Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zpráva o činnosti Sdružení knihoven za rok 2007

Jaromír Kubíč­ek

V roce 2007 pokračovaly aktivity SDRUK ve značné míře v ustálených formách, když se postupně uskutečňovaly akce organizované Radou SDRUK i jednotlivými sekcemi. Jednání Rady se uskutečnila 23.-24. 1. v Brně, 23. 4. v Praze, 26. 9. v Českých Budějovicích; valná hromada z důvodu účetního vyrovnání byla přesunuta na jaro 2008. Jednání sekcí proběhla: pro akvizici 12. 6. v Ústí nad Labem, pro knihovny s nabídkovou povinností 12. 11., pro bibliografii 26.-27. 4. v Brně, pro historické fondy 6. 3. v Praze, pro informační technologie 13.-14. 2. v Olomouci, pro regionální funkce 7. 2. a 6. 11. v Praze.

Rada SDRUK jednala o přípravě koncepčních materiálů a připravovala společné aktivity, jak je uvedeno v zápisech z jejího jednání, vystavovaných průběžně na clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=142&sekce_podpodmenu=150&clanek=275#rada. Odborné akce byly předmětem jednání sekcí a jsou uvedeny v samostatných zprávách.

Z jednotlivých aktivit:

Konference, semináře

Knihovny současnosti 2007

15. konference byla uspořádána ve dnech 11.-13. září 2007 a do programu byly zařazeny bloky, které reagovaly na aktuální odborné dění v naší profesi. Úvodní jednání pléna bylo věnováno perspektivám knihoven pod názvem Koncepce českého knihovnictví a připravili je Vlastimil Ježek a Zlata Houšková (sborník přetiskl osm příspěvků - Jaromíra Kubíčka, Bohdany Stoklasové, Víta Richtera, Evy Svobodové a Zuzany Hájkové, Evy Žákové, Danuše Lošťákové a Zdeňka Uhlíře). Odborné sekce byly stanoveny tři - Informační technologie, která úspěšně nahradila tradiční sekci Internet pomáhá knihovnám (připravili ji Tomáš Gec a Tomáš Řehák), Školní knihovny (kterou moderovala Ludmila Čumplová) a Technical services aneb akvizice a katalogizace jsou služba? (moderovaly Radka Římanová a Štěpánka Žižková). Třetí den v plénu měl za nosné téma vzdělávání knihovníků a připraveno bylo šest příspěvků - Jaromíra Coufalíka, Ivety Kilárové, Michaely Tureckiové, Zdenky Kloučkové, Zlaty Houškové, Richarda Papíka a Jany Nejezchlebové (která společně s Annou Stöcklovou program pléna připravila). V závěrečném hodnocení Zlaty Houškové vyznělo, že šlo o jednu z dosud nejzajímavějších konferencí, které se účastnilo 330 knihovníků a 20 vystavujících firem. Vzhledem k jubilejnímu charakteru konference byl zajištěn kulturní program, vystoupení skupiny Javory Hany a Petra Ulrichových, který si nikdo z účastníků nenechal ujít.

Konferenci organizačně zajišťovaly MZK v Brně a SVK v Hradci Králové. Předáno bylo pět medailí Z. V. Tobolky.

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů, konference starotiskařů, akviziční semináře jsou uvedeny ve zprávách sekcí.

Slovník českých knihovníků

Z podnětů setkání bibliografů na kolokviu v Trenčíně roku 2006 byla zpracovány zásady sestavení slovníků knihovníků, sestaven program na webové stránce SDRUK a uloženo na 150 definitivně zpracovaných hesel. Většina krajských knihoven se zabývala tímto tématem, zpracovala návrhy personálních hesel a některé veřejné a odborné knihovny postoupily do databáze zpracovaná hesla.

Knižní veletrhy

  • Svět knihy, Praha 3.-6. května 2007 - zajišťovala MZK a NIPOS
  • Polabský knižní veletrh, Lysá nad Labem 6.-9. září 2007 - zajišťovala SVK Kladno
  • Podzimní knižní veletrh, Havlíčkův Brod 5.-6. října 2007 - zajišťovala Krajská knihovna Vysočiny

Knižní veletrhy se pořádaly za finanční spoluúčasti SDRUK a organizačního podílu místní krajské vědecké knihovny, členské knihovny mohly nabídnout knihy k prodeji do společného stánku SDRUK.

Zahraniční exkurze

Frankfurtský veletrh a Městská knihovna Amsterodam

Odborný zájezd spojený s návštěvou největšího knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a doplněný exkurzí do nově postavené knihovny města Amsterodam. Účastnilo se 40 knihovníků ve dnech 9.-13. října 2007.

Knihovny v Norsku

Studijní cesta Rady SDRUK ve dnech 23.-28. června 2007 se účastnilo osm ředitelů, kteří ocenili odborný program a péči ze strany norského knihovnického svazu.

Publikační činnost

Knihovny současnosti 2007 je sborníkem 47 příspěvků od 58 autorů přednesených na konferenci, vyšel za přispění z projektu MK Knihovna XXI. století. 515 stran činí z něj dosud nejobsáhlejší sborník.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 (vyšlo 2007) je sborníkem olomoucké konference starotiskařů, který přetiskl 21 příspěvků.

Sdružení knihoven České republiky rok 2007 je organizační ročenkou, která přetiskla 15 referátů z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, konaného ve Strážnici, a jednatelskou zprávu.

Účetní vypořádání za rok 2007

Počáteční zůstatek 532 649,80
Příjmy 952 860,28
za publikace 34 740,00
dotace MK 20 000,00
konference 518 210,00
zahraniční cesty 340 326,00
členské příspěvky 39 000,00
úroky 584,28
Výdaje 966 646,26
za publikace 45 000,73
konference 539 093,10
zahraniční cesty 369 673,72
bankovní poplatky 6 878,71
vedení účetnictví 6 000,00
Konečný zůstatek 518 863,62

SEKCE PRO BIBLIOGRAFII

Jiřina Bínová Kádnerová

Sekce pro bibliografii v roce 2007 pokračovala ve své činnosti stejnými aktivitami jako v letech předcházejících. V dubnu se uskutečnilo 19. zasedání v Moravské zemské knihovně. Novým členem sekce je PhDr. Václava Horčáková z Knihovny Historického ústavu AV ČR.

Pokračují práce na CERBI . Tiskem byla vydána část Časopisy léta 1919-1945, Část 1-3. Díl obsahující rejstříky (autorů, chronologický, zeměpisný) se dokončuje, bude vydán na konci roku 2007. Třídění na noviny a časopisy není vždy bez problémů, vyskytují se těžko určitelné tituly, které jednoznačně nepatří mezi noviny nebo časopisy. Řada titulů není uvedena v úředních evidencích, jsou však v katalozích a fondech knihoven (např. školní časopisy). Část Noviny vydané do roku 1918 (vyjde 2008).

Novým společným projektem je Slovník českých knihovníků . Výsledným produktem bude tištěný Slovník českých knihovníků zobrazující vývoj oboru v ČR v průběhu historie. Práce je nesnadná, je nutno dodržet mj. i jednotný pohled na osobnosti v knihovnách pracující mimo obor (Josef Dobrovský, Fr. L. Čelakovský), zpracovat včetně biobibliografie.

Projevuje se i nejednotný přistup krajů, v krajích garantují činnost krajské knihovny, které využívají databáze osobností regionu, oslovují ostatní knihovny včetně odborných. Autorsky se zatím podílejí Národní knihovna (PhDr. Miroslav Ressler), krajské knihovny a PhDr. Marie Nádvorníková, která provedla excerpci odborných knihovnických časopisů a získala data o cca 100 osobnostech. Na http://sck.sdruk.cz je vystaven formulář databáze, která bude trvale aktualizována.

Mnohaletým společným úkolem je Kooperační systém článkové bibliografie - KOSABI (historie, současnost, perspektivy) ( http://full.nkp.cz/nkdb/docs/SDRUK_ANL_200704252.htm). O současném stavu informovala všechny zúčastněné důkladně garantka projektu PhDr. Anděrová z Národní knihovny. PhDr. Horčáková seznámila na zasedání s Bibliografickými databázemi budovanými v Historickém ústavu Akademie věd ČR . Bibliografie Českých zemí za rok 1999 (zatím poslední vydaný ročník) obsahuje 8,5 tis. bibliografických záznamů. Na http://www.hiu.cas.cz/knihovna jsou vystaveny budované databáze BIBLIO (knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990 bohemikálního charakteru (český autor, české téma, vydáno v Českých zemích) sloužící jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí, více než 111 000 záznamů) a DCZ (kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického let 1895-2002 s více než 42 000 záznamy). Historický ústav AV ČR zpracoval a vydal CD-ROM Lexikon českých a zahraničních historiků.

Posledním bodem jednání byla příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů plánovaná na 30. září - 2. října 2007 ve Strážnici. Hostitelem bude Národní ústav lidové kultury. Přítomní se - jako ostatně každoročně - vzájemně informovali o dění ve svých bibliografických pracovištím, která jsou inspirativní.

30. září se bibliografové setkali na plánovaném Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů ve Strážnici. Toto jednání se uskutečnilo pod záštitou ministra kultury jako příspěvek k Měsíci české a slovenské kulturní vzájemnosti. Kolokvium bylo zahájeno vstupním projevem ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Janem Kristem, který představil tuto odbornou instituci jako národní odborné pracoviště zajišťující shromažďování, uchovávání a odborné zpracování dokladů o tradiční lidové kultuře; provádění výzkumu kulturního dědictví v oboru tradiční lidové kultury a folklóru; organizátora folklórních a vzdělávacích akcí včetně pořádání Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice a spravující Muzeum jihovýchodní Moravy (101 objektů na ploše 45 ha).

Vlastní jednání uvedl doc. Jaromír Kubíček, při němž vzpomněl památky Mgr. Ľudmily Strónerové, předčasně zesnulé bibliografky Krajské knižnice v Trenčíne. Doslovný maratón příspěvků zahájila Mgr. Soňa Švábová vstupem Periodická tlač a etnografia v 21. storočiu, v němž zdůraznila význam odborného tisku pro zachování a výzkum etnografie, etnologie a kulturní antropologie, které se profilovaly jako samostatné vědní disciplíny v 19. století. Upozornila na Bibliografii slovenskej etnografie a folkloristiky vydané za léta 1960 až 1990; od roku 1991 přístupné již jen v elektronické podobě. PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR ve svém příspěvku Národopis v Bibliografii české historie za léta 1904-1941 upozornila na zásadní význam této práce jako na jeden z nejvýznamnějších pramenů etnografie v ČR. Mgr. Iva Strašilová (Knihovna Národního muzea v Praze) v Bibliografii kramářských tisků seznámila s největší sbírkou kramářských tisků v ČR (asi 50 tisíc kusů), z níž je zpracováno cca 35 tisíc titulů. Kramářské tisky (součást tzv. pololidové literatury) byly až do 30. let 20. století považovány za naprosto okrajovou literární záležitost, teprve soustavné bádání o nich zahájené Bedřichem Václavkem a Robertem Smetanou prokázalo jejich specifickou literární hodnotu a přilákalo další badatelský, ale i sběratelský zájem.

Mgr. Jan Blahůšek seznámil s činností hostitelské organizace v příspěvku Bibliografická činnost NÚLK ve Strážnici i vydavatelským profilem ústavu (upozornil na soupis všech vydavatelských počinů uvedených na http://www.nulk.cz). Významné jsou biografické a bibliografické medailony předních českých etnografů vydávané pravidelně jako příloha Národopisných aktualit. Mgr. Martin Šimsa ze stejného ústavu informoval o mnohaleté činnosti Zvykoslovné komise NKKB a její bibliografické práci . Mezinárodní komise pro výzkum kultury v Karpatech a na Balkáně se rozpadla na začátku 90. let, byť v omezené míře v ČR zůstala zachována.

Společný příspěvek pracovníků Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Mgr. Pavly Gajdošíkové a ing. Jana Kaňky nazvaný Bibliografická reflexe osobnosti a díla Františka Bartoše přiblížil význam moravského jazykovědce, pedagoga a dialektologa, zakladatele moravské etnografie. V roce 2006 uplynulo 100 let od jeho úmrtí a společně Zlínský kraj, Město Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zdokumentovaly projekt Rok Františka Bartoše ve Zlíně a Zlínském kraji 2006 a vydaly stejnojmenný CD ROM. PhDr. Alena Hrazdilová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě se věnovala osobnosti autorky více než desítky děl o národopisných poměrech historicky složité lokality Hlučínska v příspěvku Ludmila Hořká národopisně o Hlučínsku . Významné osobnosti národopisu Čech, Moravy a Slovenska přibližovaly také další příspěvky. PhDr. Anna Kocianová z Národné knižnice v Martině se věnovala bezesporu jedné z nejvýznamnějších osobností pro slovenskou etnografii v příspěvku Karol Plicka a etnografia . PhDr. Marie Nádvorníková nazvala svůj příspěvek o přestaviteli české etnografie jako vědní disciplíny Bibliograf a etnograf Čeněk Zíbrt, který je zakladatel časopisu Český lid, autor Bibliografického přehledu českých národních písní, Bibliografie české historie 1900-1912 aj. PhDr. Květa Cempírková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích seznámila auditorium s jihočeskou osobností, sběratelkou (v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích uložena její sbírka čítající 4 500 položek) pečující o neprofesionální lidovou kulturu jižních Čech etnografkou Zorkou Soukupovou (1922-1981).

Obdobnou tématikou pokračovaly příspěvky i další den a společně s jejich autory se posluchači "vypravovali" do různých lokalit a koutů Čech, Moravy a Slovenska. Po stopách českých a moravských umelcov-etnografov na východnom Slovensku jsme se vydali společným příspěvkem Mgr. Ľubice Poklembové a Mgr. Valérií Farah. Byla připomenuta jména malířů Josefa Mánesa, Jaroslava Čermáka, Františka Bohumíra Zvěřiny a Jaroslava Věšína, grafika a ilustrátora Jana Hály, etnografů Karla Chotka a Drahomíry Stránské, národopisce a bibliografa Viléma Pražáka, sochařky Heleny Johnové a romistů Evy Davidové, Mileny Hübschmannové, Hany Šebkové a Jany Horváthové. Ze Slovenska do středních Čech, resp. do Kouřimi, Přerova nad Labem, Prostřední Lhoty a Třebíze nás zavedla PhDr. Jiřina Kádnerová příspěvkem Středočeská muzea v přírodě a jejich obraz v literatuře . Středním Čechám, přesněji Kladnu a Kladensku se věnoval zajímavě pojatý referát ing. Jiřího Miky Mizející stopa kladenského dělníka v české literatuře v díle především Marie Majerové, Karla Čapka, Adolfa Branalda nebo Bohumila Hrabala. Do horského masivu Krkonoš jsme se vydali v příspěvku Bc. Ivany Novotné Krakonoš v literatuře , který dal nahlédnout do skutečně velmi bohaté bibliografie tajemné personifikace hor Krakonoše jako vládce přírody a jejích živlů.

Příspěvek Habáni na Slovensku Bc. Kataríny Bencové přiblížil příslušníky této náboženské sekty původem z alpských zemí, jejíž potomci jsou trvale na Slovensku usazeni. Žili v 66 obcích a z generace na generaci si předávali slovesné umění i řemeslnou dovednost. Památky na tyto zručné řemeslníky - hrnčíře jsou uchovávány především v soukromých sbírkách. Dokladem toho, že folklórní tradice na Slovensku jsou stále živé, byl i příspěvek Mgr. Eleny Matiskové z Krajské knižnice ze Zvolena Folklórné tradicie pod Poľanou a v Honte . Zmínila spolky Lúčnica, SĽUK, připomněla Boženu Němcovou nebo Juraje Sládkoviče. PhDr. Jana Amrichová z Krajské knižnice v Košiciach ve svém vystoupení Príbehy pre budúcnost zdůraznila úlohu veřejné knihovny v práci s krásnou literaturou a literaturou, která se vztahuje k příslušnému regionu. Literární společnost Pravé orechové (založena roku 2001) svůj projekt, kterým provádí terénní sběr pověstí a příběhů z nedávné minulosti a současnosti na východním Slovensku, nazvala příznačně Zachraňme staré, abychom nezapomněli budoucnost.

V závěrečném slovu doc. Kubíček zhodnotil kolokvium tentokrát i za nepřítomného doc. Kovačku, konstatoval, že "... bibliografie pomalu odchází z knihoven" a přechází do odborných ústavů. "Není to škoda pro veřejné knihovny?" zněla jeho otázka. "Úkolem bibliografů je registrace, nikoliv posuzování, to je doménou odborníků". Ukončil jednání dvoudenního kolokvia konstatováním, že odborná úroveň těchto zasedání trvale stoupá. Bibliografická kolokvia plní účel vzájemné informovanosti nejen pohledem bibliografů, ale širokým knihovnickým záběrem na problematiku českého, moravského a slovenského života knihoven vůbec.

SEKCE PRO HISTORICKÉ FONDY

Hana Študentová

Sekce SDRUK pro historické fondy v roce 2007 zorganizovala dvě celostátní akce, a to v pořadí druhé jednání pracovní skupiny sekce SDRUK pro popis historických dokumentů, navazující na program a ustanovení této skupiny z 20. června 2006 v Moravské zemské knihovně v Brně, a tradiční již 16. ročník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů.

Zasedání pracovní skupiny sekce pro historické fondy SDRUK se uskutečnilo v Praze ve spolupráci s pracovníky Knihovny Národního muzea, kde díky podpoře paní ředitelky Mgr. Marie Šírové proběhlo jednání za účasti 53 zástupců z 31 institucí z celé republiky. Na programu byly opět jmenné autority v katalogizaci historických fondů (Mgr. Jan Kašpar, PhDr. Zdeněk Bartl) a provenienční údaje při katalogizaci historických fondů (PhDr. Jaroslava Kašparová). První téma provázelo několik příspěvků a živá diskuse, která vyústila v požadavek na zpracování metodiky pro zápis nakladatelských autorit. Dr. Bartl upozornil, že pravidla AACR2 nezpracovávají tvorbu záhlaví (autorit) pro nakladatelské údaje, k čemuž se opakovaně obrací otázky z jednotlivých pracovišť. Bylo dohodnuto, že PhDr. Libuše Machačová a Mgr. Petra Kunčíková (VKOL) ve spolupráci s kolegy z NK ČR připraví k tomuto tématu několik vzorových příkladů, které budou po konzultaci s odd. autorit NK ČR vystaveny na webových stránkách SDRUK jako doporučení pro katalogizátory historických fondů.

V následujícím bodu jednání byly prezentovány v podání Dr. Kašparové (AiP Beroun) provenienční údaje při katalogizaci historických fondů ve veškerých variantách, objevujících se ve starých tiscích. Od způsobu zápisu provenience, přes jejich problémy a možná úskalí. Předložila řadu zajímavých ukázek provenienčních údajů v UNIMARCu, MARCu21 a v XML formátu, s jistotou provázela auditorium tématem až k připomenutí odborné literatury a příkladů z webových stránek věnujících se provenienci v zahraničí.

Závěr jednání pracovní skupiny patřil paní Mgr. Soně Černocké, předkládající zprávu o krádežích map v Roudnické lobkowiczské knihovně v Nelahozevsi. Paní kolegyně zevrubně vylíčila činnost a postupy pachatele trestného činu, plenícího historické knižní sbírky řadu let v celé České republice. Pachatel se zaměřoval na kartografické materiály, staré mapy, převážně atlasy a graficky výpravné knihy. Odhalení trestného činu a dopadení pachatele postupně odhaluje rozsáhlé škody ve všech knihovnách, jejichž fondy pachatel využíval. Příspěvek doplnil PhDr. Petr Mašek, který v této věci jako specialista spolupracuje při vyšetřování Policie ČR. Upozornil na rozsah škod, způsob vyříznutí map a rutinně provedenou práci, evidentně podloženou léty cviku a praxe. Policie zajistila větší množství map, z toho u několika stovek dokumentů se ověřuje původ. Pracovníci Knihovny Národního muzea nabídli pomoc a odbornou konzultaci v této věci a vyzvali pracovníky knihoven a správce sbírek ke zpětné kontrole badatelských návštěv za posledních 12 let. Byla zdůrazněna nutnost zpřísnění ochranných opatření s využitím nejmodernější techniky, tak důležitost kontroly badatelů a půjčovaných dokumentů.

Zápisy z jednání pracovní skupiny pro historické fondy SDRUK doplněné také o prezentaci Dr. Kašparové jsou vystaveny na webových stránkách sekce pro historické fondy SDRUK ( hf).

Materiály byly doplněny o stručnou rukověť pro katalogizátory starých tisků ve formátu MARC21, zahrnující také řešení zápisu nakladatelských údajů ve formalizované podobě. Na aktualizovaném materiálu se podílela Dr. Machačová (VKOL) ve spolupráci s kolegy z úseku historických fondů VKOL a specialisty z NK ČR.

Účast v pracovní skupině sekce pro historické fondy SDRUK je volná a zájemci o tuto problematiku se mohou přihlásit prostřednictvím elektronické konference "staré tisky", fungující na adrese: staretiskyvkol.cz.

Druhou celostátní akcí sekce pro historické fondy SDRUK byla tradiční konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, pořádaná Vědeckou knihovnou v Olomouci pod záštitou SDRUK ve dnech 13.-14. listopadu 2007 v besedním sále Muzea umění Olomouc a v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Konference se zúčastnilo 70 historiků, knihovníků a správců sbírek. Téma referátů 16. ročníku konference nebylo předem specifikováno a vymezení programu směřovalo k aktuálním poznatkům a trendům v oblasti historických a vzácných knižních fondů. Od vzácných mapových sbírek, zajímavých souborů vedut a dalších objevů prvotisků nechyběly příspěvky k retrokonverzi katalogů (Knihovna Národního muzea) a revizi historických fondů (knihovna Národního archivu). Jako evropská digitální knihovna rukopisů s plnými texty byl prezentován projekt Manuscriptorium včetně rozšíření uplatnění a spolupráce projektu v resortu školství. K další spolupráci vyzval Dr. Bartl s příspěvkem zaměřeným na řešení autorit a jejich tvorby.

Jako doprovodný program konference byla zvolena návštěva vzdělávacího Centra Aletti s knihovnou a nakladatelstvím Refugium Velehrad-Roma. Na konferenci zaznělo celkem 27 příspěvků, které budou zároveň k dispozici vystavením na webových stránkách hf. Tištěný sborník příspěvků z konference bude v průběhu 1. pololetí 2008 v nabídce SDRUK.

SEKCE PRO AKVIZICI

Aleš Brožek

Sekce pro akvizici tradičně uspořádala dvě akce, jednak akviziční seminář, jednak poradu knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností.

Akviziční seminář byl zorganizován po sedmnácté. Za téma byla zvolena aktualizace a vyřazování knihovního fondu a místem setkání se stala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. 60 účastníků akvizičního semináře přivítal 12. června 2007 ředitel Severočeské vědecké knihovny ing. Aleš Brožek, který zároveň seminář moderoval. Jako první vystoupila Mgr. Alena Petruželková (Památník Národního písemnictví v Praze), která přednášku nazvala Kam s nimi? Paradox akvizice a vyřazování. Shrnutí zkušeností a perspektivy. Informovala, že v knihovně PNP jsou základem fondu knihovny osobností. V souvislosti s akvizicí se objevují multiplikáty nebo tituly, které neodpovídají profilu knihovny.

Aktualizace knihovního fondu v krajské knihovně a její specifika ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje byl název referátu Mgr. Anny Andrlové. Ve svém vystoupení se zabývala procesem vyřazování podle zákona č. 257/2001 Sb., hlavně paragraf 16 a 17 - vyřazování dokumentů, které neodpovídají tematickému zaměření fondu, dále duplikátů a multiplikátů a knih opotřebovaných, poškozených a neúplných.

Mgr. Zdena Prahlová nazvala své vystoupení Vyřazování - likvidace nebo recyklace? V úvodu upozornila na skutečnost, že Městská knihovna v Praze je univerzální knihovnou včetně speciálního fondu a plní funkci krajské knihovny (fond má přes 2 miliony svazků). Akvizice a vyřazování jsou dvě strany jedné mince, životnost knih se dá ovlivnit už při akvizici uvážlivým přístupem, nepodléháním tlaku čtenářů (mají 48 poboček), sledováním obratu knih (výpůjčky) na pobočkách, nepodléháním tlaku nakladatelů a distribuci, nabízením aktuální odborné literatury elektronicky (právnická literatura), technickou (knihařskou) úpravou nových knih před zařazením do fondu (zpevněná vazba, lepení hřbetů, potahování izolepou), aktivní prací s fondem.

Na ni navázal PhDr. Ivo Brožek s příspěvkem nazvaným Nabídky vyřazených knih prostřednictvím internetu. Důvody pro vyřazování fondu určuje knihovní zákon, knihovny vyhotoví seznamy v elektronické podobě (Excel, Word, pdf apod.), které se elektronicky zasílají adresátům nebo na adresu konference. V knihovně Pedagogické fakulty UJEP nabídek využívají. I. Brožek před lety zvažoval, jak práci ulehčit, aby nabídky byly na jednom místě - v říjnu 2003 vznikla webová stránka http://vyrazene.ujep.cz. Obsahuje přehled nabídek vyřazených knih nejenom knihovny PF UJEP v Ústí n. L., ale i nabídky jiných knihoven, které tam mohou posílat elektronicky. V bloku prezentace nakladatelství vystoupilo Nakladatelství THOVT.

Porada knihoven k nabídkové povinnosti dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb. proběhla v Národní knihovně ČR v Praze 12. listopadu 2007. Poradu zahájil ing. Aleš Brožek, předseda sekce pro akvizici SDRUK.

Informaci ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) přednesl V. Pistorius (předseda) a J. Vedral (tajemník). V. Pistorius seznámil s aktuálním stavem DVT-databáze vydávaných titulů, resp. báze České knihy, která je na webu jako http://www.sckn.cz/ceskeknihy. Je průběžně aktualizována, zaznamenala od loňského roku přibližně 40% nárůst (za rok 2007 by měla obsahovat cca 8 000 bibl. záznamů), spolupracuje cca s 300 nakladateli a je v ní přes 21 tisíc záznamů. Představenstvo SČKN schválilo rozvoj této databáze, anotované ediční plány, údaje pro knihkupce, knihovny, čtenáře. Po ekonomické rozvaze byl zjištěn pozitivní stav: Knižní novinky budou dále vycházet. SČKN má nadále zájem o spolupráci s knihovnami uvedenými ve Smlouvě o plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím Knižních novinek ze dne 22. ledna 2002, navrhují, zda by mohla být smlouva rozšířena o klauzuli, kdy bude plnění nabídkové povinnosti pouze v elektronické podobě.

Bylo dohodnuto, že nové Prohlášení mezi knihovnami s právem nabídkové povinnosti dle Vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 252/1995 zastoupenými Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem a Svazem českých knihkupců a nakladatelů není aktuální. Knihovnám se doporučilo, aby přispívaly svou produkcí do báze České knihy na http://www.sckn.cz/ceskeknihy.

SEKCE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tomáš Gec

Počty nakoupených licencí v roce 2007

License Pool Item Name Celkem
Applications Office 2003 Win32 Czech MVL 10
Office 2007 Czech MVL 39
Office 2007 Sngl MVL 32
Office Professional Plus 2007 Czech MVL 41
Office Professional Plus 2007 Sngl MVL 39
Office SharePoint Designr 2007 Czech MVL 1
Visual Studio Pro 2005 Sngl MVL 1
Celkem z Applications 163
Servers Exchange Standard CAL 2007 Sngl MVL User CAL 20
Exchange Svr 2007 Sngl MVL 1
ISA Server Std Ed 2006 Sngl MVL 1 Proc 1
SQL CAL 2005 Sngl MVL Device CAL 10
SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Sngl MVL 1
Windows Server CAL 2003 Czech MVL Device CAL 181
Windows Server CAL 2003 Sngl MVL Device CAL 274
Windows Server CAL 2003 Sngl MVL User CAL 5
Windows Svr Ent 2003 R2 Czech MVL 1
Windows Svr Ent 2003 R2 Sngl MVL 8
Windows Svr Std 2003 R2 Czech MVL 11
Windows Svr Std 2003 R2 Sngl MVL 3
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Czech MVL Device CAL 23
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Czech MVL User CAL 10
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Sngl MVL Device CAL 248
Celkem ze Servers 797
Systems Windows Vista Business Czech UPG MVL 4
Windows Vista Business Czech Upg/SA Pack MVL w/VisEnterprise 2
Windows Vi­sta Business Sngl UPG MVL 22
Windows XP Professional Czech UPG MVL 5
Celkem ze Systems 33
Celkový součet 993

­­­

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet