Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z porady knihoven v NK z 23. listopadu 2010

dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,

konané v Národní knihovně ČR v Praze, 23. listopadu 2010

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven ČR

Přítomni: Brožek (SVK Ústí n.L.), Filipová (MSVK v Ostravě), Brůhová (SVK Plzeň), Mikulíková (KK Fr. Bartoše, Zlín), Dobrovolná (KKV Havl. Brod), Bláhová (KK v Pardubicích), Myslivečková (JVK v Čes. Budějovicích), Francová (Parlamentní knihovna), Pochylá (NK ČR), Havelková (NK ČR), Chalupníčková (NK ČR), Krpatová (MKP), Velebová (MZK), Janečková (NTK), Hermanová (SVK v Kladně), Havrdová (SVK Hradec Králové), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Šilhan (SČKN), Matějka (Literární noviny) a Krohová (Literární noviny)

Omluveni: Sýkorová (KVK v Liberci), Havránková (KK K. Vary), Lachmanová (Nár. muzeum)

Nepřítomni: zástupci Vědecké knihovny v Olomouci, Knihovny AV ČR, Památníku národního písemnictví

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola zápisu z minulé porady

3.Zpráva o činnosti SČKN a Literárních novin

4.Příspěvek Mgr. Klusoně

5.Srovnávací tabulka

6.Diskuse

7.Návštěva výstavy

1.Poradu zahájil a přítomné uvítal ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK, seznámil přítomné s časovým sledem programu, poděkoval NK za poskytnutí prostorů potřebných k uskutečnění porady. Upozornil, že SDRUK a tím pádem i sekce pro akvizici má nové stránky na webu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě http://www.svkos.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/clanek/sekce-pro-akvizici/

2.Paní Lichtenbergová seznámila přítomné s výsledkem korespondence s archivy (viz Příloha 1). Na dopisy s výzvou o plnění nabídkové povinnosti již odpověděli všichni: některé archivy nemají publikační činnost nebo vydávají pomocí místních nakladatelů, některé zasílají publikace zdarma všem knihovnám, někteří slíbili plnit nabídkovou povinnost prostřednictvím databáze SČKN. Celá akce měla asi 50% úspěšnost.

3.Pan Šilhan přítomné seznámil s novinkami z SČKN - stávající smlouvy s nakladateli byly vypovězeny a byly uzavřeny smlouvy nové. Uvádění záznamů v tištěné podobě Knižních novinek dříve dotoval svaz, podle nových smluv toto platí nakladatel, elektronická podoba záznamu v DVT zpoplatněna není. Starých smluv bylo asi 350, nových je 175. Úbytek záznamů nebyl zjištěn (viz Příloha 2), do elektronické verze se dostanou všechny, i od nakladatelů bez smlouvy (stále se zvyšuje počet nakladatelů, kteří takto plní nabídkovou povinnost). V tištěné verzi ale bude záznamů méně.
SVK v Ústí nad Labem apeluje na nakladatele, aby místo e-mailových nabídek plnili nab. povinnost přes DVT.
Zástupci Literárních novin - pan Matějka a paní Krohová připomněli, že místo tištěné přílohy Nové knihy funguje elektronická verze, ale přispívajících nakladatelů je málo a není zpětná vazba z knihoven. Na místě bylo zjištěno, že z přítomných akvizitérů jen jeden tuto databázi používá, všichni se shodli, že databáze je nedostatečná.

4.Na jednání byl pozván zástupce Ministerstva kultury, právník samostatného oddělení umění Mgr. Jiří Klusoň, který pojednal o nabídkové povinnosti podle § 4 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění.

§ 4 zákona o neperiodických publikacích stanoví povinnost vydavatele písemně nabídnout od každé neperiodické publikace, kterou vydal, ke koupi jeden výtisk knihovnám vyjmenovaným v § 2 vyhlášky č. 252/1995 Sb. Na splnění této povinnosti má vydavatel lhůtu 30 dnů ode dne vydání publikace.

Zákon o neperiodických publikacích výslovně předepisuje, že vydavatelova nabídka má být učiněna písemně. Písemnou nabídku v podobě podepsané listiny nebo v podobě inzerátu v oborovém periodiku, například v Knižních novinkách, lze v současné době pokládat již za poněkud přežilou - tím spíše, že inzerce v Knižních novinkách byla nově zpoplatněna.

Je však možné, aby vydavatelé plnili svoji nabídkovou povinnost elektronickými prostředky - tuto možnost skýtá § 40 odst. 4 občanského zákoníku, podle kterého je písemná forma právního úkonu zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Jinak vyjádřeno, právní úkon učiněný elektronickými prostředky lze pokládat za písemný, jestliže je z něj zjistitelný obsah právního úkonu (v daném případě nabídka konkrétních publikací za konkrétní cenu) a osoba, která jej učinila (zde identifikace vydavatele).

Nabídka podle § 4 zákona o neperiodických publikacích je vlastně klasickým občanskoprávním úkonem, resp. návrhem na uzavření kupní smlouvy. Uvedený § 40 odst. 4 občanského zákoníku se tedy na tuto nabídku vztahuje v plném rozsahu.

Je tedy možné, aby vydavatel plnil svoji nabídkovou povinnost elektronickou cestou. Zákon však nespecifikuje, jakou konkrétní formou má být nabídková povinnost splněna. Vydavatel především může rozeslat knihovnám, kterým svědčí nabídková povinnost, e-mail. Jako praktičtější se však jeví vkládání údajů o nabízených knihách do databáze České knihy. Vkládání údajů do této databáze je, jak vyplynulo z diskuse, bezplatné. Jak z e-mailu, tak z údaje v databázi však musí být patrny tři věci: jaký vydavatel nabízí jakou neperiodickou publikaci a za jakou cenu.

Nabídkovou povinnost nesou všichni vydavatelé, bez ohledu na to, kolik publikací ročně vydávají. Nabídková povinnost se vztahuje ke všem neperiodickým publikacím, které daný vydavatel vydává v České republice a které jsou neperiodickými publikacemi ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. V § 1 odst. 3 tohoto zákona je výčet publikací, na které se tento zákon nevztahuje - z hlediska nabídkové povinnosti lze upozornit na rozmnoženiny sloužící provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb (to jsou například propagační katalogy obchodních domů) a na propagační materiály politických stran a hnutí, občanských sdružení, nadací, církví a náboženských společností. Na tyto publikace se zákon o neperiodických publikacích a tudíž ani nabídková povinnost vydavatele nevztahuje.

Jestliže vydavatel nesplní svoji nabídkovou povinnost (tedy nenabídne knihovnám vyjmenovaným v § 2 vyhlášky č. 252/1995 Sb. jím vydanou neperiodickou publikaci do 30 dnů ode dne jejího vydání), porušuje zákon a může mu být uložena pokuta až 15.000 Kč. Stanoví tak § 5 odst. 4 zákona o neperiodických publikacích. Je nutno zdůraznit, že pokutu je možné vydavateli uložit za každý případ nesplnění nabídkové povinnosti.

Pokutu ukládá krajský úřad příslušný podle sídla vydavatele, je-li právnickou osobou, resp. podle trvalého pobytu vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou. Přitom krajský úřad procesně postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Řízení o uložení pokuty zahajuje krajský úřad tzv. ex offo neboli z moci úřední, nikoli na návrh. Je však důležité, aby se krajskému úřadu dostalo poznatku, že určitý vydavatel nesplnil svoji nabídkovou povinnost. Knihovna, které svědčí nabídková povinnost, se může v případě, že vydavatel tuto svoji povinnost nesplní, obrátit na příslušný krajský úřad a zaslat mu podnět k zahájení správního řízení. V podnětu by mělo být zejména uvedeno, že konkrétní vydavatel vydal konkrétní knihu a nesplnil svoji nabídkovou povinnost, a že knihovna dává podnět k zahájení řízení o uložení pokuty podle § 5 odst. 4 zákona o neperiodických publikacích. V podnětu by měla knihovna uvést, že žádá podle § 42 správního řádu o vyrozumění, jak krajský úřad s podnětem naložil. Pokud to knihovna v podnětu uvede, je krajský úřad povinen ji vyrozumět ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, jak s podnětem naložil - buď že zahájil řízení o uložení pokuty, anebo že neshledal důvody pro zahájení řízení. Krajský úřad však již není povinen informovat knihovnu o tom, zda uložil vydavateli pokutu a v jaké výši.

Než knihovna přikročí k podání podnětu příslušnému krajskému úřadu, měla by se pokusit vyřešit věc s příslušným vydavatelem smírně a požádat jej, aby svoji nabídkovou povinnost splnil dodatečně. Primárním účelem zákona o neperiodických publikacích není ukládání pokut vydavatelům, ale zajištění toho, aby se ke knihovnám dostávaly poznatky o tom, který vydavatel vydal jakou knihu a za kolik ji může knihovně nabídnout.

Pro úplnost lze dodat, že uloží-li krajský úřad vydavateli pokutu, byť třeba jen v symbolické výši, uloží vydavateli zároveň náhradu nákladů řízení v paušální částce 1.000 Kč - vyplývá to z § 79 odst. 5 správního řádu a prováděcí vyhlášky č. 520/2005 Sb. Jestliže krajský úřad uloží vydavateli pokutu za nesplnění nabídkové povinnosti, nezaniká nabídková povinnost vydavatele. Stanoví tak výslovně § 5 odst. 11 zákona o neperiodických publikacích. Vydavatel by tedy měl publikaci nabídnout oprávněným knihovnám dodatečně.

Proti rozhodnutí krajského úřadu se může vydavatel odvolat. O odvolání rozhoduje Ministerstvo kultury.

Pro uložení pokuty stanoví § 5 odst. 8 zákona o neperiodických publikacích dvě lhůty: jednoroční tzv. subjektivní lhůtu a tříletou tzv. objektivní lhůtu. Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad dozvěděl o porušení vydavatelovy povinnosti (tedy například ode dne, kdy obdržel podnět k zahájení řízení od knihovny), nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo (zjednodušeně řečeno - do tří let ode dne, kdy marně uplynula třicetidenní lhůta ke splnění nabídkové povinnosti). Jestliže kterákoli z těchto lhůt uplyne, nelze již pokutu vydavateli uložit.

Nyní jsme se zabývali situací, kdy vydavatel nesplní svoji nabídkovou povinnost podle § 4 zákona o neperiodických publikacích. Jestliže ji řádně splní a vydanou publikaci nabídne knihovnám, jimž nabídková povinnost svědčí, má knihovna jednoměsíční lhůtu na přijetí nabídky. Přijetí nabídky se může stát písemně, postačí však i elektronická forma (e-mail). Jestliže však má knihovna zkušenost, že ten či onen vydavatel je z hlediska plnění nabídkové povinnosti problematický, lze doporučit písemné přijetí nabídky (dopisem).

Přijetím nabídky je uzavřena kupní smlouva, byť třeba nemá písemnou formu. Může mít podobu přijetí nabídky, občanské právo je v tomto smyslu bezformální. Jestliže tedy knihovna nabídku přijme, vzniká mezi vydavatelem a knihovnou smluvní vztah, byť třeba nevzniká žádná písemná smlouva. Vydavatel je povinen knihovně dodat neperiodickou publikaci a knihovna je povinna za ni zaplatit.

Může se stát, že vydavatel neperiodickou publikaci knihovně nepředá. V takovém případě je v situaci, kdy nesplnil uzavřenou kupní smlouvu. Pokud se nepodaří věc vyřešit smírně (knihovna může vyzvat vydavatele, aby publikaci předal v dodatečné lhůtě), zůstává knihovně jediná právní možnost - obrátit se na soud se žalobou na plnění. V soudním řízení bude na knihovně, aby prokázala, že uzavřela smlouvu s vydavatelem (alespoň ve formě přijetí vydavatelovy nabídky). Naopak vydavatel by prokazoval, že publikaci knihovně předal.

V praxi se někdy objevují potíže u neperiodických publikací vydávaných tzv. "z grantů", tedy například s účelovou či institucionální podporou výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. Skutečnost, že určitá publikace byla vydána s využitím "grantu", ať již z oblasti výzkumu a vývoje nebo z oblasti jiné, naprosto nemá vliv na nabídkovou povinnost vydavatele - i takovouto publikaci je vydavatel povinen knihovnám nabídnout podle § 4 zákona o neperiodických publikacích.

Právě tak je vydavatel povinen nabídnout knihovnám publikaci, která je neperiodickou publikací ve smyslu zákona o neperiodických publikacích (neboli - která splňuje zákonné znaky neperiodické publikace) i když ji nazývá vydavatel "zbožím" či podobně a za publikaci ji sám nepovažuje. Jde tu o splnění zákonných znaků neperiodické publikace, nikoli o postoj či názor vydavatele.

Mgr. Klusoň vyjádřil názor, že pokud nakladatel nabídne novinky na svém webu s poznámkou, že se jedná o nab. pov. pro knihovny, nabídku splnil. V diskusi se přítomní vyjádřili, že toto by se nakladatelům nemělo podsouvat, spíše je přesvědčit, aby posílali záznamy do DVT. Pokud by chtěli nakladatelé přeci jen plnit nabídkovou povinnost svým webem, měli by dát vědět elektronicky příslušným knihovnám nejen, že tak povinnost plní, ale měli by mailem upozornit, že na web dali další novinku, aby knihovníci nemuseli neustále sledovat stovky různých webů.

5.Dalším bodem byla srovnávací tabulka ing. Brožka a paní Lichtenbergové (viz Příloha 3) o nabídkové povinnosti, vydaných titulech a dodaných jako pov. výtisk do příslušných knihoven od našich cca 35 největších českých nakladatelů. Vycházela z údajů o počtu vydaných publikací v r. 2009, které zjistil dr. Císař a uvedl v Grandbibliu, a z údajů o titulech nahlášených do DVT v r. 2009 a z počtů titulů s vročením 2009 v katalozích knihoven, které mají nárok na PV. V některých případech nakladatel vůbec neplní nabídkovou povinnost, v ostatních případech sice nabídkovou povinnost plní, ale odevzdává nižší počet titulů, než kolik uvedl dr. Císaři.

6.Diskuse byla průběžná u jednotlivých příspěvků a vedla k těmto doporučením pro knihovny
- přitvrdit a využívat sankce

- NK poskytne vzor dopisu na zahájení řízení proti nakladateli, který neplní nab. pov. a nezasílá PV. (Pozn.: toto již NK ČR splnila, viz Příloha 4)
- požádat Lit. Noviny, aby poslali přehled nakladatelů, kteří jim posílají záznamy do Nových knih a též aby upozorňovali např. e-mailem o novinkách na http://www.literarky.cz/noveknihy
- tituly, kterým bylo přiděleno ISBN dodatečně a tituly s všeobecným ISBN, uvádět v DVT
- požádat písemně nakladatele uvedené v tabulce (Příloha 3), kteří nab. pov. neplní, aby ji plnili, a připomenout jim sankce, které jim hrozí za nesplnění nabídkové povinnosti

7.Závěr a návštěva výstavy Klementinum v datech a obrazech.

Zapsala: Jana Hermanová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, doplnil ing. Aleš Brožek

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet