Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Problematika možností elektronického dodávání dokumentů

Problematika možností elektronického dodávání dokumentů fyzi­ckým osobám on-line

Místo: Školicí středisko STK, Mariánské nám. 5, Praha 1

Termín: 11. 3. 2008 8:45 - 15:00 hod.

Aktuální stav: v současné době je elektronické dodávání dokumentů (dále EDD) fyzickým osobám možné, ale až po podepsání písemné přihlášky (vyřízení zabere cca 14 dní) a složení kauce. Takto pojatá služby nesplňuje očekávání dnešních uživatelů Internetu, kteří jsou zvyklí svoji potřebu uspokojovat on-line.

Představa řešení: centralizované řešení realizované nad některou ze stávajících služeb EDD a provozované po organizační a finanční stránce jedním ze stávajících koordinátorů služeb EDD na národní úrovni. Na tuto službu by se čtenář dostal z knihovního OPACu (modelově ze Souborného katalogu ČR) a služba EDD mu umožní na základě autorizace zadání požadavku na naskenování požadovaného článku či části publikace a jeho dodání včetně vyúčtování.

(pozn. - služba je v první etapě zamýšlena jako dostupná pouze registrovaným uživatelům knihoven)

Součástí takto pojatého řešení je kromě nezbytného právního rámce vyřešení problematiky on-line plateb a on-line autorizace a především definování nezbytných úprav servisního SW pro potřeby zadávání individuálních požadavků, konkrétně

8.45 - 9.00 - T. Řehák, T. Gec - Nástin programu, stanovení cílů [prezentace .ppt 144k]

Následně po blocích:

9.00 - 10.00 Blok 1 - Autorské právo

1. V.Richter + M. Svoboda - Služba EDD ve vztahu k AZ a DILII; Mgr. Jindřiška Pospíšilová - Průzkum stavu služby DODO [prezentace .ppt 73k]

úvodní 15 min. prezentace, která obecně shrnuje možnosti knihoven v oblasti EDD podle stávajícího autorského zákona a aktuální stav připravované smlouvy s DILIÍ o službě EDD

2. T.Danielisová - 15 min. příspěvek shrnující další právní aspekty vztahu centrum EDD - čtenář, především problematika on-line registrace a uzavření smlouvy (především pak, zda pro případ soudního sporu lze považovat smlouvu uzavřenou odkliknutím souhlasu s textem, který odklikne čtenář před zadáním požadavku, za platnou; dále pak, jaká míra autorizace je nezbytná pro prokázání totožnosti čtenáře u soudu pro případ soudního sporu)

S tímto bodem souvisí i problematika Digital Right Managementu - v rámci debaty by zaznělo i stručné shrnutí této problematiky od ing. M.Svobody (jak problematiky dočasných souborů, tak vodoznaku).

Debata (předpokládá délka 30 min.)

mj. o tom, zda potřeba důkladná právní analýza takto nabízené služby, vycházející ze zkušeností VPK;

hodně záleží na znění připravované smlouvy o DDS s DILIÍ

10.05 - 11.00 Blok 2 - Problematika on-line platby

- problematika on-line platby - zde je potřeba rozhodnout způsob úhrady poplatků či potřebu vybírat kauci

1. P.Žabička a zástupce firmy Global payments p. Kobělka - Možná řešení realizace on-line plateb

Cca 20 minutový příspěvek rozvádí varianty řešení:

a) přes vlastní platební centrum služby EDD - zde pak záleží na SW banky či MUZO, tzn. je nezbytná analýza služby bank - především problematiku poplatků zavedení SW a platební podmínky, dále dvojjazyčnost; [prezentace .ppt 6,0M]

b) platba prostřednictvím Paypalu - především právní analýza možnosti nasazení (je legální?) a dále praktické aspekty implementace;

2. Mgr. Jaroslava Pirová (Univerzitná knižnica Bratislava) - prezentace zkušenosti z provozování služeb EDD pro čtenáře v UKB - EoD a ESO (cca 20 min) - přednáška by se kromě stručného představení architektury obou řešení soustředila způsob řešení platebního centra a vůbec problematiky plateb (včetně např. zkušeností s platební morálkou čtenářů) a způsob řešení doručení souborů čtenářům; dále pak posouzení, zda jsou tato řešení využitelná i jinde a informaci o vyžití těchto služeb čtenáři [prezentace .ppt 3,6M]

Debata (cca 15 min) :

V rámci debaty je možné dojít k optimálnímu způsobu realizace plateb či k potřebě zadání analýzy výhod a nevýhod jednotlivých způsobů platby (zda umožnit platbu kartou či jinak)

dále je třeba rozhodnutí, zda bude vyžadována záloha předem nebo až po neskenování

případně problematika synchronizace plateb s účetnictvím

11.30 - 12.30 Blok 3 - On-line autorizace a identifikace

Jde především zodpovězení otázky, jak vyřešit ověření identity osob zadávajících požadavek EDD (např. dotazem na centrální registr zúčastněných knihoven)

1. J. Pavlík - Přehled možností využívání Shibbolethu a federace identit pro autorizaci uživatelů (ilustrované na konkrétní implementaci) 20 min. [prezentace .pdf 1,4M]

2. P. Žabička - Nástin ostatních možností autorizace (např. ověření identity dotazem z centrálního řešení typu VPK nebo Souborný katalog na databázi čtenářů spolupracující knihovny) 20 min.

12.35-13.35 - Blok 4 - Vlastní řešení centra DDS

Závěrečné blok, který by měl zodpovědět, zda lze pro potřeby zavedení služby EDD použít nějaký servisní SW pro EDD a jaké úpravy by bylo potřeba vytvořit s ohledem na rozšíření využití služby až na úroveň jednotlivých žadatelů; dále pak, zda při řešení této problematiky nevyužít prvky některých již fungujících řešení v této oblasti (např. innsbrucký projekt eBooks on Demand).

1. B.Šmilauer - Možnosti servisního centra VPK s ohledem na jeho případně přetvoření na národní centrum DDS pro uživatele - zde se jedná o cca 30 min. prezentaci zabývající se možností využití tohoto řešení pro servisní centrum na úrovni čtenář-servisní centrum, především možností rozšiřitelnosti servisního centra na úroveň uspokojování potřeb jednotlivých čtenářů (jakým způsobem by bylo možné řešit autorizace čtenáře, on-line platby, doručení naskenovaných souborů a to i ve vazbě na informaci o provedené platbě)

nezbytné technické předpoklady pro integraci této služby s jinými službami DDS (např. službou DODO)

Na úvod by zaznělo velmi stručné představení parametrů současného servisního systému VPK (a to včetně řešení navázání této služby na stávající rozhraní (Souborný katalog CASLIN či knihovní OPACy jiných knihovních systémů, digitální knihovny atp. - a to z důvodu napojení na nějaký systém získání informace o existenci dokumentu, jejž je potřeba dostat v e- podobě)

Pozn. - v případě reálného zahájení lze na začátku předpokládat zapojení cca 3 knihoven, tzn. je představitelná např. úprava, která možnost zadání EDD se nabízí u Souborného katalogu jenom u záznamů zapojených knihoven.

13.35-14.00 - závěrečná debata - další aspekty

- problematika počtu služeb - v současné době jsou na území ČR provozovány paralelně 4 systémy dodávání dokumentů na celostátní úrovni (kromě VPK ještě DODO, e-PK a MEDVIK); v situaci, kdy uživatel očekává jedinou ucelenou službu, je potřeba analýza možností integrace těchto služeb pod jednu střechu

- problematika navázání této služby na stávající rozhraní (Souborný katalog CASLIN a SKAT, digitální knihovny atp.)

- jak na tuto službu napojit stávající digitální knihovny starých tisků a dalších volných děl

- je vhodná rovněž analýza aplikovatelnosti tohoto řešení na fyzické doručování dokumentů

­­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet