Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z porady knihoven v NK z 18. listopadu 2009

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
dle zákona 37/1995 Sb. o ­neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze, 18. listopadu 2009

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Kádnerová (SVK v Kladně), Hartmanová (KnAV ČR), Filipová (MSVK v Ostravě), Jenč (SVK Plzeň), Brůhová (SVK Plzeň), Mikulíková (KK Fr. Bartoše, Zlín), Havelková (NK ČR), Chalupníčková (NK ČR), Sedláčková (VKOL), Hermanová (SVK v Kladně), Lachmanová (KNM v Praze), Havrdová (SVK Hradec Králové), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Králiková (STK), Šindelířová (VŠE), Kadeřábková (ÚZEI - ZPK)

Nepřítomni, omluveni: KK Karlovy Vary, JVK České Budějovice, MZK Brno, KVK Liberec,Nové knihy - Literární noviny, M. Šilhan, SČKN - Knižní novinky, Dr. H. Dziková - Vydavatelství UP v Olomouci

Nepřítomni: PNP v Praze, Parlamentní knihovna v Praze, MěK v Praze, KK v Pardubicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace o plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím Nových knih - Literární noviny a Českých knih - SČKN
 3. Zkušenosti se získáváním neprodejných publikací univerzit a vysokých škol od porady v listopadu 2008 v SVK Ústí n.L.
 4. Výsledky jednání o nabídkové povinnosti archivů - rozbor M. Lichtenbergové
 5. Diskuse
 6. Návštěva výstavy ITEM PLURES ET ALIOS LIBROS - Výstava knih kláštera Teplá ve fondech NK ČR
 1. Poradu zahájil a přítomné uvítal ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK, seznámil přítomné s časovým sledem programu, provedl kontrolu úkolů z minulé porady a navrhl diskusní téma - zvážit pokračování těchto porad v důsledku nízké účasti. Poděkoval NK za poskytnutí prostorů potřebných k uskutečnění porady. Připomněl, že na jaře 2010 se bude konat 20. jubilejní akviziční seminář. Ocenil pravidelné dojíždění akvizitérek ze vzdálených knihoven, jmenovitě paní Filipovou z MSVK v Ostravě a paní Mikulíkovou ze Zlína.
 2. Ing. Aleš Brožek podal za nepřítomného pana Matějku informace o nabídkové povinnosti zajištované Literárními novinami:

  Nepřítomný pan Šilhan z redakce Knižních novinek dodal tyto informace a výsledky za uplynulý rok:

  • Za letošní rok (k předposlednímu číslu KN 23 včetně) bylo v časopise uveřejněno celkem 5 354 bibliografických záznamů. (V tištěné verzi nejsou tituly nakladatelů bez smlouvy; knihovnám jsou však elektronicky zasílány přehledy bibliografie včetně titulů nakladatelů bez smlouvy.)
   V databázi České knihy, ze které bibliografie KN převážně čerpá, bylo k 2. 11. 2009 zapsáno za letošní rok 5 875 titulů. Registrovaných nakladatelů v databázi celkem: 771, z toho činných nakladatelů: 375. Za rok 2009 nově registrovaných nakladatelů: 26. Celkově obsahuje databáze (od roku 2002) 35 048 titulů.
   Aktuální přehled nakladatelů se smlouvou je uveden v příloze (.xls 104 kB).
  • Archivy zapisující do databáze České knihy: Archiv hlavního města Prahy, Masarykův ústav - archiv AV ČR, Moravský zemský archiv v Brně, Národní archiv, Národní filmový archiv, SOA v Praze, SO Semily, Zemský archiv v Opavě
  • Byla vytvořena nová Databáze chystaných titulů, kam nakladatelé zapisují tituly připravené k vydání, zatím málo využívaná.

  Ing. Brožek dodal, že Knihovna NM již nabídkovou povinnost plní a řeší se i expedice, dále připomněl dodržování 30denní lhůty při nákupu nabízených publikací.
  Dodatečně pak sdělil informaci od dr. H. Dzikové z Vydavatelství UP, že vydavatelství zprovoznilo elektronický obchod.

 3. Výsledky z praxe paní Lichtenbergové (SVK Ústí n.L.) se získáváním neprodejných publikací: MU v Brně - celoroční objednávka, tituly jednotně za cenu 30,- (neprodejné - jak vyúčtovat?), zasílání CD-ROM individuální dohoda. UP Olomouc - celoroční objednávka na produkci vydavatelství + k tomu automaticky neprodejné, využily jen 2 knihovny. Univerzita obrany Brno - vůbec žádná odpověď, že skripta nelze poskytnout, elektronické nabídky už nechodí. (Paní Havrdová z SVK Hradec Králové doplnila svoji zkušenost - telefonická objednávka u Ing. Horského - poslal produkci darem.) FF UK - zaslán dopis, odpověď nedošla, zdarma chodí občas něco. ČVUT - poskytují je fakulty pouze účastníkům seminářů a konferencí, zdarma nebudou nikdy, vždy za výrobní náklady. Bez problémů byly publikace z VŠE, VUT a VUTIUM, Univerzity Pardubice, Slezské univerzity. Za rok SVK v Ústí n.L. získala 560 neprodejných publ. z toho 62 el. zdrojů.
  Následovala diskuse - jaká je využitelnost mezi klienty a má smysl je vůbec shánět? - čas strávený sháněním a zpracováním se dá využít lépe - pokusit se vysledovat využívání. Dary jsou majetkem kraje, nelze si mezi nimi vybrat, vše se musí zaevidovat - má to smysl? Neprodejné publ. jsou většinou sborníky konferencí a materiály vydávané pro konkrétní akci (seminář, konferenci), témata se často opakují i v jiných publikacích.
 4. Dne 12. 5. 2009 byly odeslány z SVK Ústí n.L. dopisy 18 archivům. Nabídkovou povinnost nedodržují, některé jsou přihlášeny do databáze SČKN, ale záznamy neposílají - 9 archivů odpovědělo: Archiv NM samostatně nepublikuje. Lit. archiv PNP publikuje v rámci celé instituce - nab. povinnost plní písemně PNP. Moravský zemský archiv v Brně zasílá informace písemně na SČKN - zatím ale uložen jen 1 titul v r. 2007, obdrželi instrukce, jak zapisovat do databáze přímo, slíbili zadávat i záznamy od SOA krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočina. Odpověď SOA Pardubice se týkala plnění zasílání povinných výtisků, o nabídkách se nezmínili. SOA Plzeň dlouhodobě nevydává, pouze ročenku v el. podobě, o tištěnou není zájem, proto nenabízejí. SOA Praha databázi SČKN využívá. Ústř. vojenský archiv vydává pouze ročenku. Archiv města Plzeň vydává v nakl. Albis International, ten smlouvu s SČKN uzavřel a bude zasílat. SOA Třeboň se bude řídit dopisem, bude-li něco vydávat. Zbývajícím archivům zaslat další dopis a urgovat odpověď. Paní Lichtenbergová pátrala též po publikační činnosti v souborném katalogu s výsledkem nevalným.
  O nabídkovou povinnost krajských, městských a obecních úřadů se postarají jednotlivě příslušné knihovny.
 5. Diskuse
  • Příspěvek SVK Kladno - SOA Praha a archivy Středočeského kraje sice nabídkovou povinnost neplní, ale PV posílají, mají přehledné webové stránky.
  • Normy - většina knihoven využívá databázi ČSN online, od nákupů tištěných upouští, jen MSVK má spec. odd. a nakupovat bude.
  • S konáním dalších porad většina souhlasí.
  • Otázka CD-ROMů, periodik pokračujících nově na CD nebo na internetu - jejich evidence a využitelnost.
  • Zkušenosti SVK Hradec Králové - prostředky na vydávání regionálních tisků poskytuje kraj, proto oslovili městské a obecní úřady, aby vše vydané bylo zasláno knihovně. Testují e-books, chtějí je půčovat i absenčně, vymýšlejí strategii a načítání dat. Ing. Brožek připomněl databázi Gutenberg - mají i českou beletrii.
  • Olomouc má problémy se získáváním PV z jejich regionu, nepodporují spojení akvizičních akcí na jedno místo a jeden termín.
  • Paní Hartmanová hovořila o elektr. a webových zdrojích a digitalizaci - trend bude pokračovat, vidí v tom výhodu - knihovny mohou spolupracovat, nemusí nutně evidovat vše, čímž ušetří práci i finance, využitelnost CD-ROMů a e-booků je nepatrná, není nutno o tom přednášet, ale pokusí se využívání vysledovat. Na setkáních řešit praktické věci, např. finanční stránku akvizice. CD-ROM jako příloha - přepalovat je, originál archivovat - předejde se poničení.
  • Otázka DPH - 19 % je i u knih, které obsahují reklamy - na faktuře by mělo být uvedeno, že je vyúčtování oprávněné.
 6. Závěr a návštěva výstavy.

Zapsala: Jana Hermanová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet