Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Sekce pro PR a marketing

Předseda sekce: Mgr. Daniel Bechný

Další setkání členů sekce SDRUK pro PR a marketing se bude konat ve dnech 27. - 28. 6. 2019 v Olomouci.

Členové sekce obdrží detaily prostřednictvím e-mailu.

Případné další informace: bechny.danielsvkpk.cz

Na základě stále častějších debat o potřebě propagace a advokacie knihoven u nás se v lednu 2017 Rada Sdružení knihoven ČR usnesla, že založí sekci pro PR a marketing. Jejím předsedou se stal Daniel Bechný. Hlavním úkolem pro daný rok byla příprava plánu činnosti této nově ustavené sekce na rok 2018. Na vymezení plánu se dostalo až ke konci roku, přesněji 29.11. V tento den se konalo v Městské knihovně v Praze setkání pracovní skupiny (PS) pro Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb, což je prioritní oblast číslo 6 z Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020. Protože se část lidí v PS protínala s vytipovanými aktéry formující se sekce PR a marketingu, rozhodli jsme se, že ustavující setkání sekce uděláme rovněž v tento den a díky MKP i na stejném místě. Rozhodli jsme se pro metodu brainstormingu, která měla reflektovat tři vybraná témata:

1. sekce PR a marketing SDRUK

Vstupní téma reagovalo na fakt, že SDRUK prochází transformačním procesem a mimo jiné rozšiřuje svoji členskou základnu. Otázky v tomto tématu reflektovaly propagaci a marketingové cíle samotného SDRUK. Co může SDRUK udělat pro to, aby byl viděn a jak je vlastně SDRUK chápán v knihovnické obci? Hned v úvodu debaty jsme narazili na vnímání vztahu SDRUK a SKIP, kde jsou často obě sdružení chápána jako protikladná, později se také objevily teze o exkluzivitě SDRUK proti otevřenosti SKIP. Jednoznačně tak vyvstala potřeba tyto představy, které jsou v knihovnickém světě poměrně běžné a hluboce zakotvené, vyvrátit a definovat roli SDRUK vedle role SKIP. Zároveň je potřeba v případné kampani představit účel SDRUK a jeho činnosti v sekcích, které rozhodně nejsou uzavřeny jen pro členy SDRUK. Vše o SDRUK je sice snadno dostupné na webových stránkách sdružení, ale stále se o činnosti sdružení příliš neví. Jedinou výjimkou je pořádání konference Knihovny současnosti. Důležité bude rozvinout i směřování KKS v návaznosti na cílovou skupinu. Z další diskuze vyplynulo, že SDRUK je rovněž spojován zejména se studijními cestami. Potřeba posílit marketing samotného sdružení, například v podobě jednoduchého press kitu, který by mohli mít k dispozici všichni, kdo budou oslovovat nové členy nebo další stakeholdery.

2. sekce PR pro členy SDRUK

Druhé téma se zaměřilo na vysledování potřeb členů SDRUK. Co by měla sekce pro PR a marketing dělat pro své členy? Hlavní potřebou se ukázalo šíření dobré praxe, síťování a další vzdělávání v oblasti PR. K tomu by dobře posloužila PR Akdemie (i její pokračovací kurz) a zejména alespoň dvoudenní semináře právě pro členy SDRUK. Výstupy seminářů by pak bylo možné uplatnit pro „sdrukové“ knihovny, později možná i pro nečleny a předpokládá se i řešení vybraných prioritních oblastí z Koncepce, které souvisejí s propagací a marketingem knihoven. Dobrým momentem setkávání a vzdělávání by mohla být expertní školení pro členy SDRUK z řad profesionálů působících mimo knihovnickou obec. Jako důležitý prvek se ukázala potřeba sdílení informací mezi knihovnami, mezi kolegy uvnitř knihovny, ale také potřeba dobré komunikace managementu a podřízených zaměstnanců (viz například kurz Jak na úspěšnou spolupráci s PR specialistou).

3. sekce PR vs. priorita 6

S poslední potřebou souvisí i třetí téma. Propojení sekce PR a marketingu s pracovní skupinou pro prioritní oblast 6. Potřeba silnějšího mandátu pro členy PS priority 6 je přímo závislá na dobré spolupráci s vedením vysílající knihovny, kdy zároveň dochází k potřebné a okamžité zpětné vazbě nejen v toku informací a při rozhodování, ale také při zajišťování a šíření kampaní vzešlých z práce skupiny. Problematika je to důležitá i z hlediska možnosti podávání projektů do různých dotačních programů, které často vyžadují i finanční spoluúčast předkládajícího.

Zápisy z jednání sekce

leden 2020 - Moravská zemská knihovna v Brně

11. 4. 2018 - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

21. - 22. 2. 2019 - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Plán činnosti 2018

V roce 2018 navrhujeme plán činnosti rozdělit do tří tematických celků vymezených výše. V nastávajícím roce budou zajistěna tři setkání, z nichž jedno by těsně navázalo na činnost PS Priority 6. Dvě celodenní jednání se zaměří na marketing SDRUK a na činnost pro členské knihovny. Setkání třetí již nebude celodenní, ale bude navazovat na výstupy PS Priority 6.

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet