Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

17. akv. seminář

Zápis ze 17. semináře akvizičních pracovníků na téma Aktualizace a vyřazování knihovního fondu, který se konal 12. června 2007 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

Přítomni: 60 účastníků (viz prezenční listina)

Program:

 1. Zahájení - ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem
 1. Kam s nimi? Paradox akvizice a vyřazování. Shrnutí zkušeností a perspektivy - Mgr. Alena Petruželková (Památník Národního písemnictví v Praze)

Základem fondu jsou knihovny osobností - v souvislosti s akvizicí se objevují multiplikáty nebo tituly, které neodpovídají profilu knihovny.

Před 3 lety proběhla retrokonverze katalogů a revize lístkového katalogu a s tím souvisela obsahová revize ideologické literatury z 50. až 70. let 20. století - 3000 knih, které nepatřily do tematického profilu fondu., přebytečnost je daná úzkou specializací na českou literaturu.Návrh na vyřazení byl předložen poradnímu sboru.

Ve 2. částí svého vystoupení zahájila Mgr. Petruželková fórum diskuze- chodila s mikrofonem mezi účastníky semináře:

Městská knihovna Louny: chystají velké vyřazování a očekávají dobré rady, mají zájem, aby se sbírka šachové literatury dostala k opravdovým zájemcům.

Knihovna Národního technického muzea Praha: vyřazují málo, vyřazenou literaturu nabízejí i soukromníkům, pokud nenajdou pro její uplatnění knihovny.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň: vyřazování je soustavná činnost, vyřazují duplikáty a multiplikáty, hlavně učebnice a historickou literaturu, vyřazené knihy nabízejí hlavně knihovnám univerzálního zaměření, po 2 letech nabízejí i vyřazené časopisy, ale zájem o ně je minimální.

Městská knihovna Tábor: vyřazují opotřebovanou literaturu a literaturu, která se nepůjčuje z důvodu nedostatku místa, jaký počet knihovních jednotek nakoupí, tak takový vyřadí, vyřazené knihy nabízejí na internetu (sami si ale nic od jiných knihoven nevybírají) a zájem o ně je velký.

Knihovna Národního muzea Praha: vyřazují málo a to ještě před zpracováním vyčlení duplikáty a neprofilovou literaturu, mají i knihovny osobností a musí rozlišovat důležitost každé osobnosti, aby byla literatura uchována jako celek. Nepotřebnou literaturu roztřídí podle témat a nabízejí ji knihovnám, u kterých lze očekávat zájem.

Národní knihovna ČR Praha: fond je archivní a při jeho doplňování využívají nabízenou vyřazenou literaturu z jiných knihoven - záleží také na úrovni nabízeného seznamu (jen autor a název jsou nedostatečné akviziční údaje). Knihovna má zájem na retrospektivním doplňování do národního konzervačního fondu (literatura 20. století), snaží se mít každou českou knihu vydanou do roku 1930 2x, dále nemají řadu českých titulů, protože na začátku 90. let 20. století se zhroutil systém povinného výtisku a právě potřebné tituly objevují v seznamech vyřazované literatury.

Od dob existence knihovny mají 250 000 svazků knih ztracených, a proto vítají kvalitně zpracované seznamy vyřazované literatury.

Mgr. Petruželková shrnula krátce poznatky z této diskuze - rozdíl je mezi jednotlivými typy knihoven, od akvizičního záměru se odvíjí i vyřazování a navrhla, aby nabízená literatura na internetu měla na začátku seznamu nějakou masku - knihovna a její zaměření, co je v nabídce klíčové - jaký typ literatury, protože každý potřebuje něco jiného a je časově obtížné prohledávat leckdy dlouhé seznamy

 1. Aktualizace knihovního fondu v krajské knihovně a její specifika ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje - Mgr. Anna Andrlová (Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje)

Prezentace v elektronické podobě bude přiložena k zápisu a vystavena na webu SDRUKu, stejně jako tento zápis.

Symbióza vyřazování a zároveň doplňování novými přírůstky včetně revizí je hlavním cílem při budování knihovního fondu, tak jak to ukládá zákon. Většina knihoven využívá revizi pro provedení aktualizace knihovního fondu.

-etapy aktualizace knihovního fondu : proces vyřazování podle zákona č.257/2001 Sb., hlavně paragraf 16 a 17 - vyřazování dokumentů, které neodpovídají tematickému zaměření fondu, dále duplikátů a multiplikátů a knih opotřebovaných, poškozených a neúplných

-podmínky, které ovlivňují aktualizaci dokumentů: systém knihoven a jejich základní funkce - rozdělení a přehled, společné znaky Národní knihovny ČR a krajských knihoven - budují univerzální fond obohacený o příslušnou specializaci a trvale uchovávají historický a konzervační fond

 • zákon o povinném výtisku neperiodických publikací a příslušná vyhláška: řada knihoven přišla o fyzický povinný výtisk, zůstal jen povinný výtisk neperiodických dokumentů vydaných na území regionu a doplňování a vyřazování ovlivnilo zřízení univerzit a fakult, dále státoprávní uspořádání a koordinační vazby v kraji

- specifika v budování fondu SVK Plzeňského kraje - přehled

- podmínky v místě regionu

- univerzální fond - specifika o fondu včetně počtu exemplářů a plánu doplňování

Z toho vyplývají

- prověrky knihovního fondu: soustavná činnost, jejíž součástí je vyřazování, hlavně aktualizace společenskovědní literatury a se vznikem Západočeské univerzity v Plzni je průběžně aktualizován veškerý fond studijní literatury

- aktualizace učebnicové literatury pro vyšší odborné, střední a jazykové školy včetně jazykových učebnic v Anglické, Německé a Rakouské knihovně

- aktualizace příruční literatury

- aktualizace zeměpisných příruček

- aktualizace odborných dokumentů a učebnic

V jednom (popřípadě ve 2-3 výtiscích) výtisku zachovávají počet exemplářů v konzervačním fondu, vyřazují jen duplikáty a multiplikáty !!!

 • fond seriálů - knihovna je příjemcem celoplošného povinného výtisku, což přináší problémy s místem, jen 2400 titulů zpracovávají (některé uchovávají jen 2 roky), ale ohlasy na nabídky vyřazených časopisů jsou minimální.

Mgr. Andrlová souhlasí s názorem Mgr. Petruželkové, aby byla v seznamech Vyřazovaných knih nabídka co nejvíce upřesněna.

 • výsledek průběžné aktualizace - podání návrhu (hlavně tematická zastaralost a nepotřebnost, nadbytečné duplikáty, poškozené knihy)

- návrh na vyřazení - forma seznamu, který je předkládán řediteli ke schválení

- nakládání s vyřazenými knihovními jednotkami stanoví zákon (knihovní dokumenty z konzervačního a historického fondu lze vyřazovat pouze se souhlasem Ministerstva kultury ČR, knihovna je povinna nabídnou vyřazené knihy dalším knihovnám)

Nabídkové seznamy plzeňská knihovna nabízí elektronicky e-mailem.

- problémy - tiskový zákon nerozlišuje regionální seriály pro místní tisky a zákon o povinném výtisku neperiodických publikací stanoví regionální povinný výtisk vydaný jen na území kraje.

 1. Vyřazování - likvidace nebo recyklace? - Mgr. Zdena Prahlová (Městská knihovna v Praze)

Městská knihovna v Praze je univerzální knihovnou včetně speciálního fondu, plní funkci krajské knihovny (fond má přes 2000000 svazků)

Akvizice a vyřazování jsou dvě strany jedné mince, životnost knih se dá ovlivnit už při akvizici:

-uvážlivý přístup

-nepodléhat tlaku čtenářů (mají 48 poboček)

-sledovat obrat knih (výpůjčky) na pobočkách

-nepodléhat tlaku nakladatelů a distribuci

-nabízet aktuální odbornou literaturu elektronicky (právnická literatura)

-technická (knihařská) úprava nových knih před zařazením do fondu (zpevněná vazba, lepení hřbetů, potahování isolepou)

-aktivní práce s fondem - od roku 2003 v souvislosti s regionálním povinným výtiskem problém, kam s nevyžádanými nebo málo frekventovanými tituly - řešením je určitá profilace fondu v jednotlivých knihovnách a tím i využití těchto titulů, oblast profilace je složitá, knihovna je univerzální se 48 pobočkami a část poboček není ještě automatizovaná. Funguje i tradiční artotéka.

Vyřazování-odpisy: Předmětem referátu jsou jen svazky, které neodpovídají zaměření knihovního fondu nebo nadbytečné multiplikáty, všechny operace probíhají elektronicky - prvním krokem je interní nabídka pro pobočky, která trvá 14 dnů, pak jsou navrhované dávky vystaveny na webu a e-mailem splněna nabídková povinnost v pořadí podle zákona.

Nabízejí celé prodejné dávky (cca 70 kusů jedna dávka) a stanovená cena platí pro celou dávku. Naučná literatura se prodá vždy, dětská dobře a beletrie nejhůře. 90 % zájemců tvoří soukromé osoby a co se neprodá, nabídne se věznicím.

Hudebniny nevyřazují vůbec, výběr gramodesek soustředili v hudebním úseku a zbytek gramodesek se prodal. Magnetofonové kazety s výjimkou jazykových učebnic už přestali nakupovat a CD budou doplňovat jen do několika vybraných knihoven.

Dále Mgr. Prahlová hovořila o psychologii knihovníka a s tím související odlišné názory na vyřazování knih a otevřela problém, co je ale aktuální? U některých starších průvodců a encyklopedií je třeba postupovat uvážlivě a jen tak je nevyřadit z fondu, mají stále co nabídnout v informační hodnotě. Dále se zmínila o hromadném vyřazování, kdy návrhy dělají samotné pobočky, a o agendě deziderát.

 1. Nabídky vyřazených knih prostřednictvím internetu - PhDr. Ivo Brožek (Univerzita Jana Evangelisty Turkyně v Ústí nad Labem)

Prezentace v elektronické podobě bude vystavena na webu SDRUKu jako příloha tohoto zápisu.

Důvody pro vyřazování fondu určuje knihovní zákon, knihovny vyhotoví seznamy v elektronické podobě (Excel, Word, pdf apod.), které se elektronicky zasílají adresátům nebo na adresu konference.

V knihovně Pedagogické fakulty UJEP nabídek využívají. PhDr. Brožek před lety zvažoval, jak práci ulehčit, aby nabídky byly na jednom místě - v říjnu 2003 vznikla webová stránka

http://vyrazene.ujep.cz

Obsahuje přehled nabídek vyřazených knih nejenom knihovny PF UJEP v Ústí n.L., ale i nabídky jiných knihoven, které tam mohou posílat elektronicky.

V elektronickém časopise Ikaros v srpnu 2005 bylo upozorněno na tuto webovou stránku.

Pokud knihovny posílají nabídky na adresu konference, PhDr. Brožek je přenese na tuto webovou stránku.

 1. Aktualizace knihovního fondu v městské knihovně - Dana Michlová (Knihovna Václava Čtvrtka Jičín)

Ve svém příspěvku uvedla údaje o knihovnách regionu a stavu fondu v knihovně v Jičíně, kde pokračuje retrokonverze (70% hotovo). V roce 1975 byla dokončena fyzická revize podle lístkového katalogu včetně vyřazování, většinu knih ponechávají jen v jednom exempláři. Nabídkové seznamy vyřazených knih jsou vystaveny na jejich webu po superrevizi.

Elektronická revize probíhá u výměnného fondu a jsou vytištěny seznamy nenalezených knih.Městská knihovna v Jičíně převzala 101 místních knihoven, v roce 2006 proběhlo 27 revizí těchto knihoven s knihou v ruce podle přírůstkového seznamu.Knihovna řeší problémy s obecními úřady, někde je přítomen starosta, který nedovolí knihu vyřadit. Práci provádí až na výjimky na místních knihovnách regionální oddělení, ale do regionu patří ještě 12 profesionálních knihoven. Městská knihovna v Sobotce jako jediná má celý fond v elektronické podobě. Jsou problémy s dary od občanů v malých knihovnách, nepotřebné knihy jsou po čase z místní knihovny odstraněny.

 1. Prezentace nakladatelství

Nakladatelství THOVT - Jaroslav Šimon, pracovník distribuce

Drtinova 10, 150 00 Praha 5

T: 227 018 266

e-mail: distribucethovt.net

Pan Jaroslav Šimon přivezl na ukázku soubor 48 knih pro děti a také rozdal katalog knih pro děti 2007.Nakladatelství provádí vlastní distribuci osobním kontaktem v každé knihovně s knihou v ruce. Knihovny mohou mít vyšší rabat než u knihkupce, rabat se pohybuje od 0 do 28 % podle množství odebraných knih a přístupu a zájmu ze strany zákazníka. Nakladatelství pořádá i besedy, soutěže a další akce včetně prezentace nakladatelství.

OPA - PhDr. H. Thűrk a L. Loukotová

Obchodní a propagační agentura

V Zápolí 20a/1143, 141 00 Praha 4

T:a F: 241 725 053, 241 482 599

Mobily: 603 415 880, 604 284 939

e-mail: opa-knihycbox.cz

Všichni účastníci obdrželi od zástupců této firmy přehled obchodních podmínek (základní rabat je 24%) a seznam nakladatelů (stav k 1.1.2007), se kterými firma trvale spolupracuje. V současné době je jich přes 130 , stejně jako počet knihoven odebírajících knihy. Knihy z ciziny opatřují jen výjimečně.

 1. Diskuse

Blok diskuse otevřel ing. Brožek uvedením do problematiky.

Mgr. Petruželková vystoupila s otázkou, co by bylo zajímavé v budoucnosti na seminářích probírat, bylo by dobré změnit od příštího semináře formu (do teď tradiční formou byla oficiální přednáška + diskuse). S mikrofonem v ruce procházela plénem účastníků a zde jsou návrhy na téma příštího semináře:

- akvizice audio knih a dalších elektronických dokumentů

-akvizice deziderát a jejich získávání v antikvariátech (pozvat kvalitní antikváře)

-problematika přebírání pozůstalostí - správné metody v praxi

- akviziční průzkumy cizojazyčných publikací

- nakupování a koordinace zahraničních publikací

- problematika deziderát, dary a právně ekonomická stránka darovaných knih - finanční ohodnocení knih, stanovení ceny

- profilace fondů

Mgr. Petruželková s těmito návrhy souhlasí a doporučuje udělat 2 panely kvůli zaměření a specializaci knihoven.

Dále v diskusi zazněly názory, aby v nabídkových seznamech vyřazované literatury bylo uváděno i místo vydání a dotaz na Městskou knihovnu v Praze - zda je možnost koupit jen vybrané knihy ze souboru, když knihovna nechce koupit celý soubor vyřazených knih - odpověď Mgr. Prahlové - výběr jednotlivých knih není možný a není ani v personálních možnostech knihovny sestavovat nabídku podle přání adresáta.

Ing. Brožek ukázal různou úroveň nabídkových seznamů vyřazených knih na webové stránce Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a vyjádřil přání, aby vznikla jedna databáze, ve které by všichni hledali potřebné knihy.

 1. Závěr - ing. Brožek krátce zhodnotil přínos letošního semináře a rozloučil se se všemi přítomnými účastníky.

Zapsala: Marie Lichtenbergová

V Ústí nad Labem 18.6.2007

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet