Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z jednání - Havlíčkův Brod, 1. - 2. 11. 2005

Zápis z jednání sekce IT SDRUK

­ Havlíčkův Brod, 1. - 2. 11. 2005

Přivítání Tomáš Gec (Krajská knihov­na Vysočiny Havlíčkův Brod)

Úvodní slovo Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze)

 • Seznámení s programem

 • Sekce byla deklarovaná jako otevřená

 • Na příštích jednáních je nutné počítat s vložným

Byla představena rámcová koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR

Bohdana Stoklasová: Koncepce trvalého uchovávání knihovních sbírek

Proběhla prezentace:

 • Odpovědnost za uchování knihovních sbírek

 • Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2004-2005

  • Charakter koncepce

  • Obsah

  • Tabulky

  • Harmonogram

 • Východiska pro oblast digitálních dokumentů

  • Česká digitální knihovna (rozbor základního modelu)

Dotazy:
 • Jaké jsou další rámce realizovatelnosti

  • Jednotná struktura pro každou oblast

 • Co se týká legislativní otázky

 • Dělení dokumentů na veřejně přístupné a neveřejné

 • Problematika autorských práv

 • Možná varianta kolektivní správy autorských práv pro zjednodušení zpřístupnění dokumentů

 • Je možné budovat vlastní uložiště kromě centrálního uložiště

 • Záleží na jednotlivých subjektech

 • Jaký je stav s centrálním uložištěm (realizace)

 • Předběžný termín realizace pilotního projektu je plánován na červenec 2006

 • Bude umět prezentační vrstva pracovat se vzdáleným uložištěm

  • Předpokládá se, že ano; je to otázka finančních zdrojů

  • Jak bude řešena bezpečnost dat

 • Osvětlí plánovaná analýza

 • Budou dvě lokality od sebe vzdálené, kde budou data replikované

 • Kvalita dodavatele

 • Jaká je nyní cesta ke kompatibilitě v rámci formátů

  • V Krameriu proběhla analýza na MARC, konvertor z DTD Krameria se nejeví jako problém

  • Nyní je to otázka času

 • Jaká role bude v koncepci pro vydavatele a jednotlivé účastníky

 • Vydavatelé budou zmíněni spíše v legislativě

 • Jednotliví účastníci mohou spadat do regionální úrovně, ovšem je nutné pracovat se stejnými standardy s ohledem na možnost spolupráce, propojování atd.

 • Budou jednotliví účastníci komunikovat přímo s Národní knihovnou, nebo bude možné zbudovat jednotlivé regionální (oborové, institucionální) repozitáře

 • Bude to možné a z praktických a finančních důvodů patrně žádoucí

 • Zbudování souborného katalogu, nutné zamezit duplicitním investicím do vlastní digitalizace stejných zdrojů

  • Spíše vhodné použít existující prostředky než budovat nový aparát

  • Jedná se velké množství objektů

  • Povinnost kontrolovat duplicitu v Souborném katalogu ČR

   • Donucovacím prostředkem by se mohly stát finanční zdroje ve smyslu příspěvku

   • Kdo tuto povinnost stanoví a kdo ji vykoná

  • Koordinace i s institucemi neknihovního typu

  • Vhodné prezentovat činnost jednotlivých objektů na webu.

 • Jaké jsou nyní možnosti ve formátech

  • Metadat. schémat je celá řada, ale není zatím možné říci, které je to nejlepší

 • Je nějaká představa peněz na digitalizaci

  • Odhadem 30.000.000 Kč ročně na všechny linie (klasické dokumenty, digitalizované historické i novodobé dokumenty a publikované digitální zdroje + částka na vybudování a provoz centrálního úložiště). Částka je kvalifikovaným odhadem a bude upřesněna do konce roku 2005

  • Je nutné hledat finance i mimo resort MK

 • Je možné získat peníze na digitalizaci z Evropské unie

 • Nikoliv, z fondů Evropské unie není možné získat, což je stanovisko Evropské komise

Po představení koncepce byl program rozdělen do 5 okruhů

 1. Problematika standardů metadat

Martin Vojnar: Stručný úvod do METS

Proběhla prezentace:

 • Mnoho digitalizovaných a digitálních objektů doplněných různě provázanou množinou metadat

 • Vícenásobná struktura

 • METS - základní informace

 • Proč METS

 • Poskytování služeb

 • Zpracovávají složitější části reality

 • Dlouhodobá ochrana

 • METS - popis základních částí (kontejnerů)

 • Praktické dopady

 • Současný stav

 • Z amerického standardu se stává celosvětový standard

Dotazy:

 • Lze namapovat DTD používané v Krameriovi do struktury METS.

 • Ano, za předpokladu oddělení příslušných částí DTD Krameria a jejich převedení do odpovídajících častí struktury METS(popisná/technická/strukturální) s tím, že by to mělo být publikováno jako METS profil

Debata:

 • V NKP se používá již druhá generace standardů (problematika již implementovaných standardů v aplikacích)

 • Jsou dva vhodné standardy a to nástroje kolem Krameria nebo METS

  • Vhodná volba je otázka finanční, výhledově finanční, politická,…

 • Kramerius je méně technicky problematické řešení nežli celosvětové systémy

 • Neni vhodné zvolit kompatibilní DTD výměnný formát, ale vlastní formát jednotlivých institucí by měl být na uvážení jednotlivých institucí

 • Jaké jsou možnosti popisných metadat pro METS: DC, MARCXML, TEI, EAD aj.

 • Zřejmě základní otázkou z pohledu uživatelského je materiální stránka věci

 • V žádném případě není vhodné pracovat s digitalizovaným dokumentem v adresářové struktuře

 • Jaká je zásadní výhoda METSu

 • Jedná se o strukturu pro výměnný formát nezávislou na aplikační vrstvě

  • Propojuje vše kolem digitálního objektu do jednoho balíku

 • Popis standardizované digitalizace je možné získat na stránkách http://digit.lib.cas.cz

 • Problematika digitalizace jednoho svazku cca 300 stran.

  • Digitalizační centrum nabízí momentálně neskenování přibližně za 600 Kč a vlastní výroba metadat přibližně 1200 Kč

  • Možnosti automatizace popisu s pomocí OCR

 • Národní knihovna se zapojuje do Evropské digitální knihovny (je nutné se přizpůsobit)

 1. SW na provoz digitální knihovny

 • Software pro provoz digitální knihovny

  • Tvorba metadat

   • Sírius (Elsys)

    • Vhodný pro rutinní zpracování digitalizovaných dokumentů

    • Všechny operace se provádí v jednotném prostředí, nesnižuje se kvalita neustálým ukládání dokumentu při přenosu na další nástroje

    • Je to modulární systém, který je možné optimalizovat pro vlastní subjekt

    • Komerční systém

 • Prezentace

 • Kramerius (Národní knihovna a Akademie věd ČR)

 • Open source systém pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů

 • Vznikl primárně na periodika, úprava pro knihy je reakce na povodně s nutností zachovat digitální exempláře poškozených knih

 • Je to otevřený systém

 • Externí modul Corel X-Metal (komerční záležitost)

 • Vhodné pro uchovávání, zpřístupňování nebo výměnu digitálních dokumentů

 • Podporuje protokol OAI-PMH v2.0

 • Do budoucna možné použít distribuovaný diskový prostor

 • DigiTool (Ex Libris)

 • Systém na mezinárodních standardech

 • Schopnost pracovat s širokou škálou dokumentů

 • Systém pro datový repozitář, import, popis, archivaci a zpřístupnění včetně ochrany autorských práv.

 • Cena se pohybuje v řádech milionů

 • Další možnosti

  • Open source řešení náročné na pracovníky (instalace) např. Fedora, DSpace, GreenStone

 • Kramerius zřejmě z koncepčního hlediska zcela nevyhovuje potřebám České digitální knihovny

 • Nelze mu toto vytýkat jako nedostatek, systém byl koncipován a navržen především jako nástroj pro zpřístupnění digitálních objektů, funkce editování byly přidány dodatečně nad rámec původního zadání a jako komplexní řešení pro repozitář nebyl tento systém koncipován

 • Nelze srovnávat systémy Kramerius, Fedora a DigiTool, každé řešení je principiálně jiné

 • Fedora je otevřený systém, který vyžaduje silný tým programátorů pro dopracování. Pokud NK takovým týmem nedisponuje, měla by uvažovat o hotovém komerčním řešení.

 • Možnost sestavit testovací team na testování České digitální knihovny

 • Budou nějaká katalogizační doporučení

  • Jsou dostupná v zárodku na stránkách Digitalizačního centra Akademie věd ČR http://digit.lib.cas.cz/index.php?cat=pokyny

  • DTD v Krameriovi pro periodika i monografie je snadno převoditelné do formátu MARC21 (základ konverze byl demonstrován), při zápisu bibliografických údajů je třeba se řídit platnými katalogizačními pravidly

  • Metadata pro oblast preservation je třeba analyzovat a postupně doplnit na základě mezinárodních standardů (prozatím nejvhodnějším kandidátem PREMIS, ale nutno monitorovat vývoj a jeho praktické aplikace a zkušenosti s ním

  • Je vhodnější používat jemnější popis a do hrubšího ho konvertovat

 1. technické parametry digitalizace

Adolf Knoll: Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

 • Doporučení viz. dokument "Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů"

Debata:

 • Jaké jsou formáty pro záchranu

  • Z tohoto jsou obrázky vyloučeny

  • Při záchraně se dokumenty nejprve mikrofilmují a následně skenují a čím je větší dokument tím je menší rozlišení DPI

  • Kvalita mikrofilmu je zatím dostatečná

  • Mikrofilm je vhodný pro dlouhodobé skladování a není závislý na technologiích

 • Je potřeba vytvářet mikrofilmy

  • V tomto okamžiku ve vztahu k zastarávání el. nosičů to nutné je

  • Je problematické ochránit mikrofilm před fyzickým poškozením oproti digitálním záznamům

  • Je možné z digitálních dokumentů udělat kopie bez ztráty kvality, kdežto z mikrofilmu toto možné není. Při další kopii tato kopie ztrácí na kvalitě

 • Jaké je vhodné rozlišení pro OCR

  • Nyní je vhodné čím je text drobnější, je lepší vyšší počet DPI . Vhodné je používat 600 DPI lze použít i 300 DPI.

  • Rozlišení není jediný parametr pro OCR

   • Jazykové mutace

 • Zobrazení obrázků v Djvu

  • Plusem je rychlost zobrazování

  • Mínusem je nutnost doinstalování podpory

  • Řešením by bylo nabídnout i jiné formáty např. Jpeg, Png,..

   • S touto úpravou se v Krameriu počítá

 • Dalším řešením je generovat uživatelům například PDF

 • Možnost vložit do Krameria PDF dokumenty

  • Principiálně to možné je, ale momentálně je to v řešení

 • Je možné z autorského zákona uložit fyzicky soubory na centrální uložiště, ale zobrazovat je z lokálního Krameria v případě, že mohu tyto data zobrazovat pouze z lokálního uložiště.

  • Právně

   • Ten kdo platil digitalizaci, má 10 let práva na digitální dokument

   • Záleží na novém autorském zákonu

2.11.2005

 1. Způsoby dlouhodobé archivace digitálních objektů

Úvod:

 • Současný stav:

  • Jak plánujete uchovávat digitální objekty

   • Národní knihovna

 • Pásková robotická knihovna.

 • V robotu dvě identické pásky a jedna páska v trezoru. Nyní tato technologie není již podporována.

  • Vhodný přechod na centrální uložiště dat rozdělené do dvou míst.

 • Digitalizační centrum Akademie věd ČR

  • Záloha je na pásky

  • Nyní kapacita 1,5 TB

  • V budoucnu přechod na diskové pole

  • Kontrola pásek se neprovádí

  • Dokud nejsou data zazálohovaná, jsou na dvou discích

 • Karlova univerzita

  • Zálohuje na pásky

  • Některé dokumenty na CD-ROMech

 • Plán:

  • Distribuovaný diskový prostor (out sourcing)

Debata:

 • Zkoušel někdo na archivaci přepisovatelné CD nebo DVD nosiče

  • Není vůle od výrobců

  • Je možné vypálit data na 2 DVD nosiče od různých výrobců a jednou za 3 roky přepálit

  • Archivovatelné CD nebo DVD nosiče se rozšíří při tlaku běžných fotoamatérů

 • Jak uchovávat i nestandardizované formáty

  • Proto je nutné mít v metadatech informace nejen o formátu, ale i nástrojích pro práci s formátem

  • Nelze mít vše popsané, pro všechny soubory, které se archivují, je nutné vybírat to důležité

 • Existuje doporučení jak psát web, aby byl dobře archivovatelný

  • Zatím zřejmě nikoliv, ale je možná jistá podobnost s předpisem pro psaní webu pro nevidomé (BFW) uživatele

  • Další možností archivace je možné použít "OAI-PMH BFV" protokol

 • Je ve světě možné dostat výtisky v elektronické podobě a ušetřit náklady na digitalizaci

  • Ve světě to není jednoznačné, někde toto je možné je, jinde nikoliv

  • Problematika standardizace elektronického povinného výtisku

 • Uvažoval někdo o sdružování serverů více organizací pro zvýšení výkonu

  • Je zde problematika technického řešení

  • Volný výpočetní výkon je možné použít například na převody grafických formátů

 • Bylo by možné použít Premis k archivaci

Na závěr proběhla prezentace k jednoznačným identifikátorům

Martin Vojnar: Jednoznačné identifikátory

 • Potřeba identifikace

  • Na úrovni popisných metadat nelze použít identifikátory pro tištěné podoby dokumentu, je nutné použít registrovaný identifikátor (URN, PURL, doi, handle)

   • Pro sbírky národního významu - identifikátor na mezinárodní úrovni

   • Pro sbírky lokálního významu - identifikátor na národní úrovni

 • Lze přidělovat SIGLU ovšem pouze pro knihovny

 • Při kontrole nepoužívat kontrolu číslic, ale spíše kontrolních součtů

 • Využití identifikace

  • Digitální knihovna musí zajistit mechanismus linkování (tj. na základě poskytnutých metadat být schopna přímého linkování k objektu)

  • Identifikátory musí být nejlépe na vždy, nesmí se při jakékoliv migraci změnit

 • Lze doporučit kompatibilitu s OpenURL

 • Příkladem může být úzká spolupráce německy mluvících zemí (D-A-CH)

  • Každá národní knihovna přiděluje jedinečná čísla ve svém jemném prostoru v rámci NBN

 • Pro www prohlížeče jsou k dispozici plug-iny

 • Bylo by možné převzít systém z WebArchivů

Diskuse

 • Možná cesta podle www.ikaros.cz , kde je na začátek článku přidán identifikátor v rámci metadat DC

 • Jak by se v Krameriu identifikovalo, respektive co

  • Dvě cesty, identifikovat pouze titul nebo až nejmenší část celku

 • Bylo by možné Kramerius implementovat do JIB díky protokolu OAI-PMH

  • Po nákupu technologie je to možné

 • Je nutné, aby identifikační aktivita byla vedena od shora, nikoliv od zdola.

Výběr fondů vhodných pro digitalizaci

 • NKP

  • Nejvážnější problém jsou noviny

  • Existuje národní program, ve kterém je možné se hlásit o dotace na digitalizaci

 • MKP

  • 5 let systematicky tipují dokumenty

 • Ohrožený fond je široký

 • Akademie věd

 • Významné tituly časopisů vydaných Akademií věd

 • Tituly, které jsou užitečné pro vědce (to, co nezastarává)

 • Později časopisy, které jsou zajímavé i z historického hlediska

 • Digitalizace vzácných tisků se nyní spouští (řeší se problematika, kam s tím)

 • UK

  • Digitalizace periodik a sbírky fotografií

  • Připravuje se digitalizace 3D objektů

  • Podrobněji viz. příloha.

Diskuse:

 • Jakým způsobem vznikne dohoda o tom, kdo co bude digitalizovat

 • NKP se pokouší o určitou koordinaci, ale zatím to není nijak závazné a rozšířené

 • Vhodné by bylo zobrazit veřejně, co kdo digitalizuje

 • V tuto chvíli existuje registr periodik na stránkách Národní knihovny

 • Řešením by bylo u knih souborný katalog, využití souborného katalogu CASLIN

 • Jakým způsobem se bude rozlišovat vlastní kvalita digitalizace

  • Bylo by možné vytvořit stupnici kvality digitalizace

   • V tuto chvíli to řeší nastavení VISKu v podmínkách

   • V krajním případě by mělo být možné kritéria snížit

   • Výsledkem by měla být národní databáze, která by obsahovala i příznak toho, v jaké kvalitě to je digitalizováno

   • NKP je schopná dodat nástroj, ale zřejmě není schopná to spravovat

   • Vyskytuje se otázka, jak spravovat již digitalizovaný fond

   • Vhodné by bylo na web SDRUKu umístit na začátku roku plány knihoven na digitalizaci

 • V okamžiku, kdy je již dokument digitalizován jinou institucí, je možné získat kopii

  • Záleží na domluvě s danou institucí

  • Nabízí se možnost založit konsorcium, do kterého by subjekty vlastní dokumenty vložily a bylo by řečeno, že je to všech členů.

Závěr:

 • Koncepce české digitální knihovny bude dána v rámci konference SDRUK IT k připomínkování

 • Doporučení p. Mgr. Knolla Technické parametry digitalizace bude doplněna o optimální parametry OCR a zveřejněna na webu.

 • Systém Kramerius se bude dále vyvíjet v závislosti na finančních možnostech (v rámci vývoje je možné uvažovat o otestování distribuovaného sdílení dat)

 • U DTD použitých v systémech Manuscriptorium a Kramerius Národní knihovna garantuje možnost migrace (za předpokladu striktního dodržování těchto DTD, nikoli jejich modifikací) při přechodu na jiný formát

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet