Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

15. akv. seminář

Zápis z 15. semináře akvizičních pracovníků, který se konal dne 10. března 2005 v Muzeu umění v Olomouci


Účast: : 68 zástupců knihoven, vydavatelství a odborných institucí

Program: uveden na pozvánce


 1. Přítomné uvítala ing. Hana Študentová, ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci, a PhDr. Jiřina Bínová, ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která upřesnila program. Moderování se ujal ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.


 1. Databáze produkce vysokoškolských vydavatelství - Vydavatelství Univerzity

Palackého v Olomouci: RNDr. Hana Dziková a ing. Miloš Brejcha


EDUBOOKS.ZCU.CZ


Dr. Dziková hovořila o myšlence vzniku databáze, která má sloužit také k plnění nabídkové povinnosti. Byly zpracovány 2 projekty a dnes je databáze funkční, součástí databáze je i statistika. Účast vysokoškolských vydavatelů je dobrovolná, nikoho nelze nutit k přispívání.

Ing. Brejcha uvedl, že od 16.3.2005 si vydavatelé mohou zadat plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím této báze. Pokud je titul chybně zadán, databáze upozorní na opravu. Systém ohlásí, že byl zadán určitý počet nabídek na určitý počet knihoven. E-mail přijde příslušným knihovnám z adresy vydavatele, která je v databázi. V e-mailu jsou všechny důležité akviziční údaje, které knihovny odsouhlasily. Lze kliknout na odkaz a titul se zabarví přímo v databázi.V databázi se doplní datum odeslání, kdy byla nabídková povinnost splněna.

Dále ing. Brejcha seznámil přítomné se seznamem elektronických adres, na které bude nabídková povinnost zasílána, a požádal zástupce knihoven o jejich odsouhlasení. Zájem o informace prostřednictvím e-mailů mají i knihovny, které dostávají od vydavatelů publikace zdarma na základě zákona o neperiodických publikacích 320/2002 Sb. Pokud chtějí dostávat informace i další knihovny, je možné požádat ing. Brejchu (brejchavydavatelskyservis.cz) o zařazení jejich elektronické adresy.

Dále ing. Brejcha hovořil o pracovištích se zapnutou a vypnutou nabídkovou povinností, kdy ukázal přehled vydavatelů.


K problematice se rozproudila diskuse:

PhDr. Jaroslav Císař, tajemník Svazu českých knihkupců a nakladatelů, uvedl, že v bázi nejsou všichni vysokoškolští vydavatelé, a zeptal se, proč se znovu zavádí tato databáze, když vysokoškolští vydavatelé plní nabídkovou povinnost knihovnám prostřednictvím periodika Knižní novinky.

Dostal odpověď, že není problém konverze této databáze do elektronické databáze v Knižních novinkách.

Mgr. Anna Andrlová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje uvedla, že asi

časem budou nakladatelé odmítat duplicitu a chtít plnění nabídkové povinnosti jen v

v jedné databázi. Uvítá, když budou informace z databáze produkce vysokoškolských

vydavatelství v periodiku Knižní novinky, které slouží širší veřejnosti. Knižní

novinky konvertují do Jednotné informační brány, odkud se dají stahovat záznamy.


Ing. Brejcha odpověděl, že záleží jen na vydavateli, jaké formě nabídkové povinnosti

dá přednost. Dr. Dziková doplnila, že báze vznikla proto, aby začalo něco fungovat,

kdy podnět k fungování této báze dali sami akvizitéři asi před rokem, protože záznamy

v Knižních novinkách nebyly pro vydavatele zdarma na rozdíl od současnosti -

nabídková povinnost v elektronické podobě je v KN zdarma.

Dr. Císař se zeptal, zda budou vydavatelé uvádět v bázi i anotace a dostal odpověď,

že prostor pro anotace tam je, ale není povinný a záleží jen na vydavateli, zda ho

vyplní.

Ing. Brejcha uvedl, že 1 e-mail bude vždy na 1 titul a Dr. Dziková, že první informace

budou chodit knihovnám asi v červnu, tedy za vydavatelství UP Olomouc.

Statistika - přehled vydavatelů v databázi je k dispozici.


Adresa odzkušovací databáze:


http://deu.zcu.cz/apps/books/vydavatelstvi/

PhDr. Alena Mizerová z vydavatelství VUTIUM v Brně hovořila o malých nákladech

některých titulů (50 ks) , kdy se nemusí dostat na knihovny, a uvítala by od knihoven

celoroční objednávku podle informací o připravovaných titulech, které dávají do

periodika O.K. -periodikum by mohlo plnit povinnost na připravované tituly.

PhDr. Bínová odpověděla, že právní povinnost nabídkové povinnosti se dá vykládat

různě, ale když jsou záznamy uveřejněny v Knižních novinkách, tak to knihovníci

považují za splnění nabídkové povinnosti, i když právníci to mohou vykládat jinak.

I nízkonákladové tituly by měly být v periodiku NK. Pokud nebude vyžadována platba

předem jako subskripce, tak to knihovny mohou objednat předem. Ale v periodiku O.K.

nejsou anotace.

Zástupci vydavatelství VŠB-TU Ostrava a UP Olomouc mají stejné problémy s nízkými

náklady jako VUT v Brně.

Ing. Brejcha uvedl, že v elektronické databázi vysokoškolských vydavatelství je

položka připravovaných titulů v plánu a bude k dispozici i knihovnám.


PhDr. Císař uvedl, že SČKN a SDRUK uzavřely dohodu proto, aby záznamy byly

uveřejňovány v periodiku Knižní novinky a akvizitéři nemuseli dostávat hromadu

dopisů od jednotlivých nakladatelů a na jednotlivé tituly.

Ing. Brejcha odpověděl, že po dohodě je možné, aby vyřadil z databáze z nabídkové

povinnosti příslušné knihovny a místo do knihoven půjde e-mail s informací o titulu

rovnou do Knižních novinek, které ale musí záznam uveřejnit. Tím se zamezí duplicitě.

Ing. Brožek řekl, že je nutné databázi v praxi odzkoušet.


Ing. Brejcha se zeptal na názor přítomných, zda ohlašovat či neohlašovat neprodejné

tituly.Názor knihovníků je různý. PhDr. Bínová uvedla, že neprodejný titul nesmí mít

ISBN, protože šiřitelná , tedy prodejná publikace je s ISBN.

RNDr. Dziková požádala pořadatele semináře o upřesnění tohoto problému.

3 Doplňování vysokoškolských učebnic a doporučené literatury v SVK Plzeňského kraje.

 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: Mgr. Anna Andrlová (andrlova@svkpl.cz)

Mgr. Andrlová postrádala pro prezentaci příspěvku internet.

Hovořila o těchto tématech:

 • doplňování učebnic - hlediska

 • zpracování metodou konspekt

 • přehled preferovaného oboru

 • koordinace a spolupráce

 • spolupráce se Západočeskou univerzitou

 • druhy doplňovaných dokumentů

 • informační zdroje pro doplňování učebnicové literatury

 • učebnicová literatura

 • doporučená literatura

 • plzeňské kontakty


Uvítala dnešní seminář a hovořila k nabídkové povinnosti, která přichází většinou přímo od centrálních vydavatelů, ale ne od jednotlivých fakult a kateder.

RNDr. Dziková odpověděla, že vydavatelské oprávnění jako právní subjekt má vždy univerzita, nikoli jednotlivé fakulty nebo katedry.

PhDr. Mizerová doplnila, že proto nabízela knihovnám možnost nabídky předem, před vydáním publikace by předali fakultám počet objednávek na stanovení nákladu. Ještě by přicházela v úvahu nabídka vypálení titulu na CD-ROM za úplatu.

Mgr. Andrlová odpověděla, že podle zákona by měli nakladatelé počítat s 30 dny a pro příslušné knihovny držet na tuto dobu příslušný počet výtisků.


4. Akvizice vysokoškolské literatury - Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové:

PhDr. Olga Pitašová


Hovořila o těchto tématech:

 • způsoby získávání

 • vydavatelé a dodavatelé - přehled (s nimiž knihovna trvale spolupracuje)

 • počet výtisků a jejich lokace

 • problém s nabídkovou povinností

 • dostupnost dodavatelů - kam adresovat objednávku

 • vydavatelská činnost fakult a jednotlivců

 • úhrada skript

 • využití skript ve fondech


5. Akvizice na knižních veletrzích České republiky - Vědecká knihovna v Olomouci:

Mgr. Blanka Sedláčková (blanka@vkol.cz)


Mgr. Sedláčková rozdělila svůj pohled na krajské knihovny:

 • kontakty s českými vydavateli a povinný výtisk

 • kontakty se zahraničními vydavateli a veřejné knihovny:

 • nakoupit literaturu, kterou neseženou hlavně menší knihovny u knihkupce


Klady knižních trhů - jsou potřebné, nezastupitelné, možnost veletržních slev, regionální nakladatelství.


Negativní postřehy - nedostatek času pro přespolní knihovníky, krátká doba pro odbornou veřejnost, obtížná manipulace se získanými materiály a publikacemi.


Návrh - na veletrhu poskytovat přístupný počítač s internetem, nákupní vozík


V ČR se konají každoročně 4 velké veletrhy:

 • LIBRI Olomouc

 • Svět knihy Praha

 • Podzimní knižní trhy Havlíčkův Brod

 • Svět knihy Brno


6. Akvizice na knižních veletrzích Slovenské republiky - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici: Mgr. Darina Ničová (nicova@svkbb.sk)


Mgr. Ničová hovořila o knižním veletrhu Bibliotheka v Bratislavě - 1500 registrovaných slovenských vydavatelů

ŠVK v Banskej Bystrici je i příjemce povinného výtisku dětské literatury, 2 x ročně tuto literaturu, ale ne od slovenských autorů, předávají do různých ústavů jako neprofilovou literaturu.

V Slovenské republice je stále problém na celnici s posíláním darovaných knih z ČR do SR, slovenská strana musí platit poštovné.

Slovenští knihovníci využívají veletrhu, protože jsou tam zastoupena i největší a nejvýznamnější česká nakladatelství.

Dále Mgr. Ničová seznámila přítomné s předními slovenskými vydavatelstvími a regionálními nakladatelstvími v Banskej Bystrici.

Na Slovensku je nárok na povinný výtisk nad náklad 500 výtisků. V Banskej Bystrici je Univerzita Martina Bella , která dodává knihovně 5 exemplářů od vydaného titulu zdarma.

Slovart a další vydavatelé zprostředkují zahraniční literaturu (i českou), poskytují rabat 10 %, neúčtují poštovné.


V diskusi poradila M. Lichtenbergová ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, která má dobré zkušenosti se zasíláním knih z ČR do SR, aby kontaktní partneři z Čech lepili na zásilky speciální průvodky se slovenským textem.


7. Mezinárodní knižní veletrh očima knihovníka akvizitéra - Národní knihovna ČR v Praze:

Mgr. Svetlana Knollová (Svetlana.Knollova@nkp.cz)


Mgr. Knollová seznámila přítomné s nejznámnějšími světovými knižními veletrhy:


 • Londýn:

http://www.lbf-virtual.com/

Rok 2004 - 1500 vystavovatelů ze 46 zemí


Lipsko:

http://www.leipziger-buchmesse.de/

Rok 2004 - 2084 vystavovatelů ze 30 zemí, hlavně německá nakladatelství


Ženeva:

http://www.salondulivre.ch/

Rok 2004 - 300 vystavovatelů, salon hudby a studentský salon, výrazně frankofonní veletrh


Varšava:

http://www.bookfair.pl

Rok 2004 - 470 vystavovatelů z 27 zemí, knihy východního bloku


Frankfurt:

http://www.buchmesse.de

Rok 2004 - 6691 vystavovatelů ze 110 zemí

Je to největší veletrh, 3 dny pro odbornou veřejnost, expozice věnovaná knihovnictví, institut hlavního hosta, drahé vstupenky i ubytování


Seznam mezinárodních knižních veletrhů je v položce Trade Information na webu frankfurtského veletrhu.


Příprava na veletrhy:

 • zaměření veletrhu

 • spočítání nákladů a rozhodnutí o účasti

 • včasné zajištění vstupenek a permanentek (vyjde levněji)

 • součástí permanentek je někdy i doprava na veletrh nebo celá ( Franffurt)

 • včasné zajištění ubytování a dopravy


Cíle návštěvy:zmapovat produkci, navázat kontakty, získat nové prameny k doplňování,

seznámit se s novinkami na světovém knižním trhu. Harmonogram programu po všech

stránkách.


Vlastní nákup - různý přístup, někde lze nakoupit i ve stáncích. Ale ve Frankfurtu je

zákaz prodeje ve stáncích, prodává se poslední den v neděli a za pevné německé ceny.

Ve Frankfurtu je 8 počítačů s internetem (možnost ověřit, co je ve fondu) a je možné

tam zanechat veletržní objednávku. (20 % veletržní slevy). Knihovna získává hodnotné

dary - 30 až 50 publikací z Frankfurtu.

Výhodnější, rychlejší a levnější je spolupráce s vydavatelem v konkrétní zemi.

Akvizitéři nemohou využívat zahraniční internetová knihkupectví, protože nemají

kreditní kartu (tu má pouze ředitel).Knihovna by ale stejně nepřistoupila na platbu předem vzhledem k možným rizikům.


8. Využití databázových center pro vytipování veletrhů a konferencí za účelem řízené akvizice - efektivní využití "šedého informačního prostoru" - Ústav informačních

studií a knihovnictví FF UK Praha : PhDr. Richard Papík, PhD. (papik@valnehromady.cz)


PhDr. Papík se ve svém příspěvku zabýval těmito tématy:

 • Vymezení informačního prostoru:

95 % veřejně přístupných informací

4 % šedá zóna ( zdroje šedé literatury)

1 % tajné

 • tzv. viditelný a neviditelný web, volný internet a profesionální zdroje.


Neviditelný web - příklady databází:

DATASTAR

CONF databáze : zprostředkovatel - STN International, informuje od r. 1976 do r. 2033 o nejprestižnějších konferencích, týdně 200 konferencí z určitých oborů, průběžné rešerše

MEDICONF databáze - dokumenty z let 1993-2019

CONFSCI databáze bibliografická - od r. 1973 do současnosti


Prezentace firem:

www.infookno.cz


Ve vyspělých zemích vědec financuje přístup k dokumentům (2-5% z grantu jde na informační zabezpečení, neplatí knihovna), sborníky z konferencí se takto financují.9. Prezentace nakladatelů

Vydavatelství PRODOS Olomouc - Ondřej Cakl (o.caklprodos-cz.cz)
( Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc)

Vydavatelství se snaží spolupracovat s knihovnami všech úrovní.
Profilovou produkcí jsou učebnice pro základní školy. Za 9 let vydalo
400 knih. Knižní trh s učebnicemi je přesycený, panuje na něm ostrá konkurence,
nakladatelství se snaží informovat učitele všemi cestami.
Proto je potřebná i spolupráce s knihovnami, kterým vydavatelství
poskytuje povinné výtisky i nabídku ke koupi, slevy až 30 %.
Je možná dohoda odborných přednášek.
Pan Ondřej Cakl podrobněji představil titul Slabikář.


10. Závěr - PhDr. Bínová se rozloučila s přítomnými a uvedla, že 16. akviziční seminář se bude v roce 2006 konat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
Zapsala:

M. Lichtenbergová, vedoucí akvizice Severočeské vědecké knihovny

v Ústí nad Labem

21.3.2005


Zápis bude vystaven na webu SDRUKu:

http://www.sdruk.cz/zapisy.php

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet