Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 3. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

které se konalo dne 10. 11. 2010 v Krajské knihovně v Pardubicích.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

· Zahájení / E. Svobodová, P. Kárník

· Shrnutí závěrů zasedání sekce 22. 9. 2009 a 8. 2. 2010 a semináře 20. a 21. 4. 2010 v MZK / J. Nejezchlebová,
B. Blažková

· Propagace práce sekce v regionech i v ČR, aktivity k IVU v krajích / všichni členové

· Výsledky práce jednotlivých pracovních skupin / vedoucí skupin

· Příprava semináře 2011 / J. Nejezchlebová, B. Blažková a ostatní členové

· Různé, úkoly / E. Svobodová

· Závěr / E. Svobodová

Jednání

1. Zahájení / E. Svobodová, P. Kárník

Předsedkyně sekce a ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové E. Svobodová přivítala všechny účastníky a P. Kárník, ředitel hostitelské Krajské knihovny v Pardubicích, popřál hodně úspěchů při jednání.

2. Shrnutí předchozích zasedání a seminářů / J. Nejezchlebová, B. Blažková

B. Blažková zrekapitulovala dosavadní práci sekce. Na 2. jednání sekce v Havlíčkově Brodě se vytvořily tři pracovní týmy pro rozpracovávání tří modulů informačního vzdělávání uživatelů (Čtenářská gramotnost, Knihovny - zdroje informací a Informační zdroje), byly připomenuty metody kritického myšlení i stereotypy jednání lidí ve stadiu změny. Informace k IVU se nyní nacházejí na webu SDRUKu a SVK HK. Jsou zde zápisy ze semináře i rešerše k problematice.

J. Nejezchlebová pokračovala připomenutím 2. semináře konaného v MZK v Brně - zde byla tato sekce prezentována, vyhodnocen dotazník, na semináři vystoupili i zástupci jiných institucí věnujících se informačnímu vzdělávání. Dále J. Nejezchlebová zopakovala potřebu nové formy vzdělávání knihovníků v oblasti informačního vzdělávání, v některých krajích se již pořádají jednodenní praktické semináře s ukázkami metod vhodných pro knihovnické lekce. Pro pracovníky dětských oddělení proběhl například v Brně seminář s promítnutím lekcí s metodickými postupy a měl dobrý ohlas. Pracovníci dospělých oddělení mohou využít nově vzniklé Centrum vizuální historie Malach v Knihovně MFF UK na Malostranském náměstí 25 v Praze: http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/. Centrum má nabídku pro školy a pedagogy či jiné zájemce, některé materiály jsou dostupné na metodickém portálu RVP či na kanálu YouTube. Na závěr J. Nejezchlebová poznamenala, že doufá, že příští dubnový seminář se bude zabývat podrobněji didaktickým pojetím lekcí.

3. Propagace práce v knihovně a v krajích / členové

V nejdéle trvajícím bodě jednání promluvili všichni členové sekce. Podělili se s ostatními o své zkušenosti s IVU ve své knihovně i v krajích. Především se zaměřili na nové lekce utvořené podle interaktivních metod, jak se inspirovali na jednáních a seminářích. Bylo vidět, kam se jednotlivé knihovny za krátké působení sekce posunuly. Aktivita se přesunula z knihovníků na žáky a studenty, využívá se metod kritického myšlení. Situace v knihovnách v krajích se liší, někde se inspirovali, jinde stále chybí vzdělávání v oblasti IVU. Pracovníci z menších knihoven se nedostanou na celostátní semináře, proto je v této chvíli důležité se na ně zaměřit. Nesmí se v žádném případě zapomínat na propagaci a vytvoření kontaktního místa, kde se budou shromažďovat informace a nápady k IVU.

4. Výsledky práce jednotlivých pracovních skupin / vedoucí pracovních skupin

Vedoucí seznámili ostatní s tím, jak rozpracovávají jednotlivé moduly svých témat. Většinou komunikují e-mailem, nyní se dohodli na vytvoření diskusní skupiny na Google group, aby si mohli vyměňovat informace pružněji. J. Leparová, vedoucí sekce Informační zdroje, předvedla prezentaci s návrhem jednotlivých modulů, které je třeba dále rozpracovat a poté skupiny čeká doporučení formy modulů, návrhy metod.

5. Příprava semináře 2011 / E. Svobodová a všichni členové

Seminář k IVU se uskuteční v dubnu 2011, pokud se bude konat v SVK HK, bude to v termínu 12. 4. - 13. 4. 2011. E. Svobodová však vyzvala ostatní zástupce krajských knihoven, aby zjistili, zda by seminář nechtěla hostit jiná knihovny, aby se stal putovním podobně jako zasedání sekce. Seminář je určen pro knihovníky, kteří se zabývají IVU, množství účastníků je přímo úměrné kapacitě sálu (SVK HK může pozvat 70 knihovníků). Program: nejprve zazní zpráva ze sekce SDRUK, připomene se předcházející brněnský seminář, dále vedoucí sekcí informují o svých modulech a vhodných metodách, je třeba přizvat odborníka zabývajícího se metodikou výuky (účast slíbila PhDr. Libuše Foberová), mohl by vystoupit i zástupce jiné vzdělávací instituce (hvězdárny, archivu, muzea…, kde IVU také realizují), inspirací by mohl být i přednášející se zahraniční zkušeností, odborník zabývající se propagací. Odpolední blok 1. dne bude vyhrazen ukázkám lekcí k jednotlivým modulům. Druhý den bude více praktický. Účastníci semináře se budou hlásit do tří dílen dle modulů, budou se zabývat metodami vzdělávání. Důležité je vtáhnout do procesu tvorby IVU další knihovníky, v dílnách zajistit zpětnou vazbu.

6. Úkoly / E. Svobodová

Práce v pracovní skupině, příprava semináře, náměty posílat do 15. 1. 2011 na adresu eva.svobodovasvkhk.cz. Úkoly ve své knihovně: zkusit připravit lekci jinak než obvykle a také ji propagovat (nabídnout ve školách), připravit seminář s praktickými ukázkami pro knihovníky v regionu (ne všichni mají možnost se účastnit celostátního semináře a není to možné ani z kapacitních důvodů), informovat o závěrech ze zasedání sekce kolegy v knihovně a v regionu a zapojit je do práce v IVU, eventuelně vytvořit tým a IVU také propagovat.

Další zasedání sekce bude dvoudenní a uskuteční se 2. a 3. 11. 2011 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

7. Závěr / E. Svobodová

Poděkování účastníkům jednání za aktivní přístup a hostitelské knihovně za příjemné prostředí a pohoštění

Zapsala M. Hašková, revidovala E. Svobodová

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet