Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Program 2018

26. ročník konference Knihovny současnosti se opět koná pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, PhD. a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka ve dnech 11. - 13. září 2018 v Olomouci.

Mottem letošní konference je „Tvoříme zlatá léta“, kterým se budeme snažit demonstrovat snahu pracovníků knihoven zajistit uživatelům co nejpříznivější podmínky pro práci či zábavu a volný čas – takové podmínky, které budou odpovídat nárokům současného čtenáře a zároveň udrží krok s velice rychle se rozvíjejícími trendy světového knihovnictví. „Zlatá léta“ pro nás neznamenají pouhou metu, ale jsou především dlouhodobou motivací.

PROGRAM

Úterý - 11. 9.

13:00 Zahájení, slavnostní uvítání

13:45 Předávání medailí Z. V. Tobolky

14:15 - 14:30 Cosmotron – přednáška hlavního partnera konference

Jak to vidí jinde (přednášky zahraničních hostů - simultánně tlumočeny) - bude doplněno.

14:30 - 16:00

Krist Biebauw (De Krook Bibliotheek, Belgie)

16:00 - 16:30 Přestávka

16:30 - 18:00

Valerie J. Gross (Education Enterprises for Libraries, USA)

19:30 Zahajovací raut (Umělecké centrum UPOL – Univerzitní 3-5)

Středa 12. 9.

Dopolední workshopy zahraničních hostů

9:00 - 10:30

Krist Biebauw

11:00 - 12:30

Valerie J. Gross

1. Infobox

9:00 - 18:00

Anotace:  Blok bude tradičně zahrnovat přednášky se zaměřením na nejaktuálnějšími trendy 
v našich knihovnách, početné bleskovky a závěrečnou tematickou diskuzi.  Poslechneme si, 
co je nového v projektu Obálkyknih, zalítáme si s drony v konceptu "smart knihoven" a zjistíme, 
že knihovny jsou ta nejinovativnější místa u nás. Řekneme si o tom, jak nové projekty ještě lépe 
podpořit v inkubátoru sociálních inovací. Staneme se zdravotně gramotní s portálem MedLike a 
zamyslíme se nad problematikou lékařské terminologie v překladu. Podíváme se na filmový portál 
nebo zažijeme zemětřesení online. Seznámíme se s novými nebo skrytými funkcemi různých 
automatizovaných knihovních systémů a možná dojde i na to GDPR.

Podrobný program bude doplněn.

Garanti:

Mgr. Daniel Bechný – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Bc. Vojtěch Vojtíšek – Městská knihovna v Praze

2. Celoživotní vzdělávání knihovníků

8:30 - 13:30

Anotace:

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválená po dlouhých diskusích Ústřední knihovnickou radou 5. 12. 2016. Protože v současnosti pracuje v knihovnách mnoho lidí s jiným než knihovnickým vzděláním, je jejím nejdůležitějším cílem tuto situace během příštích deseti let razantně změnit. Dalším důležitým úkolem koncepce je vytvořit systém oborového celoživotního vzdělávání zejména v oblasti inovačních a specializačních kurzů.

Zrekapitulujeme, kam se plnění koncepce CŽV posunulo. Připomeneme závěry 22. semináře CASLIN 2017 na téma Knihovny a vzdělávání. Znovu se podíváme na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací v profesi knihovník, na možnost změn a výhledy do budoucna. Zajímavá bude také nová podoba rekvalifikačních kurzů. V rámci příkladů dobré praxe se seznámíme s vnitřními vzdělávacími systémy ve vybraných knihovnách nejen v České republice. Součástí programu bude workshop zaměřený na problémy v oblasti dalšího vzdělávání knihovníků v ČR a jejich možné řešení.


Workshop (14:00 - 15:30): Další vzdělávání knihovníků - Kudy dál?

Podrobný program zde.

Garantky:

Mgr. Eva Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

PhDr. Zdeňka Friedlová – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Mgr. Adéla Dilhofová – Moravská zemská knihovna v Brně

3. Vzdělávání veřejnosti

14:00 - 18:00

Anotace: Sekce vzdělávání veřejnosti se bude opět věnovat problematice měkkých a tvrdých kompetencí, které knihovníci potřebují k výkonu této činnosti. Budeme se snažit na příkladech dobré praxe, ale také na teoretických základech představit některé aktivity, které v současné době v knihovnách probíhají - např. propojování formálního a neformálního vzdělávání, metodiku vytváření edukačních programů na míru pro individuální skupiny, digitální kompetence, trendy v informačním vzdělávání, otázky mediální gramotnosti atd. V loňském roce jsme zmiňovali možnosti spolupráce knihoven s odbornými oborovými školami. Letos jsme se rozhodli zařadit do sekce novinku -studentské okénko. Jeho smyslem je představit sekci mladých knihovníků z oborových vysokoškolských pracovišť a jejich odborné práce, které se zabývají problematikou služeb, výzkumů, vzdělávání i knihoven jako takových. Díky tomuto mezigeneračnímu propojení budete mít možnost seznámit se s pohledem nastupující generace na knihovnickou praxi, zjistit, co mladí knihovníci od práce v knihovnách očekávají a co mohou nabídnout. Na závěr bloku je připravena panelová diskuze, neboť názory, zkušenosti i připomínky společně sdílené mohou být pro nás všechny přínosné a obohacující.

Podrobný program bude doplněn.

Garanti:

Bc. Radomíra Kodetová – Krajská knihovna v Pardubicích

Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – KISK Brno

4. Knihovna pro všechny

9:00 - 13:30

Anotace: Knihovna by se ve své praxi měla zaměřovat i na ty, kteří jejích služeb nemohou využívat v plné míře. Blok bude věnován těm čtenářům, kteří mají oproti ostatním určité znevýhodnění. Zaměříme se na podmínky, které by knihovny měly splňovat při práci s osobami s handicapem, při práci se seniory a jinými znevýhodněnými skupinami uživatelů. První část bloku věnujeme zrakově postiženým, ukážeme si práci se seniory, dotkneme se problematiky cizinců, jejichž handicap tkví v neznalosti jazyka a v závěru se seznámíme se zajímavým projektem pro neslyšící.

Na přednášky naváže praktický workshop českého znakového jazyka (14:00 - 15:30).

Podrobný program bude doplněn.

Garantky:

Mgr. Blanka Konvalinková – Krajská vědecká knihovna Liberec

Mgr. Jana Linhartová – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

5. Design služeb a marketing

14:00 - 18:00

Anotace: Cílem bloku Design služeb a marketing je vytvořit platformu pro odborné diskuze o hlavních trendech a novinkách designového pojetí služeb a marketingových technik v knihovnách. Teoretické příspěvky doplní příklady z dobré praxe. Mottem bloku je „Přijmi změnu“.

Program ke stažení zde.

Garanti:

Mgr. Ivo Kareš – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

PhDr. Libuše Foberová, PhD. – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Mgr. Miroslava Sabelová - Knihovna města Ostravy

Čtvrtek 13. 9.

8:30 - 12:00 Aktuální klíčové projekty a koncepční otázky české knihovnictví

BLOK I.

Autorské právo a jednání s Dilia o zpřístupňování digitalizovaného obsahu

Digitalizace – projekt národní digitální knihovny, aktuální stav a nástroje na zpřístupnění fondů, Kramerius, ČDK, Arclib a Proarc RightLib-elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Získej a MVS – aktuální způsob řešení projektu na MVS, výhledy

Knihovny.cz – kde jsme a jak to bude dál

BLOK II.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Projekt Obecní knihovna- příklad financování ze zvláštních dotačních zdrojů

GDPR – první zkušenosti a opatření

Ověřeno .cz

Podrobný program bude doplněn.

Garanti:

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – Moravská zemská knihovna v Brně

RNDr. Tomáš Řehák – Městská knihovna v Praze

12:00 - Závěr konference

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Copyright © 2018 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet