsou knihovny stále otevřené novým technologiím a trendům v knihovnictví.

V programu bude důraz kladen na tato témata: moderní technologické trendy v knihovnách, vzdělávání knihovníků a uživatelů, management a personalistika, zajištění bezpečného prostředí pro čtenáře či témata zabývající se čtenáři se specifickými potřebami.

PROGRAM

Úterý - 12. 9.

13:00 Zahájení, slavnostní uvítání

13:45 Předávání medailí Z. V. Tobolky

14:15 - 14:30 Přednáška hlavního partnera konference

COSMOTRON BOHEMIA s. r. o. / ​Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD

Jak to vidí jinde (přednášky zahraničních hostů - simultánně tlumočeny)

14:30 - 16:00 Ton van Vlimmeren – Library development in the Netherlands; the Utrecht example

The presentation will deal with why libraries have to create value in society, how this is done in activities and programs, the kind of organization and staff that is needed to facilitate and support all this.

​Přednáška bude souviset s potřebou knihoven tvořit společenskou hodnotu a s tím, jak ji můžeme docílit našimi aktivitami a programem, organizací knihovny a se zaměstnanci, kteří budou sledovat společný cíl.

Ton van Vlimmeren

Ton van Vlimmeren is director of the Public Library of Utrecht in the Netherlands since 2010. Earlier he also held that position for almost 10 years. He was trained and worked as a psychologist and was a teacher, an educational consultant and Director of Public Education in Utrecht.

He also acted as director for the city of Utrecht in different roles like Real Estate and Urban Planning, Districts and Civic Centers and Public Services. He was vice-president of the Dutch Library Association and member of the governmental steering comittee for library innovation in the Netherlands.

He contributed in the International Libraries Network of the Berelsmann Foundation, acted as advisor for the Global Libraries Program of the Bill and Melinda Gates Innovators of the Gates Foundation and as an advisor for the library 2020 program of the Reading and Writing Foundation.

He is presindent of the board of NBD/Biblion, the national Library supplier in the Netherlands and member of the board of the Pica Foundation that supports innovation in libraries.

Ton van Vlimmeren je ředitelem Public Library of Utrecht v Nizozemí od roku 2010. Dříve pracoval jako psycholog a učitel, edukační odborník a ředitel Public Education in Utrecht.

Zastával také různé pozice v rámci projektů, kterými jsou kupř. Real Estate and Urban Planning, Districts and Civic Centers či Public Services. Dále byl viceprezidentem Dutch Library Association a členem řídícího výboru pro správu a inovace knihoven v Nizozemí.

Podílel se na programu International Libraries Network of the Berelsmann Foundation, působil jako poradce pro Global Libraries Program of the Bill and Melinda Gates či jako poradce vizí knihoven v roce 2020 (Reading and Writing Foundation).

A konečně je také prezidentem NBD/Biblion a členem Pica Foundation, jejíž projekt se věnuje též podpoře inovací v nizozemských knihovnách.

16:00 - 16:30 Přestávka

16:30 - 18:00 Jens Thorhauge – The new public library, models and activities

Danish and Scandinavian public libraries have changed radically during the digital revolution. A new type of institution merging with the civil society is developing. Typical trends in the new library work are closer cooperation with all type of relevant partners, user-driven activities and interactive learning, new offers and frames for citizens in (nearly) always open libraries.

The strategy behind these changes and new cultural habits and patterns of conduct in a digital dominated world is to meet some of the needs that cannost be met in cyberspace – and in cyberspace to give offers that meet various user needs.

​Dánské a skandinávské veřejné knihovny se během digitální revoluce v knihovnictví radikálně proměnily. A vyvíjí se jejich nový typ související s moderní společností. Charakteristickými trendy současného knihovnictví je úzká spolupráce s příslušnými partnery, uživatelské aktivity a interaktivní výuka, nová nabídka pro uživatele v (téměř) výdy otevřených knihovnách.

​Strategie, za kterou stojí tyto změny a nové kulturní zvyky a vzorce chování ve světě, který je velkou měrou ovlivněn ditiálními technologemi, nabízí něco, co kyberprostor nabídnout nemůže, a sice přístup k proměňujícím se uživatelským potřebám.

Jens Thorhauge

Jens Thorhauge was till 2012 director of the Danish Agency for Libraries and Media. Chair on government committees focusing on the transformation of libraries for the digital age and initiator to the Danish Model-program for public libraries. Since then he was worked as an independent adviser. He has been lecturing worldwise and is author of several books and many articles.

Jens Thorhauge je od roku 2012 ředitelem Danish Agency for Libraries and Media. Současně je členem řídící skupiny, která se zabývá proměnou knihoven v moderním digitálním věku. Dále je také iniciátorem Danish Model-program for public libraries, nezávislým poradcem, o své práci přednáší po celém světě, je autorem několika knih a velkého množství článků.

19:30 Zahajovací raut (Umělecké centrum UP – Univerzitní 3-5)

Středa 13. 9.

Dopolední workshopy zahraničních hostů

9:00 - 10:30 – Ton van Vlimmeren

If there was no library should it be invented

The workshop will be a mix of presentation and working hands-on in smaller groups. Participant are invited to confronet their vision with library practice and to think about the library as a business.

V rámci workshopu se smísí poznatky z přednášky prvního dne konference a také praktické pojetí v malých skupinách účastníků workshopu. Ti budou vyzváni k uvažování nad vlastní novou vizí knihovny a k zamyšlení nad celkovou strukturou fungování knihovny.

11:00 - 12:30 – Jens Thorhauge

Building strategies for the local library

Fast changes in the media landscape influence libraries and force them to build strategies for adapting to a new culture. Strategies are needed on a national and a local level as well.

In this workshop the participants are introduced to central challenges when developing a new strategy for their library. We discuss what goals are the most important and how you can plan and act to reach them? The aim of the workshop is to inspire participants to create new services and partnerships. The starting point may be taken in the visions of the participants – and the barriers they want to overcome.

Rychlé změny v mediální oblasti ovlivňují knihovny a nutí je tvořit nové strategie pro adaptaci na novou kulturu. Strategie by měly být budovány na národní i lokální úrovni současně.

Během tohoto workshopu budou účastníkům představeny zásadní výzvy při tvorbě nové strategie knihovny. V diskuzi se dozvědí, jak se zaměřit na to nejdůležitější, jak si vytvořit strategický plán a jak ho dosáhnout. Cílem workshopu je inspirovat účastníky ke vzniku nového provozu knihovny a navazování partnerství. Na začátku se zcela jistě budeme opírat o vizi jednotlivých účastníků – a bariéry, které potřebují překonat.

1. Infobox

9:00 - 18:00

Anotace: Blok bude zahrnovat přednášky, tradičně zaměřené na sledování současných trendů v našich knihovnách, bleskovky v délce pěti minut a zkusíme také závěrečnou diskuzi na zvolené téma. V přednáškách se objeví témata sledující postupující digitalizaci a související problémy s dlouhodobým uchováním a vlastní prezentací digitalizátů. V této souvislosti se podíváme i na to, kdo je to digitálně informační kurátor. V projektu Knihovny.cz rozvineme představu o spuštění a podobě MVS a dozvíme se o zkušenostech některých knihoven s připojením na portál a ke službě MojeID. Podíváme se také na to, zda knihovna může vydávat e-knihy, a co pro to musí udělat.

Program ke stažení zde.

Garanti:

Mgr. Daniel Bechný – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

PhDr. Zuzana Kopencová - Městská knihovna v Praze

Ing. Jan Kaňka - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

RNDr. Jitka Holásková – Vědecká knihovna v Olomouci

2. Knihovna pro všechny

9:00 - 13:00

Anotace: Název skrývá podtitul Čtenáři se specifickými potřebami. Blok bude věnován těm čtenářům, kteří mají oproti ostatním určité znevýhodnění. Zaměříme se na podmínky, které by knihovny měly splňovat při práci s osobami s handicapem, při práci se seniory a jinými znevýhodněnými skupinami uživatelů. Popíšeme nejčastější postižení, s kterými se knihovníci mohou při své práci setkat a zkusíme poradit, jak s těmito uživateli komunikovat tak, aby byl zachován rovný přístup. Zmíníme se o inkluzi a o tom, jak je důležitá spolupráce s organizacemi, které zdravotně postižené sdružují. Na příkladech dobré praxe si ukážeme možnosti knihoven při začlenění handicapovaných osob do společnosti nás, zdravých.

Program ke stažení zde.

Garantky:

Mgr. Blanka Konvalinková – Krajská vědecká knihovna v Liberci

Mgr. Jana Linhartová – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

3. Knihovna jako bezpečný veřejný prostor

13:30 - 18:00

Anotace: Tématu bezpečnosti v knihovnách byl věnován celodenní blok příspěvků na loňské konferenci Knihovny současnosti. Už tam se ukázalo, že je zájem toto téma dále rozvíjet a že přednesené příspěvky zdaleka nepostihly všechny problémy. Letošní půldenní sekce tedy naváže na to, co bylo řečeno loni, a pokusí se v tom pokračovat. Opět bychom chtěli zdůraznit určitý protiklad mezi snahou vytvářet knihovnu jako otevřený veřejný prostor a nutností zajistit v tomto prostoru bezpečnost. Pokusíme se získat více příspěvků z praxe, tedy od samotných knihovníků. Část bloku věnujeme aktuálnímu problému ochrany osobních údajů v knihovnách, především ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabude účinnosti v květnu 2018.

Program ke stažení zde.

Garanti:

Ing. Jiří Mika – Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Mgr. Ivo Kareš – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Mgr. Jan Konrád – Městská knihovna v Praze

4. Lidé v knihovnách (personalistika a management)

9:00 - 13:00

Anotace: Postmoderní doba, průmysl 4.0 jsou synonymy rychlého vývoje společnosti. Mladí, nastupující zaměstnanci od dětství vyrůstají v těsném spojení s moderními technologiemi. Naopak pro část starších zaměstnanců je stále obtížnější neztratit kontakt s vývojem oboru. Není to jen technika, prudce se mění i hodnotové systémy. Nálady ve společnosti odrážejí ekonomické cykly (vzestupy a pády), vznikají a zanikají nové profese, je kladen čím dál větší důraz na schopnost vzdělávat se a přizpůsobit se proměnlivým podmínkám.

Knihovny nejsou izolovanými ostrovy. I v nich se může projevovat generační napětí, mezilidské konflikty a snaha bránit se změnám. Management knihovny by měl takové tendence co nejdříve rozpoznat a zodpovědně s nimi pracovat.

V centru zájmu každé knihovny by měli být její zaměstnanci. Jenom oni dokáží navázat osobní kontakt s uživateli, připoutat je k ní, přinést a realizovat nové myšlenky. Knihovny potřebují vzdělané, motivované, přiměřeně spokojené lidi, schopné týmové práce i individuálních výkonů, kteří umí sladit svůj pracovní a osobní život. Sledovat, vyhodnocovat a využívat nové poznatky z oblasti personální práce je dalším z úkolů personálního manažera.

Příspěvky představí různé aspekty personální práce, včetně příkladů dobré praxe, i výsledky oborové kooperace, realizované v této oblasti.

Program kromě přednášek doplňuje i workshop Vedení motivačního a vytýkacího rozhovoru. Program je ke stažení včetně anotací zde.

Garantky:

PhDr. Zdeňka Friedlová – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Mgr. Eva Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

5. Vzdělávání v knihovnách aneb knihovník se učí a učí druhé – co to znamená?

13:30 - 18:00

Anotace: Blok vzdělávání bude věnován jednak knihovníkům, kteří se v rámci své náplně práce věnují pedagogické činnosti a vzdělávají uživatele knihoven všech věkových kategorií, ale také o knihovnících obecně, kteří by měli být vzděláváni v souladu s přijatou koncepcí CŽV. Součástí bloku bude vhled do problematiky vysokoškolských knihoven, jejich možná spolupráce s veřejnými knihovnami včetně jejich možné role v oblasti vzdělávání. Na závěr bloku bude zařazena panelová diskuze.

Program ke stažení zde.

Garanti:

Bc. Radka Kodetová – Krajská knihovna v Pardubicích

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. – Moravská zemská knihovna

Čtvrtek 14. 9.

8:30 - 12:45 Klíčové projekty českého knihovnictví

Třetí den konference se zaměříme na některé klíčové projekty českého knihovnictví spojených s portálem Knihovny.cz, s novelou Knihovního zákona a Koncepcí celoživotního vzdělávání knihovníků. V bloku přednášek se dozvíme aktuální informace o čtenářské kultuře u nás, o možném konci výměnného formátu MARC nebo o skutečném backgroundu knihovních systémů.

Program ke stažení zde.

Garanti:

PhDr. Vít Richter

Mgr. Daniel Bechný

13:00 - Závěr konference

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet