Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Program 2018

26. ročník konference Knihovny současnosti se opět koná pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, PhD. a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka ve dnech 11. - 13. září 2018 v Olomouci.

Mottem letošní konference je „Tvoříme zlatá léta“, kterým se budeme snažit demonstrovat snahu pracovníků knihoven zajistit uživatelům co nejpříznivější podmínky pro práci či zábavu a volný čas – takové podmínky, které budou odpovídat nárokům současného čtenáře a zároveň udrží krok s velice rychle se rozvíjejícími trendy světového knihovnictví. „Zlatá léta“ pro nás neznamenají pouhou metu, ale jsou především dlouhodobou motivací.

PROGRAM

Úterý - 11. 9.

13:00 Zahájení, slavnostní uvítání

13:45 Předávání medailí Z. V. Tobolky

14:15 - 14:30 Cosmotron – přednáška hlavního partnera konference

Jak to vidí jinde (přednášky zahraničních hostů - simultánně tlumočeny) - bude doplněno.

14:30 - 16:00

Krist Biebauw (De Krook Bibliotheek, Belgie)

A Library of Today: serving citizens and inhabitans

Krist Biebauw would start from our own project in Ghent (about 2 million visits in the first year) and go into detail what we did, what choices we made and what are key elements in the success of the library. I would focus on these elements:

- Anticipation and participation of the public

- The importance of authenticity

- Being future proof

- Being loyal to the mission of the public library

- The importance of partnerships

- The place of the library itself

- The service the library offers in contemporary society

SOUČASNÁ KNIHOVNA: SLOUŽÍ OBČANŮM A OBYVATELŮM

Krist Biebauw by rád svou přednášku uvedl vlastním projektem v Gentu (cca 2 miliony návštěv v prvním roce) a přiblížil detaily o společné práci s kolegy, k jakým rozhodnutím došli, a elementy úspěchu, které považuje za klíčové – ve své přednášce se zaměří na následující:

– Očekávání a účast veřejnosti

– Důraz na autentičnost

– Udržitelnost v budoucnosti

– Být loajální vůči vizi veřejné knihovny

– Důležitost navazování spolupráce

– Místo pro knihovnu jako takovou

– Co může nabídnout knihovna současné společnosti

Krist Biebauw je vzděláním historik a v minulosti se po dobu 10 let stal ředitelem několika kulturních center. Mnoho let pracoval pro Flemish support center, v rámci spolupráce a navazování kontaktů získal zkušenosti se specifickou místní kulturní politikou, kulturními centry a veřejnými knihovnami. Od roku 2011 je ředitelem Ghent Public Library, za jeho vedení byla vybudována nová hlavní knihovna De Krook.

16:00 - 16:30 Přestávka

16:30 - 18:00

Valerie J. Gross (Education Enterprises for Libraries, USA)

Libraries = Education: A New Approach for a Golden Era

Attend this lively keynote to experience “Libraries = Education,” a vision that is ushering in a new era of how libraries are viewed. Building on the splendid work already in place at your library, the strategy will make you, your library, and our profession indispensable. It will ensure golden years for you and your communities, now and for centuries to come.

Public libraries adopting the approach enjoy heightened respect and optimal funding because they are now accorded the same enduring worth assigned to schools, colleges, and universities. Similarly, school, academic, and special libraries are viewed as central to the success of their institutions.

By making a few easy modifications to how you present your library, you can enjoy huge returns—and dispel all misperceptions about libraries and the library profession.

Simple yet sensational, this game-changing vision has been hailed by Library Journal as “a 21st-century model worthy of study and consideration by every library in America, if not the world (June 2013).”

At the end of this keynote, you will understand how to:

 • Redefine your library in a new, innovative way, using strategic vocabulary.
 • Dispel misperceptions about libraries and increase respect for librarians.
 • Heighten your library’s visibility and stature with your user base and funding sources.
 • Introduce this approach to key constituents.
 • Develop strategies you can integrate immediately into your work.

KNIHOVNY = VZDĚLÁVÁNÍ: NOVÝ PŘÍSTUP ZLATÉ ÉRY

Následující přednáška nám nabídne pohled na knihovny jako na vzdělávací centra. Jedná se o nový pohled na knihovny, který je typický pro současnou moderní společnost. Budujeme knihovnu jako skvělé místo díky, vlastní strategii a naší vlastní profesní nepostradatelnosti. To nám zajistí zlatá léta (chceme-li zlatou éru) pro nás a naši společnost v současnosti i v letech následujících.

Fungování veřejných knihoven je založeno na zvýšeném respektu a optimálním financování, neboť jsou v současné době považovány za stejně důležité jako základní, střední či vysoké školy. Podobně jako školy, akademické prostředí a specializované knihovny jsou veřejné knihovny vnímány jako úspěšná centra vycházející z konkrétní instituce.

Díky změně toho, jak prezentujeme naši knihovnu, můžeme těžit v mnoha dalších ohledech – a vyvrátit všechny předsudky o knihovnách a knihovnické profesi.

V závěru této přednášky se budeme snažit porozumět následujícímu:

– Znovu definovat naši knihovnu novým inovativním způsobem, využít k tomu strategické názvosloví.

– Vyvrátit předsudky o knihovnách a zvýšit respekt chovaný ke knihovníkům.

– Rozšířit povědomí o knihovně a přiblížit se uživateli a finančním zdrojům.

– Představit tento přístup na základě klíčových složek.

– Rozvinout strategii toho, jak předložený přístup okamžitě implementovat do naší práce.

Valerie J. Gross, 16 let byla prezidentkou Education Enterprises for Libraries a CEO of Howard County Library Systém (HCLS) v Marylandu. Působí jako uznávaná pedagožka, spisovatelka a právnička, získala magisterský titul na konzervatoři v San Franciscu, magisterský titul z knihovnické vědy na San Jose State University a právnické vzdělání na Golden Gate University School of Law. Je členkou American Library Association a její Internatinal Relations Committee, the Public Library Association a the California Bar Association.

19:30 Zahajovací raut (Umělecké centrum UPOL – Univerzitní 3-5)

Středa 12. 9.

Dopolední workshopy zahraničních hostů

9:00 - 10:30

Krist Biebauw

Can we create the library of the future?

More than a decade ago some futurists predicted the extinction of libraries around 2020. Being almost 2020 we see that libraries are still very much alive. Nevertheless libraries are challenged by technological and sociological changes. They are urged to re-invent themselves, to create the libraries of the future. But what does that man? How much must libraries change, how quickly can they change? And what are libraries about nowadays?

Před více než deseti lety byl kolem roku 2020 předpovídán zánik knihoven. Ovšem dnes můžeme říci, že jsou stále velmi živými a rozvíjejícími se institucemi. Samozřejmě jsou také ovlivněny současnými technologickými a sociologickými změnami a podrobeny tlaku na jejich postupnou proměnu, na jejímž konci budou instituce, které budou ve všech směrech vyhovovat současné společnosti. Ale co je potřeba udělat? Do jaké míry a jak rychle musíme knihovny změnit? A jak vypadají knihovny nyní?

11:00 - 12:30

Valerie J. Gross

Lights, Camera, Action! Implementing Libraries = Education

Participate in this interactive workshop to continue the “Libraries = Education” conversation introduced at yesterday’s keynote, “Libraries = Education: A New Approach for a Golden Era.”

You’ll practice replacing traditional library terminology with strategic language that people outside the field immediately understand. From the very words you use, everyone will recognize the true value of libraries and librarians. Just like schools, colleges, and universities, libraries are education — a timeless, economic imperative that merits immense respect and maximized funding.

At the end of this workshop, you will have gained the skills and confidence you need to describe your work and profession in terms that people understand and value, ensuring a golden future for your library and the library profession. You will explore techniques to:

 • Redefine your library in a new, innovative way, using strategic vocabulary.
 • Dispel misperceptions about libraries and increase respect for librarians.
 • Heighten your library’s visibility and stature with your user base and funding sources.
 • Introduce this approach to key constituents.
 • Develop strategies you can integrate immediately into your work.

SVĚTLA, KAMERA, JEDEM! IMPLEMENTACE KNIHOVEN = VZDĚLÁVÁNÍ

Interaktivní workshop navazuje na přednášku z prvního dne konference (Knihovny = vzdělávání: nový přístup zlaté éry). Účastníci si prakticky vyzkouší, jak vyměnit tradičně používanou knihovnickou terminologii za strategický jazyk, kterému budou rozumět lidé i mimo knihovnickou sféru. Jen díky správně použitým slovům každý pochopí, v čem tkví hodnota knihoven a knihovníků. Stejně jako školy znamenají knihovny vzdělání – nadčasové, ekonomicky nezbytné, které je hodnoceno s obrovským respektem.

V závěru workshopu získají účastníci dovednosti a sebevědomí na to, aby byli schopni popsat svou práci a profesi tak, aby lidé rozuměli jejich hodnotě a hodnotě knihoven, což může zajistit „zlatou“ budoucnost jejich knihovně a knihovnické profesi.

Ve workshopu se zaměří na následující techniky:

– Definice knihovny novým inovativním způsobem používajícím strategickou terminologii.

– Vyvrácení předsudků o knihovnách a zvýšení respektu chovanému ke knihovníkům.

– Rozšířit povědomí o knihovně a přiblížit se uživateli a finančním zdrojům.

– Představit tento přístup klíčovým subjektům.

– Rozvinout strategie, které budou moci účastníci okamžitě aplikovat v rámci svých pozic.

1. Infobox

9:00 - 18:00

Anotace: Blok bude tradičně zahrnovat přednášky se zaměřením na nejaktuálnějšími trendy 
v našich knihovnách, početné bleskovky a závěrečnou tematickou diskuzi. Poslechneme si, 
co je nového v projektu Obálkyknih, zalítáme si s drony v konceptu "smart knihoven" a zjistíme, 
že knihovny jsou ta nejinovativnější místa u nás. Řekneme si o tom, jak nové projekty ještě lépe 
podpořit v inkubátoru sociálních inovací. Staneme se zdravotně gramotní s portálem MedLike a 
zamyslíme se nad problematikou lékařské terminologie v překladu. Podíváme se na filmový portál 
nebo zažijeme zemětřesení online. Seznámíme se s novými nebo skrytými funkcemi různých 
automatizovaných knihovních systémů a možná dojde i na to GDPR.

Podrobný program zde.

Garanti:

Mgr. Daniel Bechný – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Ing. Jan Kaňka - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Bc. Vojtěch Vojtíšek – Městská knihovna v Praze

Ing. Jiří Nechvátal - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

2. Celoživotní vzdělávání knihovníků

8:30 - 13:30

Anotace:

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválená po dlouhých diskusích Ústřední knihovnickou radou 5. 12. 2016. Protože v současnosti pracuje v knihovnách mnoho lidí s jiným než knihovnickým vzděláním, je jejím nejdůležitějším cílem tuto situace během příštích deseti let razantně změnit. Dalším důležitým úkolem koncepce je vytvořit systém oborového celoživotního vzdělávání zejména v oblasti inovačních a specializačních kurzů.

Zrekapitulujeme, kam se plnění koncepce CŽV posunulo. Připomeneme závěry 22. semináře CASLIN 2017 na téma Knihovny a vzdělávání. Znovu se podíváme na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací v profesi knihovník, na možnost změn a výhledy do budoucna. Zajímavá bude také nová podoba rekvalifikačních kurzů. V rámci příkladů dobré praxe se seznámíme s vnitřními vzdělávacími systémy ve vybraných knihovnách nejen v České republice. Součástí programu bude workshop zaměřený na problémy v oblasti dalšího vzdělávání knihovníků v ČR a jejich možné řešení.


Workshop (14:00 - 15:30): Další vzdělávání knihovníků - Kudy dál?

Podrobný program zde.

Garantky:

Mgr. Eva Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

PhDr. Zdeňka Friedlová – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Mgr. Adéla Dilhofová – Moravská zemská knihovna v Brně

3. Vzdělávání veřejnosti

14:00 - 18:00

Anotace: Sekce vzdělávání veřejnosti se bude opět věnovat problematice měkkých a tvrdých kompetencí, které knihovníci potřebují k výkonu této činnosti. Budeme se snažit na příkladech dobré praxe, ale také na teoretických základech představit některé aktivity, které v současné době v knihovnách probíhají - např. propojování formálního a neformálního vzdělávání, metodiku vytváření edukačních programů na míru pro individuální skupiny, digitální kompetence, trendy v informačním vzdělávání, otázky mediální gramotnosti atd. V loňském roce jsme zmiňovali možnosti spolupráce knihoven s odbornými oborovými školami. Letos jsme se rozhodli zařadit do sekce novinku -studentské okénko. Jeho smyslem je představit sekci mladých knihovníků z oborových vysokoškolských pracovišť a jejich odborné práce, které se zabývají problematikou služeb, výzkumů, vzdělávání i knihoven jako takových. Díky tomuto mezigeneračnímu propojení budete mít možnost seznámit se s pohledem nastupující generace na knihovnickou praxi, zjistit, co mladí knihovníci od práce v knihovnách očekávají a co mohou nabídnout. Na závěr bloku je připravena panelová diskuze, neboť názory, zkušenosti i připomínky společně sdílené mohou být pro nás všechny přínosné a obohacující.

Podrobný program zde.

Garanti:

Bc. Radomíra Kodetová – Krajská knihovna v Pardubicích

Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – KISK Brno

4. Knihovna pro všechny

9:00 - 13:30

Anotace: Knihovna by se ve své praxi měla zaměřovat i na ty, kteří jejích služeb nemohou využívat v plné míře. Blok bude věnován těm čtenářům, kteří mají oproti ostatním určité znevýhodnění. Zaměříme se na podmínky, které by knihovny měly splňovat při práci s osobami s handicapem, při práci se seniory a jinými znevýhodněnými skupinami uživatelů. První část bloku věnujeme zrakově postiženým, ukážeme si práci se seniory, dotkneme se problematiky cizinců, jejichž handicap tkví v neznalosti jazyka a v závěru se seznámíme se zajímavým projektem pro neslyšící.

Na přednášky naváže praktický workshop českého znakového jazyka (13:30 - 14:30).

Podrobný program zde.

Garantky:

Mgr. Blanka Konvalinková – Krajská vědecká knihovna Liberec

Mgr. Jana Linhartová – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

5. Design služeb a marketing

14:00 - 18:00

Anotace: Cílem bloku Design služeb a marketing je vytvořit platformu pro odborné diskuze o hlavních trendech a novinkách designového pojetí služeb a marketingových technik v knihovnách. Teoretické příspěvky doplní příklady z dobré praxe. Mottem bloku je „Přijmi změnu“.

Program ke stažení zde.

Garanti:

Mgr. Ivo Kareš – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

PhDr. Libuše Foberová, PhD. – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Mgr. Miroslava Sabelová - Knihovna města Ostravy

Čtvrtek 13. 9.

8:30 - 12:00 Aktuální klíčové projekty a koncepční otázky české knihovnictví

Závěrečný den konference se tradičně zaměřuje na otázky spojené s klíčovými úkoly českého knihovnictví. V letošním roce proto otevíráme dvě oblasti: Ta první se zabývá v co nejširší podobě digitalizací fondů, otázkami jejich zpřístupnění a připraveností české knihovnické obce tuto formu práce s obsahy zprostředkovat. Stranou pozornosti tak nezůstávají vlastní nástroje pro zprostředkování – počínaje Krameriem a konče sjednocující platformou v podobě knihoven.cz.Aprotože víme o netrpělivosti, s níž nejenom knihovníci čekají na novou podobu MVS – službu Získej, zařadili jsme do tohoto bloku i tento příspěvek. Druhá oblast je vedena směrem k v současnosti velmi diskutované otázce proměny obecních knihoven v komunitní centra. Ta má v následném bloku dvojí podobu – jako projekt metodického centra na výstavbu a rekonstrukci knihoven, v němž by měla otázka této nové funkčnosti hrát nezastupitelnou roli, a jako konkrétní realizace některých principů komunitní funkce na příkladu projektu Obecní knihovna. Zažívaný a reflektovaný vztah uživatelů ke knihovnám je pak nutnou podmínkou této transformace, bez níž ba nemělo smysl o ní ani uvažovat. Kritickou odezvu proto poskytne tomuto tématu aktuální uživatelský průzkum zaměřený na služby knihoven. Logiku tohoto tématu, a v to v zdůraznění analyticko-kritické funkce knihovny, která má ve věku fake news výrazný společenský význam, následuje i příspěvek Ověřeno, jež vnímáme jako jeden z možných diskusních rámců o nové či možná jen nově zvýrazněné funkčnosti veřejných knihoven.

Podrobný program zde.

Garanti:

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – Moravská zemská knihovna v Brně

RNDr. Tomáš Řehák – Městská knihovna v Praze

12:00 - Závěr konference

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet