Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Klíčové projekty českého knihovnictví

Klíčové projekty českého knihovnictví jsou v letošním roce zaměřeny na více oblastí. Úvodní příspěvek je věnován shrnujícímu pohledu na opakované celostátní průzkumy čtenářství. Na něj navazuje aktuální téma obhajoby zájmů knihoven a také zajímavý projekt proměny veřejné knihovny ve vztahu k průmyslu 4.0. V současné době nelze vynechat aktuální informaci o dopadech nové evropské směrnice o autorských právech na digitálním trhu na oblast knihoven, které bude rozvinuto zprávou o současném stavu projektu zpřístupnění výsledků digitalizace prostřednictvím knihoven (díla nedostupná na trhu). Téma digitalizace je zaměřeno na informace o vytváření infrastruktur pro výzkum v oblasti digital humanities a zapojení českých knihoven. Příspěvek o Centrálním portálu Knihovny.cz je orientován na nové perspektivy rozvoje tohoto celostátního systému. Závěrečné téma informuje o vzniku a fungování nového projektu CENTRAL, jehož hlavním cílem je nabídnout knihovnám úplný katalogizační záznam novinek české beletrie a zlepšit kvalitu i rychlost sdílení záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR.

Garant: PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)

Program (14.00 - 17.20)

14.00 - 14.20 Rodina, rodina, rodina… (co vyplynulo o čtenářské socializaci z našeho posledního výzkumu)
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, vvi

Statistický výzkum čtenářů a čtení (2018), organizovaný Národní knihovnou ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, se svým hlavním tématem zaměřil na čtenářskou socializaci (rodina, škola, knihovna). Jaké poznatky přinesl? Ukázalo se něco nečekaného? A jaké místo hraje v naší cestě ke čtení domácí kulturní kapitál?

14.20 - 14.40 Library advocacy – efektivní prosazování zájmů knihoven
Mgr. Marika Hrubá, Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

Příspěvek se bude věnovat konceptu library advocacy. Přinese definici pojmu a nastíní možnosti jeho praktického využití při obhajování zájmů knihoven. Představen bude také připravovaný e-learningový kurz Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny.

14.40 - 15.00 Veřejná knihovna - pilíř rozvoje města
Ing. Miloslav Nič Ph.D.

Město Slaný se intenzivně připravuje na nástup průmyslu 4.0 a dalších výzev příštího desetiletí. Městská knihovna je již nyní jedním z nejvýznamnějších center komunitního života a její role bude v následujících letech dále narůstat. Příspěvek radního města pověřeného jak průmyslem 4.0 tak i metodickým vedením knihovny bude diskutovat současnou situaci a představí vize budoucnosti.

15.00 - 15.20 Knihovny a směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Dr. Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR

Příspěvek se bude zabývat změnami v autorskoprávním rámci činnosti knihoven, které potenciálně přinesou předpokládaná nová evropská směrnice o autorském právu na digitálním jednotném trhu a její provedení do autorského práva ČR. Příspěvek se bude zabývat změnami v autorskoprávním rámci činnosti knihoven, které potenciálně přinesou předpokládaná nová evropská směrnice o autorském právu na digitálním jednotném trhu a její provedení do autorského práva ČR.

15.20 - 15.50 Přestávka

15.50 - 16.10 Zpřístupnění děl nedostupných na trhu
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

V českých knihovnách probíhá od poloviny 90. let minulého století digitalizace knihovních fondů. V současné době je digitalizováno cca 230 000 svazků knih, periodik a dalších dokumentů od nejstarších dob do současnosti. V současné době lze díky této ochraně autorských práv volně zpřístupnit pouze cca 16 %. Novela autorského zákona platná od dubna 2017 poprvé umožnila tento problém řešit uzavřením kolektivní licenční smlouvy s využitím principu rozšířené kolektivní správy. Na základě této novely Národní knihovna ČR ve spolupráci se zástupci knihovnických sdružení vyjednala s kolektivními správci autorských práv (Dilia, OOA-S) licenční smlouvu, která předpokládá, že základní licence, tj. možnost čtení digitálních dokumentů pro všechny občany, bude uhrazena ze státního rozpočtu, zatímco další formy zpřístupnění, např. zhotovení tiskové nebo digitální kopie, budou hrazeny uživateli. Příspěvek přináší aktuální informace o přípravě na zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím knihoven.

16.10 - 16.30 Zapojení českých knihoven do mezinárodních výzkumných projektů Digital humanities
Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

Příspěvek představí aktivity českých knihoven zaměřené na podporu výzkumu v humanitních vědách v digitálním prostředí. Jedná se především o vývoj a provozování softwarových nástrojů a digitálních sbírek. České knihovny v tomto směru spolupracují s dalšími projekty v evropském prostředí, které budou v příspěvku také stručně prezentovány.

16.30 - 16.50 Centrální portál knihoven - budoucí služby a jejich rozvoj
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna

Portál knihovny.cz převzal v letošním roce řadu rolí, které doposud zastávala Jednotná informační brána. Zapojena je již i služba Získej a pokračuje zapojování knihoven. Financování portálu přešlo z projektového do provozního režimu a je tak možné představit dlouhodobou vizi jeho rozvoje.

16.50 - 17.05 CENTRAL – katalogizace beletrie pro knihovny České republiky
PhDr. Zuzana Kopencová, Mgr. Ivana Ferdinandová, Městská knihovna v Praze

Představení vzniku, stavu a fungování projektu CENTRAL, jehož hlavním cílem je nabídnout knihovnám úplný katalogizační záznam novinek české beletrie vycházející v největších českých nakladatelstvích a okamžité poskytnutí těchto záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR. Smyslem projektu je nabídnout knihovnám rychlou službu, která ušetří knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat svým čtenářkám a čtenářům.

17:05 - 17:20 Česká národní bibliografie jako kooperační projekt
Mgr. Edita Lichtenbergová, PhDr. Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR

Z České národní bibliografie (ČNB) se postupem času stal kooperační projekt, kooperace má několik podob. Čí a jaké záznamy vlastně nyní ČNB shromažďuje, jak kvalitní, úplná a aktuální je? A jak se do jejího obsahu promítla digitalizace fondů či nová pravidla? Po pěti letech se na Knihovny současnosti vracíme s rekapitulací novinek ve vývoji hlavního zdroje pro přebírání záznamů v ČR.

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet