Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zpráva o činnosti Sdružení knihoven za rok 2005

Jarom­ír Kubíček

Aktivity SDRUK probíhaly v tradičních formách. Zásadní jednání se uskutečnila na jednáních Rady, která se sešla 2. února 2005 v Plzni, 19. dubna 2005 v Tišnově, 9. června 2005 v Havlíčkově Brodě a 15. listopadu 2005 v Ústí nad Labem. Valná hromada se konala 14. listopadu 2005 v Parlamentní knihovně v Praze.

Rada SDRUK jednala o přípravě koncepčních materiálů a připravovala společné aktivity, jak je podrobněji uvedeno v zápisech z jejího jednání. Odborné akce pak řešily pracovní sekce, které byly rozšířeny o novou sekci pro informační technologie.

Z jednotlivých aktivit:

Konference, semináře

Knihovny současnosti 2005

Konference byla uspořádána ve dnech 13.-15. září 2005 a do programu jednání zahrnula vývoj naší profese; toto jednání pléna připravil Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (PhDr. A. Stöcklová) a přínosem byly zejména příspěvky doktorandů. Nejvíce sledované téma, využívání internetu, bylo v programu dvou sekcí, rozdělených podle jejího dopadu ve prospěch uživatelů (PhDr. H. Hemola) nebo problematiky technických možností (Ing. A. Brožek). Společné další téma bylo k otázkám vztahu knihoven a paragrafů, k němuž se moderátorovi Mgr. V. Ježkovi podařilo soustředit zajímavé přednášející. Celkem vystoupilo na konferenci 50 přednášejících, z nichž většina svůj příspěvek připravila do sborníku.

Konference probíhá v tradičním areálu Junior centra v Seči, který má své klady i zápory. Organizátoři zajistili internetové propojení, připravili jednání pro více než tři sta účastníků, z nichž bylo 21 firem spolupracujících s knihovnami. Na organizaci se tradičně podíleli pracovníci z Moravské zemské knihovny v Brně a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Na konferenci bylo předáno 10 čestných medailí Z. V. Tobolky za rozvoj českého knihovnictví.

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů

Společné jednání ve dnech 2.-4. 10. 2005 v Čejkovicích zorganizovala bibliografická sekce společně se Slovenským bibliografickým ústavem, bylo připraveno 16 příspěvků; zpráva je uvedena v činnosti sekce.

Akviziční semináře

Byly uspořádány dva, a to při příležitosti konání knižních veletrhů v Olomouci v květnu a v Brně v listopadu. Tematicky byly zaměřené na plnění nabídkové povinnosti nakladatelů vůči knihovnám. Organizačně je připravují PhDr. J. Bínová Kádnerová a Ing. A. Brožek.

Informační zdroje

Seminář o knihovních informačních zdrojích byl uspořádán 19. května v Knihovně Národního muzea ve spolupráci s vědeckým knihkupectvím Minerva, účastnilo se 105 knihoven.

Knižní veletrhy

Svět knihy 2005

Stánek SDRUK byl společný s TÚK a probíhal po celou dobu 4 dnů veletrhu v květnu v Praze. Členské knihovny využily nabídky obeslání z produkce vlastní knižní tvorby.

Svět knihy Brno 2005

Na 3. ročníku veletrhu se SDRUK zapojil společným stánkem s TÚK, uspořádáním vstupní výstavy s napoleonskou tematikou a akvizičním seminářem.

Lysá nad Labem

SDRUK přijal rozhodnutí účastnit se i dalších knižních veletrhů, pokud organizačně se bude podílet příslušná krajská knihovna. V říjnu byl instalován společný stánek SDRUK s SVK Kladno.

Zahraniční exkurze

Třemi zeměmi Evropské unie

Exkurze do čtyř knihoven na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku se zúčastnilo 23 knihovníků z ČR ve dnech 4.-7. 5. 2005. Zájezd vedla J. Shejbalová z MZK.

Knihovny v Nizozemí

Pro ředitele krajských knihoven byla zorganizována ve spolupráci se Svazem nizozemských knihovníků. Stav holandských knihoven byl podnětem k pozvání a zařazení bloku o těchto knihovnách na konferenci Knihovny současnosti 2006. Navštívili také velvyslance ČR v Haagu. Organizačně ji připravili Ing. A. Brožek a Ing. L. Prchalová.

Publikační činnost

Knihovny současnosti 2005 je sborníkem 37 příspěvků přednesených na 13. konferenci a je již jedenáctým svazkem této edice.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004 je sborníkem olomoucké konference, který přetiskl 28 příspěvků.

Sdružení knihoven České republiky 2005 je ročenkou, v níž bylo uvedeno 14 příspěvků ze slovensko-českého bibliografického kolokvia a zprávy o činnosti SDRUK.

SEKCE PRO BIBLIOGRAFII

Jiřina Bínová Kádnerová

Sekce pro bibliografii pokračovala v roce 2005 již devátým rokem ve své činnosti. Počet členů se zvýšil o jednoho: novým členem sekce se stala Knihovna Národního muzea v Praze. Pozastaveno bylo členství Polabského muzea v Poděbradech, důvodem je neobsazené místo knihovníka, protože bývalá aktivní členka sekce knihovnice Mgr. Klára Prchalová podlehla v září 2005 těžké chorobě.

Sekce se sešla 2× - na jaře na 17. zasedání v Moravské zemské knihovně v Brně s tradičním programem: postup prací na projektu CERBI - Bibliografický soupis novin a časopisů vycházejících v České republice ve 20. století. Význam tohoto soupisu kromě samotného faktu, tj. prvního zpracování tkví v tom, že bibliografie je doplněna zjištěním, která instituce (knihovna, archiv, muzeum) tituly novin a časopisu vlastní a trvale uchovává včetně ročníků neúplných. Hlavní iniciátor a garant celého projektu doc. Kubíček vždy informuje o stavu zpracování a přípravě jednotlivých dílů do tisku. V roce 2005 je dokončována 2. část 1. dílu, tj. časopisy vycházející v letech 1918-1945. Tento díl bude mít čtyřnásobný rozsah proti dílu předcházejícímu, tj. Noviny, předpoklad vydání tohoto svazku je rok 2006. Na jarním zasedání doc. Kubíček shrnul stav prací, na kterém se podílejí všichni členové sekce, tj. všechny krajské knihovny, upozornil, které regiony (s výjimkou moravských krajů, které jsou připraveny k tisku zcela) jsou již dokončeny (Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Západočeský kraj) a které naopak mají výrazný skluz (Středočeský kraj).

Druhou částí porady byla příprava 8. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů pořádané v roce 2005 Sdružením knihoven ČR se spolupráci se sekcí pro bibliografii.

8. kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů se uskutečnilo v Čejkovicích ve dnech 2.- 4. října 2005. Všemi příspěvky se prolínaly vztahy česko-moravsko-slovenské, resp. česko-slovenské nebo moravsko-slovenské. Všechny příspěvky byly velmi zajímavé, některé byly skutečnými literárněvědnými sondami. Bude se uvažovat pro další ročníky téma nějakých způsobem vymezit, užší vymezení tématu by mělo být již programem příštího kolokvia v roce 2006 pořádané Bibliografickým ústavem SNK.

Před vlastním zahájením účastníci navštívili muzeum v obci věnované osobnosti T. G. Masaryka a jeho pobytu v Čejkovicích, kde prožil budoucí prezident několik dětských let a chodil do školy. Muzeum je umístěno v Masarykově domku. Otevřeno bylo v roce 1992. Muzeem nás provázela paní starostka - původním povoláním knihovnice - paní Marie Rotterová, která i další den kolokvium oficiálně zahajovala.

První blok uvedl svým referátem emeritní historik Masarykova muzea v Hodoníně Miloš Hynek tématem Česko-slovenské vztahy na moravskoslovenském pomezí . Téma tak široké, že si řečník z něho musel vybrat jenom určité kapitoly, střípky. Na jeho referát mnozí další přednášející opakovaně odkazovali.

Doc. Kubíček zůstal věren svému životnímu tématu - novinám a časopisům - i ve svém referátu Slovenské časopisy v Čechách a na Moravě v meziválečném období .

Dále Marie Šírová vystihla Slovacika v Knihovně Národního muzea v Praze , seznamující i se stavem fondu Knihovny Národního muzea a jeho katalogy; má v České republice nejbohatší sbírku novin a časopisů.

Doc. Miloš Kovačka upozornil svým referátem Neznámý hodonínský slovenský študentský rukopisný časopis na málo známý titul, psaný a "vydávaný" rukopisně s názvem Snahy v letech 1901-1904 studenty hodonínského gymnázia. Při jeho "vydávání" se silně angažoval student Vlado Hurban, pozdější egyptolog a velvyslanec. Přednášející upozornil na spory Urbana s TGM se stanoviskem k Rusku.

Jaroslav Vyčichlo se trvale věnuje studiu osobnosti Antonína Jaroslava Puchmajera z Radnic u Plzně, kde byl mj. ustaven v roce 1818 nejstarší čtenářský spolek v Čechách. Původní fond spolku se nezachoval (knihovnu 2H zničil požár), zachovaný soupis je až z konce 60. let 19. století. Ale ten je dokladem, že slovenští autoři byli obsaženi i v českých knihovnách 2. poloviny 19. století. Zajímavá otázka - jaký byl důvod pro to, aby v knihovně bylo více knih odborných než beletrie, dosud nebyla zodpovězena.

Odpolední blok osobností otevřena poutavým referátem Rudolf Těsnohlídek a Slovensko Marie Nádvorníková, emeritní ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci. Rudolf Těsnohlídek při své novinářské práci sledoval objev Demänovských jeskyň (v polovině 20. let 20. století objevených a prozkoumávaných) a napsal o nich knihu Demänová. Přednášející srovnávala dobové černobílé fotografie uveřejněné v knize (vydáno v roce 1926) s fotografiemi stejných lokalit dnes.

Následoval příspěvek Jiřiny Bínové Kádnerové o výstavě Bratři Čapkové a Slovensko připravené společně Památníkem národního písemnictví v Praze a Památníkem Karla Čapka Strž ve Staré Huti u Dobříše mapující pobyty obou bratří na Slovensku. Putovní výstava byla pod záštitou ministra kultury ČR v rámci Měsíce česko slovenské vzájemnosti otevřena v září 2004 v Praze a poté je instalována postupně v pěti slovenských městech. A protože shodou okolností byla umístěna v době konání bibliografického kolokvia v Krajské knižnici v Trenčíně, mohla Mgr. Stronerová potvrdit diváckou vděčnost výstavy.

Jestliže příspěvek o Čapcích mapoval jejich pobyty na Slovensku, naopak pobytům v Čechách a v Praze byl věnován příspěvek Myjavčanka v Prahe - profil Zuzky Zgurišky se zaměřením na myjavský region Ľudmily Strohnerové. Upozorňovala na tuto neprávem opomíjenou slovenskou literátku - v roce 1972 byla vydána důkladná bibliografie mapující její život a dílo.

Podobně laděn byl i další příspěvek o jiné slovenské literátce přelomu 19. a první poloviny 20. století Slovenský a český svět Hany Gregorové - tento svět přiblížila Soňa Švábová.

Posledním slovenským příspěvkem byl profil lékaře Ivana Hálka, syna českého básníka Vítězslava Hálka - pediatra, který dlouhá léta (až do roku 1939) působil v Žilině, byl zakladatelem Dětské nemocnice v Bytčici. Málo je známo, že jedna z jeho dcer se provdala za herce Zdeňka Štěpánka a oblíbená česká herečka Jana Štěpánková se narodila v roce 1946 právě v Žilině. Příspěvek Ivan Hálek - veľký priateľ slovenského národa přednesla Božena Soboľová.

Ivana Novotná z Hradce Králové si pro své vystoupení vybrala Východočecha, který část svého života působil na Slovensku. Proto poslední odpolední příspěvek - před návštěvou zámku Milovice - byl o loutkoherci Zdeňkovi Říhovi z Divadla Drak v Hradci Králové, který trvale působí nebo spolupracuje s předními slovenskými loutkovými divadly.

Vystoupení bibliografa Krajské knihovny ve Zlíně Jana Kaňky bylo zahájeno Baťovými slovy: "Tam, kde je kostel a četníci, musí být i prodejna Baťa." K informacím svého vystoupení Působení Baťova koncernu na Slovensku a jeho ohlasy v tisku vytěžil bohatý archivní a dokumentační materiál Baťovy továrny - uchované novinové výstřižky této výstřižkové služby firmy do roku 1945 měří plných 84,5 běžných metrů!

S velkým elánem přednášela svůj příspěvek Katka Bencová s tématem Kupecký a Slovensko . Představila barvitě tohoto předního barokního malíře. Ačkoliv místo jeho narození je zahaleno lehkým tajemstvím - podle jejího příspěvku není pochyb, že rodištěm a místem dětství je Pezinok, kam se jeho rodiče - rodinná tradice byla českobratrská - uchýlili po nuceném vystěhování z Čech.

Elena Matisková si zvolila téma Působení českých stavitelů ve Zvoleni . Představila tři architekty českého původu působících ve 20. a 30. letech 20. století ve Zvoleni - jejich stopy jsou tam výrazné a zřetelné dodnes. Řada jimi projektovaných a postavených budov dodnes tvoří dominanty města.

Svoje téma Hemerkovci a Košice si Janka Amrichová podle vlastních slov vybrala na základě příspěvku odzněného v roce předcházejícím, v němž byli představeny významné osobnosti spojující Středočeský kraj a Slovensko. Mezi nimi hudební skladatel a výkonný hudebník Oldřich Hemerka, rodák z Vrd u Kutné Hory se na konci 19. století trvale usídlil v Košicích. Nejen proto má Oldřich Hemerka na budově knihovny pamětní desku a Hemerkovci v hudebním životě Košic jsou pojmem.

Poslední příspěvek Zkušenosti ze spolupráce českých knihoven a Státní vědecké knihovny v Košicích zazněl úst Valérie Farah. Autorka připravila doprovodný materiál pro možné pořádání výstav o vztazích českých a slovenských osobností, který ochotně předala k dispozici všem zájemcům.

Hodnocení semináře patřilo - jako v jiných letech - hlavním představitelům české a slovenské bibliografie a její spolupráce docentu Kubíčkovi a docentovi Kovačkovi. Oba protagonisté vysoce ocenili přístup všech, upozornili i na další možné momenty spolupráce. Právě při hodnocení zazněla myšlenka o možném tématickém zúžení každého ročníku (i když téma česko-moravsko-slovenských vztahů zůstane samozřejmě zachováno) i zařazení diskuse do časového programu. Na diskusi - zajímavou a věcnou - v obou dnech zbyla pouze večerní přátelská posezení.

SEKCE PRO REGIONÁLNÍ FUNKCE

Jaroslav Vyčichlo

Sekce SDRUK pro RF navázala v roce 2005 na svoji předchozí činnost dvěma jednáními a podílela se na přípravě a průběhu semináře Regionální funkce knihoven 2005 v Pardubicích. První jednání sekce se uskutečnilo 31. 1. 2005 v Městské knihovně v Praze, další pak 30. 6. 2005 v zasedací místnosti NK ČR v Praze.

Na prvním letošním jednání sekce SDRUK pro RF se sešli zástupci jednotlivých krajských knihoven, Mgr. Petra Miturová za MK ČR a dr. Lindnerová z NIPOS.

Jednání sekce reagovalo na článek dr. Šeda z Knihovny Západočeského muzea v Plzni, zveřejněný ve Čtenáři č. 11/2004 a nazvaný Spolupráce mezi knihovnami v koncepcích a realitě, který v něm poukázal na nedostatečnou dostupnost regionálních funkcí specializovaným knihovnám. Přítomní metodici KK i pracovníci Knihovnického institutu NK ČR se shodli na tom, že specializovaným knihovnám jsou přístupné veškeré služby, poskytované krajskými knihovnami, které jsou za regionální považovány, s výjimkou těch, které jsou určeny speciálně k posílení činnosti obecních knihoven, tj. nákupu a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí i z dotace na RF a cirkulace výměnných souborů. Problém tkví ve využívání zbylých služeb specializovanými knihovnami a v jejich (ne)informovanosti o možnostech systému. Článek svým vyzněním navozuje představu, že RF jsou hrazeny z mimořádných finančních prostředků, které se však do speciálních knihoven v podobě finanční dotace nedostanou. Jednání sekce se shodlo na tom, že systém RF vznikl z dotací, které byly v minulosti státem poskytovány veřejným knihovnám, tj. knihovnám přímo zřizovaným státní správou či samosprávou k vyrovnání úrovně jejich činnosti v jednotlivých regionech. Situace se nezměnila a veškeré služby z těchto dotací hrazené, jsou, s uvedenou výjimkou, dostupné i specializovaným knihovnám. Proto dotace nebudou dále členěny a poskytovány k jiným účelům.

V souvislosti s povinností zabezpečit RF, která přešla ze zákona na kraje, jednání také odpovědělo na zadanou otázku v jakém složení a jak často by se sekce SDRUK měla scházet a shodlo se v názoru, že se schůzky budou konat v dosavadním složení, tj. za účasti zástupců krajských knihoven (krajských metodiků, případně ředitelů KK), a Knihovnického institutu NK ČR. Bylo jednoznačně řečeno, že není třeba, aby se jednání zúčastňovali zástupci jiných typů než knihoven zřizovaných obcemi. Sekce se bude scházet minimálně dvakrát ročně a účastníci z krajů se budou navzájem informovat o stavu a problémech výkonu RF. Budou usilovat o naplnění záměru s nímž byl systém RF zřízen, tj. optimalizací a vyrovnáním knihovnických služeb v tomto typu knihoven na celém území ČR.

Na jednání bylo diskutováno rozdělení rolí při koordinaci regionálních funkcí mezi krajskými knihovnami a NK ČR. Oba typy institucí jsou odpovědné za tuto činnost, podle novely knihovního zákona. NK ČR proto bude v celostátním měřítku sbírat statistická data o výkonu regionálních funkcí, zpracovávat výroční zprávy o plnění RF v krajích, provozovat web regionálních funkcí, zabezpečovat elektronickou konferenci region, jedenkrát či dvakrát za rok svolávat pověřené knihovny na celorepublikový odborný seminář, v případě potřeby bude kontaktovat odbory kultury krajských úřadů a zpracuje nástroj pro měření kvality a výkonu RF podle metody benchmarkingu. Při plnění těchto úkolů se bude NK ČR opírat o již zavedenou spolupráci s krajskými knihovnami právě na půdě sekce. Krajské knihovny pak budou zabezpečovat RF na území svého kraje věcně a zajistí jejich koordinaci.

V dalším bloku byla diskutována očekávaná forma financování a vykazování RF v jednotlivých krajích a možné změny ve způsobu sběru dat pro celorepublikové vyhodnocení. Předpokládá se využití výkazu MK ČR přičemž zatím nelze usuzovat k jakým změnám dojde ve financování, kontrole a vykazování RF v krajích. V případě, že by významná část knihoven používala jiný způsob vykazování než stávající, bylo by nutné najít řešení a přepracovat stávající způsob vykazování.

Jednotliví metodici krajských knihoven podali zprávu o stávajícím vývoji způsobu financování a vykazování RF v krajích a poskytnutí dotace na RF pro rok 2005. Žádný z krajů neposkytl k datu jednání sekce finanční dotaci na výkon RF. Také způsob uzavírání smluv mezi krajskou a pověřenou knihovnou se liší a v některých případech došlo k uzavírání trojstranných smluv krajská knihovna - pověřená knihovna - kraj. 1

Metodický pokyn MK ČR k výkonu RF byl schválen jako pokyn pro kraje a byl rozeslán hejtmanům krajů.

V dalším jednání podali zástupci jednotlivých krajů informaci o zapojení krajů do Programu internetizace knihoven (PIK) vyhlášeném Ministerstvem informatiky a informaci o předpokládaném zapojení do projektů na podporu internetizace knihoven z prostředků SROP EU. Kraje Praha, Východočeský kraj, Zlínský, Olomoucký, Plzeňský, Karlovy Vary, Liberec podávají projekt do SROP, ostatní kraje ne. Programu PIK se účastní všechny kraje.

Sekci dále informovala dr. Lindnerová o užití statistického výkazu KULT V 12-01 on-line a odpověděla na dotazy krajských metodiků. Mgr. Čerňová seznámila přítomné s prezentací na téma Informační centra obcí v knihovnách a knihovna jako místo veřejného přístupu k internetu a dr. Richter informoval o chystaných kontrolách realizace projektů VISK 3 za rok 2004.

Druhé jednání Sekce SDRUK pro RF se konalo 30. 6. 2005 a projednalo Výroční zprávu o výkonu RF v roce 2006 přednesenou Mgr. Zemánkovou. Zpráva je vystavena na webu NK ČR. 2 Bylo dohodnuto, že zpráva bude odeslána hejtmanům krajů z MK a NK ČR ji rozešle ředitelům krajských úřadů.

V dalším jednání byla jednotlivými zástupci krajských knihoven podána zpráva o způsobu financování a výši dotace na výkon RF na r. 2005. Ve většině krajů byla schválena a použita částka, uváděná v důvodové zprávě k zákonu o rozpočtovém určení daní jako převedená za tímto účelem z rozpočtu MK ČR do krajů. 3 Krácení nastalo pouze v případě Plzeňského kraje o 2 583 tis. Kč a k nepodstatným změnám oběma směry v dotaci, souvisejícím s převodem některých obcí v rámci krajů. Sekce jednala o stavu přípravy, projednání, případně schválení koncepčních materiálů k výkonu RF radami a zastupitelstvy krajů. Byla konstatována ne zcela jednotná praxe, vycházející většinou z metodického pokynu MK ČR, žádný z krajů do té doby neschválil připravený koncepční materiál.

Opětovně se projednávalo statistické vykazování knihovnických výkonů výkazem KULT V 12-01. Pracovnice NIPOS dr. Radová a dr. Lindnerová se účastnily jednání a poukázaly na nedostatky při vyplňování jednotlivých sumářů za kraje. Situace vykazování výkonů se zpřesňuje a předpokládá se, že od r. 2005 bude k dispozici jen elektronický formulář on-line. V papírové podobě budou poskytnuty jen výkazy základních knihoven obcí. Pro rok 2006 budou navrženy některé změny vykazovaných statistických parametrů.

Porada ředitelů KK projednávala problematiku společného adresáře knihoven ČR vedeného v NK ČR. Výsledkem jednání je rozhodnutí o stanovení minimálního záznamu do adresáře a možnost aktualizace záznamů v databázi nositelem adresy. Systém by měl editovat výzvy k aktualizaci adresy. Adresář je veden primárně jako zdroj adres pro souborný katalog a MVS. S NK bylo dohodnuto, že za tímto účelem připraví chráněné nástroje pro editaci a opravy vlastní adresy. Metodici KK pak o této možnosti budou informovat knihovny v krajích, případně pomohou s aktualizací adresáře. Bude hledán způsob, jak předat data z adresářů KK do adresáře centrálního; o této možnosti by se jednalo s každou z KK individuálně. V adresáři NK ČR bude možné uvádět linky do adresářů v krajích.

Knihovnický institut NK ČR připravil rámcový program semináře pracovníků pověřených knihoven na dny 1. a 2. 11. do KK v Pardubicích.

Seminář pracovníků pověřených knihoven nazvaný Regionální funkce knihoven 2005 byl v plánovaných dnech skutečně realizován v Pardubicích v Domě hudby, sekce SDRUK pro RF se na jeho přípravě podílela a zástupci jednotlivých krajských knihoven na semináři vystoupili se svými příspěvky. Zejména s návrhem nového organizačního způsobu zajištění RF vystoupila ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová, s příspěvkem na téma "Vyhodnocování standardu výkonu veřejných knihovnických a informačních služeb" na krajské úrovni se prezentovaly jednotlivě - Eva Semrádová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Lidmila Švíková z Jihočeské vědecké knihovny a Bc. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny. Další příspěvky přednesli pracovníci NK ČR Mgr. Zemánková na téma "RF knihoven v letech 2002, 2103, 2004 analýza a trendy" - dr. Richter na téma: "RF v r. 2005 a 2006 současný stav, problémy a perspektivy" a "Měření kvality a výkonu činností veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex". Zaznělo několik příspěvků na témata legislativní a technicko organizační od pracovníků ministerstva informatiky, kultury, a firem, produkujících komerční software zaměřený zejména na cirkulační fondy. Přítomní byli na závěr seznámeni s příspěvkem nazvaným "Na co využít vzdělávání pracovníků knihoven - výsledky analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003-2004" přednesený Mgr. Zlatou Houškovou.

Seminář byl organizován zejména Knihovnickým institutem NK ČR v Praze (ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích) zcela ve smyslu dohody z 8. řádného zasedání Sekce SDRUK pro RF a je nepochybným přínosem ke sjednocení výkonu RF po přechodu jejich financování do krajů.

Během roku došlo k rozšíření počtu knihoven ve Sdružení knihoven, a tím i k podstatné organizační změně, v činnosti Sekce SDRUK. Na jednání rady SDRUK 19. 4. 2005 v Tišnově byla NK ČR přijata za členskou knihovnu SDRUK. Ze stejného důvodu byla těsněji propojena činnost Sekce SDRUK pro RF s potřebami řízení výkonu RF ze strany KI NK ČR. V obou případech - v případě krajských knihoven i NK ČR je povinnost koordinace RF dána ze zákona a bude dále naplňována pracovními i řádnými jednáními Sekce SDRUK pro RF.

  1. Podrobně uvedeno v zápisu z jednání sekce dostupného na adresách: zapis nebo http://www.svkpl.cz/ link služby knihovnám nebo http://knihovnam.nkp.cz/?page=10_RegFceRozc.htm
  2. Již nedostupné
  3. Tabulka z Přílohy sněmovního tisku 747/0. Dostupné na: http://knihovnam.nkp.cz/?page=10_RegFceRozc.htm

SEKCE PRO HISTORICKÉ FONDY

Hana Študentová

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2005 se v Olomouci uskutečnil již 14. ročník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Téma konference - zabývající se architekturou knihy, její formou, obsahem a tvarem - přivedlo do Olomouce více než 60 historiků, knihovníků a archivářů. Program v 17 referátech nabídl široké pojetí témat, zabývajících se funkcí historických knih a cenných dokumentů ve všech jejich podobách. Vzhledem k pestré skladbě příspěvků je do budoucna ke zvážení vymezení obsahu konference bez bližší specifikace v rámci historických a vzácných knižních fondů, kdy se příspěvky věnují zejména aktuálním poznatkům a trendům v této oblasti.

Poslední 14. ročník konference se pokusil vymezit knihu spíše z hlediska estetického, ale nechyběla ani knihovnicko-historická problematika. První příspěvek Davida Papajíka z Univerzity Palackého v Olomouci se zabýval určením donátorství dvou rukopisů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL). S referátem o knižních miniaturách, upozorňující na zajímavou výstavu z fondů Slovenské národní knihovny v Martině (SNK) vystoupil Peter Sabov. O výzdobě moravských tisků raného novověku z klášterní knihovny v Rajhradě pojednávala ve svém vystoupení Jindra Pavelková. Nechyběl referát Václava Pumprly, zabývající se knihopisnými autory z místopisného hlediska. Exotickou kulturou v knihách ze 2. poloviny 17. století a začátku 18. století se zabýval Igor Zmeták ze SNK. Vincenc Streit hovořil o knize jako zdroji informací jak v historickém, tak i současném pojetí. VKOL jako organizátor konference byla v programu zastoupena Jiřím Glonkem a Lubomírem Novotným ve spolupráci s Janem Čejkou z Elsyst Engineering ve Vyškově s projektem digitalizace map z fondu VKOL. Příspěvek informoval o obsahové stránce projektu a nejcennějších exemplářích map z hlediska stáří nebo významných tvůrců map včetně zajímavých ukázek digitalizovaných dokumentů. Velkou pozornost získal referát o knihovně olomouckého biskupa Bohuše ze Zvole, přednesený Petrem Elbelem, spojující v analýze testamentu olomouckého biskupa problematiku právních dějin a knihovního fondu. Velmi pěknou odezvu mělo vystoupení Libuše Spáčilové z Univerzity Palackého, věnující se srovnání starších českých slovníků v tzv. Trialogu Maxmiliána I. Příspěvek Hany Bartošové z Muzea umění Olomouc (MU) se věnoval knize v českém kubismu a poukazoval na souvztažnost a prolínání vlivu architektury v oblasti knižní kultury, připomínající úspěšnou výstavu stejného názvu v MU. První den programu konference byl zakončen prohlídkou nové budovy VKOL, která od 1. října 2005 slouží pro uložení historického fondu a nabízí badatelům nové specializované studovny.

Druhý den konference zahajovala referátem Milada Písková ze Slezské univerzity v Opavě, zabývajícím se formálními proměnami současné knihy a budoucností knihy v souvislosti s rozvojem elektroniky a techniky. Lenka Baručáková se ve svém příspěvku věnovala vývoji novověkých liturgických rukopisů z fondů Moravské zemské knihovny v Brně. Václav Bartůšek ze Státního ústředního archivu v Praze se věnoval rozdílu mezi barokními a klasicistními učebnicemi a podobě školství té doby. O díle Josefa Kabrdy v souvislosti s Napoleonem v Egyptě hovořil Jiří Procházka. Závěr programu patřil Cyrilu Měsícovi s příspěvkem o vzácných fondech arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži. Nechyběla ani diskuse v přátelské atmosféře, provázející celou konferenci.

Organizátoři akce připravili ve spolupráci s MU komentovanou prohlídku výstavy italské kresby 17. století ze sbírky Antonína Martina Lublinského, uložené ve fondu VKOL. Výstavou provázel s odborným výkladem Milan Togner z Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednesené referáty včetně předchozích ročníků konference, a to až do roku 1998, jsou vystaveny v elektronické podobě na webových stránkách VKOL. K dispozici je také tištěný sborník přednesených příspěvků, který najdete v nabídce SDRUK. Zároveň upozorňujeme na připravovaný 15. ročník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, plánovaný SDRUK ve spolupráci s VKOL na 22.-23. listopadu 2006 v Olomouci.

­

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet