Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zpráva o činnosti Sdružení knihoven za rok 2006

Jaromír Kub­íček

Rok 2006 lze pokládat v aktivitách SDRUK za úspěšný, když se postupně naplňoval akcemi organizovanými Radou SDRUK i jednotlivými sekcemi. Jednání Rady se uskutečnila 14. února 2006 v Olomouci, 22. června 2006 v Lánech, 5. září 2006 v Liberci a 20. listopadu 2006 v Karlových Varech, kde se 21. listopadu konala valná hromada.

Rada SDRUK jednala o přípravě koncepčních materiálů a připravovala společné aktivity, jak je uvedeno v zápisech z jejího jednání, vystavovaných průběžně na clanek.phpsekce=141&sekce_podmenu=142&sekce_podpodmenu=150&clanek=275#rada. Odborné akce byly předmětem jednání sekcí a jsou uvedeny v samostatných zprávách.

Z jednotlivých aktivit:

Konference, semináře

Knihovny současnosti 2006

14. konference byla uspořádána ve dnech 12.-14. září 2006 a do programu byly zařazeny bloky, které reagovaly na aktuální odborné dění v naší profesi. Úvodní jednání pléna bylo věnováno službám knihoven pod názvem Knihovny na cestě (sborník přetiskl tři příspěvky ze šesti přednesených, z nichž největší úspěch sklidil svým projevem o potřebě změn v knihovnách Tomáš Řehák), připravila jej Jaroslava Štěrbová. Odborné sekce byly stanoveny tři - Veřejná knihovna - služba (ne)známá (připravila Libuše Nivnická, moderovala Zlata Houšková), Internet pomáhá knihovnám (moderoval Aleš Brožek), Specializované knihovny (moderovaly Radka Římanová a Štěpánka Žižková). Třetí den v plénu byl věnován holandským knihovnám, když v pěti referátech vystoupili kolegové z Nizozemí, kromě úvodního českého referátu o službách knihoven v obraze novely autorského zákona. V závěrečném hodnocení Zlaty Houškové vyznělo, že šlo o jednu z dosud nejzajímavějších konferencí, které se účastnilo 320 knihovníků a 18 vystavujících firem. SDRUK uhradil náklady pobytu čtyř knihovníků z Holandska, organizačně jejich pobyt zajišťovala Jarmila Burgetová.

Konferenci organizačně zajišťovaly MZK v Brně a SVK v Hradci Králové. Předáno bylo pět medailí Z. V. Tobolky.

Elektronické informační zdroje

Seminář uspořádaný 14. června 2006 za účasti 85 knihovníků v Knihovně Národního muzea v Praze se třemi aktuálními referáty M. Bartoška, J. Miky a T. Kubíčka o stavu a využívání elektronických bází dat u nás.

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů, konference starotiskařů, akviziční semináře jsou uvedeny ve zprávách sekcí.

Knižní veletrhy

  • Svět knihy, Praha 4.-7. května 2006
  • Odborná kniha, Hradec Králové 6. dubna 2006
  • Polabský knižní veletrh, Lysá nad Labem 5.-8. září 2006
  • Svět knihy Brno, 10.-12. listopadu 2006

Knižní veletrhy se pořádaly za finanční spoluúčasti SDRUK a organizačního podílu místní krajské vědecké knihovny, členské knihovny mohly nabídnout knihy k prodeji do společného stánku SDRUK.

Zahraniční exkurze

Německé knihovny

Odborný zájezd do Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts Bibliothek Dresden a Stadtbibliothek Chemnitz spojený s návštěvou lipského veletrhu včetně jeho zahájení. Účastnilo se 40 knihovníků ve dnech 14.-16. března 2006.

Knihovny ve Skotsku

Studijní cesty Rady SDRUK ve dnech 20.-24. května 2006 se účastnilo devět ředitelů, kteří ocenili odborný program a péči ze strany skotských kolegů.

Publikační činnost

Knihovny současnosti 2006 je sborníkem 50 příspěvků přednesených na konferenci, vyšel za přispění z projektu MK Knihovna XXI. století. 467 stran činí z něj dosud nejobsáhlejší sborník.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2005 je sborníkem olomoucké konference starotiskařů, který přetiskl 18 příspěvků.

Sdružení knihoven České republiky 2006 je organizační ročenkou, která přetiskla 14 referátů z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů.

Časopisy České republiky 1919-1945 je třísvazkovou bibliografií vydanou v edici Česká retrospektivní bibliografie (CERBI C2).

Účetní vypořádání za rok 2006

Počáteční zůstatek 470 607,92 Kč
Příjmy 803 798,15 Kč
za publikace 39 541,71 Kč
dotace z programu Knihovna 21. století 21 000,00 Kč
konference 488 245,00 Kč
zahraniční cesty 215 440,00 Kč
členské příspěvky 39 000,00 Kč
úroky 571,44 Kč
Výdaje 741 756,27 Kč
za publikace 50 242,20 Kč
konference 493 304,50 Kč
zahraniční cesty 187 677,50 Kč
bankovní poplatky 4 532,07 Kč
vedení účetnictví 6 000,00 Kč
Konečný zůstatek 532 649,80 Kč

SEKCE PRO BIBLIOGRAFII

Jiřina Bínová Kádnerová

Rok 2006 je již 10. rokem činnosti sekce pro bibliografii, je rokem výročním.

Bylo to již v tomto roce vzpomenuto, totiž v příspěvku na Kolokviu bibliografů v Trenčíně a mj. i soupisem publikovaných dokumentů k této činnosti, který pořídila kolegyně Svobodová.

Jaký byl letošní rok - počet členů se nezměnil, i když v podstatě klesl o jednoho, protože Polabské muzeum v Poděbradech neprodloužilo svoje členství po úmrtí své paní knihovnice Kláry Prchalové, která byla tím, kdo dal impuls k tomu, aby se muzeum stalo členem.

V tomto roce se konalo již 18. zasedání sekce pro bibliografii a uskutečnilo se ve dnech 11.-12. dubna 2006 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Přítomni byli zástupci většiny krajských knihoven - jmenovitě Českých Budějovic, Hradce Králové, Kladna, Liberce, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Plzně, Ústí nad Labem a Zlína, Moravské zemské knihovny v Brně, Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea v Praze, Národní pedagogické knihovny Komenského, Knihovny Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Lze konstatovat, že chyběly pouze krajské knihovny v Havlíčkově Brodě a Karlových Var a Knihovna Divadelního ústavu v Praze - všichni byli řádně omluveni.

Samostatným bodem - jako ostatně vždy - byl Stav rozpracovanosti CERBI, o kterém informoval doc. Kubíček.

Bibliografie novin a časopisů vydávaných na území České republiky ve 20. století je vydávána ve dvou řadách: Řada 1 Noviny, Řada 2 Časopisy. Dosud byl tiskem vydán Díl 2 Řady 1 Noviny České republiky 1919-1945 (dva svazky). Podařilo se získat finance na vydávání (grant) včetně financí na pokračování Řady Noviny (bude vydáno v roce 2008).

Rukopis Dílu 2 Řady 2 Časopisy České republiky 1919-1945 dokončen, připravuje se do tisku. Je předpoklad, že s vročením 2006 a 2007 vyjdou čtyři svazky (tři svazky bibliografický soupis, jeden svazek rejstříky - místní, jmenný, věcný a chronologický, přehled bibliografických periodik). Zatím připraven soupis do písmene K (celkem 600 stran). Cca 25 % uvedených titulů periodik nebylo v žádné instituci nalezeno, není uchováno.

Pro další díl Noviny jsou využívány databáze vystavené na www některých knihoven (SVK Hradec Králové, SVK Kladno).

Doc. Kubíček mj. upozornil na rozdíl mezi databází a bibliografií (předností databáze je možnost trvalého doplňování), přesto bylo rozhodnuto bibliografický soupis vydávat tiskem. V této souvislosti upozorněno na mimořádný bibliografický soupis Bibliografie českých - československých dějin 1918-2004. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 2000-2004 a doplňky za roky 1996-1999 vydaný Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (ved. aut. kolektivu dr. Věra Břeňová).

Stěžejním bodem jarního libereckého zasedání byla příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů ve dnech 1.-3. října 2006. Místem konání v roce 2006 bude Trenčín,pořadatelem Bibliografický ústav Národné knižnice Martin a Krajská knižnica.

Tradiční setkání českých, moravských a slovenských bibliografů v roce 2006 pořádá slovenská strana. Bylo navrženo, že ústředním tématem budou Vztahy spolupráce na poli českého, moravského a slovenského knihovnictví a významné osobnosti českého, moravského a slovenského knihovnictví v průběhu staletí. Předpokládají se příspěvky o stěžejních osobnostech knihovnictví, pro knihovny ČR jsou to takové osobnosti jako Jaroslav Drtina, Bohuslav Koutník, Jiří Mahen, Z. V. Tobolka a L. J. Živný.

Účastníci zasedání v Liberci přislíbili příspěvky a totiž: Jiří Mahen (Marie Nádvorníková), J. L. Živný (Ivana Novotná, SVK Hradec Králové), Z. V. Tobolka (Václav Kříček, KVK Liberec), Jiří Cejpek (doc. Jaromír Kubíček, MZK Brno), Spolupráce českých, moravských a slovenských bibliografů od konce 60. let 20. století (pracovní název, Jiřina Bínová, SVK Kladno), Historie vztahů Knihovny Národního muzea v Praze (pracovní název, Marie Šírová, KNM Praha).

Nezdařilo se najít autory pro příspěvky o Jaroslavu Drtinovi a Bohuslavu Koutníkovi ani dodatečně.

Jedním z pravidelných bodů je informace přítomných knihoven o Bibliografických bázích budovaných a využívaných v knihovnách, v tomto případě v knihovnách, které se účastnily zasedání. Téma bylo pojato široce a bylo zřejmé, že praxe knihoven je naprosto rozdílná.

Dalším z pravidelných bodů je informace Co vyšlo bibliografického v knihovnách a připravované bibliografické tituly.

Bibliografická vydavatelská činnost knihoven - členů sekce pro bibliografii v roce 2005 byla v obdobném stavu jako v letech předcházejících. Dle rešerše zpracované z fondu SVK Kladno bylo zjištěno:

  • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni - tři tituly (vydáno šest titulů, tři ve fondu SVK Kladno nejsou)
  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - jeden titul
  • Vědecká knihovna Olomouc - jeden titul

Zpracováním rešerše (zadán výraz bibliografie ve všech polích + rok vydání 2005) byl ve fondu SVK Kladno zjištěno 451 záznamů, z toho osm samostatných bibliografických titulů. Zadáním stejných parametrů v katalogu KVK Liberec bylo nalezeno 120 záznamů. (Obě knihovny pracují v systému aRL.)

Součástí zasedání byla prohlídka Vědecké knihovny v Liberci a seznámení s jejími službami a exkurze do Severočeského muzea v Liberci s přednáškou o úloze muzeí a knihoven při zachovávání paměti místa a regionu.

Připravované Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2006 se uskutečnilo 1.-3. října 2006 v Trenčíně a konalo se v zasedací místnosti Krajského úřadu Trenčianského samosprávného kraja.

Ve svém úvodním pozdravu předseda Trenčianského samosprávného kraja Pavol Sedláček vyzdvihl úlohu knihoven a bibliografie jako místa a prostředku uchování národního kulturního dědictví a vědomí.

Jednání po všechny dny řídila dr. Anna Kucianová, omluvila nepřítomného doc. Kovačku, který se účastnil pouze poslední den, a omluvila rovněž Mgr. Strónerovou, hlavní bibliografku trenčianské knižnice, která kolokvium připravila. V té době byla těžce nemocná, mám bohužel smutnou zprávu, že paní Mgr. Strónerová chorobě podlehla.

Program byl - jako ostatně vždy - velmi bohatý, celkem jsme vyslechli 19 zajímavých příspěvků jednotlivých logických bloků, které uveřejňuje tento sborník.

V závěru vystoupil doc. Dr. Miloš Kovačka se svým příspěvkem o Michalu Potemrovi a jeho významu v dějinách slovenské bibliografie. Neváhal ho označit za odpůrce automatizace knihovnictví a bibliografie, který na protest odmítl zveřejnit svoje práce a ty zůstaly dodnes v rukopisech. Jeho bibliografie zůstaly dosud nevydané, nepřál si to. Byla nalezena korektura jeho základních prací, pokud se najdou další, budou postupně dodatečně vydány. Jsou základním klíčem ke vztahům česko-slovenským po roce 1918.

Dr. Jozef Šelepec nás seznámil s Ruskými emigrantskými knihovníky působícími v Československu. Mnoho ruských a ukrajinských knihovníků, kteří v době 1. republiky působili na Slovensku a vydávali svoje práce ve spolupráci s českými knihovníky (Tobolka, Živný). Většina východoslovenských knihovníků hledala působiště v Čechách.

Kolokvium - jak se stalo již tradicí - uzavřeli doc. Kovačka a doc. Kubíček. Oba vyzdvihli význam příspěvků pro další spolupráci a doc. Kubíček pozval přítomné na další ročník kolokvia na podzim 2007 do Strážnice.

Kromě jednacího programu se účastníci seznámili s Trenčianským hradem a po oba večery se sešli na přátelském posezení doplněném přednesem a hudbou v provedení herců místního divadla. Renesanční báseň o významu znaku města Trenčína přednesl Ivo Veliký, předseda Společnosti bratří Čapků na Slovensku.

SEKCE PRO REGIONÁLNÍ FUNKCE

Jaroslav Vyčichlo

Sekce SDRUK pro RF uskutečnila v r. 2006 jediné zasedání, a to dne 31. 5. 2006 1.

Pracovní jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Národní knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven. Jednání zahájil a vedl PhDr. V. Richter spolu s PhDr. J. Vyčichlem. Úvodní slovo pronesl ředitel Národní knihovny Mgr. Vlastimil Ježek. Na programu byly výsledky Regionálních funkcí v roce 2005: výroční zpráva, přednesená Mgr. Zemánkovou. Prezentace je vystavena na webu NK ČR v sekci Regionální funkce knihoven. 2 Ta v některých ukazatelích porovnala výsledky s předchozím rokem. Obecně lze konstatovat, že výkony v rámci RF celostátně rostou. Celková suma vynaložená v roce 2004 na nákup knihovního fondu činila 257 165 000 Kč, v roce 2005 pak 294 341 000 Kč. Trend celkové dotace byl tedy rovněž stoupající.

V dalším jednání informovali vedoucí metodici krajských knihoven o výkonu a financování RF v jednotlivých krajích v roce 2006. Je možné konstatovat, že ve většině krajů byla dotace zvýšena v souladu s postupující inflací, případně o částku, kterou byl kraj schopen a ochoten uvolnit pro tento účel. Ve dvou případech, v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji, byla naopak snížena. Podrobnější hodnocení je zřejmé ze zápisu.

Organizace regionálních funkcí v jednotlivých krajích se ve srovnání s předchozími léty stabilizovala, pokud jde o pravidelný výkon těchto funkcí. Avšak diverzifikovala se z hlediska skutečného výkonu RF v každém z krajů.

Kraje se staly poskytovateli dotace na výkon RF. V roce 2006 poskytly dotaci podruhé od svého vzniku. Cítí se být odpovědné za posouzení potřebnosti takové dotace i za způsob jejího poskytnutí a kontroly užití. Z ne zcela jednotných názorů na funkci RF vyplývá různá výše i různá úprava způsobu poskytování dotace a také ne zcela jednotná praxe výkonu RF v jednotlivých krajích. Určitý, poměrně pevný svorník v pohledu na smysl, potřebnost a podobu RF, zejména na standardy výkonu RF, tvoří Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.

Z těchto důvodu sekce SDRUK pro RF došla k závěru, že RF ve všech krajích jsou s různou intenzitou uskutečňovány, nehrozí jejich zastavení, ale v jednotlivých krajích se objevují snahy o redukci financování a z nich plynoucí nebezpečí potenciálního snížení objemu výkonů regionálních funkcí. Jako příklad lze uvést Plzeňský kraj v roce 2005 a kraj liberecký a ústecký v roce 2006. Ve Středočeském kraji došlo od roku 2006 k podstatným změnám organizace a financování regionálních funkcí, významné změny se připravují i v Pardubickém kraji. Zatím však ve srovnání let 2004 a 2005 k poklesu výkonů díky pověřeným knihovnám nedošlo. Knihovnický institut NK ČR a sekce SDRUK by měly sledovat dopady změn a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností. Pokud nedojde k ohrožení výkonu RF z jakéhokoli důvodu, pominul důvod pro pořádání většího počtu porad sekce SDRUK pro RF. V sekci bylo dohodnuto, že postačí jedna, maximálně dvě porady do roka ke koordinaci vykazování výkonů RF, sjednocení názoru na data, uváděná ve výkazu KULT 12 01, k shrnutí výsledků běžného roku, k informování vedoucích metodiků krajských knihoven a ke vzájemnému informování o průběhu RF v jednotlivých krajích.

Dohodnuta je delší dobu spolupráce s Knihovnickým institutem NK ČR, který je, stejně jako krajské knihovny v regionu, pověřen ze zákona praktickým výkonem koordinace RF v celostátním měřítku. Z činnosti sekce dále vyplynula potřebnost svolávat pravidelně v delších časových intervalech seminář vedoucích pověřených knihoven a pracovníků metodických oddělení krajských knihoven. Takový seminář byl naposledy svolán do Pardubic 1. a 2. listopadu 2005. Uspořádání příštího semináře tohoto typu je uvažováno na počátek roku 2007 opět do Pardubic.

V dalším jednání byly zástupci NIPOS (dr. Radová a dr. Lindnerová) zhodnoceny práce na shromažďování statistických dat za rok 2005. NIPOS obdržel 5 913 statistických výkazů od knihoven. Poděkování za spolupráci patří zejména pověřeným knihovnám. Dr. Lindnerová apelovala na evidenci případných nově pověřených knihoven u NIPOS. Počty obsluhované populace v zaslané statistice neodpovídaly realitě.

Výkaz pro rok 2006 bude beze změny. Pro rok 2007 přijaty některé návrhy na změnu statistického výkazu: zaveden nový řádek virtuální návštěvy, evidenční číslo knihovny, odstraněna byla položka grafických dokumentů, položka konzultace, položka pobočky, omezeno vykazování služeb MVS, zjednodušena hlavička, rozšířena kolonka vzdělávacích akcí.

Ing. Macháček ve své prezentaci Vyhodnocení standardů VKIS představil nově vytvořenou aplikaci pro srovnávání standardů. Zdrojem dat bude statistický výkaz KULT.

Dr. Richter ve své prezentaci seznámil se stavem Projektu internetizace knihoven a číselnými ukazateli. Od 1. 6. 2006 se zvýší kapacita připojení na 2 Mbs a přípojku bude moci využít i provozovatel knihovny.

O spolupráci knihoven pověřených regionálními funkcemi se souborným katalogem ČR hovořila dr. Svobodová. Metodický pokyn pro výkon RF, který obsahuje atest pověřené knihovny, doporučuje, aby každá pověřená knihovna odesílala záznamy do Souborného katalogu ČR. Snahou Souborného katalogu je vytvoření účinného nástroje pro vyhledávání dokumentů pro uživatele. Dr. Svobodová nabídla možnosti školení pro pověřené knihovny v jednotlivých krajích.

Proběhla informace o zpřístupnění formuláře na aktualizaci kontaktních údajů v Adresáři knihoven na webu NK ČR a knihovny obdrží e-mailem heslo pro vstup. Jednotlivé krajské knihovny budou o možnostech školení a spolupráce informovat své pověřené knihovny.

Na základě konstatování na poradě ředitelů KK v Olomouci dne 14. 2. 2006, že samospráva není informována o smyslu RF, byl navržen dopis pro starosty obcí, který podává základní charakteristiku výkonu regionálních funkcí. Dopis byl se zápisem z jednání sekce SDRUK pro RF distribuován do metodických oddělení KK a je k dispozici všem zúčastněným. Z dosavadní praxe vyplývá, že především v období po volbách do krajských a místních samospráv je nutné informovat zastupitelstva o poslání knihovny a jejích službách a o smyslu a obsahu regionálních funkcí ze strany krajských a pověřených knihoven.

V různém byly zhodnoceny trendy ve vzdělávání a konstatovalo se, že počty uspořádaných školících a vzdělávacích akcí i počty jejich účastníků klesají. Dochází zřejmě postupně k naplnění poptávky zejména v kursech ECDL. Na druhé straně by bylo potřebné rozšířit a zintenzivnit vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti aktivního využívání elektronických informačních zdrojů ve službách, vyhledávání informací na internetu, tvorby webových prezentací a také při využívání dostupných elektronických informačních zdrojů při sdílené katalogizaci, akvizici a v dalších oblastech knihovnických činností.

Vedoucí metodici byli informováni o aktuálních změnách v legislativě, zejména v autorském zákoně, a o činnosti pracovní skupiny k měření kvality a výkonů knihoven.

Na závěr zprávy o činnosti Sekce SDRUK pro RF v r. 2006 je nutno připomenout, že NKÚ provedl kontrolu výkonu RF v osmi krajích (vždy v krajské a jedné až dvou pověřených knihovnách). Na základě informací ředitelů jednotlivých kontrolovaných knihoven, přednesených na poradě ředitelů KK v Liberci 6. 9. 2006, bylo v zápisech z kontrol uvedeno, že prostředky poskytnuté MK na výkon RF jsou vynakládány účelně a až na drobné chyby spíše účetního charakteru v souladu s danými pravidly.

  1. Podrobný zápis z jednání sekce je dostupný na: zapisy
  2. již nedostupné

SEKCE PRO HISTORICKÉ FONDY

Hana Študentová

Sekce SDRUK pro historické fondy v roce 2006 převzala po dohodě s Národní knihovnou ČR (NK) roli koordinátora pro pravidla zpracování historických fondů ve formátech MARC 21 a UNIMARC. První schůzka pracovní skupiny sekce SDRUK pro popis historických fondů se konala 20. června 2006 v Moravské zemské knihovně v Brně (MZK). Jednání se zúčastnilo 24 zástupců z 15 institucí spravujících historické fondy. Dr. Hejnová a dr. Uhlíř z NK zde objasnili, kam se ubírá katalogizace historických fondů v NK, především v souvislosti s dalším rozvojem Manuscriptoria, používaného v NK jako hlavní katalog historických fondů. NK přešla zcela na katalogizaci ve formátu MASTER a jejím cílem je mapování jednotlivých formátů a příprava dalších dokumentů pro digitalizaci, a to nejen středověkých rukopisů, které nyní tvoří hlavní náplň digitální knihovny Manuscriptoria.

NK podporuje vznik nové pracovní skupiny v rámci sekce SDRUK, protože si je vědoma přetrvávajících problémů popisu historických fondů. Oboustranně je vítána spolupráce obou odborných skupin. Na ustavujícím jednání pracovní skupiny pro historické fondy SDRUK byla shrnuta dosavadní práce skupiny pro katalogizaci při NK pod vedením dr. Kašparové, jejímž dlouhodobým předmětem zájmu bylo vytvoření pravidel pro tvorbu tzv. minimálního záznamu. Cílem sekce pro historické fondy SDRUK je také sjednocování katalogizační praxe v ČR. Diskuze se rozvinula ohledně potřeby souborného katalogu historických fondů, a to od podoby virtuálního katalogu nebo souborného katalogu fungujícího jako Manuscriptorium, příp. jako sekce v rámci stávajícího Souborného katalogu ČR.

Dr. Machačová (VKOL) ve spolupráci s dr. J. Svobodovou (NK ČR) zpracovaly metodickou příručku pro katalogizaci starých tisků ve formátu MARC 21. Tato stručná rukověť pro katalogizaci starých tisků je vystavena na webových stránkách SDRUK.

Další příspěvky se týkaly možností získávání finančních prostředků z grantů, ať už na zpracování historických fondů, nebo na restaurování dokumentů. Setkání v Brně bylo úvodní, informativní a řada kolegů z dalších institucí projevila zájem se podílet na činnosti této pracovní skupiny. Dr. Bartl z NK touto cestou vyzval zúčastněné knihovny k využívání báze autorit NK a ke spolupráci na dodávání návrhů autorit v rámci katalogizace historických fondů s využitím pravidel AACR2.

Účast na nové pracovní skupině při SDRUK je volná. Aktualizovaný adresář členů pracovní skupiny zahrnuje elektronická konference "staré tisky", fungující na adrese - staretiskyvkol.cz.

Další příležitost k setkání nabídla v loňském roce pravidelná konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, uskutečněná tradičně v Olomouci, a to ve dnech 22. a 23. listopadu 2006. Ve dvoudenním programu za účasti více než 70 historiků, knihovníků a archivářů zaznělo 22 příspěvků. Přednesené referáty včetně předchozích ročníků konference, a to až do roku 1998, jsou vystaveny v elektronické podobě na webových stránkách VKOL na http://www.vkol.cz/. K dispozici je nyní také tištěný sborník přednesených příspěvků z 15. ročníku konference starotiskařů, který najdete v nabídce SDRUK.

SEKCE PRO AKVIZICI

Aleš Brožek

Sekce pro akvizici tradičně uspořádala dvě akce, jednak akviziční seminář, jednak poradu knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností.

Akviziční seminář byl zorganizován po šestnácté, a to 6. dubna 2006 v Hradci Králové v areálu místní univerzity, kde ve stejnou dobu probíhal 1. ročník veletrhu Odborná kniha Hradec Králové. 59 účastníků akvizičního semináře přivítala Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. S programem semináře seznámil přítomné ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Mgr. Jana Navrátilová v prvním příspěvku nazvaném Hudební dokument jako součást globálního trhu s informacemi hovořila o kontinuální tradici hudebního písemnictví od raného středověku a zaměřila se na globální trh s různými typy hudebních informací. Na téma Akvizice zahraničních hudebně-vzdělávacích CD-ROM přednášela Ing. Libuše Hrdá, pracovnice hudebního oddělení Knihovny Města Hradec Králové. Hovořila o praktických zkušenostech s fondem hudebně-vzdělávacích multimédií. Upozornila na rizika při koupi zahraničního CD-ROM: systémové požadavky vyhovují, ale na našich PC nejde spustit. Vyskytnou-li se problémy, jdou těžko řešit. Doporučení - nekupovat bez ověření více titulů najednou (edici) a nakupovat jen u ověřených firem. S Internetovým obchodem jako zdrojem nákupu CD seznámil přítomné Ing. Pavel Bílek z firmy Široký dvůr. Je to rodinná firma, která získává produkci CD z Čech a dovoz ze zahraničí podle přání zákazníků. Spolupracuje s knihovnami, poskytuje jim slevu 5 % z prodejních cen v obchodě, platba je možná fakturou, hotově nebo mezinárodním převodem a dodání zboží osobně nebo zdarma balíkem po Čechách. Specializace - česká, moravská a slovenská CD - katalog je v prodejně a je přístupný na internetu. Dále Ing. Bílek předložil seznam knihoven, které mají u jeho firmy účet, a poprosil o doplnění těch, které ještě nejsou jeho zákazníky a chtěly by být. Akvizice tištěných a rukopisných hudebnin a muzikologické literatury pro hudební oddělení Národní knihovny ČR bylo námětem vystoupení Mgr. Zuzany Petráškové z Národní knihovny ČR. Hudební oddělení funguje od roku 1923 a oddělení má klasické hudební dokumenty a knihy o hudbě. Tematické priority akviziční politiky - důraz na bohemikální souvislosti (ne vždy dostávají povinný výtisk, sledují a kupují zahraniční bohemika ve světě). Ochraňují a zpřístupňují Mozartův památník, doplňují ho materiály s vazbou na Čechy a Prahu a doplňují veškerou mozartovskou literaturu včetně notové literatury. Doplňují i moderní hudební tematiku a hlavně klasické tematické katalogy. Cení si souborných vydání - uživatelé mají přímý výběr. Cezary Kasiborski, ředitel Veřejné a městské knihovny Pod Atlantami ve Wałbrzychu, seznámil v dalším vystoupení s historií shromažďování zvukových dokumentů v polské knihovně. Oddělení audiovizuálních fondů má 20 let, základem je sbírka gramodesek z roku 1971 (domácí nahrávky + nahrávky ze socialistického bloku), v 70. a 80. letech minulého století začala knihovna shromažďovat západní gramodesky nákupem v síti antikvariátů - mají několik desítek titulů. Ceny 10násobně vyšší u těchto desek než u domácích produktů. Koncem září 1986 - 3 492 knihovních jednotek gramodesek, ale zájem o ně nebyl velký, průběžně budovali lístkový katalog. Pak bylo založeno oddělení zvláštních sbírek - kromě jiných fondů zde byly i audiovizuální fondy, jejichž základní částí byly gramodesky do roku 1991. Oddělení má řadu unikátních desek, celkem přes 5 000 knihovních jednotek, nákup byl ukončen na začátku 90. let minulého století. Magnetofonové kazety už mají ze 70. let 20. století (mluvené slovo pro nevidomé), kazety s hudbou mají od roku 1984 nákupem. Od počátku 90. let 20. století se nakupovala populární a rocková hudba (co bylo žádáno, tím se řídila akviziční politika) - 3 000 knihovních jednotek tvoří hudbu první poloviny 90. let 20. století, ale sbírka obsahuje málo kvalitních titulů. CD mají od roku 1992 - více než 4 000 knihovních jednotek. Sbírky se přestěhovaly do nové budovy v roce 1993 a proběhla změna na oddělení audiospolečenských fondů. Na CD jsou nahrávky vážné hudby, jazzu, rocku, populární hudby, zábavní hudba jen omezeně. Čtenáři mají slovo při výběru titulů do fondu, od r. 1994 oddělení shromažďuje dezideráta a je překvapeno kvalitním vkusem čtenářů. Dále oddělení shromažďuje knihy a časopisy s hudební tematikou - okolo 1 000 knihovních jednotek knih a v roce 2006 mají pět hudebních časopisů. Nenakupují noty (hudebniny). V současné době se zabývají pečlivým výběrem titulů z kamenných a internetových obchodů. Celý katalog oddělení je dostupný přes internet. Poslední vystoupení se jmenovalo Akvizice speciálních druhů dokumentů v knihovně Hudební fakulty AMU a zajistila ho Mgr. Klára Havlíčková ( klara.havlickovaamu.cz), vedoucí knihovny Hudební fakulty AMU v Praze. Podala přehled kateder a hovořila o potencionálních uživatelích knihovny, což jsou pedagogové (525) a studenti (1 395). Fond tvoří přes 100 000 knihovních jednotek, z toho okolo 70 000 knihovních jednotek je hudebnin, roční přírůstek je okolo 1 400 knihovních jednotek - z toho 300 knihovních jednotek tvoří fondy získané nákupem. Fond tvoří tedy hudebniny, CD, LP desky, VŠKP, DVD, knihy, ostatní dokumenty. Dále Mgr. Havlíčková hovořila o tématu, co a kdo má vliv na akvizici a kdo ji provádí - koncepce akvizice vychází z potřeb uživatelů - jejich studentů a pedagogů.

Porada knihoven k nabídkové povinnosti dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb. proběhla v Národní knihovně ČR v Praze 14. listopadu 2006. Olga Vašková, zástupce redakce Knižních novinek, časopisu SČKN, upozornila na letní slavnostní přátelské setkání uspořádané k 5. výročí vydávání časopisu, které se konalo v Zrcadlové kapli NK ČR. Shrnula činnost ve statistických údajích: redakce zpracovala v tomto pětiletém období 30 820 bibliografických záznamů, přibližně 50 % knižní produkce na trhu (pro srovnání uvedla - za dobu existence časopisu Nové knihy bylo uvedeno asi 40 tisíc bibl. záznamů). Akvizitérům je zasílána elektronická verze, která předchází tištěnou. Nakladatelé plnící nabídkovou povinnost mají inzerci v elektronické verzi zdarma, v tištěné činí poplatek 45 Kč za bibliografický záznam. Pro další informační potřebu je přístupná DVT - databáze vydávaných titulů České knihy ( http://www.sckn.cz:85/ceskeknihy/) průběžně aktualizovaná, poskytující základní přehled podle tematických skupin a dále základní i rozšířené vyhledávání. Bibliografický záznam nemusí splňovat pravidla bibliografického popisu, elektronické záznamy vytvářejí sami nakladatelé. Tato databáze napomáhá tvorbě čtrnáctideníku Knižní novinky. Informaci o Svazu českých knihkupců a nakladatelů ČKN podal jeho nový předseda Vladimír Pistorius. 15. 11. 2006 se měla uskutečnit Valná hromada SČKN, která měla ujasnit názory na různé otázky včetně existence tištěné verze časopisu Knižní novinky. I on preferoval přednosti databáze DVT - České knihy jak pro knihkupce (stahování záznamů do skladových databází), tak pro knihovníky jako aktuální informace o knižních novinkách a nabídkové povinnosti (70 % uveřejňované nabídkové povinnosti pochází z této databáze). Hlasováním byla zjišťována potřeba tištěné verze Knižních novinek a bylo zjištěno, že většina přítomných akvizitérů knihoven používá tištěné verze časopisu pro další kontrolu a interní šíření informací v knihovnách, dvěma pracovnicím postačuje elektronická verze. Náklad Knižních novinek činí 15 000. Pozdním příchodem byl posunut příspěvek Palo Fabuše, zástupce redakce Nových knih, bibl. přílohy týdeníku Literární noviny. Ve svém velmi krátkém vstupu upozornil na zvýšený počet bibliografických záznamů v týdenní příloze (ze 40 na 50) a připomněl elektronickou verzi Nových knih ( http://www.literarky.cz/), v níž se dají Nové knihy prohlížet jako jednotlivá čísla ročníku 2006, záznamy jsou tříděny podle tematických skupin. Více možností zatím databáze neposkytuje. Úkol, který vyplynul z brněnské porady v r. 2005 - upozornit některé vydavatele vysokých škol na neplnění nabídkové povinnosti byl splněn. Ředitel SVK v Ústí n. Labem zaslal vybraným vydavatelům urgentní dopis. S odezvou a dopadem urgentních dopisů seznámila Jana Lichtenbergová ze SVK v Ústí n. Labem. Bylo citováno pět zajímavých odpovědí. Jelikož nebyl přítomen zástupce vydavatelů VŠ, bylo pouze konstatováno, že projekt Edubooks neposkytuje takový servis, aby bylo možno konstatovat, že nabídková povinnost je plněna (většina VŠ vydavatelů do databáze neoznamuje bibliografické citace vydávaných titulů). Mgr. Antonín Jeřábek, zástupce elektronického čtrnáctideníku O. K. knihy Národní agentury ISBN, upozornil na uveřejňování edičních plánů nakladatelů v O. K. knihách (asi 75 %), opravy ISBN, ne všechny avizované tituly vyjdou. Dále upozornil na změnu normy ISO 2108 pro ISBN, na celém světě se mění od 1. 1. 2007 10místné číslo na 13místné. PhDr. Olga Pitašová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové sdělila zkušenosti a dojmy z doplňování vlastivědných a historických monografií vydávaných muzei v Královéhradeckém kraji. Podobný pohled na problematiku doplňování dokumentů vydávaných muzei a galerií uvedla ve svém příspěvku Vlasta Špáňová ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Se svými zkušenostmi vystoupila i Mgr. Marie Šírová, ředitelka Knihovny Národního muzea. Navrhla řešení různých problémů i uvnitř NM - spolupráce s odděleními. Závěrem se účastníci porady dohodli, že sekce pro akvizici vyvolá další jednání s V. Pistoriem o zachování tištěné verze Knižních novinek.

SEKCE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tomáš Gec

Sekce SDRUK pro IT byla ustavena dne 19. 4. 2005 na jednání Rady SDRUK na popud ředitele Národní knihovny Mgr. Vlastimila Ježka. Vedením sekce byl pověřen ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák.

První jednání sekce se konalo ve dnech 9.-10. 6. 2005 v Havlíčkově Brodě, jejíž ředitel Mgr. Tomáš Gec se ujal role hostitele. Hlavním a jediným tématem byla problematika digitalizace historických a novodobých fondů, zahrnující prezentaci stávajících řešení, uživatelské hodnocení a navazující debatu o vhodných standardech a způsobech řešení včetně formulace závěrů a problematiky k širší odborné diskusi. Přítomné informatiky doplnili pozvaní hosté z Národní knihovny Mgr. Adolf Knoll a PhDr. Bohdana Stoklasová v roli přednášejících.

Jednání zahájil předseda sekce RNDr. T. Řehák, který deklaroval jako hlavní úkol nově vznikající sekce informatiků vytvoření poloformálního sdružení lidí z oblasti IT v různých krajích a navázání kontaktů pro další formy spolupráce. Momentální téma pak jako vytvoření základních doporučení pro postupy při digitalizaci dokumentů. Poté se ujal slova Mgr. A. Knoll, který se ve svém vystoupení zevrubně věnoval problematice digitalizace, zahrnující jak problematiku tvorby digitálních dat, tak tvorbu metadat. PhDr. B. Stoklasová doplnila uvedené informací o zamýšleném řešení centrálního datového úložiště. Poté se rozproudila bohatá diskuse, která se dotkla všech základních okruhů digitalizace (vzniku digitálních dat, metadat, zpřístupnění a archivace digitálních objektů). Následoval příspěvek ing. P. Žabičky z MZK Brno k problematice webové sklizně digital-born dokumentů a v rámci debaty i shrnutí stavu digitalizace v jednotlivých regionech.

Na závěr setkání bylo dohodnuto další setkání k problematice digitalizace. Kromě toho byl domluven vznik e-mailové konference sekce, která začala fungovat jakožto otevřená na adrese sdruk-itmlp.cz. Z jednání byl pořízen podrobný zápis, který je dostupný na adrese clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=146&sekce_podpodmenu=160&clanek=308.

Druhé jednání sekce se konalo opět v Havlíčkově Brodě ve dnech 1.-2. 11. 2005. Jednání se kromě účastníků z krajských knihoven a přednášejících převážně z Národní knihovny účastnili i pozvaní zástupci vysokých škol. V této souvislosti byla sekce IT deklarovaná jako otevřená pro všechny zájemce. Hlavním tématem byla problematika digitalizace historických a novodobých fondů s tím, že na rozdíl od prvního setkání se jednalo již o prezentaci konkrétních záměrů.

Na úvod jednání představila PhDr. B. Stoklasová rámcovou koncepci trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR a představila základní představu pojetí České digitální knihovny. Ke koncepci se rozvinula pestrá debata. Po jejím ukončení byl další program rozdělen do pěti okruhů. Představení posledních trendů v oblasti metadat se ujal ing. M. Vojnar, který představil metadatový kontejner METS. Druhý okruh byl zaměřen na problematiku SW potřebných na provoz digitálních knihoven. Byl stručně představen systém Kramerius Národní knihovny a Akademie věd a zmíněny další příklady digitálních knihoven. V třetím bloku představil Mgr. A. Knoll Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů, které je vystaveno na stánkách IT sekce. Čtvrtý bod se zabýval způsoby dlouhodobé archivace digitálních objektů. Na tuto část volně navázala problematika jednoznačných identifikátorů. Představení této oblasti a pojmenování problémů k řešení se ujal ing. M. Vojnar z VKOL. Závěrečný bod byl věnován výběru fondů vhodných pro digitalizaci.

Z tohoto setkání již vzešly konkrétní závěry, které lze shrnout takto - koncepce České digitální knihovny bude dána v rámci konference SDRUK IT k připomínkování. Doporučení p. Mgr. Knolla Technické parametry digitalizace bude doplněna o optimální parametry OCR a zveřejněna na webu. Systém Kramerius se bude dále vyvíjet v závislosti na finančních možnostech (v rámci vývoje je možné uvažovat o otestování distribuovaného sdílení dat). U DTD použitých v systémech Manuscriptorium a Kramerius Národní knihovna garantuje možnost migrace (za předpokladu striktního dodržování těchto DTD, nikoli jejich modifikací) při přechodu na jiný formát. Podrobný zápis z jednání sekce je vystaven na webu na adrese clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=146&sekce_podpodmenu=160&clanek=309.

V roce 2006 se souběhem několika nepříznivých faktorů (dlouhodobá indispozice předsedy sekce, odchod hlavního organizátora seminářů Mgr. Tomáše Gece z funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny) žádné setkání nekonalo. Neznamená to však, že by IT sekce nevyvíjela činnost. Mimo jiné ošetřuje problematiku nákupu zvýhodněných licencí vybraného SW pro veřejné knihovny v rámci programu SELECT (přehled viz níže). Na konci roku pak probíhala intenzivní příprava programu na setkání IT sekce v Olomouci.

Počty nakoupených licencí

License Pool Item Name Celkem
Applications Excel 2003 Win32 Czech MVL 1
FrontPage 2002 Win32 Czech MVL 11
FrontPage 2003 Win32 Czech MVL 31
InfoPath 2003 Win32 Czech MVL 1
Office 2003 Win32 Czech MVL 453
Office 2007 Czech MVL 3
Office Czech Lic/SA Pack MVL 1
Office Pro 2003 Win32 Czech MVL 287
Office XP Pro Win32 Czech MVL 36
Office XP Pro/FrontPage Win32 Czech MVL 29
Office XP Win32 Czech MVL 155
OfficePro/FrontPage Win32 Czech Lic/SA Pack MVL 1
OneNote 2003 Win32 English MVL 1
Project 2002 Win32 Czech MVL w/1 ProjectSvr CAL 1
Project 2003 Win32 Czech MVL 1
Virtual PC 2004 Win32 English MVL 2
Visio Pro 2002 Win32 English MVL 1
Visio Std 2003 Win32 Czech MVL 1
VStudio.NET Pro 2003 Win32 English MVL 1
VStudio.NET Ent Architect 2002 Win32 English MVL 1
Word 2002 Win32 Czech MVL 1
Word 2003 Win32 Czech MVL 3
Celkem z Applications 1 022
Servers Exchange Standard CAL 2000 Czech MVL 10
Exchange Standard CAL 2000 English MVL 10
Exchange Svr 2000 English MVL 2
ISA Server Std Ed 2000 English MVL 1 Proc 1
ISA Server Std Ed 2004 English MVL 1 Proc 1
SQL CAL 2000 English MVL Device CAL 5
SQL Svr 2000 Standard Edtn English MVL 2
SQL Svr 2000 Standard Edtn English MVL 1 Processor License 4
Windows CAL 2000 Czech MVL 143
Windows Server CAL 2003 Czech MVL Device CAL 587
Windows Server CAL 2003 Czech MVL User CAL 131
Windows Server CAL 2003 English MVL Device CAL 64
Windows Svr 2000 Czech MVL 4
Windows Svr 2000 English MVL 1
Windows Svr Std 2003 Czech MVL 43
Windows Svr Std 2003 English MVL 3
Windows Svr Std 2003 R2 Czech MVL 23
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Czech MVL Device CAL 105
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Czech MVL User CAL 50
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT English MVL User CAL 5
Celkem ze Servers ­ 1 194
Systems Windows XP Professional Czech UPG MVL 472
Celkem ze Systems 472
Celkový součet 2 688

­

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet