Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze zasedání z 30. listopadu 2009

Vědecká knihovna v Olomouci­
30. listopadu 2009

Přítomní: Jan Andrle, Anežka Baďurová, Přemysl Bar, Zdenka Bosáková, Jiří Dufka, Jiří Glonek, Lucie Heilandová, Miroslava Hejnová, Jaroslava Kašparová, Miloš Korhoň, Rostislav Krušinský, Zuzana Kulová, Jitka Machová, Tereza Paličková, Jan Sobotka

Jednání pracovní skupiny pro katalogizaci historických fondů bylo zahájeno v zasedací místnosti VKOL v 10 h. První prezentaci přednesla Jaroslava Kašparová z Knihovny Národního muzea v Praze na téma "Význam zápisu majitelské provenience" . Účastníci setkání byli seznámeni se stavem zpracování provenienčních záznamů, s katalogizační praxí v některých knihovnách ČR a návrhy na zlepšení katalogizace.
Provenience mají velkou vypovídací hodnotu pro dějiny knižních fondů a pro dějiny knižní kultury obecně, proto zejména v zahraničí je této oblasti katalogizace věnována daleko větší pozornost než v předešlých letech.
Typologie proveniencí:
Dvě základní: exlibris (rkp, tištěné, razítkové) a supralibros
Ostatní: marginální přípisy, původní signatury související s majitelem (často podceňované!), významné podškrty, ukazovací ručičky apod.

Obtížnost popisu

 • málo čitelné
 • kusé informace
 • cizí provenienční údaje
 • neznámé osoby, instituce
 • obtížnost dohledávání a ověřování
 • heraldické provenience (odborné znalosti)

Zásady popisu

 • od nejstaršího k nejmladšímu (doporučeno)
 • každý provenienční údaj zapisovat zvlášť do jednotlivých polí
 • hodnotu záznamu zvyšuje přiložený digitální obrázek
 • současný majitel se uvádí pouze formou starších provenienčních údajů (diskuze)

Způsob zápisu

 • chybí (výjimečně)
 • stručný zápis
 • podrobně: obšírnější poznámka, doslovná citace; vyhledávání jen podle slov (fulltext)
 • rejstříkový zápis jmen (J. Kašparová doporučuje)
  • jména osob, rodů, institucí
  • podle rejstříkových hesel
 • tvorba autoritních hesel (J. Kašparová doporučuje podílet se na tvorbě národních autorit)
 • použití pouze poznámkových polí: 500, 561 (562), atd.
 • pole 981 (982) výhody i nevýhody (národní pole, které před lety zavedla J. Kašparová), podpole 4 a 5

Vyhledávání údajů

 • údaj se uživateli zobrazuje nebo je skryt

Praxe jednotlivých knihoven, které vybrala J. Kašparová
ALEPH - MARC21
Národní knihovna (NK)
Pole 561 (a, 5) a 981 a 982 (a, b, d, 7, 4, 5, 6). Devítková pole (národní pole - 9xx) používá každá instituce trochu jinak. J. Kašparová na tento problém narazila, když chtěla stahovat záznamy ze zahraničních knihoven, které používaly pole 9xx odlišně od praxe v Česku. Proto používaní těchto polí, přes jejich přednosti, je trochu problematické.
Vyhledávání pomocí jazyka CCL.

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL)
Pole 561, 981 (rejstříkové heslo, bez NA). Jako NK.
Pole 562 (poznámka k exempláři). Podle JK se musí víc strukturovat. Proto radši ne. VKOL nepoužívá 500, místo toho popis exempláře v 562.

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK)
Jen poznámkové pole 561 (uvozeno slovem "Provenience:"). Pole 981 a 982 není používano.

Muzeum Vysoké Mýto
Pouze pole 562.

Regionální Muzeum v Chrudimi
Pouze pole 561.

Kolekce hispanik eggenberské sbírky
V UNIMARC pole 317 a 702. V MARCu pole 983 (je to ale chyba, která se vyskytla při transferu).

Knihovna Národního muzea (současné působiště J. Kašparové)
Systém Kp-WIN
Pole 561 se používá opakovatelně (jako i na ostatních pracovištích) s tím, že se využívá podpole 3 (např: Prov. 1.:, Prov. 2.: atd.), pole 562 a pole 7xx
Katalog KNM není bohužel dostupný na internetu.

TEI 5 (xml popis v aplikaci M-tool)
Provenience ve struktuře M-Tool - nedotažený formulář, neopakuje se, datace o úroveň výš. (Pozn. PB: Nespoléhat na M-Tool, ale popisovat přímo v xml).

Návrh

 • Přednost zápisu provenience do pole 561 (nikoli 500), i když je stručný.
 • Chronologický postup (od nejstaršího po nejmladší)
 • Rozlišit dřívějšího (pole 561) od současného majitele - stará razítka či staré signatury současné instituce, akviziční poznámky (562). K tomuto bodu se rozpoutala diskuze. R. Krušinského se ptal, proč je to nutné rozlišovat. NK knihovna používá pole 562 k popisu marginálních poznámek. Návrh J. Kašparové rozlišit v poli 561 současného majitele podle návěští v podpoli 3. A. Baďurová (Knihovna Akadamie věd) byla rovněž pro odlišení. Diskuze.

Terminologické rozlišení

 • Rukopisné exlibris, tištěné exlibris, razítko, supralibros (do pole 563 pouze konstatovat jeho existenci), jiné (staré signatury, marginální přípisky, podškrtnutí, ukazovací ručičky, malůvky, poznámky bibliografického rázu, ohnuté rohy apod.) K termínu "jiné" má připomínku A. Baďurová. V KNAV, kde pracují v systému ISIS, to dávají do jiných polí.
 • Akviziční poznámky - do pole 541 (moc se nevyužívá), tj. psát od koho získáno, koupeno, akviziční číslo apod.
 • Pole 562 - zápis doslova nebo parafa.
 • Pole 700 a 710 - podpole 4 (kód: fmo) nutné, podpole 5 doporučeno.
 • Pole 981 a 982 - nevýhoda - mezinárodní kompatibilita (národní pole!) a praxe NA v NKP.
 • Jména majitelů - tvořit autoritní záznamy.
 • Odkaz na obrázek (pole 856).

Návrhy a doporučení pro další práci a diskuzi

 • Ponechat pole 562 pro zápis provenience, ale rozepisovat jednotlivé záznamy do samostatných polí.
 • Pole 562 ponechat pro poznámku k exempláři, tj. ostatní informace o exempláři, nikoli provenience.
 • O supralibros se zmínit v poli 563 o vazbě a podrobně v poli 561.
 • Využívat pole pro akvizici: pole 541 (možnosti podpolí). U nás zatím nikdo nevyužívá. K tomu je možno přidat HLD (holding).
 • Používání pole 700 a 710 nebo 981 a 982 nechat na rozhodnutí instituce.
 • Zachování exemplářového popisu v souborném katalogu CASLIN. Popis proveniencí, ale také např. konvolutů. Návrh, aby se na jedno z příštích setkání pozvalo někoho ze souborného katalogu ČR. Diskuze o vztahu bibliografie a souborného katalogu historických fondů. Výhled do budoucna.
 • Zvážit, jakým způsobem zpřístupnit provenienční údaje běžnému uživateli. Rezervovaný postoj P. Maška z KNM, který po nedobrých zkušenostech nechce nic zveřejňovat. Diskuze, zda nezveřejňovat vůbec, zveřejňovat nebo zveřejňovat jen omezeně. Pro zabezpečené velké knihovny by to neměl být problém.
 • Vytvoření databáze vlastnických proveniencí. Diskuze zda v rámci jedné instituce nebo v rámci souborných katalogů starých tisků nebo historických fondů? Databáze jako nástroj pro bádání v oblasti dějin knižní kultury.
 • Návrh, aby se na příštích jednáních pracovní skupiny jednalo o tvorbě národních autorit pro historické fondy (J. Andrle).

Po krátké přestávce vystoupil Jiří Dufka s prezentací na téma "Katalogizace starých map v MARC21" .
Jak definovat pojem "stará mapa"? Mezním rokem je někdy r. 1800, r. 1850 nebo podle knihovního zákona r. 1860.
Technická definice: ruční práce tiskaře (zohledňuje kulturní hodnotu).
Problémy:
Neexistuje identifikátor mapy, nejednoznačné údaje o vydání, nepřesnost kartografického obrazu (matematické údaje - přesné údaje o "nepřesných" mapách), existence sběratelských dat.
Cíl: vyjasnit způsob používání některých polí
034 - kódované matem. kartografické údaje
043 - kód geogr. oblasti
...
Více map tištěno z jedné desky.
U přítisku J. Dufka doporučuje používat opakovaně pole 034, 255 a 505 s tím, že bude důsledně zachováno pořadí (1. přítisk = první 034 + první 205 + první 505). Pokud bude mapa obsahovat velké množství přítisků (i vedut), mohou být vynechány ty, které jsou obsaženy v mapovém poli a kryjí se s územím vymezeným základní mapou.
Jak zamezit používání různých hodnot v souřadnicích krajních bodů u téže mapy? (víc referenčních bodů?)
Jak zapisovat hodnoty grafických měřítek? Na mapě několik údajů o měřítku (pole 255). Zapisovat je? Asi nepřepočítávat, ale přepsat (jako na mapě). Určitě ale nepřekládat.
Jmenné a vydavatelské údaje. Tiskaři a vydavatelé - J. Dufka doporučuje všechny pojímat jako korporace: 100, resp. 700 a 110, resp. 710. Používat kód role "kartograf". Většina zúčastněných nesouhlasila s návrhem J. Dufky pojímat všechny tiskaře jako korporace. Kompromisní návrh: nechat jako jména i korporace? U sporných případů korporace.
Název díla vyňatého z většího celku.
Pole 740 - název původního díla (případně jeho části nadřazené popisovanému celku) je umístěn do pole 740.
Při použití v poli 245p by mnohokrát opakovaný název znehodnocoval výsledky vyhledávání.
Věcné třídění
Pole 080 - mezinárodní desetinné třídění - se nemusí používat. Pozn. J. Kašparové: místo toho používat konspekt. Mapy + věcné třídění. Dále pole 648, 650, 651, 655 (žánr/forma - ??).

Zapsal Přemysl Bar

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet