Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z porady knihoven v NK z 27. listopadu 2008

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY
The Czech Republic Libraries Association
Die Assoziation der Bibliotheken in der Tschechischen Republik

Zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 S­b. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb.,
konané v Národní knihovně ČR v Praze, 27. listopadu 2008

Pořadatel: sekce pro akvizici Sdružení knihoven

Přítomni: Havránková (KK K. Vary), Bláhová (KK v Pardubicích), Hartmanová (KnAV ČR), Vavříčková (KK Vysočiny), Filipová (MSVK v Ostravě), Mikulíková (KK Fr. Bartoše, Zlín), Havelková (NK ČR), Suchánková (NK ČR), Sedláčková (VKOL), Rabušicová (MZK Brno), Špáňová (SVK v Kladně), Hermanová (SVK v Kladně), Lachmanová (KNM v Praze), Havrdová (SVK Hradec Králové), Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Brožek (SVK Ústí n.L.), Šilhan (SČKN - Knižní novinky) Kádnerová (SVK v Kladně), Sadílková (STK)

Nepřítomni, omluveni: KVK Liberec, MěK Praha, JVK České Budějovice, SVK Plzeň, Nové knihy

Nepřítomni: PNP v Praze, Parlamentní knihovna v Praze, NPKK v Praze

Program:

 1. Zahájení
 2. Problematika neprodejných publikací univerzit a vysokých škol, výsledky jednání
 3. Informace SČKN, informace o plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím Nových knih, Knižních novinek a databáze České knihy
 4. Diskuse
 5. Návštěva výstavy Čas odložil svůj šat
 1. Poradu zahájil a přítomné uvítal ing. Aleš Brožek, ředitel SVK v Ústí nad Labem a předseda sekce pro akvizici SDRUK. Seznámil s časovým sledem programu, oznámil omluvenky nepřítomných. Informoval o pozvánce a účasti (A. Brožek, J. Lichtenbergová) na schůzce vysokoškolských vydavatelů, která se konala 19. 11. v Olomouci, kde byla konzultována problematika neprodejných vysokoškolských dokumentů. Oznámil ukončení databáze vysokoškolských skript a učebnic Edubooks. Připomněl zápis z akvizičního semináře z června 2008, zápis z konference Knihovny současnosti, vše je možné získat na adrese www.sdruk.cz. Provedl kontrolu zápisu z minulé porady a plynoucí závěry.
 2. Jana Lichtenbergová (SVK Ústí nad Labem) seznámila se závěry jednání na schůzce vysokoškolských vydavatelů v Olomouci, kde se hovořilo o problémech nedostupných-neprodejných dokumentů VŠ, výzva k plnění nabídkové povinnosti nebyla ze strany vydavatelů na poradě v Olomouci akceptována a nebyla zahrnuta do programu. J. Lichtenbergová oslovila na jaře 2008 VŠ vydavatele a univerzity (viz zápis z akvizičního semináře 10. 6. 2008), následně provedla další urgenci vysokoškolských vydavatelů. Na olomoucké poradě VŠ vydavatelů pouze Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně a Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci požadují od knihoven celoroční objednávku neprodejných dokumentů včetně CD-ROM. Dr. Dziková (VUP) navrhla, aby jí byl předán seznam přihlášených knihoven o zasílání neprodejných materiálů (předání hromadného seznamu knihoven, které chtějí neprodejné publikace, zajistí SVK Ústí nad Labem pro MU Brno a UP Olomouc). Pro ostatní VŠ vydavatelství není problém na požádání materiály poskytovat. Zlepšila se informovanost i o neprodejných dokumentech zasíláním jednotlivých vydavatelů v nabídkové povinnosti nebo uváděním informací v databázi České knihy nebo časopise Nové knihy. Někteří VŠ vydavatelé upozornili, že neprodejné dokumenty nevydávají (Karolinum). Neprodejné materiály si ovšem vydávají jednotlivé fakulty, a pokud o produkci neinformují, jsou prakticky nedostupné. A. Brožek upozornil na trend vydavatelů, do budoucna vydávat daleko větší množství neprodejných dokumentů jako CD-ROM.

  Vyjádření vydavatelů VŠ:

  • MU Brno a UP Olomouc požadují celoroční objednávku a publikace budou poskytovány za úplatu včetně expedičních nákladů a negarantují dodání všech titulů (např. distanční práce).
  • ČVUT - objednávat do 1 měsíce od zveřejnění, účtují výrobní a expediční náklady.
  • Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné bude zasílat zdarma.

  Diskuse k neprodejným materiálům:

  • bude možné zrušit během roku, praxe ukáže, dohoda - zjistit pravděpodobnou výši nákladů - kopie pro knihovny za cenu kopie - zasílat po větších kompletech (návrh - po dvou měsících) - o CD-ROM není tak velký zájem, Národní muzeum nemá zájem o všechny fakulty, pouze o vybrané obory - bylo by nejlepší, kdyby všechny VŠ plnily řádně nabídkovou povinnost - problémy jsou s vyřizováním objednávek i prodejných titulů (60-70 % vyřízených objednávek) - Slezská univerzita neplní nabídkovou povinnost (nově plní prostřednictvím databáze České knihy) - Národní knihovna vznesla dotaz zda to nezpůsobí chaos mezi řádným povinným výtiskem - některé fakulty zasílají neprodejné materiály zdarma.
  • Další informace o vydavatelích VŠ vyplývá z materiálů (závěry z akvizičního semináře + další informace o urgencích) zaslaných J. Lichtenbergovou e-mailem všem akvizitérům krajských a vědeckých knihoven před poradou. Některé univerzity a vysoké školy posílají od té doby (míněno od jara 2008) kvalitnější nabídky a informace - celoroční objednávky u jednotlivých vydavatelů si zajišťují sami akvizitéři - návrh, zda oslovit také soukromé VŠ, tedy celou republiku - nabídková povinnost platí pro všechny - Ing. Brožek upřesnil informace z jednání v Olomouci - Dr. Dziková (VUP) vstřícně zajistí i další exempláře - v současné době vydávají 1/3 neprodejných materiálů z celkové produkce, bude přibývat CD-ROM - Akvizitérka KFB Zlín vznesla požadavek na výši nákladů neprodejných dokumentů, periodicita zasílání, možnost zrušení požadavků. V. Havelková z Národní knihovny odpověděla na dotaz, zda vedou s nakladateli správní řízení - pro správní řízení přikládají podklady o urgenci, s drtivou většinou se dohodnou, je možné zahájit správní řízení i na neplnění nabídkové povinnosti vydavatelů VŠ - celoroční objednávka neprodejných publikací v VMU a VUP - zkušební akce, na schůzce v Olomouci bylo 14 vydavatelů, celkem jich je 25. Zkušenosti se zasíláním PV v Národní knihovně - distribuce od vydavatelství, jednotlivých fakult, ústavů, individuální jednání s autory - Akademie věd informace o vydávání řady publikací v zahraničí ( ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací). Dotaz na problém Univerzity obrany v Brně - nabídkovou povinnost plní, publikace neprodejné, objednávky nevyřizuje, knihovny mají zájem - problém byl již jednou zjišťován a řešen s odkazem na Ministerstvo obrany. Úkol: Pokusit se oslovit a znovu zjistit příčinu neprodejných-nedostupných publikací.

  Z diskuse knihoven vyplynulo, aby z fakult UK byla oslovena pouze Filozofická fakulta UK s dotazem na neprodejné publikace.

 3. Za nepřítomnou Kamilu Markovu, redaktorku Literárních novin, přednesl zprávu Aleš Brožek. Změny a zlepšení v Nových knihách, příloze Literárních novin (střídání redaktorů neprospělo zachování úrovně) - po konzultacích s knihovníky, knihkupci i nakladateli byly rozšířeny údaje v anotacích o překladatele a ilustrátory. Dřívější proměnlivá stavba textů získala pevný tvar - na první straně je vždy krásná literatura, následuje dětská, naučná a učebnice. Změnila se i estetická podoba Nových knih, změny jsou jen dílčí, další pokračování je pozastaveno se zdržením vývoje nového webu Literárních novin. Obnovily se smlouvy s nakladateli, služba otištění titulů v Nových knihách prostřednictvím motivačních dopisů i osobním kontaktem na veletrzích. Neprodejné publikace otiskují z poskytnutých údajů UJEP v Ústí nad Labem, Univerzity Hradec Králové, VŠB v Ostravě, plní též nabídkovou povinnost Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Dále plní nabídkovou povinnost méně prodejným publikacím galerií, muzeí a knihoven (Galerie Klatovy-Klenová, Jihočeská galerie, Knihovna BBB v Uherském Hradišti, Šmidingerova knihovna ve Strakonicích).
  Milan Šilhan, šéfredaktor Knižních novinek (ve funkci od února 2008, po odchodu šéfredaktorky Olgy Vaškové). Od r. 2007 provádí denní editaci záznamů v databázi České knihy - sjednocená úroveň, záznamy se přebírají pro tištěnou bibliografii v Knižních novinkách. Informoval o uvádění vydávaných titulů VŠ vydavatelů - MZLU, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita, ČVUT, VŠE, Univerzita Palackého, Západočeská univerzita, Česká zemědělská univerzita, Masarykova univerzita, Jihočeská univerzita, VUT Brno, JAMU. Bude pokračovat v dalším rozšiřování. Databáze České knihy registruje 741 nakladatelů (1/2 aktivních, zbytek vydává 1-2 publikace ročně) - 336 nakladatelů má uzavřenou smlouvu, uvádění záznamů v databázi je zdarma. V roce 2008 (k 24. 11.) bylo uvedeno 6 700 bibliografických záznamů, od r. 2002 téměř 29 000. V tisku bylo uvedeno 6 259 záznamů, do konce roku bude přibližně 7 300 záznamů. V roce 2007 bylo otištěno 5 929 bibliografických záznamů. Do tištěné verze se nepromítne asi 500 záznamů. Aktuální seznam nakladatelů bude k dispozici začátkem prosince 2008. Uvádění záznamů v databázi je zdarma, bez smlouvy se záznam v tištěné verzi neobjeví. Databáze byla akvizitéry pochválena a přijata, tištěná verze Knižních novinek bude nadále pokračovat ve vydávání. Nový tajemník SČKN Mgr. Luděk Blažek osloví galerie, muzea,archivy - doporučena oslovit Asociace muzeí a galerií. Časopis Knižní novinky je kompletně vystavován v PDF podobě na www stránkách SČKN.
 4. Diskuse
  • Knihovna Národního muzea upozorněna na neplnění nabídkové povinnosti muzeem, knihovna zjistí, jak je to s nabídkovou povinností NM.
  • Jeden z bodů závěru loňské porady bylo seznámení s publikační činností archivů a upozornění na nabídkovou povinnost. Oslovená pracovnice Národního archivu slíbila, že se zaregistrují a budou plnit nabídkovou povinnost. Úkol: Poslat upozornění o nabídkové povinnosti všem archivům. Akvizitérka SVK Hradec Králové upozornila též na oslovení krajských městských a obecních úřadů na regionálních úrovních.
  • Jana Lichtenbergová poskytla informace o neplnění nabídkové povinnosti nakladatelství Tobiáš, Canic, Baronet (jsou zaregistrováni v databázi České knihy), MH Beroun.
  • Závěr: Příští 19. ročník akvizičního semináře se bude konat v nové budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Termín bude včas upřesněn. Návrhy na téma: e-knihy
  • Prosba Národní knihovny - v regionech upozorňovat na zasílání povinných výtisků Národní knihovně - sborníky, regionální publikace, výroční zprávy (i knihovnické) nad 5 tiskových stran, v rámci dobrých vztahů jsou drobné tisky předávány Národnímu archivu. Zmínit i celostátní povinný výtisk včetně nabídkové povinnosti - doporučeni SČKN upozornit na www stránkách nakladatele o povinnostech vyplývajících ze zákona. Informace v knihovnách - vyhledávání regionálních dokumentů.
 5. 12:30 Návštěva výstavy Čas odložil svůj šat

Zapsala: Vlasta Špáňová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Příloha (.pdf 129 kB)

­
Fotogalerie: Porada knihoven, Praha, 27. listopadu 2008

Fotografie z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb., konané v Národní knihovně ČR v Praze, 27. listopadu 2008 poskytl Aleš Brožek

Porada knihoven, Praha, 27. listopadu 2008: Hartmanová (KnAV ČR) a M. Šilhan (SČKN - Knižní novinky) Porada knihoven, Praha, 27. listopadu 2008: V popředí Lichtenbergová (SVK Ústí n.L.), Suchánková (NK ČR), Havelková (NK ČR), Havrdová (SVK Hradec Králové), Porada knihoven, Praha, 27. listopadu 2008: Záběr na přítomné
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet