Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 3. 11. 2010

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni.
Datum konání:
3. 11. 2010.
Přítomni: Ing. Aleš Brožek, PhDr. Květa Cempírková, PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Tomáš Gec, PhDr. Jiřina Kádnerová, Ing. Lea Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák, Mgr. Eva Svobodová, PhDr. Eva Žáková.
Hosté: Ing. Jitka Hladíková, RNDr. Jitka Holásková, PhDr. Ivanka Horáková, Petr Kárník, Mgr. Blanka Konvalinková.

Program:

1. Vyhodnocení letošní konference Knihovny současnosti

Předsedkyně a místopředsedkyně zhodnotily letošní konferenci. První den se jí zúčastnilo 315 osob, druhý den 352 a poslední den 243 osob, tj. největší zájem byl o jednání v sekcích. Vystavovalo 19 firem, konference byla zisková. Sborník kvalitně a rychle vytiskla fa Exon, takže bylo doporučeno ji využít i v dalších letech. Vložné bylo rozčleněno podle druhu účastníků, což komplikovalo účtování (někteří studenti požadovali slevu pro studenty, ačkoliv uváděli jako vysílající organizaci knihovnu). Doporučeno detailně rozepsat u přihlášky položky, z nichž se skládá výsledný poplatek za konferenci, zavést storno poplatky a najmout pracovníka na OON, který by měl na starost komunikaci s účastníky a organizační záležitosti zejména ve dvou měsících před konferencí. Přihlášky i fakturaci realizovat na jednom místě. Zajistí předsedkyně.

2. Příprava KKS 2011

Proběhla diskuse k programu příštího ročníku konference, která proběhne ve dnech 13.-15. 9. 2011 v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rada se nakonec shodla na programu: 1. den proběhne v plénu: Trendy rozvoje veřejných knihoven (pozvou se 2-3 zahraniční odborníci a cca stejný počet českých pro porovnání situace ve světě a u nás). 2. den v tematických blocích: Strategie koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2014 (několik bloků), Nové nástroje a možnosti knihoven (garant PhDr. Škyřík), workshopy. 3. den v plénu: Rekapitulace výsledků z bloků a shrnutí nové Koncepce. Navrženo, aby některým firmám byly nabídnuty sponzorské přednášky v blocích nebo před rautem za vyšší poplatek. Medaile Z. V. Tobolky se budou udělovat večer před rautem, kandidátům se nebude tajit důvod, proč jsou zváni na konferenci. Hledají se členové organizačního výboru konference, garanti a moderátoři bloků (mohou být totožní). Předsedkyně byla pověřena, aby o návrhu programu informovala na zasedání ÚKR.

Zajištění "MTZ": PhDr. Květa Cempírková.

3. Vyhodnocení bibliografického kolokvia, příprava textů pro ročenku

PhDr. J. Kádnerová sdělila, že 12. kolokvia v Trnavě (3.-5. 10.) se zúčastnilo 41 osob (z toho 10 nečlenů sekce), zaznělo 23 příspěvků, které budou otištěny v ročence SDRUK. Odsouhlaseno, že rukopisy nebudou honorovány, a pokud nebudou dodány do 30. 11., nebudou publikovány. Autoři dostanou výtisk ročenky.

4. Příprava bibliografického kolokvia

PhDr. J. Kádnerová informovala, že 13. kolokvium proběhne 3.-4. 10. 2011 v Jihlavě na téma Bibliografie významných osobností regionu. Součástí doprovodného programu bude návštěva rodného domu architekta Josefa Hoffmanna v Brtnici.

5. Příprava valné hromady

Rada SDRUK odsouhlasila, že valná hromada proběhne v Knihovně Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně 16. 2. 2011 od 10 hodin. Na programu bude i exkurze do nové budovy Moravského zemského archivu. Na valné hromadě bude distribuována ročenka. Kromě referátů z bibliografického kolokvia bude ročenka obsahovat zprávy z činností sekcí. Jejich vedoucí dodají příspěvky do 15. 12. 2010. Ročenku zajistí předsedkyně.

6. Vyhodnocení studijní cesty do Dublinu

Tajemník SDRUK informoval o výsledcích studijní cesty do Dublinu, kterou organizovali Ing. Lea Prchalová a Ing. Aleš Brožek. Program pomohla zajistit předsedkyně Irské asociace knihovníků a informačních pracovníků Siobhan Fitzpatricková. Bylo navštíveno 5 knihoven a velvyslanectví ČR v Dublinu. Bylo doporučeno pozvat na KKS hlavní knihovnici regionální knihovny jižního Dublinu Georginu Byrneovou.

7. Příprava studijní cesty do Bulharska

PhDr. Ivanka Horáková, která je garantem této akce, informovala, že získala předběžné potvrzení pracovníků bulharské národní knihovny v Sofii přijmout účastníky studijní cesty. Bylo navrženo, aby se cesta uskutečnila od 21. do 25. 5. 2011, neboť 24. 5. je svátkem Dne písemnictví, který je v Bulharsku velmi oblíbený.

Předsedkyně po letošní zkušenosti doporučila a bylo dohodnuto, že se bude objednávat ubytování s pojištěním na storno. (U letenek by měla být pro případ onemocnění účastníka možnost změnit jméno.)

8. Příprava studijní cesty SDRUK 2011

PhDr. Květa Cempírková přednesla několik variant možné trasy studijní cesty (Admont-Brixen-Bolzano-Lausanne), ale upozornila, že může být problém se dostat až do Lausanne vzhledem k tomu, že se počítá jen se třemi dny na cestování. Lausanne bylo nakonec z plánované cesty vyňato. Ing. J. Hladíková připomněla, že Havlíčkův Brod má družbu s Brixenem a přislíbila kontakty. Byl navržen termín cesty na dny 6. až 8. 6. 2011 s tím, že by se cestovatelé ze vzdálenějších míst ČR dopravili do Českých Budějovic už 5. 6., aby se mohlo vyjet 6. 6. ráno. Bylo doporučeno rozeslat nabídku účasti na zájezdu i do muzejních knihoven, které nejsou členy SDRUK, a zároveň jim členství nabídnout.

9. Slovník českých knihovníků

Vedoucí sekce pro IT souhlasil s tím, že databáze bude nadále umístěna na serveru MZK a z webu SDRUK povede na ni link.

10. Publikační činnost

Kromě ročenky vydá SDRUK společně s VKOL sborník z konference Problematika historických a vzácných knižních fondů. SDRUK uhradí autorské poplatky, příspěvky je nutno dodat do konce roku.

11. Zprávy ze sekcí

Sekce pro akvizici pořádá 23. 11. 2010 od 10 hodin v Národní knihovně každoroční poradu akvizitérů knihoven s právem nabídkové povinnosti.

Sekce SDRUK pro regionální funkce se sejde 10. 11. 2010 v Národní knihovně. Zasedání bude věnováno především problematice standardů VKIS.

Rada SDRUK jednohlasně odsouhlasila návrh Ing. Prchalové, že novou vedoucí sekce bude od 1. 1. 2011 Mgr. Blanka Konvalinková. Celostátní seminář se uskuteční koncem října 2011 v Plzni.

Sekce pro informační vzdělávání má jednání 10. 11. 2010 v Pardubicích.

Termín jarního zasedání bibliografů byl stanoven na 12. a 13. 4. 2011, místem setkání bude Havlíčkův Brod.

Setkání členů sekce pro IT se bude konat 25. 11. 2010 v MZK a na programu bude problematika obálkového serveru. Další zasedání sekce se uskuteční v únoru 2011 a bude věnováno digitalizaci.

12. Příští zasedání Rady SDRUK

15. 2. 2011 v 11:00 hodin, MZK v Brně.

13. Různé

· Rada SDRUK schválila nákup 500 plátěných tašek s logem SDRUK na propagaci, dalších 500 kusů zakoupí
pro SDRUK fa Ceiba.
· Rada SDRUK zamítla nabídku Literárních novin na prodej periodika v členských knihovnách SDRUKu
prostřednictvím komisní smlouvy s pracovníky členských knihoven.
· PhDr. J. Kádnerová informovala, že v současné době pracuje Nadace knihoven jen ve dvou členech a navrhla,
aby došlo k doplnění Nadace, až proběhne výběrové řízení na nového ředitele VKOL.
· RNDr. Tomáš Řehák navrhl, aby bylo navrženo nové logo Konference Knihovny současnosti. Rada SDRUK
žádá knihovny, které mají vlastní grafiky a chuť do této aktivity, aby do konce roku zaslali do sídla SDRUK
návrhy nového loga.

15. 11. 2010

Zapsal Ing. Aleš Brožek

Odsouhlasila Ing. Lea Prchalová

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet