Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR z 18. února 2009

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum konání: ­18. února 2009
Přítomni: 26 účastníků (z toho 24 s hlasovacím právem) - viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení
  Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVKHK, přivítala přítomné v nové krajské knihovně.
  Ing. Lea Prchalová, členka rady SDRUK zahájila a moderovala zasedání valné hromady. Konstatovala, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož je přítomna více než polovina členů SDRUK. Současně navrhla doplnění programu o volbu 1 nového člena rady SDRUK (na místo loni zesnulého PhDr. Jaroslava Vyčichla).
 2. Volby
  L. Prchalová navrhla do rady SDRUK Ing. Hanu Študentovou, ředitelku Vědecké knihovny v Olomouci. H. Študentová byla zvolena 23 hlasy. (Nikdo proti.)
 3. Přednáška
  Účastníci vyslechli přednášku Ing. Jaroslavy Dittrichové, Ph.D., vedoucí Institutu dalšího vzdělávání z Univerzity Hradec Králové na téma Finanční krize. Aktuální téma podnítilo přítomné k bohaté diskusi.
 4. Roční zpráva o činnosti SDRUK, zprávy ze sekcí
  Předseda SDRUK doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. přednesl roční zprávou o činnosti SDRUK za rok 2008 zahrnující přehled odborné činnosti SDRUK a výsledek hospodaření. Účastníci valné hromady neměli ke zprávě připomínky. PhDr. Ivo Brožek pochválil radu za to, že výroční zpráva byla vystavena na www stránkách SDRUK již před valnou hromadou. Dále přispěl podnětem v záležitosti budování databáze Slovníku českých knihovníků, přičemž navrhl, aby byly využity údaje z již dříve budovaného adresáře knihovníků Kdo je kdo.
  Zprávu o činnosti sekce pro akvizici podal Ing. Aleš Brožek. Mgr. Martin Kvítek navrhl, aby se tato sekce zabývala mj. problematikou novely zákonů o povinných výtiscích. Bylo dohodnuto, že předseda sekce poskytne členům sekce text připravovaného zákona o povinných síťových publikacích.
  Zprávu o činnosti sekce pro bibliografii přednesla PhDr. Kádnerová.
  O činnosti sekce pro historické fondy informovala Ing. Hana Študentová.
  Zprávu o činnosti sekce pro regionální funkce podala Ing. Lea Prchalová.
  Informace o činnosti sekce pro informační technologie poskytl RNDr. Tomáš Řehák.
  Všechny zprávy jsou zahrnuty v ročence, která byla k dispozici na valné hromadě. Sdružení knihoven České republiky - 2009. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2009. 110 s. ISBN 978-80-86249-50-6.
 5. Revizní zpráva
  Předseda revizní komise SDRUK Petr Kárník předložil revizní zprávu, která byla valnou hromadou jednohlasně ­schválena.
 6. Různé:
  • Ing. A. Brožek vyzval účastníky k zamyšlení nad kandidáty na udělení Tobolkovy medaile. Návrhy mohou zasílat členové SDRUK do 30. 4. předsedovi SDRUK nebo Ing. Brožkovi.
  • Doc. J. Kubíček požádal členy SDRUK o zpracování hesel do Slovníku českých knihovníků. Pravidla pro zpracování biografických údajů jsou uvedena na webových stránkách SDRUK na adrese: http://sck.sdruk.cz/. Při zpracování hesel jiným způsobem než přebíráním z již zveřejněných údajů je nutno dbát na souhlas knihovníka, o němž heslo pojednává.
 7. Závěr
  Valná hromada byla zakončena prezentací k novostavbě a exkurzí po krajské knihovně.

Zapsala: Lea Prchalová, 19. 2. 2009

Fotogalerie: Jednání valné hromady SDRUK - 18. února 2009

Zápis z jednání valné hromady SDRUK ČR Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Datum konání: 18. února 2009

Jednání valné hromady SDRUK - 18. února 2009 : Foto Jednání valné hromady SDRUK - 18. února 2009 : Foto
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet