Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 2. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

která se konala 8.-9. 2. 2010 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě­

Přítomni: dle prezenční listiny

Pondělí 8. 2. 2010

 1. Přihlášení zájemci shlédli výstavu děl Radka Pilaře v Galerii výtvarného umění v HB.
  Zasedání sekce zahájily a organizační pokyny přednesly E. Svobodová, J. Hladíková.
 2. Vyhodnocení dotazníků / J. Nejezchlebová
  J. Nejezchlebová prezentovala předběžné výsledky vyhodnocení dotazníků o probíhajícím informačním vzdělávání v jednotlivých krajích. Do průzkumu se přihlásilo 12 krajů. Zatím nebyly rozeslány dotazníky v Olomouckém kraji, kde došlo k administrativnímu nedopatření, neboť VK Olomouc neměla v sekci IVU svého zástupce. Toto nedopatření bylo těsně před 2. zasedáním IVU napraveno a v Olomouckém kraji provedou dotazníkové šetření dodatečně. Na jednání sekce IVU se nedostavil zástupce Krajské vědecké knihovny v Liberci, ani neposlal informace o dotazníkovém šetření.
  Celkem bylo zodpovězeno a odesláno k dalšímu zpracování 12 dotazníků z krajských knihoven, 36 dotazníků z pověřených knihoven a 352 dotazníků z profesionálních knihoven.
  Dotázané knihovny odpověděly, že v jejich knihovně IVU probíhá.
  IVU je nejvíce zaměřeno na cílovou skupinu žáků 1. stupně ZŠ, z dospělých na seniory a hendikepované občany, nejméně na studenty nematuritních oborů středních škol.
  IVU je převážně zaměřeno na orientaci v knihovně a orientaci v informačním aparátu knihy, nejméně na orientaci v databázích. Nejpoužívanějšími metodami jsou přednáška a praktická ukázka, nejméně se využívá kombinace metod.
  K informačnímu vzdělávání se nejvíce využívá vlastní web knihovny, nejméně jednotná informační brána. Knihovny nejvíce využívají vlastní metodické materiály, většina z nich by přivítala celostátní materiál k informačnímu vzdělávání, který by měl návodný a praktický charakter. Většina respondentů neabsolvovala žádné školení pro lektory IVU a tudíž by toto školení přivítala.
  Jednotliví členové sekce doplnili celkový sumář o své zkušenosti při vyhodnocování dotazníků za svůj kraj. Bylo potvrzeno, že nejvíce je propracováno informační vzdělávání pro 1. stupeň základních škol, ale že je třeba též upřít pozornost na IVU pro dospělé. IVU provádějí ve většině knihoven oddělení pro děti a oddělení pro dospělé. Zdá se, že oddělení pro děti má na tuto práci relativně více času, a je pracovnicím těchto oddělení vlastní. Zkušenosti ukazují, že v knihovnách nejsou ideální vztahy mezi oddělením pro děti a pro dospělé čtenáře, z toho též mohou vyplývat některé problémy v IVU. Některé knihovny mají problém s tím, jak uchopit IVU pro střední školy. Převládají tematické besedy a exkurze nad skutečnými lekcemi informačního vzdělávání. Někteří členové si stěžovali, že o vyplnění dotazníku projevilo zájem málo knihoven, někde byla návratnost 50% i menší. Byly uváděny tyto návrhy: změnit terminologii, změnit celý systém dosavadního IVU, vyměňovat si zkušenosti, předvádět na seminářích praktické ukázky.
 3. V rámci přestávky byla uspořádána prohlídka KKV HB, viz foto.
 4. Praktická lekce na téma "co je IVU" / I. Štanclová
  I. Štanclová (místo B. Křepinské, která onemocněla) předvedla několik připravených lekcí, které má KK FB ve Zlíně připraveny pro informační vzdělávání uživatelů. Na základě těchto ukázek se rozvinula bohatá diskuse: samotné tématické besedy nejsou IVU v pravém slova smyslu, chybí nebo je nejednotná terminologie, IVU by měla být spíše přidaná hodnota ke všem vzdělávacím akcím v knihovně, chybí návod (metody), jak to dělat.
 5. Návštěva scénického čtení, projekt LiStOvÁnÍ - "Léto s Káťou", kavárna U Notáře.

Úterý 9. 2. 2010

 1. Informace o projektech informačního vzdělávání / J. Nejezchlebová

  NAKLIV
  Základním cílem projektu je vytvoření sítě /klastru/ a navázání fungující spolupráce mezi všemi zúčastněnými institucemi. Instituce, které jsou do projektu zapojeny, mají s oblastí informačního vzdělávání nemalé zkušenosti, nicméně veškeré aktivity zatím řešily individuálně. Projekt NAKLIV tyto aktivity sjednotí a podpoří spolupráci všech zúčastněných partnerů. V rámci projektu budou vytvořeny semináře a workshopy, které rozvíjí dovednosti a kompetence u realizátorů informačního vzdělávání. Účastníci těchto seminářů získají nové a aktuální poznatky v oblasti informačního vzdělávání, naučí se spolupracovat a sdílet informace, znalosti a zkušenosti. Po ukončení kurzů budou absolventi plně kompetentní k tomu, aby nově nabyté znalosti šířili dál. Sekundárním cílem tak bude zvýšení kvality informačního vzdělávání pro studenty vysokých a vyšších odborných škol. Díky projektu vznikne rozvětvená síť partnerů, kteří dokáží efektivně komunikovat, systematicky pracovat a vhodně využívat moderní nástroje pro tvorbu a správu obsahů na podporu informační gramotnosti.

  PARTSIP
  Cílem projektu je zahájit a posílit spolupráci mezi institucemi, kde se vzdělávají a uplatňují informační profesionálové v celé šíři záběru oboru, zejména: institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a veřejným i soukromým sektorem. Cílové skupiny: akademičtí pracovníci vysokých škol, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠ, pracovníci působící ve veřejných výzkumných institucích, studenti vysokých škol na magisterském a doktorském stupni. Klíčové aktivity: Během tří let trvání projektu bude realizováno široké spektrum aktivit zaměřených na dosažení cílů projektu. Jedná se o: pořádání konferencí, seminářů, stáží a workshopů, realizaci kurzu "Informační mediátor", vytvoření interaktivního webového portálu a virtuálního prostředí pro sdílení znalostí, zpracování informačních a výukových materiálů, na vytvoření metodik pro další spolupráci. Přínos projektu: vytvoření partnerské sítě povede k celkovému zvýšení spolupráce mezi institucemi, ke zvýšení sociálního kapitálu jednotlivých účastníků, ke zkvalitnění a zintenzivnění přenosu informací a know how a také k získání nové kompetence ve využívání moderních komunikačních nástrojů pro sdílení znalostí.

  ICSS
  Projekt Proměna středoškolských knihoven na pulzující informační centra je zaměřen na zvyšování informační gramotnosti studentů středních škol a zároveň upozorňuje na skutečnost, že by dnes měla moderní střední škola disponovat kvalitním informačním zázemím, tzn. odpovídající školní knihovnou či informačním centrem. Je potřeba budovat informační centra škol, která jsou zainteresována ve výuce jednotlivých předmětů, jsou nápomocna učitelům i žákům v dnešní informační a znalostní společnosti. Cílem projektu je poukázat na školní knihovny SŠ, které mají nezastupitelné místo ve vzdělávacím systému a měly by být zahrnuty do informačního systému škol. Další cíle: včlenění informační výchovy do školních vzdělávacích plánů, zvýšení informační gramotnosti jak u studentů, tak u učitelů, naučit uživatele pracovat s relevantními informacemi - třídit, zpracovat a dále využít a ukázat, že i ve středoškolské knihovně mohou studenti efektivně trávit volný čas. Dále je cílem vytvořit znalostní virtuální prostředí, ukázkové hodiny a realizovat semináře pro management škol.

 2. Základní okruhy IVU / B. Blažková

  Navázání na diskusi z minulého dne. Změny v knihovnictví by měly směřovat k tomu, aby se knihovny postupně staly místem setkávání a vzdělávání. Obě složky by měly být v rovnováze. Informační vzdělávání se bude dařit za předpokladu, že se mu systémově bude věnovat celá knihovna (ne pouze dětské oddělení).
  Zařazení informačního vzdělávání podle metod Kritického myšlení (EUR - evokace, uvědomění, reflexe):

  • PROČ - evokace - hledání informace.
  • CO - uvědomění - nalezení informace.
  • JAK - reflexe - použití získané informace.

  Z dotazníků i z názorů členů sekce je cítit potřeba změny. (Ve stadiu změny se lidé chovají podle určitých pravidel. Po prvotních obavách a strachu z ohrožení následuje přijetí změny. Pokud však není změna podporována a nenese měřitelné výsledky, následuje návrat do starých kolejí - stereotypní jednání s malým posunem změny).

  Navrhované možnosti změny pojetí IVU v knihovnách:

  • připravit nové samostatné lekce KIVu za pomoci moderních metod a technologií (školy však nejeví o tuto oblast velký zájem),
  • využít zájmu o tematické besedy v knihovnách a jako přidanou hodnotu doplnit IVU,
  • přeměnit knihovnu na informační instituci jako celek. Kromě lekcí IVU a tématických besed zařadit informační vzdělávání do celkové image knihovny (webové stránky, vydávané materiály, e-learning ...).

  Nezapomenout:

  • stanovit postupné a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé druhy knihoven (krajské, pověřené, základní),
  • více využívat kombinace metod s cílem podpory samostatné práce a myšlení ("naučit chytat rybu"),
  • navrhovaný systém IVU je stavebnicový, jednotlivé okruhy IVU na sebe vzájemně navazují a prolínají se (uváděné věkové kategorie ukazují prioritní zaměření aktivit).

  Byly vytvořeny 3 pracovní týmy pro jednotlivé okruhy IVU:

  1. Čtenářská gramotnost (1. st. ZŠ): H. Selucká - vedoucí, I. Štanclová, J. Hradilíková, V. Peslerová.
  2. Knihovny - zdroje informací (2. st. ZŠ): Z. Hájková - vedoucí, L. Adamová, B. Blažková, M. Vítková, O. Chmelíčková.
  3. Informační zdroje - tištěné, elektronické, audiovizuální (SŠ): J. Leparová - vedoucí, H. Hendrychová, I. Feldmanová, M. Hašková, J. Nejezchlebová, M. Pečiva.

  Dosud nezařazení členové mají možnost se do jednotlivých týmů nahlásit nejpozději do konce dubna 2010 a to tak, že informují E. Svobodovou na adresu eva.svobodovasvkhk.cz a příslušnou vedoucí týmu. Práci týmu bude koordinovat do příštího zasedání IVU příslušná vedoucí, na dalším zasedání sekce IVU bude každý tým prezentovat svou dosavadní práci.

 3. Příprava semináře / J. Nejezchlebová

  Seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se bude konat v Moravské zemské knihovně v Brně 20. a 21. 4. 2010 (od 10.00 hod první den) s následujícím programem:

  1. představení sekce IVU a shrnutí čím se dosud zabývala (E. Svobodová),
  2. úplné vyhodnocení dotazníků (J. Nejezchlebová),
  3. charakteristika informačního vzdělávání (informační vzdělávání součástí školního vzdělávacího programu střední školy, informační vzdělávání ve veřejných knihovnách),
  4. druhý den bude obsahovat praktické ukázky a panelovou diskusi, které se zúčastní vedoucí jednotlivých pracovních týmů.

  Garantem semináře je J. Nejezchlebová, která rozešle jednotlivým členům sekce příslušné úkoly a návrh programu. Program bude vystaven na sdruk.cz, mzk.cz do 5. 3. 2010. Základní informace je již vystavena na stk.cz/Akce.

 4. Závěr jednání / E. Svobodová, J. Hladíková

  E. Svobodová poděkovala hostitelské knihovně za příjemné prostředí a připravené pohoštění, dále poděkovala všem členům sekce IVU za jejich aktivní přístup k jednání.

  Úkoly:

  • poděkovat knihovnám za vyplněné dotazníky, do konce února dodat zbylé dotazníky J. Nejezchlebové,
  • oslovit ředitelku KVK Liberec, zda by delegovala 1 pracovníka do sekce IVU (E. Svobodová),
  • zpracovat zápis a vystavit na webu SDRUK (E. Svobodová),
  • zpracovat články o dosavadní práci IVU (J. Leparová, J. Nejezchlebová a Z. Hájková do Čtenáře nebo Ikara, B. Blažková do U nás),
  • připravit seminář Informačního vzdělávání v MZK (J. Nejezchlebová, E. Svobodová, vedoucí týmů),
  • rozpracovat jednotlivé okruhy IVU (členové týmů),
  • připravit prezentaci zpracovaného tématu na příští zasedání sekce (vedoucí týmů).
 5. Návštěva Školního studijního a informačního centra Obchodní akademie a hotelové školy v Havlíčkově Brodě
  Tato knihovna byla v roce 2009 oceněna jako jedna z nejlépe pracujících knihoven v kraji Vysočina. Knihovna má ve fondu asi 17 tis. svazků. V současnosti prochází dost razantní revizí, ve výsledku plánují uložit do volného výběru cca 10 tis. svazků. Jedná se o odborné knihy, beletrii a časopisy. Záznamy dokumentů jsou uloženy v elektronickém katalogu. Knihovna má 8 tis. registrovaných čtenářů - studentů školy. Každý rok knihovnice připravují úvodní hodinu pro první ročníky, aby se s knihovnou seznámily. Studenti zde mají internet zdarma. Ke knihovně patři i počítačová učebna.

Příští zasedání sekce IVU se bude konat na začátku listopadu v Krajské knihovně v Pardubicích.

Zapsaly: E. Svobodová a B. Blažková

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet