Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zpráva o činnosti Sdružení knihoven za rok 2008

Jaromír Kubíček

V roce 2008 pokračovaly aktivity SDRUK ve značné míře v ustálených formách, když se postupně uskutečňovaly akce organizované Radou SDRUK i jednotlivými sekcemi. Jednání Rady se uskutečnila 19. 2. 2008 v Pardubicích, 12. 6. 2008 v Ústí nad Labem, 21.-22. 10. 2008 v Plzni a 2. 12. 2008 v Liberci; pro valnou hromadu využila rada pozvání ředitele Ústavu zemědělských a potravinářských informací a konala se u příležitosti oslav 80. výročí otevření Ústřední slovanské zemědělské knihovny v Praze 18. 3. 2008. Jednání sekcí proběhla: pro akvizici 10. 6. v Praze, pro knihovny s nabídkovou povinností 27. 11. v Praze, pro bibliografii 20.-21. 5. v Hradci Králové, pro historické fondy 6. 11. v Olomouci, pro regionální funkce 9. 4. a 5. 11. v Praze.

Rada SDRUK jednala o přípravě koncepčních materiálů a připravovala společné aktivity, jak je uvedeno v zápisech z jejího jednání, vystavovaných průběžně na clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=142&sekce_podpodmenu=150&clanek=275#rada. Odborné akce byly předmětem jednání sekcí a jsou uvedeny v samostatných zprávách.

Z jednotlivých aktivit:

Konference, semináře

Knihovny současnosti 2008

16. konference Knihovny současnosti byla uspořádána ve dnech 11.-13. září 2007 a do programu byly zařazeny bloky, které reagovaly na aktuální odborné dění v naší profesi. Úvodní jednání pléna bylo věnováno v širším pojetí díky moderování Vlastimila Ježka programům a projektům zaměřeným na stavby knihoven (Hradec Králové, Ostrava, Plzeň), zpracování historických fondů (ENRICH, HISPRA, Manuscriptorium) i postupu v projektování (Karlovy Vary). Jednání ve třech sekcích - Informační technologie (připravili Tomáš Gec a Tomáš Řehák), Současné problémy akvizice (připravil Aleš Brožek) a "Knihovníků více práce#" (připravily Radka Římanová a Štěpánka Žižková) - přinesla zajímavé příspěvky, účast na nich byla maximální. Pro třetí den jednání v plénu byla zvolena problematika čtenářství, která se rovněž setkala se zájmem účastníků konference, a to zejména v přístupu studentů k informacím v klasických dokumentech. V závěrečném hodnocení Zlata Houšková a Jarmila Štěrbová postihly zajímavosti konference v humorném podání.

Konferenci organizačně zajišťovaly MZK v Brně a SVK v Hradci Králové. Předáno bylo pět medailí Z. V. Tobolky (charakteristiky oceněných viz Čtenář, 2008, č. 11).

Akce Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů , konference starotiskařů , akviziční semináře jsou uvedeny ve zprávách sekcí.

Slovník českých knihovníků

Většina krajských knihoven se zabývala zpracováním personálních hesel pro slovník, jeho stav byl posouzen na jednání rady SDRUK 2. 12. 2008. Uloženo v databázi http://sck.sdruk.cz přes 350 hesel. Kromě Olomouce (excerpci z tisku a regionální hesla v počtu 208 provedla M. Nádvorníková) nejvíce přispěly knihovny JVK České Budějovice, SVK Hradec Králové, řadu dalších navrhovaných hesel by bylo třeba v regionech dopracovat.

Knižní veletrhy

  • Svět knihy , Praha 24.-27. duben 2008 - zajišťoval NIPOS Praha ve spolupráci s MZK.
  • Podzimní knižní veletrh , Havlíčkův Brod 10.-11. října 2008 - zajišťovala KK Vysočiny

Knižní veletrhy se pořádaly za finanční spoluúčasti SDRUK a organizačního podílu místní krajské vědecké knihovny, členské knihovny mohly nabídnout knihy k prodeji do společného stánku SDRUK.

Zahraniční exkurze

Za historickými fondy a klášterními knihovnami v Rakousku

Velmi úspěšný zájezd pořádaný ve dnech 23.-25. 9. 2008, kterého se účastnilo 23 knihovníků z úseku historických fondů knihoven; v programu byly klášterní knihovny v Göttweigu, Klosterneuburgu a Melku.

Knihovny ve Španělsku

Studijní cesta Rady SDRUK ve dnech 5.-10. dubna 2008 do Madridu, které se účastnilo devět ředitelů, kteří ocenili odborný program a péči ze strany knihovnického svazu.

Publikační činnost

Knihovny současnosti 2008 je sborníkem 45 příspěvků od 52 autorů přednesených na konferenci. Rozsah 373 představuje soubor aktuální problematiky současného českého knihovnictví.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007 (vyšlo 2008) je sborníkem olomoucké konference starotiskařů, který na 257 stranách přetiskl 26 příspěvků.

Sdružení knihoven České republiky rok 2008 je organizační ročenkou, která přetiskla na 127 stranách 17 referátů z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, konaného ve Strážnici, a jednatelskou zprávu.

Účetní vypořádání za rok 2008

Počáteční zůstatek 518 863,62 Kč
Příjmy 926 435,93 Kč
za publikace 71 590,00 Kč
konference 580 910,00 Kč
zahraniční cesty 232 300,00 Kč
členské příspěvky 41 000,00 Kč
úroky 635,93 Kč
Výdaje 820 173,87 Kč
za publikace 23 810,00 Kč
konference 567 478,00 Kč
zahraniční cesty 212 598,00 Kč
bankovní poplatky 4 287,87 Kč
vedení účetnictví 12 000,00 Kč
Konečný zůstatek 625 125,68 Kč

SEKCE PRO BIBLIOGRAFII

Jiřina Kádnerová

Sekce pro bibliografii pokračovala v roce 2008 ve své činnosti. Jejích 20 členů (novými členy jsou zástupci bibliografických pracovišť Historického ústavu Akademie věd ČR a Slezského muzea v Opavě) se setkali na tradičních dvou zasedáních - jarní v jedné z členských knihoven a podzimním kolokviu společně se slovenskými bibliografy.

Jarní - již 20. zasedání - se konalo ve dnech 20.-21. května 2008 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Exkurze do dokončované novostavby knihovny byla velmi zajímavou částí bibliografického setkání.

Úvodem setkání zástupci zúčastněných knihoven představili svou bibliografickou a publikační činnost, buď v rámci bibliografických oddělení nebo celé knihovny především za poslední období. Pravidelným bodem bylo i představení a upozornění na bibliografické tituly vydané v ČR za období od minulého zasedání.

Příprava Slovníku českých knihovníků je řešena tvorbou databáze ( http://sck.sdruk.cz), do které bylo uloženo asi 350 hesel. V bázi by měly být ukládány pouze záznamy profesionálních knihovnických osobností a neměly by chybět všechny osobnosti - nositelé některého druhu ocenění (medaile Zd. Václava Tobolky), což zatím zdaleka není splněno. Není pravděpodobné, že slovník bude v nejbližší době vydán v tištěné formě. Diskutovalo se o formuláři databáze, o přístupnosti formulářů a redakčních úpravách. Byla rozhodnuto o podstatně větší nutnosti propagace jak vlastní databáze. Přítomní byli vyzváni k vytvoření vlastního medailónku.

Samostatným bodem jednání byla obsahová příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů (Zvolen 5.-7. října 2008).

V podzimním Zvolenu se sešli - tentokrát již po 11. - čeští, moravští a slovenští bibliografové. Nosnými tématy kolokvia byla problematika Perspektivy bibliografie; Pohádkáři a vypravěči a Vliv osobností na česko-slovenské vztahy v historii regionů. Téma zajímavá a vděčná, jak ostatně prokázalo celé dvoudenní rokování. Nejvíce přednášejících si vybralo a zvolilo téma Pohádkáři, které pojali bibliografové z nejrůznějších úhlů.

Jako obvykle i tentokrát se účastníci sjeli do hostitelského města již v neděli a nedělní odpoledne bylo věnováno návštěvě podzimně zbarvené Banské Štiavnice a jejích muzeí. Pro mnohé to bylo odpoledne nevšedně zajímavé, pro mnohé objevné.

Vlastní jednání se uskutečnilo v Krajské knihovně Ľudovíta Štúra ve Zvoleni a otevírala je ředitelka knihovny Katarína Ďurovcová, primátor města Zvolena Miroslav Kusein a zástupkyně Banskobystrického samosprávního kraje Anna Ďureková.

Po uvítacích proslovech nastal doslova maratón příspěvků, kterých bylo - ostatně jako vždy - tolik, že se trvale pociťoval nedostatek času. Na diskusi - ostatně také jako vždy - zůstával pouze večerní čas.

Zahajující referát J. Kubíčka Nové cesty bibliografie rekapituloval česko-slovenské bibliografické vztahy od "památného" semináře v Hradci nad Moravicí. Vzpomněl útlumu vydávání tištěných bibliografií knihovnami v ČR, kde zůstává jen několik výjimek. Upozornil na skutečnost, že postavení bibliografa není hodnoceno na úrovni vědecké práce a jako vědeckou disciplinu bibliografii pěstují jenom některé ústavy Akademie věd ČR.

I navazující referát M. Kovačky, vedoucího Národního bibliografického ústavu Slovenské národné knižnice v Martině, Slovanský ústav, Jednota mládeže slovenskej a Pavol Dobšinský měl shrnující charakter. Zavzpomínal na společné začátky Čechů a Slováků v roce 1918 s vděkem za prožitou generaci ve společném státě.

Další referáty byly převážně věnovány pohádkové problematice. V. Horčáková (Historický ústav AV ČR) se věnovala legendám a skutečnostem Života a díla Boženy Němcové v novější literatuře pohledem výzkumů posledních let. L. Straková z Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích zůstala věrna tradici a její příspěvek Šumava v bájích a pověstech byl vyslechnut s velkým zájmem. Pohádkám pohledem bibliografa se věnoval v příspěvku Pohádky v bibliografii kladenských nakladatelství J. Mika (Středočeská vědecká knihovna v Kladně), v němž shrnul kladenské nakladatelské aktivity od konce 19. století do poloviny století 20. Josef Lada, osobnost typicky středočeská svým původem i celoživotním dílem byl popsán v příspěvku J. Kádnerové (Středočeská vědecká knihovna v Kladně) s výmluvným názvem Josef Lada # malíř a pohádkář# pohádkář a malíř# M. Nádvorníková přiblížila život a dílo autorky známé svými příběhy z moravských hradů a zámků Pohádkářka Helena Lisická . Závěrečný příspěvek patřil Pohádkovým a zázračným motivům v kramářských písních slovy I. Bydžovské (Knihovna Národního muzea v Praze).

V závěru pozdního odpoledne všichni účastníci navštívili expozici Národní galerie ve zvolenském zámku, nevšední večerní program připravila hostitelská knihovna.

Závěrečný den zahájila T. Klimková (Knižnica pre mládež mesta Košíc) Autorská rozprávka v pôvodnej slovenskej tvorbe pre deti a mládež od roku 2000 a na ni bezprostředně navazovaly Rozprávky Zlaty Solivajsovej alebo príbeh jednej knihy S. Šváčové (Krajská knižnica v Banské Bystrici). J. Amrichová z Vedeckej knižnice Jána Bocatia v Košicích seznámila s Projektem 1 000 dobrých knih=podpora čítania. Nebylo bez zajímavosti, že mezi 1 000 doporučenými knihami bylo 87 od českých a moravských autorů.

A na chvilku se posluchači obrazně vrátili do Čech, přesněji do Krkonoš a Podkrkonoší příspěvkem I. Novotné (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) Marie Kubátová . A na horách zůstali i s A. Hrazdilovou (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) s jejím příspěvkem Jaromír Polášek, pracovník Muzea Beskyd ve Frýdku Místku . Renesanční osobnosti učence, lékaře a jednoho z 27 popravených českých pánů se věnoval příspěvek A. Kuciánové (Národná knižnica Martin) Ján Jessenius . Úlohu Moravských františkánů v Žilině a jejich významu pro tento region v minulosti mapoval příspěvek B. Sobolové z Krajské knižnice v Žilině. Geniálny dizajnér a model č. 14 - Michael Thonet byl název příspěvku M. Garainové z Malokarpatské knižnice v Pezinoku. Priniesli nám poznatky a skúsenosti# prírodné a lekárske vedy v košickom regióne v 30-tých rokoch minulého storočia - byl hold českým a moravským přírodovědcům a lékařům působících po vzniku Československé republiky v roce 1918 na východě Slovenska.

Závěrečné slovo a zhodnocení kolokvia patřilo jako vždy dvěma protagonistům - doc. Kubíčkovi a doc. Kovačkovi. Závěr byl poznamenán smutnou zprávou o úmrtí ředitelky Knihovny Národního muzea v Praze Marii Šírové a vzpomínkou na ni, protože patřila mezi pravidelné aktivní účastníky kolokvií.

Pozvání na 12. kolokvium do Olomouce na podzim 2009 přijali všichni.

SEKCE PRO HISTORICKÉ FONDY

Hana Študentová

Sekce SDRUK pro historické fondy zajišťovala v roce 2008 vydání sborníku příspěvků z 16. ročníku celostátní konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, pořádané tradičně ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci (VKOL) ve dnech 13.-14. listopadu 2007. S ohledem na zahraniční kolegy a prezentace zahraničních sbírek byl původní název konference krácen o vymezení na Čechy, Moravu a Slezsko. Sborník sestavený pracovníkem VKOL, Rostislavem Krušinským, byl vydán v nákladu 200 výtisků a zahrnuje 25 referátů. Drobnou změnou prošla grafická výzdoba obálky sborníku s uplatněním dřevořezu Josta Ammana z díla Panoplia : Typographus - Der Buchdrucker. Účastníci konference automaticky obdrželi sborník v 1. pololetí t. r. Více než 100 výtisků si objednaly archivy, řada univerzit z České republiky i ze zahraničí, vědecké knihovny, muzea, pracoviště Akademie věd ČR a další instituce. VKOL zajistila vystavení na webových stránkách http://www.sdruk.cz a http://www.vkol.cz.

Sekce SDRUK pro historické fondy organizovala další ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, který proběhl ve dnech 5.-6. listopadu 2008 v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc. Z původně přihlášených 28 příspěvků se uskutečnilo 26 vystoupení, zahrnujících širokou tematiku z oblastí rukopisů a prvotisků, map, knižní ilustrace a grafiky, kramářských tisků, kalendářů a kronik. Další okruh příspěvků informoval o knihovnách a sbírkách významných osobností, ale i o problematice digitalizace a uchování vzácných dokumentů. Otázkám zpracování historických fondů, kompatibility a interoperability formátu MARC - TEI a katalogizací starých tisků se ve svém referátu věnovala Jaroslava Kašparová. O pokračování projektu jmenných autorit zpracovávaném Filozofickým ústavem AV ČR ve spolupráci s digitalizačním pracovištěm AiP Beroun v rámci databáze autorů digitalizovaného Knihopisu informoval Václav Pumprla. Nechyběl příspěvek Národní knihovny ČR ohledně práce na dodatcích ke Knihopisu českých a slovenských tisků, navazující na vyhlášená témata z loňských jednání pracovní skupiny pro historické fondy SDRUK, který na konferenci prezentoval Jan Andrle.

Konference se zúčastnilo 70 zástupců z více než 40 institucí. Potěšující byla početná účast kolegů ze Slovenska a zájem řady institucí o sborníky z předchozích ročníků konferencí k problematice historických a vzácných knižních fondů. Doprovodným programem byla návštěva výstavy originálu námořního atlasu z roku 1563 z fondu VKOL, kde originál atlasu Jaume Olivese doplnila věrná papírová i pergamenová kopie a velkoformátové reprodukce mapových listů tištěné na skle. Výstava realizovaná v Uměleckém centru FF UP v Olomouci se setkala s velkým zájmem, zejména o odborné zpracování popisu námořních map.

SEKCE PRO AKVIZICI

Aleš Brožek

Sekce pro akvizici SDRUK uspořádala každoročně pořádaný akviziční seminář a poradu knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Navíc v r. 2008 zajistila program jedné ze sekcí na konferenci Knihovny současnosti.

Akviziční seminář byl zorganizován již po osmnácté, a to v Městské knihovně v Praze 10. 6. 2008 za účasti 71 knihovníků a knihkupců. Za téma bylo zvoleno Akvizice deziderát a jejich získávání v antikvariátech, dary a právně ekonomická stránka darovaných knih. Vystoupili na něm Tomáš Maděra (Svaz antikvářů ČR), Anna Andrlová (SVK Plzeň), Klára Sušická (MěK Praha), Alena Petruželková (Památník národního písemnictví), Jiří Glonek (VK Olomouc), Jarmila Okrouhlíková (Uměleckoprůmyslové muzeum Praha), Monika Myslivečková (JVK Č. Budějovice), M. Vrbenská (MěK Semily), Lenka Hanáková (Symposion Praha). Zajímavá problematika dala jednání hodnotný obsah.

Sekce na knihovnické konferenci v Seči byla pojata jako Současné problémy akvizice. Úvodní vstup přednesla Anna Stöcklová (ÚISK FF UK), dále připravili referáty Anna Andrlová (SVK Plzeň), Blanka Sedláčková a Libuše Machačová (VK Olomouc), Jarmila Kučerová (KNM Praha), Klára Sušická (MěK Praha), Jana Lichtenbergová (SVK Ústí n. L.) a také Aleš Brožek, který jednání připravil a řídil. Zajímavé vystoupení bylo také od Katarzyny Kwiatkowske-Žákové z Biblioteky Narodowej z Polska o práci knihovníka-bohemisty, na které reagovala diskuse o nedostatku slovanské zahraniční literatury u nás.

Porada knihoven s nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. a následujících se konala 27. 11. 2008 v Národní knihovně v Praze. Jednání se účastnilo 14 knihoven a šéfredaktor časopisu Knižní novinky. Kromě zprávy o jednání s vydavateli vysokoškolských publikací byla podnětná diskuse k nabídce uveřejňovat zprávy o nově vydávaných knihách v bázi České knihy Svazu knihkupců a nakladatelů na stránkách http://www.sckn.cz/ceskeknihy. Bibliografické údaje mohou zde ukládat sami vydavatelé a je to vhodné i pro knihovny vydávající publikace.

Podrobnější zprávy jsou uvedeny v zápisech uvedených na webových stránkách clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=142&sekce_podpodmenu=150&clanek=273#akv.

SEKCE PRO REGIONÁLNÍ FUNKCE

Lea Prchalová

Rok 2008 zahájila sekce SDRUK nesmírně smutně, a to nečekaným úmrtím předsedy sekce Jaroslava Vyčichla, který dne 26. ledna podlehl zákeřné nemoci. Pod vedením J. Vyčichla, který byl prvním předsedou této sekce (ustavena 3. 9. 2002), byla dohodnuta pravidla činnosti a minimální frekvence porad. Po rušných začátcích při úspěšném zahájení programu Ministerstva kultury, kdy se emoce účastníků jitřily zejména nad algoritmem výpočtu dotací pro jednotlivé kraje či úvahami nad velikostí obcí, které ještě mají být knihovnickými službami dotovány a které již nikoliv, nastalo období klidu před bouří. Program fungoval a služby knihoven se ve všech krajích rozvíjely. Bouře v některých krajích nastala až po převodu státních účelových prostředků do krajských rozpočtů v roce 2005. Tehdy probíhala v sekci diskuse nad smyslem sjednocování činností, které budou čím dále tím více vycházet z různých finančních možností a jejichž kvantita i kvalita bude určována především rozhodnutím krajských zastupitelstev. Následující roky daly za pravdu představám (někdy i obavám) členů sekce z diverzifikace systému regionálních funkcí. Potvrdila se však také důležitost srovnávání praxe jednotlivých krajů a zejména srovnávání hodnot kvantifikovatelných ukazatelů regionálních funkcí, které soustavně a neúnavně zpracovával Knihovnický institut NK ČR. Závěrečné roční zprávy byly poskytovány krajským úřadům ve snaze napomoci finančním dotacím pro zajištění regionálních funkcí.

Dne 7. 4. 2008 jsem byla radou SDRUK zvolena za předsedkyni sekce (snad i díky několikaletému působení v metodickém oddělení). Při svých úvahách nad budoucností sekce jsem se v květnu obrátila na krajské knihovny s několika dotazy. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:

Ano Nemám
vyhraněný
názor
Ne
1. Je nutné, aby všechny knihovny měly své www stránky? (Lze realizovat jednoduše využitím již existujících šablon.) 9 3
2. Měla by být www stránka knihovny podmínkou pro státní dotace (konkrétně VISK 3)? 8 4
3. Měla by být www stránka obsluhované knihovny podmínkou pro podporu v rámci RF? 1 11
4. Je nutné, aby všechny knihovny nabízely katalog fondu na www stránkách? 6 6
5. Měla by být tato funkce (4.) podmínkou státní dotace - VISK 3? 4 8
6. Měla by být tato funkce obsluhované knihovny (4.) podmínkou krajské dotace na RF? 1 1 10
7. Je nutné zpřesnění parametrů standardů pro RF v následujících oblastech?
Poradenská, konzultační činnost 1 11
Statistika knihovnických činností 1 11
Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad 1 11
Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů 1 11
Pomoc při revizi a aktualizaci KF 1 11
Nákup, zpracování a distribuce KF pořízených z prostředků provozovatele obsluhované knihovny 1 11
Servis AKS 2 10

Z odpovědí vyplynul očekávaný názor na webové stránky knihoven. Odpověď nepodmiňovat dotace na regionální funkce existencí www stránek knihovny ovlivnila patrně potřeba poskytovat výměnné soubory i knihovnám sezónním či s minimální otvírací dobou. Pokud se týká on-line katalogu knihoven (ve všech jeho podobách, tedy včetně souborného katalogu na serveru pověřené knihovny), pevně věřím, že se s přibývajícím počtem knihoven připojených k internetu názor posune ve prospěch samozřejmé součástí knihovnických služeb veřejnosti.

Nejvýznamnější odpověď krajských knihoven se týkala standardů pro regionální funkce. Různost podmínek k výkonu regionálních funkcí i různost dokumentů regulujících výkon regionálních funkcí v jednotlivých krajích nezakládají nutnost změny standardů pro RF. Bude jen nutno dohodnout drobné úpravy ve vykazování činností (což se v současnosti týká především servisu výpočetní techniky), aby bylo možno dále provádět celostátní srovnávání.

Sekce SDRUK pro regionální funkce se v roce 2008 sešla dvakrát, 9. 4. 2008 v Národní knihovně ČR a 5. 11. 2008 v Městské knihovně v Praze. Součástí programu druhého zasedání bylo též shrnutí výsledků činnosti pracovní skupiny vedené Mgr. Zemánkovou, která se zabývala změnami ve statistickém vykazování činnosti knihoven. Pracovní skupina navrhla novou strukturu dat na statistickém formuláři, která logičtěji odráží složení knihovních fondů i vykazované služby, než tomu bylo doposud. Připravila též návrh definic sledovaných ukazatelů.

Příjemným tradičním úkolem sekce byla příprava celostátního semináře k regionálním funkcím, jehož termín je stanoven na 16.-17. 9. 2009 do Pardubic. Program bude sestaven v návaznosti na přípravu konference Knihovny současnosti 2009. V. Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR, přispěl k programu samostatným blokem ke standardům VKIS a benchmarkingovému srovnávání knihoven. Vylepšená databáze s hodnotami standardů VKIS z jednotlivých krajů i celostátním průměrem, kterou sestavil NIPOS, je k dispozici, a tak lze posoudit vhodnost výčtu standardů i úvodního nastavení parametrů.

Zápisy z obou zasedání sekce jsou k dispozici na clanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=142&sekce_podpodmenu=150&clanek=273#reg.

SEKCE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Byla uzavřena nová, již třetí prováděcí smlouva mezi SDRUK, Microsoft a T-Systems Czech Republic s účinností od 1. 12. 2008 do 30. 6. 2011. Smlouva je určena pro všechny knihovny a je jedinou Multilicenční smlouvou Select pro knihovny v ČR, a tím je vhodnou cestou pro nákup legálních licencí SW Microsoft. Ceny za licence jsou akademické a jsou proti komerčním téměř o 80 % levnější.

Princip smlouvy MS Select je v tom, že knihovna nakupuje pouze licenci, tj. právo k užívání produktu. Pokud tedy požaduje instalační médium, musí si je objednat při objednávce licencí. Instalační CD je zdarma. Z jednoho instalačního CD je možné instalovat na všechna požadovaná PC, na která má zakoupenu SW licenci. Součástí smlouvy MS Select je bezplatné licenční poradenství, tzn. jak správně zalicencovat produkty MS, jak nasadit, jakou licenci vybrat z ceníku apod. K některým produktům je potřeba instalační klíč, který lze získat po obdržení instalačního média.

Pro prokázání legality SW je nutná pouze faktura, kterou je proto nutné uschovat. Na faktuře bude uvedeno, že licence byla zakoupena v rámci smlouvy MS Select.

Kontakty na pracovníky Licenčního centra: eva.manhalovát-systems.cz; helena.samonilovát.systems.cz; martina.stepankovat.systems.cz.

Počty nakoupených licencí v roce 2008

Item Name Celkem
Aplikace Excel 2003 Win32 Czech MVL 1
FrontPage 2002 Win32 Czech MVL 11
FrontPage 2003 Win32 Czech MVL 31
InfoPath 2003 Win32 Czech MVL 1
Office 2003 Win32 Czech MVL 454
Office 2007 Czech MVL 39
Office 2007 Sngl MVL 145
Office Czech Lic/SA Pack MVL 1
Office Enterprise 2007 Sngl MVL 25
Office Pro 2003 Win32 Czech MVL 287
Office Professional Plus 2007 All Lng MVL 3
Office Professional Plus 2007 Czech MVL 41
Office Professional Plus 2007 Sngl MVL 106
Office SharePoint Designr 2007 Czech MVL 1
Office XP Pro Win32 Czech MVL 36
Office XP Pro/FrontPage Win32 Czech MVL 29
Office XP Win32 Czech MVL 155
OfficePro/FrontPage Win32 Czech Lic/SA Pack MVL 1
OneNote 2003 Win32 English MVL 1
Project 2002 Win32 Czech MVL w/1 ProjectSvr CAL 1
Project 2003 Win32 Czech MVL 1
Publisher 2007 Sngl MVL 1
Virtual PC 2004 Win32 English MVL 2
Visio Pro 2002 Win32 English MVL 1
Visio Std 2003 Win32 Czech MVL 1
Visual Studio Pro 2005 Sngl MVL 1
VStudio .NET Pro 2003 Win32 English MVL 1
VStudio.NET Ent Architect 2002 Win32 English MVL 1
Word 2002 Win32 Czech MVL 1
Word 2003 Win32 Czech MVL 3
Word 2007 Sngl MVL 1
Celkem Aplikace 1 383
Servery Exchange Standard CAL 2000 Czech MVL 10
Exchange Standard CAL 2000 English MVL 10
Exchange Standard CAL 2007 Sngl MVL User CAL 270
Exchange Svr 2000 English MVL 2
Exchange Svr 2007 Sngl MVL 2
Expression Web 2 Sngl MVL 7
ISA Server Std Ed 2000 English MVL 1 Proc 1
ISA Server Std Ed 2004 English MVL 1 Proc 1
ISA Server Std Ed 2006 Sngl MVL 1 Proc 2
SQL CAL 2000 English MVL Device CAL 5
SQL CAL 2005 Sngl MVL Device CAL 10
SQL CAL 2008 Sngl MVL User CAL 20
SQL Svr 2000 Standard Edtn English MVL 2
SQL Svr 2000 Standard Edtn English MVL 1 Processor License 4
SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Sngl MVL 1
SQL Svr Standard Edtn 2005 x64 Sngl MVL 1 Processor License 1
SQL Svr Standard Edtn 2008 Sngl MVL 1
Sys Ctr Essntls Clt ML 2007 Sngl MVL 20 20
Sys Ctr Essntls Svr ML 2007 Sngl MVL 5 3
Sys Ctr Essntls wSQL 2007 Sngl MVL 10 Svr 50 Clt 1
Win Trmnl Svcs CAL 2008 Czech MVL User CAL 10
Win Trmnl Svcs CAL 2008 Sngl MVL Device CAL 8
Win Trmnl Svcs CAL 2008 Sngl MVL User CAL 18
Windows CAL 2000 Czech MVL 143
Windows Server CAL 2003 Czech MVL Device CAL 706
Windows Server CAL 2003 Czech MVL User CAL 109
Windows Server CAL 2003 Sngl MVL Device CAL 338
Windows Server CAL 2003 Sngl MVL User CAL 5
Windows Server CAL 2008 Czech MVL User CAL 5
Windows Server CAL 2008 Sngl MVL Device CAL 89
Windows Server CAL 2008 Sngl MVL User CAL 368
Windows Server CAL Sngl Lic/SA Pack MVL Device CAL 40
Windows Svr 2000 Czech MVL 4
Windows Svr 2000 English MVL 1
Windows Svr Ent 2003 R2 Czech MVL 1
Windows Svr Ent 2003 R2 Sngl MVL 8
Windows Svr Ent 2008 Czech MVL 1
Windows Svr Std 2003 Czech MVL 41
Windows Svr Std 2003 English MVL 3
Windows Svr Std 2003 R2 Czech MVL 31
Windows Svr Std 2003 R2 Sngl MVL 3
Windows Svr Std 2008 Sngl MVL 25
Windows Svr Std Sngl Lic/SA Pack MVL 1
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Czech MVL Device CAL 120
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Czech MVL User CAL 48
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Sngl MVL Device CAL 248
Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Sngl MVL User CAL 5
Celkem Servery 2 752
Systémy Windows Vista Business Czech UPG MVL 4
Windows Vista Business Czech Upg/SA Pack MVL w/VisEnterprise 2
Windows Vista Business Sngl UPG MVL 34
Windows XP Professional Czech UPG MVL 474
Celkem Systémy 514
Celkový součet 4 649

­

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet