Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny a regionální historie

Příspěvky v tomto bloku budou zaměřeny na aktivity knihoven v oblasti zkoumání a popularizace regionální historie. Úloha knihoven se mění se společenskými změnami a technologickým vývojem a zdaleka ji nelze zúžit jen na posun od tištěných regionálních bibliografií k on-line databázím a digitálním knihovnám. Naším záměrem je představit projekty, které mohou být inspirací pro knihovníky při oslovování odborné i laické veřejnosti a posilování role knihoven jako aktivních paměťových institucí.

Garant: Mgr. Ivo Kareš (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
Ivo Kareš, absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, v knihovnictví pracuje od roku 1997, od roku 2012 jako ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Pod jeho vedením získala knihovna v roce 2014 cenu „Knihovna roku“ za zavedení služby výpůjček e-knih a v roce 2016 společně s Moravskou zemskou knihovnou za projekt ObalkyKnih.cz. Od roku 2013 vede Sekci pro služby SDRUK. Spoluautor webové čítanky šumavské německé literatury Kohoutí kříž, na Šumavě také (nejlépe na kole) nejraději relaxuje.

Spolugarant: Mgr. Miloš Korhoň (Vědecká knihovna v Olomouci)
Miloš Korhoň, vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého historii a německou filologii a ve Vědecké knihovně v Olomouci pracuje od roku 2000. V současné době je vedoucím oddělení správy fondu a historických fondů, které mimo jiné každoročně připravuje výstavy a vydává publikace zabývající se historií knižní kultury i historií jako takovou. Za tuto činnost byla Vědecká knihovna v letech 2016 a 2017 oceněna Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Ve volných chvílích pracuje jako novinář.

Program:

8:30 - 8:40 Úvod

8:40 - 9:10 Digitální sbírky regionálních dokumentů
Mgr. Ladislav Hosák, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

SVK HK prezentuje své regionální dokumenty v Digitální knihovně SVK HK. Výběr probíhá systematicky, díla digitalizujeme, zpřístupňujeme a v digitální knihovně třídíme do virtuálních sbírek. Zároveň bereme v potaz historický vývoj hranic našeho kraje a specifika autorů z našeho regionu. Zaměřujeme se např. na výroční zprávy škol a regionální periodika. O tyto dokumenty je velký zájem, což nám ukazují statistiky návštěvnosti.

Ladislav Hosák je absolvent Filozofické fakulty UHK, obor Počítačová podpora v archivnictví. Od roku 2016 pracuje ve SVK HK na oddělení digitalizace mj. jako správce digitální knihovny.

9:10 - 9:40 Knihovna, archiv a databanka Centra pro moravskou německou literaturu na FF UP v Olomouci
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek představí archiv Centra pro výzkum moravské německé literatury na Univerzitě Palackého, včetně všech jeho předností (originální korpus) i výdobytků (elektronická databanka), ale i problémů (neodbornost, vysoká fluktuace studentských spolupracovníků, nedostatek prostor atd.), přičemž půjde i o to, vyvolat následnou diskusi, která by poradila s dalším směřováním.

Ingeborg Fialová-Fürstová je germanistka, literární historička. V roce 1997 se podílela na založení Centra pro výzkum moravské německé literatury. Pracuje na Katedře germanistiky FF UP v Olomouci, vede Rakouské centrum UP.

9:40 - 10:10 Lokálka - Jak uchopit téma lokální historie v knihovnách
Mgr. Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Jednou z důležitých součástí činnosti knihoven je podpora regionálních témat v lokalitě, a to zejména v souvislosti s tím, jak rychle se z paměti vytrácí nedávná historie. Každá knihovna může téma lokální historie uchopit po svém. Klíč k úspěchu je v partnerství a v „namíchání si svého vlastního menu“. Všechna místa mají svůj zlatý důl, množství příběhů a zástupy malých či velkých hrdinů. Seznamte se s projektem „Lokálka“, za kterým stojí podsekce komunitních knihoven SKIP.

Kateřina Janošková pracuje v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, je členkou regionálního výboru SKIP Velká Morava a vedoucí podsekce "komunitní knihovna" v rámci sekce Veřejných knihoven SKIP. Ve své práci se věnuje zejména PR, propagaci a marketingu knihoven, fundraisingu, projektům. Její srdeční záležitosti je “komunitní knihovna” (role a služby knihovny v místě pro občany, vytváření partnerství) a vzdělávání dospělých.

10:10 - 10:40 Je popularizace regionální historie téma pro kulturní a vzdělávací aktivity veřejné knihovny?
Jana Galášová, Městská knihovna Český Těšín

Popularizace regionální historie a podpora místního kulturního dědictví na příkladu aktivit Městské knihovny Český Těšín ukazuje, jak se mohou veřejné knihovny ujmout jedinečné role a oprávněně se začlenit mezi vzdělávací a paměťové instituce v místě

Jana Galášová je ředitelkou Městské knihovny Český Těšín. Věnuje se mj. aktivitám v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce a mezinárodní spolupráce s knihovnami v Polsku, Slovensku a Chorvatsku. Je autorkou konceptu činnosti a dramaturgického záměru Čítárny a kavárny AVION, která je primárně zaměřena na popularizaci regionální historie a podporu místního kulturního dědictví v Těšíně a Těšínském Slezsku. Za tyto aktivity získala městská knihovna ocenění ministra kultury ČR v soutěži Knihovna roku 2008 a cenu hejtmana Moravskoslezského kraje v soutěži Knihovna Moravskoslezského kraje roku 2017.

10:40 - 11:00 přestávka

11:00 - 11:30 ZNÁMÉ NEZNÁMÉ... regionální osobnosti Libereckého kraje
Mgr. Marek Sekyra, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ještědské a jiné květy - čtyři antologie německých předválečných autorů z Liberecka. Publikační činnost Krajské vědecké knihovny v Liberci zaměřená na regionální autory. REOS - příprava na rozšíření Databáze regionálních osobností s vlastním uživatelským rozhraním. Obsahem rozšíření budou podrobně zpracované biografie spisovatelů, umělců, sportovců, vědců, politiků, odbojářů a dalších osobností z regionu. Předmětem zájmu mají být jak dosud žijící osobnosti, tak již dříve zemřelí. Záznam bude vyjma životopisných informací obsahovat rovněž i ukázky jejich tvorby, fotogalerii nebo audio/video nahrávku rozhovoru. Pro zkvalitnění databází poskytovaných informací hodlá KVK využít knihovních fondů, archivních pramenů i osobních dokumentů pamětníků.

Marek Sekyra absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně obor český jazyk - dějepis. Pracoval v Severočeské vědecké knihovně, od roku 2002 žije v Liberci, zaměstnán nyní v Krajské vědecké knihovně jako vedoucí Všeobecné knihovny. Věnuje se regionální literatuře, společně s Otokarem Simmem vydal antologie starých německých autorů z Liberecka. V roce 2007 vydal Kruh autorů Liberecka jeho sbírku Modré hodiny, v roce 2010 studii Máchovské mýty a omyly a v roce 2011 druhou sbírku Úvozy. V roce 2018 vydal společně s M. Kozákovou Pospíšilovou básnickou sbírku Jen tak Mimochodem.

11:30 - 12:00 Regionální informační zdroje – služba se zpětnou vazbou
Ing. Jiří Mika

Kladenský tiskař a nakladatel Jaroslav Šnajdr, básník Jiří Kolář a Kladno, středočeský tramping – tři témata, na nichž si ukážeme, jak lze při poznávání kulturní historie regionu pracovat s informačními zdroji vytvářenými krajskou knihovnou, konkrétně Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Tyto zdroje (regionální fond, bibliografické a faktografické databáze, digitální knihovna) se v procesu poznání nejen využívají, ale zároveň také dotvářejí, zdokonalují. Je to činnost s pozitivní zpětnou vazbou. Ta se může projevit například novými přírůstky do fondu, zkvalitněním dat v informačním systému nebo různými formami, které přispívají k propagaci knihovny.

Jiří Mika pracoval v letech 1991–1997 jako bibliograf v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, poté působil dvacet let ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, posledních pět let jako její ředitel. Podílel se na zavádění knihovního systému a tvorbě informačních zdrojů zaměřených na středočeský region. Od roku 2018 je v důchodu.

12:00 - 12:30 Regionální dějiny a jejich výzkum a prezentace Vědeckou knihovnou v Olomouci
Mgr. Lubomír Novotný, Vědecká knihovna v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci je institucí nejen nadnárodního a národního významu, ale po několik století tvoří jeden ze základních pilířů zemské a regionální kulturní identity. Regionální a místní dějiny, tato mikrohistorie je nezbytnou součástí "velkých" dějin. Regionální historie není pouhým přívěskem makrohistorie, ale naopak ukazuje provázanost individuálních osudů a osudů místních společenství s národními a často i nadnárodními procesy. Regionální historie, její prezentace, propagace a výzkum umožňuje zpřítomnit a zpřístupnit minulost publiku takovým způsobem, aby si uvědomilo, že nic a nikdo nestojí bokem a všichni jsme součástí dějin.

Lubomír Novotný vystudoval historii a právo na FF a PF UP. Od roku 2004 pracuje v oddělení historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. V historické práci se specializuje na české, československé a středoevropské dějiny 19. a 20. století a regionální dějiny.

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet