Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Infobox 2019

Blok bude tradičně zahrnovat přednášky se zaměřením na nejaktuálnějšími trendy v našich knihovnách, početné bleskovky a závěrečnou tematickou diskuzi. Očekáváme představení zcela nových projektů, které se v knihovnách začaly řešit v tomto roce nebo zprávy o výsledcích či pokračování projektů již probíhajících. Součástí bloku je i představení nových produktů od partnerů konference a bloku Infobox.

Garant: Mgr. Daniel Bechný (Studijní a ​vědecká knihovna Plzeňského kraje)

Spolugaranti:Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a Ing. Jiří Nechvátal (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

Program

8:30 - 8:50 Knihovna, o které J. K. Rowlingová nepsala
Mgr. Eva Cerniňáková (JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická)

Jak by vypadaly knihovny, kdybychom při jejich budování nebyli omezeni přírodními zákony? A jak by takovou kouzelnou knihovnu vybavili studenti knihovnictví? Jak si představují ideální knihovnu s ideálními službami? A je možné se k těmto ideálům přiblížit i mimo svět čar a kouzel? Knihovna, o které J. K. Rowlingová nepsala, je název úkolu, v němž měli studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v rámci předmětu „Informační technologie v knihovnách a informačních institucích“ představit, co právě pro ně znamená představa kouzelné knihovny.

8:50 - 8:55 Digitalizací k ochraně kulturního dědictví
Ing. Petr Polanský, EXON

Digitalizace ve společnosti EXON s.r.o., skenery i2S

8:55 - 9:10 CoLibri obalový systém
Mgr. Radek Vaníček, CoLibri

Zelená novým ekologickým obalům pro každou knihovnu.

9:10 - 9:20 Zpřístupnění bázenárodních jmenných autorit v podobě propojených dat (Linked Data) - I. etapa

PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR

Cílem je zpřístupnit Národní autority NK ČR jako LinkedData (publikační model pro zveřejňování vzájemně propojených strukturovaných dat na webu), umožnit přímou a snadnou integraci dat a vytváření odkazů mezi daty napříč celým webem.

9:20 - 9:40 Knihovnictví postavené na datech
Mgr. Michal Denár, Městská knihovna Česká Třebová

Příspěvek se zamýšlí nad důležitostí zpracování a analýzování dat ve veřejných knihovnách.

9:40 - 9:55 Verbis a Portaro v roce 2019
Ing. Petr Štefan, KP SYS

Zkušenosti s přechodem na tento systém. Možnosti provozování systému a další novinky z produkce firmy KP-SYS.

10:00 - 10:20 Přestávka

10:20 - 10:40 Wikidata: databáze všeho, na které se mohou podílet i knihovny
Vojtěch Dostál, Wikimedia Česká Republika

Wikidata jsou kolaborativní, svobodnou databází strukturovaných dat. Umožňují zaznamenávat informace o světě kolem nás tak, aby mu mohly porozumět i stroje (na rozdíl od Wikipedie, která je strojově téměř nečitelná). S desítkami milionů položek jsou už dnes Wikidata velmi užitečným nástrojem k vyhledávání informací a především neobvyklých souvislostí a vztahů. Aby ovšem dále rostly a získávaly relevanci pro českého uživatele, je nutné je navázat na již dnes existující databáze a obohatit je o nová data. V tom mají obrovský potenciál české knihovny, které provozují celou řadu rozsáhlých i menších databází. Jejich propojením do jednoho celku vznikne nová přidaná hodnota, která umožní samotným knihovnám kontrolovat a obohacovat svá data a v neposlední řadě je analyzovat a vizualizovat. Příspěvek shrne probíhající spolupráci mezi světem Wikipedie a světem kulturních institucí a zejména popíše nové trendy v datové oblasti, do kterých se začínají zapojovat i české instituce. Bude také představen nový informační portál o Wikidatech pro české provozovatele databází.

10:40 - 11:00 Termíny z TDKIV ve Wikidatech: praktické zkušenosti
PhDr. Linda Jansová, PhD., NK ČR

V roce 2018 realizovala Národní knihovna ČR s využitím dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 1 Pilotní projekt zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat. Díky projektu se termíny z oblasti knihovnictví a informační vědy dostávají do Wikidat, svobodné databáze všeho s téměř 57 miliony položek. Příspěvek přiblíží, jak spolupráce s Wikidaty začala, jak probíhá, co přináší i jaké jsou výhledy do budoucna.

11:00 - 11:20 Tvorba jmenných autorit v době RDA a GDPR
Bc. Michal Záviška, Národní lékařská knihovna

Od roku 2015 budujeme soubor jmenných autorit podle pravidel RDA, zároveň je od roku 2018 účinné GDPR. Podoba záznamu jmenné autority se díky tomu značně změnila a zejména se změnil způsob její tvorby. Narostlo množství údajů v záznamu. Samotný proces tvorby se zkomplikoval a údaje pro jejich tvorbu jsou hůře vyhledatelné. Používání RDA a s tím spojená standardizace některých údajů v záznamech je nepochybně správná cesta, ale skutečně k ní v každém ohledu přistupujeme tím nejvhodnějším způsobem? Nepřiděláváme si někdy trochu zbytečně práci? A kolik je vlastně v současné době potřeba úkonů k vytvoření jmenné autority?

11:20 - 11:40 On-line katalog pro všechny
Ing. Josef Klimeš, Cosmotron Bohemia

Ne nadarmo se říká: „Co člověk, to jiný názor“. To stejné platí i v případě pohledu a využití on-line katalogu – každý uživatel má jiné potřeby a očekává něco trošku jiného, mnohdy i specifického. Potřeby, požadavky i očekávání uživatelů jsou kromě jiného ovlivňovány osobními preferencemi, možnostmi, schopnostmi, prostředím a využívanými technologiemi. Jak se přizpůsobuje on-line katalog různým kategoriím uživatelů? Ať už je to akademický pracovník nebo student, dítě nebo dospělý, náhodný návštěvník či zkušený uživatel, případně uživatel s handicapem, on-line katalog může každému nabídnout užitečné nástroje pro komfortní, snadnou a intuitivní práci. V příspěvku představíme, co současné on-line katalogy poskytují na to, aby je uživatele rádi a často využívali.

11:40 - 12:00 Technologické řešení a pracovní postupy při vytváření portálu MedLike
Mgr. Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna

Národní lékařská knihovna spustila v dubnu 2018 portál MedLike, který zajišťuje přístup k důvěryhodným informacím o zdraví a nemocech.
Cílem portálu je nabídnout uživatelům spolehlivé informace ohledně nemocí, zdravotního stavu, diagnostických a terapeutických metodách.

12:00 - 12:20 Knihovna pro bezbariérové Brno
Mgr. Eva Vojtíšková, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Představení projektu Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem. Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena. Na pravidelných setkáních měsíčních setkáních vystupují experti z různých oblastí i lidé s žitou zkušeností. Na vystoupení navazují řízené diskuze s cílem sdílet a prohlubovat vědomosti a hledat konkrétní návrhy, jak prostřednictvím odstraňování bariér zlepšit kvalitu života lidí ve městě a systematicky připravovat prostor na stárnutí společnosti. Jedním z plánovaných výstupů projektu je manuál pro ostatní vzdělávací instituce, který umožní realizovat pořady bez bariér dostupné všem (zejména lidé se zrakovým, sluchovým a tělesným znevýhodněním).

12:20 - 12:25 Kniha do vlaku
Mgr. Ilona Salajková, Městská knihovna Mikulov

Informace o projektu, který vznikl v roce 2014 v Mikulově. Jak se daří knihovnám na nádražích, pozitiva a úskalí realizace, cílové skupiny a jejich reakce, mapy, spolupráce se SŽDC, mediální podpora.

12:25 - 12:30 BIBLIB - systém pre malé knižnice
Ján Grman; SVOP spol. s r.o.

Představujeme BIBLIB, online systém pro malé knihovny. BIBLIB je poskytovaný jako služba, dostupný bez instalace a použitelný z libovolného zařízení s přístupem na internet. Je vhodný do školních, firemních, obecných nebo nadačních knihoven. Mohou ho plnohodnotně používat i
neprofesionální knihovníci, a to při respektování knihovnických norem. Unikátní koncepce sdílené katalogizace je doplněná promyšlenou majetkovou evidencí fondu. V nabídce nechybí nevyhnutné výstupy a statistiky, samozřejmostí je revize fondu. Evidence čtenářů a jejich výpůjček překvapí jednoduchostí používání při zachování všech procesů známých z velkých knihoven. Mezi další zajímavé funkce patří: finanční konto čtenáře včetně podpory pro kredit a tisk pokladních stvrzenek, parametrizace výpůjčních nastavení, plná podpora a tisk čárových kódů, statistiky výpůjček a jiné. Každý čtenář a uživatel systému zároveň získává možnost si tvořit osobní knihovnu a využívat funkce souborného katalogu, který automaticky vzniká a zastřešuje všechny zapojené knihovny v systému BIBLIB.

12:30 - 14:00 Oběd

14:00 - 14:20 Zkušenosti se zaváděním AKS Koha do neautomatizovaných knihoven regionu Kladno
Zuzana Kantová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Příspěvek seznámí účastníky se zkušenostmi s přechodem ze systému ARL na systém Koha na pracovišti KKC regionu Kladno. Zmíněny budou úpravy AKS Koha pro práci s výměnnými soubory knih.

14:20 - 14:40 Regionální systém pro knihovny Budějovicka
Jitka Rumíšková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Již druhým rokem je v provozu regionální systém Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, do kterého jsou postupně zapojovány knihovny okresu. Je součástí knihovního systému ARL společnosti Cosmotron Bohemia, který je v JVK provozován.
Regionální knihovny používají webovou aplikaci, obsahující moduly pro evidenci fondu, výpůjční protokol, vyřazení, inventarizaci, výstupy a on-line katalog. Souborný katalog regionu je navenek v on-line katalogu prezentován jako samostatné katalody jednotlivý knihoven.

14:40 - 15:00 Regionální systém pro knihovny Chrudimska
Mgr. Jana Hamlová, Městská knihovna Chrudim

Druhým rokem budujeme regionální systém pro neprofesionální knihovny našeho okresu. Pracujeme v AKS Koha. Jaká byla cesta k jednotnému systému, jak to všechno probíhá a funguje? To bude obsahem příspěvku.

15:00 - 15:15 Portál METIS slouží k obohacení katalogů knihoven
Ing. Jiří Šilha, Tritius Solutions a.s.

Díky moderní technologii, umu programátorů a hlavně práci mnoha knihovnic najdou čtenáři veřejných knihoven v katalogu mnoho nových záznamů na nejrůznější témata, které jsou aktuální zejména pro mladou generaci.

15:15 - 15:35 Programování s Ozoboty v knihovně
Veronika Hyblerová Trachtová, Městská knihovna v Praze,

Pro základní programování Ozobotů stačí fixa a papír. Prezentace představí, jak můžeme využít Ozoboty v knihovně pro představení základů programování, a to rozhodně nejen pro děti, ale i pro dospělé.

15:35- 15:50 Jak urychlit inovace v knihovnách?
Mgr. Eliška Bartošová, Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,

Novinky, zjištění a inspirace z akceleračního programu projektu Sociální inovace v knihovnách. Jak se daří v českých knihovnách rozvíjet sociální inovace, jak se daří rozšiřovat nabídku komunitních služeb? Jaké jsou překážky a co pomáhá? Zkušenosti z ročního trvání Akcelerátoru sociálních inovací.

15:50 - 15:55 Inkubátor - inovativní služby od semínka po sazenici
Mgr. Tomáš Štefek, Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jaké další nové služby, aktivity a projekty se vylíhly v dalším ročníku inkubačních programů KISKu? Co knihovny a lidé v nich v současnosti nejvíce potřebují k tomu, aby poskytovali odvážné služby, které možná nezvýší čísla ve statistikách, zato pomůžou lidem žít lepší životy, a knihovně být důležitějším místem města? Jak moc je důležité znát dobře lidi, pro které pracujeme, tedy občany? "Nemyslete si, že vaše uživatele dobře znáte," je citace absolventky inkubátoru. A co teprve lidi, kteří knihovnu nevyužívají.

15:55 - 16:00 Změna knihovního softwaru – příručka pro knihovny
Mgr. Eva Cerniňáková, JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

V současné době mnoho knihoven řeší nebo bude řešit problematiku změny knihovního softwaru. Nová metodická příručka přináší informace, které tento proces usnadní a pomohou s výběrem vhodné varianty knihovního softwaru.

16:00 - 16:05 EOSC a Open Science v Akademii věd ČR
Mgr. Karolína Podloucká, Knihovna Akademie věd ČR

V první části příspěvku budou představeny základní informace o nově vzniklém evropském výzkumném prostoru EOSC (European Open Science Cloud). Bude zmíněn jeho vznik, vývoj, struktura a poslání. Směr, kterým by se měl v budoucnu ubírat a také budou představeny FAIR principy. Druhá část příspěvku popíše připravenost Knihovny AV ČR a aktivity v Akademii věd v oblasti Open Science. Budou zmíněny možnosti, které nabízí datový repozitář ASEP.

16:05 - 16:10 Webarchiv a bludiště internetu
Mgr. Monika Holoubková, Národní knihovna ČR

Webarchiv (jako součást Národní knihovny ČR) archivuje téměř celý český internet. Aktuálně jde o více než 1 300 000 webových stránek. V takovém ohromném množství zdrojů je však velmi snadné se ztratit. Proto Webarchiv vytváří ucelené tematické kolekce a pomáhá tak rozmotávat složité cesty internetovým bludištěm.

16:10 - 16:30 Přestávka

16:30 - 16:50 Využití metod strojového učení pro automatické rozpoznávání textu
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Příspěvek představí projekt PERO, financovaný z programu NAKI II. Cílem projektu je především zkvalitnění převodu digitalizovaných dokumentů do textové podoby s využitím nástrojů strojového učení, ale i další související aktivity.

16:50 - 17:05 Novinky v projektu Obálkyknih.cz
Ing. Jiří Nechvátal, Jihočeská vědecká knihovna v Čekých Budějovicích

S čím novým přichází projekt Obálkyknih.cz v letošním roce. Doporučování literatury, seznam použité litratury a další novinky...

17:05 - 17:45 Panelová diskuze - Zkušenosti se zavedenými knihovními systémy
moderátor: Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Proč měnit nebo si ponechat zavedené systémy v našich knihovnách?

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet