Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Praha, 20.11.2013

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze, 20. listopadu 2013

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni:

Národní knihovna ČR: Mgr. Olga Zeinertová, Mgr. Petruška Chalupníčková,Mgr. Marie Pochylá, Mgr. Martin Žížala, Ludmila Cerovská, RSDr. Zdeněk Matušík

Moravská zemská knihovna: Mgr. Simona Střalková

Vědecká knihovna v Olomouci: Jaroslava Nakládalová, PhDr. Libuše Machačová

Městská knihovna v Praze: Eva Stejskalová

Středočeská vědecká knihovna v Kladně: Mgr. Alena Vávrová, Jana Hermanová

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: omluvena

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: nedorazila

Severočeská vědecká knihovna: Ing. Aleš Brožek, Jana Lichtenbergová, Denisa Szaffnerová

Krajská vědecká knihovna Liberec: Mgr. Marcela Freimuthová

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové: Mgr. Vlasta Havrdová

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě: Mgr. Gabriela Filipová

Krajská knihovna Karlovy Vary: Alice Havránková

Krajská knihovna v Pardubicích: Lenka Štěpánová

Krajská knihovna Vysočiny: Věra Pojmanová, Miroslava Dobrovolná - omluvena

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně: Ing. Hana Mikulíková

Knihovna Akademie věd ČR: neomluvena

Poslanecká sněmovna, Parlamentní knihovna: Ivana Francová

Národní technická knihovna: neomluvena

Knihovna Národního muzea: PhDr. Eva Lachmanová

Knihovna Památníku národního písemnictví v Praze: neomluvena

časopis Knižní novinky:Milan Šilhan, šéfredaktor


Program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z minulé porady

3. Zpráva o činnosti SČKN - Milan Šilhan

4. Získávání povinného výtisku ve VKOL - Libuše Machačová, Vědecká knihovna v Olomouci

5. Obecní zpravodaje Moravskoslezského kraje a jejich elektronické zpřístupňování - Gabriela Filipová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

6. E-knihy v NK ČR - Martin Žížala

7. Diskuse a závěr

1. Poradu zahájil Ing. Aleš Brožek, ředitel SVKUL, předseda sekce pro akvizici SDRUK. Na úvod přítomným připomněl webové stránky sekce pro akvizici SDRUK, které by knihovníci měli využívat. Jako další stránky, které doporučil, jsou webové stránky NK ČR, kde lze najít např. vzory pro urgence.Zaměřil se na odkaz Povinné výtisky neperiodických publikací, důležitý nejen pro akvizitéry. Linky na tyto stránky mohou knihovny dávat k odpovědím na dotazy nakladatelů ohledně povinných výtisků.

Ing. Brožek poděkoval Mgr. Zeinertové za přípravu a poskytnutí zázemí pro konání porady. Proběhl zápis docházky dle jednotlivých knihoven, které mají nárok na úplný či regionální povinný výtisk a na nabídkovou povinnost. Zpestřením bylo jednotlivé osobní představení účastníků porady, každý z přítomných mohl upřesnit, na kterém úseku příslušné knihovny pracuje.

2. Dalším bodem programu byla kontrola zápisu z minulé porady a Ing. Brožek uvedl prvního vystupujícího, pana Šilhana, šéfredaktora časopisu Knižní novinky.

3. Pan Šilhan opět přišel s několika daty ze statistiky SČKN.

Z bibliografie Knižních novinek k datu 19. 11. (do čísla 23) uvedl tato čísla:

· 4065 otištěných záznamů(knihovnám v elektronické formě celkem 4993 záznamů)

· smlouvu o nabídkové povinnosti má podepsáno 203 nakladatelů

· letos přibylo 5 nových smluv (aktuální seznam zašle všem knihovnám s nejbližší bibliografií)

Z databáze České knihy:

· počet nových nakladatelů v roce 2013: 39

· celkem zaregistrovaných nakladatelů: 904

· z toho činných v letošním roce: 227

· počet titulů k 19.11.2013: 5961

· z toho e-knih: 544

· titulů i s obálkou je 4020

· celkem je v databázi 63 200 titulů, z toho 1875 e-knih, 23 120 titulů je i s obálkou

Databáze České knihy se dle slov p. Šilhana oproti minulému roku nezměnila, funguje postaru a změny nejsou potřeba. Pan Šilhan sdělil, že se nedaří přesvědčit nakladatele, aby ukládali záznamy i s obálkou (2/3 ano, 1/3 ne). Předvedl ukázku dnešních novinek v databázi. Ukládání v databázi české knihy je jádrem pro nabídkovou povinnost, akvizitérům tato forma vyhovuje více, než nabídka e-mailem.

Podle Ing. Brožka si nakladatelé ověřují v Souborném kataloguČR, jak je knihovnami využita nabídková povinnost a protože si prý knihovny jejich knihy stejně nepořizují, přijde nakladatelům zbytečné novinky do databáze zaznamenávat. Nato Ing. Brožek provedl praktickou kontrolu v SK, kolik knihoven si zpracovalo knihu Mysterium zmrtvýchvstání ve světle anthroposofie (překlad Ratmíra Zoubka), kterou dal k dispozici knihovnám na 23. celostátním akvizičním semináři v Havlíčkově Brodě. Zároveň ukázal provázanost záznamu v SK s jmenným autoritním záznamem a požádal akvizitéry, aby zjišťovali biografické údaje od regionálních autorů, pokud jim osobně donesou publikace, aby byl soubor autorit úplnější.

Po vystoupení pana Šilhana vyvstala poměrně dlouhá diskuse, směřovalo na něj několik dotazů. Na otázku, kolik stojí zaregistrování do databáze ČK, odpověděl, že zapsání do databáze je pro nakladatele zdarma a podmínkou pro zapsání knihy je ISBN. Placená služba pro nakladatele, uveřejňování přes Knižní novinky, stojí 50 Kč za titul, možné jsou množstevní slevy, či slevy pro členy Svazu nakladatelů.

4. PhDr. Machačová vystoupila s aktualizovanou prezentací z Havlíčkova Brodu na téma získávání povinného výtisku ve Vědecké knihovně v Olomouci, do níž doplnila několik nových údajů. Vědecká knihovna se podobně jako další knihovny s právem povinného výtisku potýká s potížemi, kdy nedostává všechny povinné výtisky od nakladatelů. Akvizitéři jsou nuceni sami zjišťovat, co a kde bylo vydáno, a následně urgovat u vydavatelů. PhDr. Machačová zúčastněné seznámila s jejich evidencí urgencí a představila novinku, kterou ve VKOL používají pro výrazné ulehčení práce. Jedná se o tzv. srovnávač záznamů (povinných výtisku) nedodaných do jedné ze tří knihoven (NK, MZK, VKOL) v bázi Národní knihovny (NKC) v rámci sdílené katalogizace (Cluster).

Následovala diskuse a na otázku ohledně stylizace upomínek nakladatelům PhDr. Machačová uvedla, že mají formulář a k mailu přiloží seznam knih, které požadují. V Krajské knihovně ve Zlíně si vedou seznam nakladatelů také v Excelu a k urgenci naopak přiloží seznam knih, které již nakladatel poskytl, s žádostí o zaslání zbývajících. Postup urgencí v VKOL byl všemi velice kladně hodnocen a PhDr. Machačová přislíbila, že poskytne šablonu "excelové" tabulky, ve které si vedou nakladatele. Také zveřejnila jména dvou nakladatelů, proti kterým probíhá (či chystají) upomínkové řízení. Z další debaty rovněž vyplynulo, že neprodejnost publikace není důvodem k nedodání, stejně tak pokud dokument nemá ISBN či ISSN, měl by ho vydavatel poskytnout.

5. Přednáška Mgr. Filipové na téma Obecních zpravodajů Moravskoslezského kraje a jejich elektronického zpřístupňování už také zazněla v rámci akvizičního semináře v Havlíčkově Brodě. V Moravskoslezské vědecké knihovně se rozhodli elektronicky zpřístupňovat periodický tisk, tzv. obecní (místní) zpravodaje, kam patří obecní periodika, obecní tiskoviny a radniční zpravodaje. Zažádali o souhlas se zveřejňováním obecního zpravodaje v elektronické podobě a zahájili ukládání ve formátu pdf na server knihovny s využitím modulu ADAM pro správu digitálních objektů. Toto technické řešení je dílem Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Jako novinka byla představena zvláštní stránka na webu MSVK - Elektronické verze místních zpravodajů našeho kraje, která byla nabídnuta uživatelům pro lepší orientaci. Mgr. Filipová sdělila, že uvažují rozšířit elektronické zpřístupňování o regionální monografie.

6. Mgr. Žížala si pro přítomné připravil prezentaci týkající se problematiky procesu zpracování e-publikací v NK ČR a představil systém e-Deposit. Nejdříve ukázal, kde na webu NK ČR lze najít původní prezentaci z workshopu k projektu NAKI, který proběhl 7. 11. v Písecké bráně, určenou hlavně nakladatelům. Pro poradu vytvořil novou prezentaci, kde se zaměřil obecněji na e-publikace, jejich současný stav a vývoj, zabýval se otázkou, jak nárůst e-knih ovlivnil tištěné knihy.Čísla ze statistik ukazují viditelný pokles tištěných knih za rok 2012, ale r. 2013 se stabilizoval a teze, že e-knihy budou mít vliv na pokles tištěných knih, se nepotvrdila. Toto je pravděpodobně způsobeno tím, že tištěné a elektronické verze vycházejí paralelně. Naopak k poklesu došlo v počtu vydaných dokumentů na CD/DVD. Zajímavé byly výsledky seriózního průzkumu trhu e-knih. Na jednoduchý dotazník NK ČR překvapivě reagovalo velice málo producentů e-knih (z několika set mailů pouze 18 odpovědí), z čehož plyne, že nakladatelé vyčkávají, jak se vyvine legislativa. Přesto Mgr. Žížala data, získaná z dotazníku, poskytl shrnutím v grafech (viz prezentace) a dále pokračoval představením e-Depositu. Je to systém, vytvářený pro sběr, zpracování a ukládání elektronických publikací. V průběhu roku 2014 bude spuštěn pilotní provoz systému, který nabídne producentům dat (nakladatelům, vydavatelům) možnost snadno ohlásit a vložit vydané e-publikace. Účast v pilotním provozu systému e-Deposit je dobrovolná a nabízí producentům řadu výhod. Tou největší je zajištění dlouhodobé ochrany dodaných e-publikací, což znamená nejen uchování dat v digitální podobě, ale také automatickou konverzi v případě ukončení používání některého z formátů. Systém e-Deposit také umožní kontrolu e-publikací pro účely hodnocení RIVu.Pro knihovny by tento systém mohl v budoucnu přinést výhodnou akvizici a katalogizaci e-publikací na jednom místě.

RSDr. Matušík z NK ČR k tomuto tématu dodal podrobnosti k chystané novelizaci zákona o síťových elektronických publikacích a uvedl, že se chystá seminář k legislativě e-publikací.

7. Na závěr porady Ing. Brožek všem poděkoval a přítomné požádal, aby přemýšleli o tématech, která by mohla zaznít na další schůzce knihoven (např. zkušenosti z urgování PV z dalších knihoven).

Zapsala Denisa Szaffnerová, SVKUL


Fotogalerie

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet