Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 13. řádného jednání

ze dne 9. 4. 2008

Pracovní jednání se uskutečnilo v Zasedacím sále Národní knihovny ČR v Praze za účasti zástupců krajských knihoven. Jednání zahájil a vedl PhDr. Vít Richter.

Účast dle prezenční listiny.

Program dle pozvánky:

 1. Aktuální situace RF v jednotlivých krajích

  Informují vedoucí metodici krajských knihoven

  • Pardubický kraj, B. Bastlová - dotace RF stejná jako loni, ale došlo k menšímu přerozdělení peněz - z dotace RF určené krajské knihovně bylo přesunuto 200 tis. pověřeným knihovnám, aby mohly zvýšit rozsah služeb. 48 % dotace nutno věnovat na nákup KF, což představuje snížení oproti roku 2007. Některé pověřené knihovny přesto odmítají poskytovat služby v plném rozsahu právě z důvodu nedostatku financí. Nový systém výkonu RF s sebou přinesl větší administrativní zátěž.
  • Jihočeský kraj, L. Švíková - letos přidělena od kraje stejná částka jako vloňském roce, nepodařilo se prosadit navýšení na valorizaci mezd. Peníze zaslány na účet již v lednu. Výkon RF probíhá bez problémů.
  • Plzeňský kraj, Mgr. H. Hendrychová - dotace na RF byla letos navýšena o 500 tis. Kč. Vše probíhá bez problémů, jediným problémem je 70 malých knihoven, které zůstávají nepřipojené k internetu. Krajská knihovna se snaží prosadit změnu v dotačních podmínkách tak, aby bylo možné obsluhovat i knihovny, které nesplňují knihovní zákon, tj. nejsou připojeny k internetu, a tudíž nejsou registrovány u MK.
  • Liberecký kraj - letos navýšení dotace o 6 % (300 tis.). V kraji je 90 % knihoven připojených k internetu.
  • Zlínský kraj, E. Peprníčková - v tomto roce se podařilo navýšit dotaci RF o 7 %. V kraji klesá počet profesionálních knihoven, které na základě smluv s PK poskytují RF knihovnám ve svém nejbližším okolí.
  • Moravskoslezský kraj, Bc. M. Šedá - navýšení dotace. Došlo ke snížení počtu pověřených knihoven v kraji - o jednu méně (Knihovnu v Hnojníku).
  • Karlovarský kraj, J. Svobodová - v letošním roce byla dotace na výkon RF mírně navýšena, ale pouze pro krajskou knihovnu. V kraji začínají fungovat regionální automatizované knihovnické systémy.
  • Praha, Mgr. D. Volencová - pro letošní rok získali částku o 5 % nižší než v loňském roce. Obdobné snížení bylo uplatněno na celý rozpočet Městské knihovny v Praze.
  • Královéhradecký kraj, PhDr. A. Součková - pro letošní rok získali od kraje částku navýšenou o 14 %. Finance by měly více směřovat na tvorbu výměnných fondů.
  • Vysočina, I. Císařová - dotace na RF byla letos navýšena o 3 %, stejně jako v loňském roce. Částka dosáhla výše 10 mil. 744 tis. Výkon RF v kraji jako obvykle.
  • Olomoucký kraj, PhDr. R. Giebisch, PhD. - dotace na výkon RF (10,2 mil.) je stejná jako v loňském roce. Kraj se nepodařilo přesvědčit, aby částku navýšil.
  • Ústecký kraj, Mgr. V. Doubková - dotace na výkon RF je stejná jako v loňském roce - 8 mil. Kraj se nepodařilo přesvědčit, aby částku navýšil.
  • Jihomoravský kraj, Mgr. M. Kratochvílová - v letošním roce navýšení dotace o 50 tis. Kč.
  • Středočeský kraj, Mgr. L. Cukrová - v letošním roce stejná částka na RF jako v loňském. Obsluhovány jsou i neevidované knihovny. Nové pravidlo pro pověřené knihovny - pokud mají rezervy v prostředcích na provozní náklady, mohou navýšit mzdy.
 2. Regionální funkce v roce 2007 - Mgr. L. Zemánková

  • Viz prezentace. Na žádost metodiků bude prezentace rozšířena o další grafy, které z časových důvodů nebyly prezentovány.
  • PhDr. Vít Richter - připomínka:
   Zpráva o RF se dává krajským úřadům, bylo by dobré, kdyby se krajští metodici vyjádřili, co ve zprávě chtějí uvést a mohli ovlivnit její podobu.
 3. Návrh na změny statisticky veřejných knihoven od roku 2009 (výsledky práce sekce pro statistiku) - Mgr. L. Zemánková

  • Viz prezentace.
  • SVK Ústí nad Labem - připomínka:
   Pro dobrovolné knihovny by mohl existovat speciální zkrácený výkaz, který by byl přehlednější. Současná podoba je značně zhuštěná.
  • Tištěný výkaz je pouze pomocná forma, hlavní je el. forma, bylo by teoreticky možné výkaz rozprostřít do více stran, aby byl čitelný pro všechny.
 4. Projekt internetizace knihoven (PIK) - PhDr. Vít Richter

  • Ministerstvo kultury připravilo materiál o pokračování PIK pro vládu. Podle něj by mělo být garantováno připojení knihoven do roku 2015. Každé 3 roky bude vypsáno nové výběrové řízení na poskytovatele připojení. Rychlost připojení by měla být odstupňována podle rozsahu otevírací doby knihovny. Rychlost připojení by se měla pohybovat v rozmezí od 500 kbclanek.php?sekce=141&sekce_podmenu=146&sekce_podpodmenu=160&clanek=307s. až do 10 Mb/s.
  • Pro současné období jsou vybráni tři provideři: O2 Telefonica, GTS Novera a T-systems ČD. V jednotlivých krajích budou vyhlášena samostatná výběrová řízení, z tohoto důvodu může být v každém kraji vybrán jiný poskytovatel.
  • Ministerstvo vnitra podepsalo smlouvu na připojení knihoven cca 500, které doposud nebyly připojeny. Některé knihovny zapojené do PIK se odhlašují a tato prázdná místa je možné zaplnit novými účastníky projektu.
  • Do konce roku by mělo být eliminováno připojení knihoven přes satelit.
  • Krajským knihovnám byl předán seznam knihoven, které nemohou být připojeny z různých technických důvodů.
  • Ministerstvo kultury požádalo NIPOS o zpracování seznamu nepřipojených knihoven. Připravují se kontroly v návaznosti na znění KZ a seznam evidovaných knihoven.
 5. VISK 3 - PhDr. Vít Richter

  Informace o financování a realizaci programu VISK 3. Velké množství došlých projektů je nekvalitně zpracováno. Hlavní problémy:

  • Chybí základní identifikační údaje o knihovně
  • Chyby v rozpočtu, přehnané požadavky, které nerespektují běžné ceny
  • Nedostatečné zdůvodněný rozpis rozpočtu
  • Chybí dostatečná informovanost menších knihoven o záměrech krajských a regionálních knihoven v souvislosti s využitím automatizovaných regionálních systémů
  • Pro rok 2009 se uvažuje o provázání přidělovaných dotací na projekty VISK 3 s plněním parametrů stanovených standardem VKIS.
  • Od roku 2009 bude možno ve VISK 3 žádat dotace na projekty zaměřené na služby pro zdravotně postižené uživatele.
 6. Knihovna roku - PhDr. Vít Richter

  Krajské knihovny by měly být zapojeny do procesu výběru knihoven nominovaných za jednotlivé kraje do soutěže Knihovna roku. Poté co budou ukončena krajová kola Vesnice roku, budou komisaři za jednotlivé kraje konzultovat výběr knihoven na nominaci s krajskými metodiky. Cílem je, aby za každý kraj byla navržena skutečně kvalitní knihovna.

 7. Různé

  SVK Kladno si vyžádala stanovisko Ministerstva kultury ve věci problematiky uplatňování kaucí v knihovnách při poskytování služeb. MK požádalo o stanovisko Ministerstvo financí, které konstatuje, že vybírání kaucí v knihovnách je v rozporu s knihovním zákonem. SKIP v této věci zpracoval nesouhlasné stanovisko, které bylo zasláno na MK a MF. SKIP doporučuje, aby knihovny institut kaucí používaly v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Obě stanoviska budou zveřejněna na webu.

Zapsala: Mgr. Vladana Pillerová, Mgr. Ladislava Zemánková
10. 6. 2008

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet