Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zpráva o činnosti Sdružení knihoven za rok 2009

Jaromír Kubíček

V roce 2009 pokračovaly aktivity Sdružení knihoven ve značné míře v ustálených formách, když se uskutečňovaly postupně akce organizované radou SDRUK i jednotlivými sekcemi. Jednání rady se uskutečnila 17.-18. 2. v Hradci Králové, 21. 5. v Karlových Varech a 24. 11. ve Zlíně; valná hromada se konala 17. 2. 2009 v nové budově knihovny v Hradci Králové. Jednání sekcí proběhla: pro akvizici 10. 6. v Hradci Králové, pro knihovny s nabídkovou povinností 12. 11. v Praze, pro bibliografii 7.-8. 4. v Českých Budějovicích, pro historické fondy 11. 6. v Praze, pro regionální funkce 10. 11. v Praze a v říjnu se uskutečnil tradiční seminář v Pardubicích. Nově ustavená sekce pro informační vzdělávání uživatelů měla první setkání 22. 9. 2009 v Hradci Králové.

Předseda Sdružení knihoven podal abdikaci na svou funkci na jednání rady 21. 5. 2009 a volbou rady se stala předsedkyní Hana Študentová. Vzhledem k jejímu onemocnění byl stávající předseda požádán o vykonávání funkce nadále, novou volbou na jednání rady 24. 11. přijala funkci předsedkyně Lea Prchalová s účinností od 1. ledna 2010.

Rada SDRUK jednala o přípravě koncepčních materiálů a připravovala společné aktivity, jak je uvedeno v zápisech z jejího jednání, vystavovaných průběžně na sdruk.cz. Odborné akce byly předmětem jednání sekcí a jsou uvedeny v samostatných zprávách.

Z jednotlivých aktivit:

Konference, semináře

Knihovny současnosti 2009

17. konference Knihovny současnosti byla uspořádána v neobvyklém letním termínu ve dnech 23.-25. 2009 vzhledem k rekonstrukci v areálu Junior centra v Seči. Do programu byly zařazeny bloky, které reagovaly na aktuální odborné dění v naší profesi. Úvodní jednání pléna bylo věnováno perspektivám knihoven pod názvem Knihovna jako komunitní centrum , připravil je Jaromír Kubíček a moderoval Tomáš Řehák. Vystoupili v něm také zahraniční kolegové - Hannelore Vogt a Sabine Guhl ze SRN, Marcin Zawiła z Polska a z 10 vystoupení bylo jen 5 příspěvků ve sborníku (Hannelore Vogt, Bohdany Stoklasové, Blanky Sapákové, Heleny Gajduškové a Anny Stöcklové). Odborných sekcí bylo stanoveno šest v časových relacích po půl dnech - Právní aspekty služeb pro veřejnost (připravil dva příspěvky a moderoval Hanuš Hemola), Knihovna obývák města (5 příspěvků připravila a moderovala Zlata Houšková), Knihovna 2.0 8 příspěvků připravil a moderoval Jan Kaňka, z toho vystoupení Evy Marvanové, Václava Jansy s kol., Petra Škyříka, Jana Kaňky, Martina Krčála jsou ve sborníku), Funkce veřejné knihovny z hlediska jejich uživatelů (6 příspěvků připravila a jednání řídila Šárka Kašpárková, z toho vystoupení Lenky Navrátilové je uvedeno ve sborníku), Knihovna jako samoobsluha: pro a proti (připravila Jaroslava Štěrbová, příspěvek Zuzany Kopencové je ve sborníku), Digitalizace pro uživatele (Radka Římanová a Štěpánka Žižková připravily 8 vystoupení, z toho příspěvky Pavly Švástové, Blanky Vorlíčkové, Martina Šárfyho, Věry Svobodové, Tomáše Foltýna a Jiřího Polišenského jsou ve sborníku). Třetí den v plénu měl za nosné téma Veřejné knihovny dnes , moderátor Vít Richter zařadil do programu 4 příspěvky a závěry z jednání sekcí, ve sborníku najdeme vystoupení Evy Novotné, Víta Richtera, Lukáše Grubera. V závěrečném hodnocení Zlaty Houškové vyznělo, že šlo o jednu z dosud nejzajímavějších konferencí, které se účastnilo 330 knihovníků a 20 vystavujících firem.

Konferenci organizačně zajišťovaly MZK v Brně a SVK v Hradci Králové. Předáno bylo 5 medailí Z. V. Tobolky.

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů , konference starotiskařů , akviziční semináře jsou uvedeny ve zprávách sekcí.

Slovník českých knihovníků

Z podnětů setkání bibliografů na kolokviu v Trenčíně roku 2006 byly zpracovány zásady sestavení slovníků knihovníků a na poradách bibliografů je jeho doplňování novými hesly stále organizováno. Slovník je vystaven na webové stránce SDRUK a obsahuje dosud více než 450 definitivně zpracovaných hesel.

Knižní veletrhy

  • Svět knihy , Praha 14.-17. května 2009 - zajišťovala MZK a SVK Kladno
  • Polabský knižní veletrh , Lysá nad Labem 3.-6. září 2009 - zajišťovala SVK Kladno
  • Podzimní knižní veletrh , Havlíčkův Brod 9.-10. října 2009 - zajišťovala Knihovna Vysočiny

Knižní veletrhy se pořádaly za finanční spoluúčasti SDRUK a organizačního podílu místní krajské vědecké knihovny, členské knihovny mohly nabídnout knihy k prodeji do společného stánku SDRUK.

Zahraniční exkurze

Veletrh dětské knihy Bologna 2009

Odborný zájezd spojený s návštěvou největšího veletrhu dětských knih v Bologni a doplněný exkurzí do tamních knihoven. Připravila jej M. Shejbalová, vedla I. Horáková a účastnilo se 26 knihovníků ve dnech 23.-26. března 2009.

Publikační činnost

Knihovny současnosti 2009 je sborníkem 23 příspěvků od 29 autorů přednesených na konferenci, vyšel bez přispění z projektu MK Knihovna XXI. století.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2008 (vyšlo 2009) je sborníkem olomoucké konference starotiskařů, který přetiskl 27 příspěvků.

Sdružení knihoven České republiky - rok 2009 je organizační ročenkou, která přetiskla 20 referátů z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, konaného ve Zvolenu, a jednatelskou zprávu.

Účetní vypořádání za rok 2009 (v Kč)

Počáteční zůstatek 625 125,68
Příjmy 759 171,78
za publikace 39 618,00
konference 530 780,00
zahraniční cesty 145 000,00
členské příspěvky 43 000,00
úroky 773,78
Výdaje 755 244,46
za publikace 38 934,46
konference 543 017,00
zahraniční cesty 162 632,00
bankovní poplatky 3 661,00
vedení účetnictví 7 000,00
Konečný zůstatek 629 053,00

SEKCE PRO BIBLIOGRAFII

Jiřina Kádnerová

Sekce pro bibliografii uspořádala jarní 21. zasedání ve dnech 7.-8. dubna 2009 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích za účasti 42 knihovníků. Na jednání bylo zhodnocení předcházejícího zasedání, postup a stav vydávání retrospektivní bibliografie českých a moravských novin a časopisů v projektu CERBI. Zahájeny byly redakční práce na poslední části, kterou je soupis časopisů v ČR od počátků do r. 1918, která by měla být vydána roku 2010. Souběžně je databáze českých a moravských periodik vystavena na web stránkách Moravské zemské knihovny v Brně.

Ve smyslu závěrů jednání rady SDRUK byly práce bibliografů zaměřeny na zpracovávání hesel osobností do databáze Slovníku českých knihovníků, obsahující 459 hesel. Přítomní byli vyzváni k aktivnější práci při doplňování databáze s tím, že do další porady každá krajská knihovna doplní alespoň 10 hesel. Diskutovala se kritéria výběru osobností - profesní působení, publikační činnost, otázka zařazování dlouholetých dobrovolných knihovníků obecních knihoven aj. Dalším pravidelným bodem byly zprávy o činnosti bibliografických pracovišť zúčastněných knihoven. Podstatnou částí zasedání byla příprava podzimního kolokvia slovenských, českých a moravských bibliografů. Tématem budou knihovny a spisovatelé, literatura faktu a bibliografie, literární dějiny v regionech a česko-slovenské vztahy v bibliografii. Na závěr účastníci zhlédli výstavu Šumava Karla Klostermanna - příběh šumavské podmalby v Jihočeském muzeu pořádanou u příležitosti Roku Karla Klostermanna.

V říjnové Olomouci se sešli slovenští, moravští a čeští bibliografové v neděli 4. října 2009, kdy třídenní jednání bylo zahájeno exkurzí do Arcidiecézního muzea a Přemyslovského paláce.

Vlastní jednání kolokvia zahájila ve Vědecké knihovně v Olomouci 5. října za nepřítomnou nemocnou ředitelku její náměstkyně Jitka Holásková. Přítomné pozdravil vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje Jindřich Garčic, který připomněl, že v roce 1966 byla právě Olomouc jednacím místem 1. čsl. bibliografické konference.

Vlastní program spočíval v prezentaci a přednesu 20 přihlášených příspěvků, které jsou přetištěny v tomto sborníku. V tradici kolokvií byl úvodní referát z místního vědeckého pracoviště, což v tomto případě byl Lubomír Machala z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který zvolil téma Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce . Pro nemoc byl omluven Miloš Kovačka, který svůj příspěvek zpracoval do sborníku. Kolokvium mělo jednotlivými příspěvky velmi dobrou úroveň, rovněž 36 účastníků vytvořilo pro jednání příjemnou atmosféru. Pořádající knihovna se zhostila svých organizačních úkolů na vysoké úrovni. Na závěr vystoupila za slovenské bibliografy Anna Kucianová ze Slovenské národní knihovny a ředitelka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Lívie Koleková pozvala k jednání příštího ročníku do Trnavy.

SEKCE PRO HISTORICKÉ FONDY

Hana Študentová

Sekce SDRUK pro historické fondy zajišťovala v roce 2009 vydání sborníku příspěvků z 17. ročníku celostátní konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, pořádané ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci (VKOL) a to ve dnech 5.-6. listopadu 2008. Sborník sestavený pracovníkem VKOL, Rostislavem Krušinským, byl vydán v nákladu 200 výtisků a zahrnuje 27 referátů. V intencích každoročních obměn grafické výzdoby obálky byl na přebalu sborníku ze 17. konference použit nový motiv, a to dřevořez Josta Ammana z díla Panoplia: "Chartarius. Der Papyrer". Účastníci konference automaticky obdrželi sborník v 1. pololetí t. r. Více než 100 výtisků si objednaly archivy, řada univerzit z České republiky i ze zahraničí, vědecké knihovny, muzea, pracoviště Akademie věd ČR a další instituce. VKOL zajistila vystavení na webových stránkách sdruk.cz a vkol.cz.

Sekce SDRUK pro historické fondy organizovala setkání Pracovní skupiny pro katalogizaci starých tisků 11. 6. 2009 v Národní knihovně v Praze. Z jednání vyplynuly základní dva úkoly: Navrhnout metodiku katalogizace starých map a návrh metodiky pro formalizovaný zápis provenience starých tisků. Pro první z úkolů byla sestavena skupina zástupců NKP, MZK a VKOL. Metodika pro formalizovaný zápis provenience byla svěřena J. Kašparové, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Obě navržené metodiky byly podrobně projednávány na dalším setkání, které proběhlo 30. 11. 2009 v VKOL. Problematika dosud nebyla zcela definitivně uzavřena a zůstává předmětem dalšího pracovního setkání.

Sekce SDRUK pro historické fondy organizovala další, 18. ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, který proběhl ve dnech 14.-15. října 2009 v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc. Konference se zúčastnilo 69 zástupců z několika desítek institucí z ČR, Slovenska a Maďarska. Z původně přihlášených 32 příspěvků se uskutečnilo 27 vystoupení, zahrnujících širokou tematiku z oblastí rukopisů a prvotisků, map, knižní ilustrace a grafiky, kramářských tisků, kalendářů a kronik. Mezi příspěvky byly také referáty informující o probíhajících projektech Manuscriptorium a ENRICH nebo novém evropském projektu digitalizace na objednávku - EOD. Zvláštní zmínku si zaslouží příspěvky zástupců pražského Židovského muzea, které se zabývaly středověkými hebrejskými fragmenty a také hebraiky ve VKOL. Velký prostor byl věnován farním knihovnám, a to v příspěvcích slovenských kolegů. Ve spolupráci s MU Olomouc byla konference konána v době výstavy Jindřich Zdík (1126-1150) / Olomoucký biskup uprostřed Evropy , kterou si účastníci mohli prohlédnout. Výstava poprvé po staletích představila pohromadě rukopisy ze Zdíkova skriptoria. Mnohé z nich jsou uchovávány v zahraničních sbírkách a možnost jejich shlédnutí byla naprosto ojedinělá.

SEKCE PRO AKVIZICI

Aleš Brožek

Stejně jako v předchozích letech zorganizovala sekce pro akvizici akviziční seminář a poradu knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností.

Akviziční seminář byl uspořádán již po devatenácté, takže příští rok proběhne jubilejní, dvacátý. Za téma letošního semináře byla vybrána Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, knihkupců a nakladatelů. Tento atraktivní námět umožnil zpestřit program vystoupením nejen knihovníků, ale i zástupců z distribučních firem a nakladatelství. Pro omezený čas však byla dána příležitost jen největším distributorům a nakladatelům a byla snaha, aby jejich vystoupení obecně charakterizovala chování a jejich možnosti při jednání s knihovnami.

Úvod však patřil knihovníků. Ty přivítala ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová, protože seminář probíhal v "její" nedávno dostavěné knihovně. Možnost prohlédnout si moderní budovu byl zřejmě i důvodem, že se na prezenční listině objevil rekordní počet jmen - 112.

Seminář tradičně moderoval předseda sekce. Ten po krátkém úvodu předal slovo Mgr. Anně Andrlové ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, aby se zamyslela nad otázkou, kdo uspokojí požadavky knihoven na doplňování knihovních fondů. Zda distributoři, knihkupci, vydavatelé anebo všichni společně. Po ní vystoupila Mgr. Marcela Kubincová z nakladatelství Fragment Praha a upozornila, že toto nakladatelství kromě jiného poskytuje knihovnám doplňkové služby, jako jsou výstavy a besedy. Ctirad Fuchs ze společnosti Kosmas představil společnost Kosmas a doporučil zasílat objednávky přes internet. Ty knihovny, které tuto službu dosud nevyužívají, si ji mohou vyzkoušet v testovacím přihlášení (test K).

Obchodní a propagační agentura OPA patří k pravidelným účastníkům akvizičních seminářů i k jejich sponzorům. Proto bylo umožněno jejímu zástupci Tomáši Loukotovi, aby shrnul zkušenosti s knihovnami za dobu 20 let, kdy tato poměrně malá firma na knižním trhu působí.

Na odeznělé referáty zareagovala Jana Lichtenbergová ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Zaměřila se na praktické pozitivní a negativní zkušenosti a přínosem jejího vystoupení se stala praktická ukázka, kde nejvýhodněji nakoupit.

Moderní systém zásobování knihoven představila firma PEMIC BOOKS z Ostravy Kunčic. Zastoupil ji její ředitel Ing. Luděk Blahut s manažerem ProShop Ing. Ondřejem Stojebou. O jejím dominantním postavení na trhu svědčilo i oznámení, že firma nabídne v následujících šesti týdnech čtyřicetiprocentní rabat při nákupu produkce od vybraných nakladatelství. Protože jedním z těchto nakladatelství byl Fragment, jeho zástupkyně byla touto informací šokována, protože akce jí způsobí značné problémy při kontaktu s knihovnami.

Poslední čtyři vystoupení patřila opět referátům z knihoven. Zazněla jak vystoupení zástupců odborných biblioték (Jarmily Kučerové a Evy Lachmanové z Knihovny Národního Muzea), tak veřejných (Michaely Řehákové z Městské knihovny v Turnově a Dany Kracíkové z Městské knihovny v Náchodě). Posledně jmenovaná i přes urgence nedodala po skončení semináře text vystoupení, ačkoliv jej četla, takže na rozdíl od prezentací jejích kolegyň na webu Sdružení knihoven chybí.

Porada knihoven k nabídkové povinnosti dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb. se uskutečnila v Národní knihovně ČR v Praze 18. listopadu 2009. Jejím hlavním bodem bylo vyhodnocení akce, kdy předseda sekce rozeslal archivům v Čechách a na Moravě dopisy, v nichž je upozornil na skutečnost, že sice vydávají velice kvalitní a atraktivní publikace, ale neplní nabídkovou povinnost. Doporučil jim využít bázi České knihy Svazu knihkupců a nakladatelů na http://www.sckn.cz/ceskeknihy/. Po roce opět zazněly i informace o plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím přílohy Literárních novin. Zúčastnění akvizitéři se rovněž zamýšleli nad tím, zda by podobné upozorňovací akce se měly provádět centrálně, nebo zda upozorňování městských a obecních úřadů si zajistí akvizitéři příslušných krajských knihoven sami.

Zpracoval A. Brožek podle zápisů a prezentací vystavených na sdruk.cz/akvizice.

SEKCE PRO REGIONÁLNÍ FUNKCE

Lea Prchalová

Po osmileté existenci "podpůrného programu" je velmi zřetelný jeho dopad na rozvoj knihovnických a informačních služeb veřejnosti. Bylo však na čase ověřit si dopad finanční podpory a činnosti pověřených knihoven nejen statistickými ukazateli, ale také názory knihovníků v obsluhovaných knihovnách. Anonymní průzkum proběhl v Moravskoslezském a v Jihomoravském kraji. Odpovědi potvrzují přijímání programu jako velmi potřebné a téměř samozřejmé podpory veřejných financí ve prospěch vzdělávací a kulturní služby občanům. Současně poukazují na velké rozdíly v odborné úrovni osob, které služby poskytují. Také úroveň služeb nabízených jednotlivými pověřenými knihovnami ještě zdaleka není stejná. Základním východiskem k dalšímu zlepšování služeb je dle názoru členů sekce celoživotní vzdělávání knihovníků a systematická a cílevědomá práce metodiků krajských i pověřených knihoven. V průběhu let se potvrdil velmi široký rozměr systému regionálních funkcí. Obecně vzato se z programů přes formální různost i jiné organizační pojetí v jednotlivých krajích stala podpora rozvoje knihovnictví.

V roce 2009 již bylo možno také vyhodnotit posun v naplňování standardů veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS), který byl určitě ovlivněn financemi na regionální funkce, i když hlavní roli zde hraje pochopení role knihoven ze strany zřizovatelů a výše příspěvku na jejich činnost. Zdá se, že nastal čas standardy VKIS pozměnit. Jednak aktualizovat hodnoty kvantifikovatelných standardů, jednak doplnit jejich počet dle ověřených vzorů, např. z Velké Británie nebo SRN. Je také pravděpodobné, že se změní škála dle velikosti sídel knihoven, která je pro nastavení standardů výchozí, a to zejména u velkých měst. Úprava standardů není pouze úkolem sekce pro regionální funkce, i když se valná část členů na vyhodnocování standardů a nových návrzích podílí. K aktualizaci byla ustavena širší pracovní skupina vedená V. Richterem. Návrhy změn jsou dopracovávány a připraveny k prodiskutování.

Členové sekce SDRUK se v závěru prvního pololetí věnovali přípravě celostátního semináře, který se tradičně konal za výborné organizační pomoci Krajské knihovny v Pardubicích. Obsahovou stránku akce garantovala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Většina prezentací ze semináře je k dispozici na adrese: sdruk.cz. Program byl nabitý, kuloárové diskuze nebraly konce a k tomu vyšlo počasí, které přes zářijový termín (16.-17. 9.) umožnilo malebné večerní posezení v historickém centru města. (Není divu, že návrh na náhradu samostatného semináře metodiků jednáním v jednodenní sekci na konferenci Knihovny současnosti neuspěl.)

Témata a problémy regionálních funkcí byly kromě průběžné elektronické korespondence diskutovány na 15. zasedání sekce SDRUK pro RF 10. 11. 2009 v Národní knihovně ČR. I když odborné vzdělávání pracovníků knihoven není hlavní náplní sekce, na této poradě byla mu věnována značná pozornost. Připravuje se totiž spuštění nezvykle rozsáhlého vzdělávacího projektu. Víceletý program mimoškolního vzdělávání knihovníků byl do značné míry připraven v roce 2008 s nadějí, že bude podpořen financemi z evropských strukturálních fondů. Bohužel však knihovny nebyly zařazeny mezi cílovou skupinu, vize vzaly za své a školení a semináře dále probíhaly "pouze" s podporou programu Ministerstva kultury VISK 2 (ještěže ho máme), příspěvků zřizovatelů či ojediněle s podporou nadací apod. Náplň celostátně připravovaného programu se naštěstí podařilo částečně uplatnit přes SKIP v projektu Unie zaměstnavatelských svazů. Vznikla tak reálná naděje, že se alespoň část knihovníků (jejichž knihovny jsou kolektivními členy SKIP a mají právní subjektivitu) bude moci vzdělávat bez zátěže na rozpočet vlastní knihovny.

Smutnou kapitolou 15. zasedání byla informace z krajů o avizovaných rozpočtech na regionální funkce v roce 2010. Desetiprocentní snížení nebyla výjimkou, objevilo se i katastrofických 28 procent minus. V krajích probíhají intenzivní jednání, rozpočty se snad ještě mohou zlepšit. V. Richter poukázal v souvislosti s ekonomickou krizí na sledování dopadu na činnost knihoven v mezinárodním měřítku (IFLA) a na chystané dotazníkové šetření, jehož výsledek bude analyzovat Ministerstvo kultury.

Součástí programu setkání metodiků byla (jako vždy) diskuze o statistickém vykazování výkonů knihoven - formuláři pro NIPOS. Formulář pro celostátní sběr statistických dat knihoven je vystaven, operativně budou dopracovány definice některých položek a aktualizován program k automatizovanému vkládání dat. Zdá se, že mnohaleté peripetie s automatizovaným sběrem údajů by mohly být u konce. Pokud se týká statistik k regionálním funkcím, zamýšleli se účastníci jednání nad vykazováním financí, které jsou určeny na nákup výměnných fondů, a to nad rámec dotace RF. Po krátké prezentaci rekapitulující praktikované varianty cirkulace výměnných fondů se sekce shodla na rozšíření sledovaných ukazatelů, aby bylo možno přesněji podchytit finance obcí vkládaných do nákupu knihovního fondu.

Účastníci se dále shodli na nutnosti podporovat kooperaci knihoven v souvislosti se zpřístupňováním informací o knihovnách a jejich knihovním fondu. Bohužel se ještě v řadě případů nepodařilo v malých obcích zažít praktické užívání výhod internetového připojení a existuje zdánlivě nepochopitelný rozdíl počtu knihoven připojených k internetu a počtu e-mailových kontaktů na tyto knihovny.

Z hlediska dopadu na služby veřejnosti zůstává další prioritou metodické práce "pohlídat" existenci webových stránek obsluhovaných knihoven, jejich obsah a aktuálnost, a to samozřejmě se zohledněním specifik obce. Čím více se knihovny zapojí do řešení problémů, jimž obec čelí, tím snáze budou získávat další prostředky ke svému rozvoji. A také o tom jsou regionální funkce.

SEKCE PRO INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ

Eva Svobodová

Rada SDRUK schválila vznik této sekce na svém zasedání v Krajské knihovně v Karlových Varech dne 21. 5. 2009 a jejím řízením pověřila E. Svobodovou. E. Svobodová vyzvala ředitele krajských knihoven k delegování členů sekce.

V současnosti má sekce 19 členů. Zastoupeny jsou všechny krajské knihovny, Moravská zemská knihovna v Brně, Městská knihovna v Praze, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Městská knihovna Hodoníně.

Členové sekce si jako prioritu stanovili vytvoření systému informačního vzdělávání uživatelů knihoven pro různé věkové kategorie. V první fázi je hlavním úkolem zmapovat současnou úroveň informačního vzdělávání v jednotlivých krajích, sjednotit používanou terminologii a vypracovat metodiku.

Ustavující zasedání sekce se konalo 22. 9. 2009 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Na programu byly informace o informačním vzdělávání v jednotlivých krajích a knihovnách a zhodnocení 1. odborného semináře "Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách", který se konal v SVK v Hradci Králové 21.-22. 4. 2009. V obsáhlé diskusi se projednávala tato témata: knihovna jako vzdělávací instituce, spolupráce se školami, začlenění obyvatel v produktivním věku do informačního vzdělávání, vzdělávání knihovníků, kteří realizují vzdělávání uživatelů, problematika financování informačního vzdělávání a také jeho propagace a marketing. Na rok 2010 byl naplánován 2. seminář informačního vzdělávání. V závěrech z jednání byly formulovány nejbližší úkoly: Realizovat průzkum úrovně a obsahu informačního vzdělávání uživatelů v jednotlivých krajích a ke stanoveným okruhům informačního vzdělávání (Čtenářská gramotnost, Knihovna - zdroj informací, Informační zdroje - tištěné, elektronické, audiovizuální) doplnit návrhy souvisejících aktivit.

2. zasedání sekce se bude konat v lednu 2010 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Pracovní jednání budou dvoudenní a v organizačním zajištění se budou jednotlivé knihovny střídat.

­

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet