Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR z 8. 9. 2010

Zápis ze zasedání rady SDRUK ČR v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích
Datum konání: 8. 9. 2010
Přítomni: Ing. Aleš Brožek, PhDr. Květa Cempírková, Mgr. Tomáš Gec, PhDr. Jiřina Kádnerová, Ing. Lea Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák
Hosté: Ing. Jitka Hladíková, RNDr. Jitka Holásková, PhDr. Ivanka Horáková, Mgr. Blanka Konvalinková
Omluveni: PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Eva Svobodová, PhDr. Eva Žáková

Program:

1. Příprava konference Knihovny současnosti

1.1 KKS 2010

Předsedkyně rekapitulovala stav příprav konference. Zájem o účast předčil očekávání, a to i zájem o aktivní vystoupení. Sborník proto obsahuje také příspěvky, které nebudou odprezentovány. Prezentace nebudou honorovány.
Je očekáváno 317 účastníků a 17 firem, které KKS podporují.

Na konferenci jsou SDRUKem pozváni dva zástupci Spolku slovenských knihovníků - Ing. Silvia Stasselová, předsedkyně SSK, PhDr. Judita Kopáčiková, členka předsednictva SSK a dva zástupci Slovenské Asociace knihoven - Mgr. Emília Antolíková a Ing. Milan Rakús.

Pro příští rok bude zavedena elektronická registrace a budou detailně uvedeny jednotlivé položky pro výpočet účastnického poplatku. Bude zaveden poplatek za stornování ubytování. Těmito kroky by se měly výrazně eliminovat problémy při fakturaci.

1.2 KKS 2011

Pro velmi špatnou úroveň ubytovacích služeb (která má navíc zhoršující se tendenci) i kvůli problémům s přednáškovými sály rozhodla Rada SDRUKu o ukončení konání Konference v Seči. Jelikož není žádoucí zvyšovat nezbytné náklady, byl zvolen přesun do univerzitních areálů.

Pro rok 2011 byl vybrán areál Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cena ubytování se snídaní na kolejích v dvoulůžkových pokojích: 270,- Kč/1 osoba. Stravování i raut lze objednat v menze. Kapacita přednáškového sálu hotelu Bobík je 240 osob. Předběžně dohodnuta spolupráce s univerzitní knihovnou. Celkové kalkulované náklady konference jsou zcela srovnatelné se Sečí.

Termín konání: 13.-15. 9. 2011.

Zajištění "MTZ": PhDr. Květa Cempírková.

2. Výčet seminářů a konferencí pořádaných SDRUKem, pravidla financování

2.1 Sekce pro akvizici

·seminář k akviziční činnosti (každoročně)

·porada příjemců povinného výtisku (každoročně)

2.2 Bibliografická sekce

·bibliografické kolokvium (jednou za dva roky, mezitím na Slovensku)

·porada bibliografů - jarní zasedání (každoročně)

2.3 Sekce pro historické fondy

·konference Problematika historických a vzácných knižních fondů (každoročně)

2.4 Sekce pro informační technologie

·porada pracovníků IT, resp. dalších odborníků dle řešené problematiky (každoročně)

·seminář

2.5 Sekce pro regionální funkce

·porada (každoročně)

·seminář (jednou za dva roky)

2.6 Sekce pro informační vzdělávání

·porada (každoročně)

·seminář (každoročně)

2.7 Konference Knihovny současnosti (každoročně)

2.8 Finanční příspěvky SDRUK na semináře a konference

Rada SDRUK se dohodla, že:

· Obecně platí, že členové SDRUK budou při stanovení výše vložného zvýhodňováni.

· Jednodenní semináře, porady, konference nebudou dotovány. V případě nutnosti bude vybíráno vložné (zejména bude-li nutno hradit nájemné). O případných výjimkách bude rozhodovat předsedkyně SDRUK.

· Dvou a vícedenní akce SDRUK budou kalkulovány tak, aby akce nebyla ztrátová. Pro bibliografické kolokvium odsouhlaseno přechodné období v r. 2011.

3. Chystané semináře a konference

3.1 KKS 2010 - viz 1.1

3.2 Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 3.-5. 10. 2010

Zajišťuje SNK, SSK, Trnavský samosprávný kraj a Knižnica Juraja Fándlyho Trnava.

Příspěvky do ročenky SDRUK shromáždí PhDr. Jiřina Kádnerová.

3.3 Bibliografické kolokvium 2011

PhDr. Kádnerová informovala o přípravách. Pro kolokvium naplánované na 3.-4. 10. 2011 byla zvolena Městská knihovna v Jihlavě. Rada SDRUK doporučuje spojit pořadatelství s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

3.4 Zasedání Rady SDRUK.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. 2.-3. 11. 2010.

4. Studijní cesty

4.1 Rakouské knihovny

Rada konstatovala, že studijní cesta 1.-3. 6. 2010 do zemské knihovny v Linci, městské knihovny v Linci, univerzitní knihovny v Salcburku, městské knihovny v Salcburku a nové univerzitní knihovny v Českých Budějovicích, kterou zaštítila PhDr. Květa Cempírková, byla vzorně zajištěna.

4.2 Knihovny v Dublinu

Studijní cesta, která byla odložena kvůli sopečné erupci na Islandu, se bude konat 9.-13. 10. 2010. Zajišťují Ing. Aleš Brožek a Ing. Lea Prchalová.

4.3 Studijní cesta SDRUK 2011

Návrhy na příští studijní cestu SDRUK (např. Bolzano, Brixen) do 2. 11. 2010.

4.4 Studijní cesta Rady SDRUK 2011

PhDr. Horáková navrhla knihovny v Sofii. Návrh konkretizuje do 2. 11. 2010.

5. Publikační činnost - financování

Rada rozhodla o úhradě autorských honorářů za příspěvky do publikací SDRUK (vyjma zpráv o činnosti). Jeden výtisk publikace bude odevzdáván do archivu SDRUK.

V současnosti se jedná o příspěvky do sborníku z konference Knihovny současnosti, sborníku z konference k historickým fondům a ročenky SDRUK.

6. Nové webové stránky

MSVK připravila nové stránky SDRUK.

Předsedkyně připomněla předsedům sekcí možnost samostatné editace stránek sekcí a nutnost sledovat aktuálnost informací na webu SDRUK. Připomínky, náměty, texty či fotky k vystavení lze zasílat na adresu msvksvkos.cz.

7. Různé

7.1 Sekce pro historické fondy

Předsedkyní sekce pro historické fondy byla ustanovena RNDr. Jitka Holásková. Ta potvrdila, že kromě této sekce byla obnovena pracovní skupina vedená PhDr. Hejnovou z NK ČR, která se bude zabývat především problematikou formátů záznamů historických fondů.

7.2 Tašky

Rada schválila úmysl objednat propagační tašky SDRUK.

Zapsala Lea Prchalová

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet