Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti

Sekce představí knihovnu jako místo podporující vzdělávání svých uživatelů. A knihovníky jako ty, kteří iniciují proces učení, umožňují poznání nových témat a propojení formálního a neformálního vzdělávání. A to bez ohledu na to, o jakém typu knihovny hovoříme. Vzdělávací aktivity najdeme v malých obecních knihovnách, stejně jako v knihovnách krajských či univerzitních. I cílové skupiny, jimž jsou lekce, semináře, přednášky a další formáty vzdělávacích akcí určeny, jsou velmi rozmanité. Dalo by se říci, že v knihovně se můžeme vzdělávat doslova od batolecího až po seniorský věk. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku vybraných aktivit a projektů.

Garantky: Mgr. Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna Liberec), PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Asociace knihoven vysokých škol ČR) a Mgr. Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem)

Program - dopolední blok (8:30 - 12:30)

8:30 - 9:00 S knížkou do života - Bookstart v České republice
Mgr. Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna Liberec a host

Příspěvek v úvodu shrnuje základní informace: smysl projektu, komu je určen, jaké jsou podmínky pro zapojení do projektu, doporučený postup pro knihovny, systém objednávek a knižní sety, podpůrné materiály.
Druhá část příspěvku je věnována konkrétním příkladům dobré praxe, zkušenostem z Liberce a Libereckého kraje.

Blanka Konvalinková vystudovala obor Knihovnictví a vědecké informace na Karlově univerzitě v Praze. V Krajské vědecké knihovně v Liberci pracuje od roku 1985, postupně v katalogizaci, organizačním oddělení a od roku 2009 ve funkci ředitelky knihovny. Je předsedkyní sekce SDRUK pro regionální funkce, členkou Výkonného výboru SKIP. Mezi její profesní zájmy patří zahraniční spolupráce – zejména s německými a polskými knihovnami v Euroregionu Nisa. Aktivně se zajímá o projekt S knížkou do života, který považuje za první důležitý krok ke čtenářské gramotnosti a ke vzdělání vůbec.

9:00 - 9:20 Jak si vychovat budoucí čtenáře aneb od mateřství k dospívání. Zapojení projektu Bookstart / S knížkou do života do praxe v SVKUL. Knihovna jako komunitní centrum pro nejmenší děti a rodiče. Aktivity knihovny podporující dětské čtenářství.
MgA.et MgA. Tereza Kleinová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Tereza Kleinová je výtvarná umělkyně, designérka a lektorka. Absolvovala FUD UJEP a FaVU. Je lektorkou výtvarných dílen, workshopů a produkční designového marketu Design Box v Ústí nad Labem. Věnuje se rovněž kurátorské činnosti. Zakládala Galerii Hraničář, sídlící ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem, kde se mimo jiné podílela na mezinárodní výstavě Dům módy. Byla produkční pražských přehlídek designu pořádaných při Galerii 42 m2 v Café Pavlač a MADE : In v Bohnicích. Vytvořila designové edice Porcelart a Bagáž. Realizovala návrhy interiérů obchodů s designem a módou (např. Flamingo park) a dramaturgicky koncipovala kulturní program klubu Pátá kolona. Je členkou pražské Umělecké besedy. Věnuje se knižní ilustraci.V SVKUL vede projekt Bookstart, knihovnické lekce pro MŠ a ZŠ a kreativní dílny. Je designérkou knihobudek.

9:20 - 9:50 Spolupráce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s knihovnami v oblasti vzdělávání veřejnosti
Mgr. David Kudrna, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Česká republika disponuje hustou sítí knihoven, která má v sobě významný potenciál pro vzdělávání různých cílových skupin. Ať už to jsou čtenáři školního věku, jejich rodiče nebo prarodiče. Spolupráce s knihovnami pro šíření osvěty na témata kybernetické bezpečnosti je pro nás velmi zajímavá. Velký smysl nám dává i vzdělávání samotných knihovníků. V první části konferenčního příspěvku bude představena tato myšlenka na příkladech dobré praxe: MZK v Brně a Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Druhá část příspěvku bude představovat nabídku kurzů a dalších materiálů, které knihovny mohou zařadit do svého vzdělávacího repertoáru. Představen bude například interaktivní výukový web „Digitální stopa“, který vznikl ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví v Brně.

David Kudrna je designér edukačních aktivit Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zaměřuje se především na tvorbu interaktivních a gamifikovaných vzdělávacích aktivit na pestrá témata kybernetické bezpečnosti. Vystudoval brněnská Informační studia a knihovnictví v profilaci Technologie ve vzdělávání. Knihovny vnímá jako výborné místo pro setkávání s veřejností i pro šíření osvěty, chápe je jako silné partnery při vzdělávání veřejnosti. Ve svých dalších aktivitách se zabývá alternativním školstvím a metodami s ním spojenými.

9:50 - 10:15 Bezpečně kybernetickým světem: jak informovat rodiče o rizicích internetu, spolupráce policie a knihoven v této oblasti
kpt. PhDr. Jan Melša, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Oddělení kybernetické kriminality

Příspěvek představuje možnosti spolupráce při realizaci preventivních aktivit Policie České republiky a dalších subjektů v oblasti kyberkriminality. Kromě představení jednotlivých problematik, jejich specifik s ohledem na oběti trestných činů a jejich pachatele, se zaměřuje i na praktické problémy při realizaci těchto aktivit, odlišnosti cílových skupin posluchačů a rovněž shrnuje praktické zkušenosti s prováděním této preventivní činnosti v porovnání s jinými obdobnými aktivitami. Pozornost je věnována také spolupráci s konkrétními subjekty, jež se na prevenci podílejí.

Jan Melša pracuje u Policie ČR od roku 1998, posledních 10 let se zaměřuje na rozvoj a realizaci preventivních aktivit, reagujících na aktuální trendy vývoje kriminality s důrazem na kyberkriminalitu ve všech jejích podobách. Realizuje přednáškové moduly k této problematice v návaznosti na požadavky základních a středních škol, stejně jako dalších obdobných zařízení. Jsou určeny dětem, mladistvým, jejich rodičům, ale i odborné veřejnosti. Rovněž bývá pravidelným hostem projektů a konferencí zaměřených na problematiku kyberkriminality. Je absolventem Policejní akademie České republiky v Praze, se kterou také po absolvování studia spolupracoval na několika výzkumech v oblasti kriminologie, psychologie a policejního práva.

DISKUSE

10:20 - 10:40 PAUZA NA KÁVU

10:40 - 11:05 První PECka v ČR - Poradenské a edukační centrum
Mgr. Jana Linhartová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem a PhDr. Jana Zapletalová, Národní ústav pro vzdělávání

Příspěvek představí pilotní projekt Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, který díky spolupráci s dalšími subjekty umožní, aby se knihovny staly vzdělávacími centry a rovnocennými partnery pro všechny vzdělávací instituce. Na praktických příkladech ukážeme možnosti navázání spolupráce s dalšími organizacemi, díky kterým je možné nabízet poradenství a netradiční formy vzdělávání pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pedagogické pracovníky, studenty i specifické uživatele, kteří zde najdou vše pod jednou střechou.

Jana Linhartová absolvovala studium učitelství se Speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Od roku 1993 vyučovala na Speciální základní škole, a poté na ZŠ. Od roku 2008 působila jako ředitelka Základní školy. V roce 2016 získala certifikát lektorky pro oblast Společného vzdělávání. Od února 2017 je ředitelkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a své zkušenosti získané ve školství chce využít pro navázání úzké spolupráce knihoven a škol.

Jana Zapletalová je náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy Národního ústavu pro vzdělávání. Zároveň působí jako školní psycholog a je garantkou projektů pro zavádění školních psychologů a školních speciálních pedagogů v ČR. Je autorkou řady metodických materiálů v oblasti školní psychologie, spoluautorka konceptu C(R)V v oboru školní psychologie na PedF UK, garantkou studia na FF UK Bratislava v oboru školní psychologie. V současné době je předsedkyně Asociace školních psychologů, členkou UPA, dlouholetou ředitelkou IPPP ČR. Je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací: Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách, 2006, IPPP ČR; Zpráva z vyšetření 2008, IPPP ČR, Kariérové poradenství, 2006, IPPP ČR; Monitorování problematických projevů chování; S. Štěch, J. Zapletalová: Úvod do školní psychologie, Portál, 2013; Metodiky pro práci školního psychologa, NÚV, 2014; Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách a ŠPZ; Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb.

11:05 - 11:25 MÍT SVĚT PŘEČTENÝ - projekt SVKUL pro CS - MŠ, 1. a 2.st., SŠ
Jiří Starý, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je od září 2018 nositelem projektu "Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji". Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření různě tematicky zaměřených vzdělávacích materiálů pro děti MŠ a žáky ZŠ a SŠ a budování vzájemné důvěry mezi pracovníky formálního a neformálního vzdělávání a rozvoj spolupráce mezi těmito institucemi. Chceme vám představit výstupy týmů, které tvoří pracovníci formálního a neformálního vzdělávání jako příklady dobré praxe této spolupráce.

Jiří Starý pracuje v ústecké knihovně pátým rokem. Tři roky pracoval jako dětský knihovník a nyní je vedoucím projektového oddělení a s dětmi pracuje v rámci relaxace nad rámec svých pracovních povinností. Od svých dvaceti let sbíral zkušenosti v neziskové organizaci Člověk v tísni a mimo těchto zkušeností tam získal tak potřebný životní cynismus. Miluje svou ženu, dceru, četbu komiksů a ke své škodě i fotbalovou Spartu. Pohrdá udavači a slávisty.

11:30 - 11:55 Co nebylo v učebnici – transfer teorie a výzkumu informační gramotnosti do edukační praxe
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Informační gramotnost je předmětem mnoha výzkumů, vznikají stále nové modely a standardy pro její edukaci napříč cílovými skupinami žáků a studentů. Jaký je však transfer teoretických konceptů a výzkumných šetření do tuzemské edukační praxe? Jak učící knihovníci s učiteli ve společenstvích praxe využívají příležitost společně tvořit lekce rozvíjející kompetence žáků pro 21. století? Jaké místo v designování vzdělávacích programů má evaluace a reflektivní přístup tvůrců? Do jaké míry jsou projektové aktivity informačního vzdělávání přenositelné do dalších spolupracujících knihoven a škol? Tříletý evropský projekt Co nebylo v učebnici na výše uvedené otázky hledá odpovědi – a ty stěžejní jsou prezentovány v konferenčním příspěvku.

Pavlína Mazáčová působí jako odborná asistentka v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU, je mj. členkou Ústřední knihovnické rady. Výzkumně i pedagogicky se věnuje informační gramotnosti a jejím transdisciplinárním přesahům, designování vzdělávacího procesu, fenoménu učícího knihovníka a knihovnictví v literárním a kulturním kontextu. Má zkušenosti s projekty zaměřenými na edukaci informační gramotnosti v základním, středním i vysokoškolském vzdělávání i v prostředí knihoven. Na uvedená témata jednak publikuje a přednáší, jednak rozvíjí vzdělávací aktivity v kurzech pro studenty KISKu i pro knihovníky a učitele v dalším vzdělávání.

11:55 - 12:20 Co nebylo v učebnici: … a jak to funguje v praxi?
Roman Pospíšil, Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Lány

Zaujal vás projekt: Co nebylo v učebnici, ale nejste si jistí, zda je projektová aktivita právě pro Vás? Ptáte se, k čemu vám to bude? Co tím získáte a komu tím prospějete? Pokud ano, tak nepropásněte možnost dozvědět se víc. Řekneme si, jak vypadal průběh tohoto projektu očima knihovníků a učitelů. V pětadvacetiminutovém bloku mimo jiné zjistíte, jaké výhody a zážitky z toho pramení, ale také s čím je nutné počítat, když se rozhodnete zapojit do takového projektu.

Roman Pospíšil od roku 2017 pracuje jako knihovník Knihovny Jiřího Mahena v Brně na pobočce v městské části Brno-Bohunice. Profesně i volnočasově se zaměřuje na práci s dětmi a rozvoj dětské čtenářské gramotnosti. V současné době studuje na Masarykově univerzitě v Brně obor Teorii interaktivních médií.

DISKUSE

Program - odpolední blok (14:00 - 18:00)

14:00 - 14:30 NAKAP - navazující akční plán Libereckého kraje: Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Libereckém kraji (pravidelné semináře pro učitele ZŠ a SŠ)
Mgr. Michaela Svitáková, Liberecký kraj, PhDr. Dana Petrýdesová, Krajská vědecká knihovna Liberec

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti vzniklo při Krajské vědecké knihovně v Liberci v rámci projektu Naplňování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK). Zaměřuje se na zvyšování dovedností pedagogů základních a středních škol v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. V první části příspěvku bude představen celý projekt NAKAP LK, jeho cíle a aktivity, v druhé části představíme činnost metodického centra.

Michaela Svitáková vystudovala obor Historie na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Po studiích pracovala několik let v soukromém sektoru. Od července 2018 vede jako hlavní manažerka projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I při Krajském úřadě v Liberci. V rámci tohoto projektu se s kolegy věnuje především podpoře polytechniky, čtenářské a matematické gramotnosti, rovným příležitostem a péči o nadané žáky.

Dana Petrýdesová pracuje v Krajské vědecké knihovně v Liberci od roku 2001, od roku 2009 na pozici vedoucí Odboru služeb. Vystudovala obor informační služby a knihovnictví na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. V rámci svého působení v knihovně se věnuje nejenom řízení a rozvoji služeb, ale také koordinaci různorodých projektů (např. přeshraniční projekty, Bookstart, IROP). Jejím cílem je, aby liberecká knihovna i v budoucnu zaujímala a posilovala svou roli významné kulturní a vzdělávací instituce.

14:30 -15:00 Projekt mediálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Bohdana Hladíková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

V roce 2018 jsme obdrželi od Nadace Open Society Fund Praha finanční příspěvek. Díky němu se na přelomu let 2018/19 podařilo ve třinácti knihovnách Královéhradeckého kraje realizovat téměř 60 akcí mediálního vzdělávání pro veřejnost. Příspěvek představí organizační radosti a strasti celého projektu.

Bohdana Hladíková pracuje v oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Kromě organizace vzdělávacích akcí pro knihovníky se věnuje také personalistice a nově i ochraně osobních údajů v mateřské knihovně.

15:00 -15:30 Projekt Ověřeno: první výstupy
Mgr. Dita Lánská a Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D., Městská knihovna v Praze

Součástí naší každodennosti se v posledních několika letech staly pojmy jako fake news, dezinformace či hoax. Nejedná se o zcela nové fenomény, ovšem v důsledku masivního kvantitativního i kvalitativního rozvoje ICT technologií mají oproti minulosti mnohem zásadnější vliv na život každého z nás. Knihovny nemohou a ani nechtějí tomuto vývoji pouze trpně přihlížet. Městská knihovna v Praze proto ve spolupráci s brněnským KISKem, několika převážně neziskovými organizacemi a za aktivní podpory dalších českých knihoven rozvíjí projekt známý pod označením „Ověřeno“. V příspěvku budou představeny výsledky, jichž bylo dosaženo za uplynulý rok, a perspektivy do budoucnosti. Nejbližším cílem je vypracování metodik vzdělávacích workshopů pro věkovou skupinu studujících, seniorů a obě skupiny dohromady. Prezentována bude již hotová metodika pro studující, na jejímž vývoji se podílela mj. i organizace Zvolsi.info.

Dita Lánská vystudovala obor Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2013-2017 působila v knihovně Katedry divadelních studií tamtéž. Svůj teatrologický zájem směřující především k oblasti teorie divadla mohla uplatnit jako odborná pracovnice Katedry divadelních studií, kde se v letech 2016-2018 podílela na výzkumném projektu GA ČR Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů. Od roku 2017 je vedoucí Divadelního a filmového oddělení Městské knihovny v Praze. Aby alespoň částečně doplnila své vzdělání směrem ke knihovnictví, absolvovala v roce 2018 rekvalifikační kurz s profesní kvalifikací Referenční knihovník, který dle Národní soustavy kvalifikací realizovala Moravská zemská knihovna v Brně. V současnosti se také pod záštitou MKP podílí na tvorbě výukových lekcí pro mládež.

Ondřej Hudeček, vystudovaný antropolog a historik, pracuje od roku 2017 v pobočce Městské knihovny v Praze v Korunní, kde má mj. na starosti komunitní aktivity a kulturně vzdělávací činnost. Projektu Ověřeno se věnuje od ledna 2018, protože věří v potenciál knihovníků a knihovnic předávat svým uživatelům schopnost rozlišovat mezi pravdou, nepravdou a cílenými manipulacemi.

DISKUSE

15:45 - 16:10 PAUZA NA KÁVU

16:10 -16:40 Knihovníci v univerzitních učebnách: od katalogu k únikovce
PhDr. Hana Landová, Ph.D., Asociace knihoven vysokých škol ČR

Vysokoškolští knihovníci se stále častěji přesouvají z knihovny do poslucháren na fakultách a katedrách. Výuka studentů i začínajících vědců je již běžnou součástí jejich pracovní náplně. Příspěvek nabídne výsledky průzkumu vzdělávacích aktivit VŠ knihoven, který v květnu 2019 realizovala pracovní skupina IVIG AKVŠ. Zároveň budou představeny zajímavé vzdělávací aktivity zaměřené na studenty - jak v ČR, tak v zahraničí. Patří mezi ně například i únikové hry, online kvízy a další interaktivní prvky, které studentům umožňují využívat svá oblíbená mobilní zařízení v rámci výuky a zároveň rozvíjet své kompetence v oblasti informační gramotnosti.

Hana Landová je ředitelkou Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze. Zároveň je od roku 2016 předsedkyní výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR. V rámci své odborné specializace se věnuje právě problematice vzdělávací funkce knihoven. Velkou radost jí dělá práce s budoucími knihovníky na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Je absolventkou programu LIBER Emerging Leaders. Má ráda hory a velmi studenou vodu a dost času tráví i snahou o pochopení myšlenkových pochodů svých dvou prepubertálních dítek.

16:40 - 17:10 Vzdělávací lekce pro seniory: nová témata podle skutečných potřeb
PhDr. Iva Zadražilová, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Přemýšlíte, jaká nová témata vzdělávacích lekcí vašim čtenářům nabídnout? Jak připravit lekci, která je bude bavit a která bude vycházet z jejich potřeb? Jak ji didakticky naplánovat? S těmito otázkami vám pomůže metodická příručka, která obsahuje deset detailně zpracovaných lekcí z oblasti informační gramotnosti a bude představena v rámci příspěvku. Témata jsou stanovena na základě výsledků dotazníku, kterého se účastnilo více než 750 respondentů-seniorů. V příručce jsou popsána tak, aby se jimi mohl inspirovat každý knihovník, který organizuje vzdělávání ve své knihovně, a naplánovat podle nich svou vlastní lekci nebo workshop. Výzkum se primárně zabýval českými seniory, nicméně metodika lekcí může být využita pro jakoukoliv cílovou skupinu, která knihovny navštěvuje.

Iva Zadražilová vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na KISK FF MU v Brně, kde také několik let působila. V současné chvíli dokončuje doktorské studium na FF UK, jehož součástí je práce na výzkumech seniorů a jejich práci s internetem a ICT. Její specializací, které se dlouhodobě věnuje, je oblast informační gramotnosti, vzdělávání a tvorba odborných textů. Nyní se pohybuje mezi Brnem a Prahou a svůj pracovní čas dělí mezi několik aktivit. Je zaměstnána jako akademický pracovník na soukromé vysoké škole AMBIS a učí studenty základům práce s informacemi a metodologii odborné práce. Současně také působí v Moravské zemské knihovně, kde je zodpovědná za vzdělávání knihovníků z celé republiky v práci s portálem Knihovny.cz. V neposlední řadě spolupracuje s centrem ELPIDA jako lektor vzdělávacích lekcí pro seniory.

17:10 - 17:40 Vzdělávání v oblasti IT zejména pro seniory
Martin Zicha (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se prostřednictvím specializovaného pracoviště IN-centra dlouhodobě věnuje vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ICT. Většinu návštěvníků těchto kurzů tvoří zájemci z řad seniorů, tudíž se snažíme naše kurzy co nejvíce přizpůsobit jejich potřebám a schopnostem. V příspěvku představíme naše zkušenosti s přípravou kurzů i s jejich realizací.

Martin Zicha vystudoval střední odbornou školu knihovnickou a od roku 2008 pracuje v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Postupně působil na pozicích koordinátora a vedoucího IN-centra, vzdělávacího oddělení knihovny zaměřeného na vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ICT. Pod jeho vedením IN-centrum rozšířilo nabídku nabízených počítačových kurzů, o které knihovna dlouhodobě eviduje enormní zájem ze strany veřejnosti – oblíbené jsou potom zejména u seniorů. V roce 2018 bylo v IN-centru uspořádáno 35 počítačových kurzů, kterých se zúčastnilo přes 300 osob. K tomu nabízíme i odborné individuální poradenství v oblasti ICT. Kurzy jsou dlouhodobě naplněné a nově přihlášení zájemci mnohdy musejí čekat několik měsíců, než na ně přijde řada.
Martin Zicha se věnuje jak metodické přípravě kurzů, tak jejich vlastní realizaci i výuce. Bližší informace o struktuře kurzů: www.kjm.cz/kurzy-pc-reference

17:40 -18:00 DISKUSE

Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet