Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 1. dubna 2010

­

Datum konání: ­1. dubna 2010
Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Přítomni: 28 účastníků (z toho 27 s hlasovacím právem)

Program

 1. Zahájení
  Valnou hromadu zahájil Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
 2. Přednáška
  Fenomény výtvarného umění na Ostravsku - Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.
 3. Roční zpráva o činnosti SDRUK, roční zprávy z činnosti sekcí
  Předsedkyně SDRUK Ing. Lea Prchalová předložila valné hromadě roční zprávou o činnosti SDRUK za rok 2009, kterou zpracoval bývalý předseda SDRUK doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. Zpráva zahrnuje kromě přehledu odborné činnosti SDRUK také výsledek hospodaření a je vystavena na webových stránkách SDRUK. Účastníci valné hromady neměli ke zprávě připomínky.
  Zprávu o činnosti sekce pro akvizici podal Ing. Aleš Brožek.
  Zprávu o činnosti sekce pro bibliografii přednesla PhDr. Jiřina Kádnerová.
  O činnosti sekce pro historické fondy informovala RNDr. Jitka Holásková, náměstkyně ředitelky VKOL.
  Zprávu o činnosti nové sekce pro informační vzdělávání uživatelů předložila Mgr. Eva Svobodová.
  Zprávu o činnosti sekce pro regionální funkce podala Ing. Lea Prchalová.
  Informace o činnosti sekce pro informační technologie poskytl Mgr. Tomáš Gec.
  Všechny zprávy jsou zahrnuty v ročence. Sdružení knihoven České republiky - Rok 2010. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2010. 118 s. ISBN 978-80-86249-57-5.
 4. Revizní zpráva
  Předseda revizní komise SDRUK Mgr. Petr Kárník předložil valné hromadě revizní zprávu. Přítomní neměli ke zprávě připomínky.
 5. Volba volební komise
  Do volební komise byli navrženi a zvoleni Ing. Aleš Brožek, PhDr. Jarmila Okrouhlíková a Mgr. Petr Kárník.
 6. Výklad termínu "statutární zástupce"
  Z důvodu široké kandidátky do rady SDRUK a dosavadní nejednoznačnosti výkladu termínu statutární zástupce, navrhla rada SDRUK valné hromadě, aby se usnesla na následujícím výkladu termínu statutární zástupce uvedeného v čl. VI., odst. 2. Stanov Sdružení knihoven ČR , přijatých v Seči, dne 21. října 1998, a to pro potřeby výkladu zmíněného odstavce.
  1. "Pokud je členská knihovna samostatnou právnickou osobou (např. příspěvkovou organizací), pak jejím statutárním zástupcem se rozumí její statutární orgán či člen statutárního orgánu či jiná fyzická osoba, která je oprávněna v souladu s vnitřními předpisy organizace jednat jejím jménem v plném rozsahu."
  2. "Pokud členská knihovna není samostatnou právnickou osobou, ale organizační jednotkou, pak jejím statutárním zástupcem se rozumí statutární zástupce provozovatele knihovny ve smyslu § 2 Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a shora uvedeného výkladu; nebo vedoucí knihovny, který řídí její činnost."
  Valná hromada návrh schválila (26 pro, 1 se zdržel hlasování).
 7. Členský příspěvek
  Rada navrhla valné hromadě navýšení členského příspěvku, který nebyl od založení SDRUK navyšován, z 1 000 Kč na 2 000 Kč, a to s účinností od roku 2011. Valná hromada návrh schválila.
 8. Volby
  V průběhu března mohli zástupci členských knihoven SDRUK navrhovat kandidáty do rady.
  Bylo navrženo 16 kandidátů, z nichž 15 kandidaturu přijalo.
  Nadpoloviční většinou přítomných byli do rady SDRUK zvoleni:
  • Ing. Aleš Brožek
  • Ing. Lea Prchalová
  • RNDr. Tomáš Řehák
  • Mgr. Eva Svobodová
  • PhDr. Zdeňka Friedlová
  • PhDr. Květa Cempírková
  • Mgr. Tomáš Gec
  • PhDr. Eva Žáková
  • PhDr. Jiřina Kádnerová
 9. Prezentace firmy 3M Česko, spol. s r.o.

V Ostravě dne 1. 4. 2010
Zapsala Ing. Lea Prchalová

­
Fotogalerie: Jednání valné hromady - 1. dubna 2010

Fotografie z jednání valné hromady z 1. dubna 2010

Jednání valné hromady - 1. dubna 2010: Foto Jednání valné hromady - 1. dubna 2010: Foto Jednání valné hromady - 1. dubna 2010: Foto
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet