Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti

Středa 11. 9. Pedagogická fakulta UPOL – místnost N2

KNIHOVNY – KLÍČ KE VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI I.

Garant:
Mgr. Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna Liberec),
PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Asociace knihoven vysokých škol ČR)
Mgr. Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem)

Prezentace k jednotlivým příspěvkům jsou ke stažení po kliknutí na název příspěvku

8.30–9.00 „S knížkou do života“ – Bookstart v České republice (prezentace 1, 2 a 3)
Mgr. Barbora Čižinská (Knihovna města Hradce Králové),
Mgr. Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna Liberec)

Příspěvek v úvodu shrnuje základní informace: smysl projektu, komu je určen, jaké jsou podmínky pro zapojení do projektu, doporučený postup pro knihovny, systém objednávek a knižní sety, podpůrné materiály.
Druhá část příspěvku je věnována konkrétním příkladům dobré praxe, zkušenostem z Liberce a Libereckého kraje.

9.00–9.20 Jak si vychovat budoucí čtenáře aneb od mateřství k dospívání
MgA. et MgA. Tereza Kleinová (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

(pro nemoc nezazněla)

9.20–9.50 Spolupráce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s knihovnami v oblasti vzdělávání veřejnosti
Mgr. David Kudrna (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)

Česká republika disponuje hustou sítí knihoven, která má v sobě významný potenciál pro vzdělávání různých cílových skupin. Ať už to jsou čtenáři školního věku, jejich rodiče nebo prarodiče. Spolupráce s knihovnami pro šíření osvěty na témata kybernetické bezpečnosti
je pro nás velmi zajímavá. Velký smysl nám dává i vzdělávání samotných knihovníků. V první části konferenčního příspěvku bude představena tato myšlenka na příkladech dobré praxe MZK v Brně
a Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Druhá část příspěvku bude představovat nabídku kurzů a dalších materiálů, které knihovny mohou zařadit do svého vzdělávacího repertoáru.
Představen bude například interaktivní výukový web „Digitální stopa“, který vznikl ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví v Brně.

9.50–10.15 Bezpečně kybernetickým světem – jak informovat rodiče o rizicích internetu, spolupráce policie a knihoven v této oblasti
kpt. PhDr. Jan Melša (Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Oddělení kybernetické kriminality)

Příspěvek představuje možnosti spolupráce při realizaci preventivních aktivit Policie České republiky a dalších subjektů v oblasti kyberkriminality. Kromě představení jednotlivých problematik, jejich specifik s ohledem na oběti trestných činů a jejich pachatele, se zaměřuje i na praktické problémy při realizaci těchto aktivit, odlišnosti cílových skupin posluchačů a rovněž shrnuje praktické zkušenosti s prováděním této preventivní činnosti v porovnání s jinými obdobnými aktivitami. Pozornost je věnována také spolupráci s konkrétními subjekty, jež se na prevenci podílejí.

10.15–10.20 DISKUSE

10.20–10.40 Přestávka

10.40–11.00 SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL – výsledky celostátního průzkumu
Mgr. Vladana Pillerová a PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)

V průběhu května a června 2019 uskutečnila Národní knihovna ČR v knihovnách rozsáhlý průzkum spolupráce knihoven a škol. Na průzkumu participovalo 811 knihoven a jejich poboček, tj. knihoven
provozovaných obcemi, kraji, ale také vysokoškolské a specializované knihovny. Cílem průzkumu bylo podrobně zmapovat současných stav spolupráce, zjistit stav technického vybavení knihoven pro práci s žáky a studenty, charakterizovat tematické oblasti, na které je spolupráce zaměřena a také identifikovat bariéry a možnosti rozvoje další spolupráce. Průzkum byl iniciován při jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Uvažuje se o tom, že obdobný průzkum by se mohl uskutečnit i na školách.

11.00–11.20 První PECka v ČR – Poradenské a edukační centrum (prezentace 1 a 2)
Mgr. Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem), PhDr. Jana Zapletalová (Národní ústav pro vzdělávání)

Příspěvek představí pilotní projekt Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, který díky spolupráci s dalšími subjekty umožní, aby se knihovny staly vzdělávacími centry a rovnocennými partnery pro všechny vzdělávací instituce. Na praktických příkladech ukážeme možnosti navázání spolupráce s dalšími organizacemi, díky kterým je možné nabízet poradenství a netradiční formy vzdělávání pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pedagogické pracovníky, studenty i specifické uživatele, kteří zde najdou vše pod jednou střechou.

11.20–11.40 Mít svět přečtený – projekty v knihovnách
Jiří Starý a Mgr. Ondřej Prančl (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je od září 2018 nositelem projektu „Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji“. Hlavním cílem projektu je vytvoření různě tematicky zaměřených vzdělávacích materiálů pro děti MŠ a žáky ZŠ a SŠ a budování vzájemné důvěry mezi pracovníky formálního a neformálního vzdělávání a rozvoj spolupráce mezi institucemi. Chceme vám představit výstupy týmů, které tvoří pracovníci formálního a neformálního vzdělávání jako příklady dobré praxe této spolupráce.

11.40–12.00 Co nebylo v učebnici – transfer teorie a výzkumu informační gramotnosti do edukační praxe
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)

Informační gramotnost je předmětem řady výzkumů, vznikají stále nové modely a standardy pro její edukaci napříč cílovými skupinami žáků a studentů. Jaký je však transfer teoretických konceptů
a výzkumných šetření do tuzemské edukační praxe? Jak učící knihovníci s učiteli využívají příležitost společně tvořit lekce rozvíjející kompetence žáků pro 21. století? Jaké místo v designování vzdělávacích programů má evaluace a reflektivní přístup tvůrců?
Do jaké míry jsou projektové aktivity informačního vzdělávání přenositelné do dalších spolupracujících knihoven a škol? Tříletý evropský projekt „Co nebylo v učebnici“ hledá na výše uvedené otázky odpovědi – a ty stěžejní jsou prezentovány v konferenčním
příspěvku.

12.00–12.20 Co nebylo v učebnici – …a jak to funguje v praxi?
Roman Pospíšil (Knihovna J. Mahena – pobočka Lány)

Zaujal Vás projekt „Co nebylo v učebnici“, ale nejste si jistí, zda je projektová aktivita právě pro Vás? Ptáte se, k čemu Vám to bude? Co tím získáte a komu tím prospějete? Pokud ano, tak nepropásněte možnost dozvědět se víc. Řekneme si, jak vypadal průběh tohoto projektu očima knihovníků a učitelů. V pětadvacetiminutovém bloku mimo jiné zjistíte, jaké výhody a zážitky z toho pramení, ale také s čím je nutné počítat, když se rozhodnete zapojit do takového
projektu.

12.20–12.30 DISKUSE

KNIHOVNY – KLÍČ KE VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI II.

14.00–14.30 NAKAP – navazující akční plán Libereckého kraje. Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Libereckém kraji (prezentace 1 a 2)
Mgr. Michaela Svitáková a Bc. Jakub Grežo (Liberecký kraj), PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna Liberec)

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti vzniklo při Krajské vědecké knihovně v Liberci v rámci projektu Naplňování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK). Zaměřuje se na zvyšování dovedností pedagogů základních a středních škol v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.
V první části příspěvku bude představen celý projekt NAKAP LK, jeho cíle a aktivity, v druhé části představíme činnost metodického centra.

14.30–15.00 Projekt mediálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Bohdana Hladíková (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové)

V roce 2018 jsme obdrželi od Nadace Open Society Fund Praha finanční příspěvek. Díky němu se na přelomu let 2018/19 podařilo ve třinácti knihovnách Královéhradeckého kraje realizovat téměř
60 akcí mediálního vzdělávání pro veřejnost. Příspěvek představí organizační radosti a strasti celého projektu.

15.00–15.30 Projekt Ověřeno – první výstupy
Mgr. Dita Lánská a Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D. (Městská knihovna v Praze)

Součástí naší každodennosti se v posledních několika letech staly pojmy jako fake news, dezinformace či hoax. Nejedná se o zcela nové fenomény, ovšem v důsledku masivního kvantitativního i kvalitativního rozvoje ICT technologií mají oproti minulosti mnohem zásadnější vliv na život každého z nás. Knihovny nemohou a ani nechtějí tomuto vývoji pouze trpně přihlížet. Městská knihovna v Praze proto ve spolupráci s brněnským KISKem, několika převážně neziskovými organizacemi a za aktivní podpory dalších českých knihoven rozvíjí projekt známý pod označením „Ověřeno“.
V příspěvku budou představeny výsledky, jichž bylo dosaženo za uplynulý rok, a perspektivy do budoucnosti. Nejbližším cílem je vypracování metodik vzdělávacích workshopů pro věkovou skupinu studujících, seniorů a obě skupiny dohromady. Prezentována bude již hotová metodika pro studující, na jejímž vývoji se podílela mj. i organizace Zvolsi.info.

15.30–15.45 DISKUSE

15.45–16.10 Přestávka

16.10–16.40 Knihovníci v univerzitních učebnách – od katalogu k únikovce
PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Asociace knihoven vysokých škol ČR)

Vysokoškolští knihovníci se stále častěji přesouvají z knihovny do poslucháren na fakultách a katedrách. Výuka studentů i začínajících vědců je již běžnou součástí jejich pracovní náplně. Příspěvek nabídne výsledky průzkumu vzdělávacích aktivit VŠ knihoven, který v květnu 2019 realizovala pracovní skupina IVIG AKVŠ. Zároveň budou představeny zajímavé vzdělávací aktivity zaměřené na studenty – jak v ČR, tak v zahraničí. Patří mezi ně například i únikové hry, online kvízy a další interaktivní prvky, které studentům umožňují využívat jejich oblíbená mobilní zařízení v rámci výuky a zároveň rozvíjet kompetence v oblasti informační gramotnosti.

16.40–17.10 Vzdělávací lekce pro seniory – nová témata podle skutečných potřeb
PhDr. Iva Zadražilová (Ústav informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy)

Přemýšlíte, jaká nová témata vzdělávacích lekcí svým čtenářům nabídnout? Jak připravit lekci, která je bude bavit a která bude vycházet z jejich potřeb? Jak ji didakticky naplánovat? S těmito
otázkami vám pomůže metodická příručka, která obsahuje deset detailně zpracovaných lekcí z oblasti informační gramotnosti a bude představena v rámci příspěvku. Témata jsou stanovena na základě výsledků dotazníku, kterého se účastnilo více než 750 respondentů – seniorů. V příručce jsou popsána tak, aby se jimi mohl inspirovat každý knihovník, který organizuje vzdělávání ve své knihovně, a naplánovat podle nich svou vlastní lekci nebo workshop. Výzkum se primárně zabýval českými seniory, nicméně metodika lekcí může být využita pro jakoukoliv cílovou skupinu, která knihovny navštěvuje.

17.10–17.40 Vzdělávání v oblasti IT zejména pro seniory
Dalibor Fic (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se prostřednictvím specializovaného pracoviště IN-centra dlouhodobě věnuje vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ICT. Většinu návštěvníků těchto kurzů tvoří zájemci z řad seniorů, tudíž se snažíme naše kurzy co nejvíce přizpůsobit jejich potřebám a schopnostem. V příspěvku představíme naše zkušenosti s přípravou kurzů i s jejich realizací.

17.40–18.00 DISKUSE

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet