Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 14. řádného jednání

ze dne 5. 11. 2008

Místo konání: klubovna Městské knihovny v Praze
Účast: dle prezenční listiny (.pdf, 58 Kb)
Omluveni: zástupci NIPOS

Program:

 1. Zahájení

  Předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce Ing. Lea Prchalová zahájila jednání a přivítala všechny přítomné.
  Oznámila doplnění programu o krátký vstup redakce časopisu Čtenář - viz bod 4.

 2. Statistika

  prezentace (.pdf, 100 kB)

  Zástupci NIPOS se z účasti na poradě v poslední chvíli omluvili. Problematiku statistického vykazování shrnula Mgr. Ladislava Zemánková. Potvrdila, že výkaz za rok 2008 je stejný jako v roce 2007. NIPOS rozešle během prosince 2008 formuláře, které budou zároveň vyvěšeny na webových stránkách NIPOS.

  Předkládací cesta: základní knihovna odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 5. února 2009 pověřené knihovně, pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za všechny knihovny v oblasti své působnosti a za sebe do elektronického formuláře NIPOS nejpozději do 5. března 2009. Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za sebe a případně komentáře k výkazům do NIPOS.

  Deník na rok 2009 a 2010. Dodání exemplářů dle objednávek na NIPOS začátkem prosince 2008, poté bude vyvěšeno ke stažení.

 3. Analýza vývoje RF v roce 2007 s příklady dobré praxe

  prezentace (.pdf, 375 kB)

  Mgr. Zemánková sumarizovala v zajímavé prezentaci hodnoty ukazatelů charakterizujících regionální funkce v jednotlivých krajích se zvýrazněním krajů, které dosáhly tří nejlepších hodnot. Nastínila též problémové okruhy týkající se postupně všech 7 regionálních funkcí.

  Proběhla diskuze nad případnou potřebností aktualizovat standardy regionálních funkcí s negativním výsledkem. Tato skutečnost odráží různost nastavených podmínek a různost dokumentů regulujících výkon RF v jednotlivých krajích.

  Pro vyhodnocování činnosti v celostátní měřítku je však třeba srovnávat srovnatelné. Účastníci porady se proto dohodli, že Mgr. Zemánková vypočte hodnoty výše dotace na jednu obsluhovanou knihovnu a na jednoho obyvatele kraje v jednotlivých krajích a informativní tabulku zašle krajským knihovnám (vč. MZK a MěK v Praze). Dále bude učiněn pokus o sjednocení vykazování regionální funkce "servis výpočetní techniky". Metodici KK zašlou do 20. 11. Mgr. Zemánkové popis akcí, které u této funkce vykazují.

 4. Časopis Čtenář

  • Redaktorky časopisu Mgr. Lenka Šimková a Olga Vašková oslovily přítomné s nabídkou spolupráce. Nově je připravováno metodické okénko pro knihovny s tematikou regionálních funkcí a ohlasy a názory jednotlivých knihoven.
  • Zájemci o přispívání do Čtenáře - kontakt: ctenarsvkkl.cz, tel. 224 941 159.
 5. Problémové okruhy při zajišťování RF

  • Evidence vzdělávání pracovníků knihoven - Mgr. Jana Nejezchlebová: standard počtu hodin vzdělávání profesionálních (30 hod.) i neprofesionálních (8 hod.) knihovníků je vhodné zachovat. Problémem je evidence hodin a také motivace a zájem některých knihovníků se vzdělávat. Pro neprofesionální knihovny jsou v Jihomoravském kraji pořádány aktivy v různých místech (dostupnost), součástí aktivů jsou i tematické bloky přednášek (zajišťují kolegyně z MZK). Pomoc je nabízena i při vlastní organizaci aktivu. Řešením by možná bylo zajištění jednodenních zájezdů s exkurzemi po několika knihovnách v okolí, kde by došlo k výměně zkušeností a načerpání inspirací. Při hodnocení práce knihoven by se také mělo přihlížet i k tomu, zda knihovna ve své práci stagnuje nebo zavádí změny a inovace v knihovnické činnosti.
  • Vzdělávání metodiků - v MSK platí Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí, které striktně nařizují pracovníkům (metodikům) s úvazkem více než 0,5 povinné vzdělávání v rozsahu 10 hodin ročně. Naplňování ukazatele je sledováno a kontrolováno pracovníkem příslušného odboru MSK. Je zřejmé, že musí postupně dojít k navyšování těchto hodin. MSVK bude od příštího roku sledovat vzdělávání profesionálních knihovníků PK - nejen metodiků - při ročním hodnocení činnosti (zatím pouhým dobrovolným hlášením průměrného počtu hodin na úvazek), přičemž nebude rozhodující, zda bylo vzdělávání poskytnuto v rámci RF, na základě dotací VISK 2 či jinak.
  • Vzdělávání knihovníků ze strukturálních fondů - na dotaz z KK Karlovy Vary o možnostech poskytnutí grantu sdělila Jitka Cenková z odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra, že pro vzdělávání pracovníků knihoven je vhodná aktivita pro oblast podpory 4.2 OP LZZ. Bude však vyhlášena nejdříve ve 2. pololetí 2009.
   PhDr. Richter upozornil na jev, že knihovny nejsou mnoha subjekty rozhodujícími o dotačních programech chápány jako vzdělávací instituce. Vázne též komunikace mezi MK, MŠMT a MPSV. (Ve Strategii celoživotního učení nejsou knihovny zmíněny.)
  • Sezónní knihovny - SVK v Kladně informovala, že v kraji pracuje řada sezónních knihoven, které jsou mimo letní sezónu uzavřené (obce od 38-110 obyvatel). Obvyklá letní půjčovní doba bývá 1 hodinu týdně. Knihovny nemají internet. Na dotaz krajské knihovny odpověděla Mgr. Firstová z MK, že by knihovny měly být zrušeny. Je zřejmé, že se jedná o chybné stanovisko, vyplývající patrně ze špatné formulace. Knihovny by měly být vyřazeny z evidence MK, nikoli zrušeny.
 6. Informace o návrzích finančního zajištění RF pro rok 2009

  Metodici krajských knihoven (včetně MZK) neavizovali ani v jednom případě ohrožení financování regionálních funkcí. Je však nutno vzít v úvahu, že rozpočty teprve budou projednávat nové rady krajů a nová zastupitelstva, takže návrhy mohou doznat výrazných změn. Dále jsou uvedeny jen rámcové návrhy dotací:

  • Karlovarský kraj - stejná výše jako letos, KK chce posílit rozpočet PK na regionální AKS, z RF je však možné hradit jen neinvestiční náklady.
  • Pardubický kraj - stejná výše jako letos.
  • Plzeňský kraj - navýšení dotace o cca 6,5 %.
  • Jihočeský kraj - stejná výše jako letos.
  • Olomoucký kraj - stejná výše jako letos.
  • Jihomoravský kraj - mírné navýšení.
  • Královéhradecký kraj - stejná výše jako letos.
  • Vysočina - navýšení o 3 %.
  • Zlínský kraj - navýšení o 2 %, návrh byl odstupující radou doporučen k projednání zastupitelstvem.
  • Praha - zatím není známo.
  • Liberecký kraj - navýšení o 3 %.
  • Středočeský kraj - třísložkové financování (provoz regionálních funkcí, dotační program pro jednotlivé projekty, bonus). Finance na provoz RF a bonus navrhovány ve stejné výši jako letos. Dotační program navýšen o 500 tis. Kč.
  • Ústecký kraj - garantována stejná výše jako letos. Na základě projektů skutečné potřeby financí na zajištění RF není vyloučeno navýšení dotace.
  • Moravskoslezský kraj - navýšení dotace o 4 %.
 7. Projekt internetizace knihoven (PIK) - PhDr. Vít Richter

  • V současné době existuje velká naděje, že projekt PIK bude pokračovat. Probíhají jednání mezi MV a MK. Materiál o pokračování PIK pro vládní projednání je připraven.
  • Předpokládá se, že připojení knihoven k internetu by mělo být zajištěno pomocí projektu komunikační infrastruktury veřejné správy, který by měl být financován ze strukturálních fondů EU. Tento projekt by zahrnul připojení obecního úřadu, policie, školy, knihovny a lékaře. (Je možné, že kvalita připojení knihovny bude závislá na její provozní době.)
 8. Celostátní seminář RF knihoven 2009

  • Náměty na jednání: poplatky v knihovnách, vzdělávání knihovníků, MVS, internetizace knihoven, odměňování neprofesionálních knihovníků. Program bude stanoven mj. v souvislosti s programem konference Knihovny současnosti 2009 v Seči, která proběhne v červnu 2009.
  • Místo konání: tradičně v Pardubicích.
  • Termín konání: září 2009 (Je navrhován termín 16.-17. 9.)
 9. Benchmarking knihoven - PhDr. Vít Richter

  prezentace (.pdf, 240 kB)

  PhDr. Richter podtrhl význam benchmarkingového srovnávání knihoven pro zvyšování úrovně knihovnických služeb a vyzval přítomné metodiky, aby působili ve prospěch zapojování dalších knihoven. Účastníci porady obdrželi seznam knihoven zapojených k 4. 11. 2008.

 10. Úvod k diskuzi o standardu VKIS - PhDr. Vít Richter

  prezentace (.pdf, 270 kB)

  PhDr. Richter upozornil, že NIPOS vystavil na www vylepšenou databázi pro porovnávání výsledků činnosti knihoven. Do báze je zapracován i celostátní průměr (mimo nulové hodnoty, data jsou však neověřena).

  Od roku 2005, kdy byly standardy vyhlášeny, lze sledovat vývoj hodnot ukazatelů, a tak mj. lépe posoudit jejich úvodní nastavení. Dr. Richter vyzval k práci na rozvoji standardů, ať již co do počtu ukazatelů, jejich nastavení či přesnějšího vyjádření kvalitativních ukazatelů. Účastníci porady se po krátké diskusi shodli v ustavení pracovní skupiny sekce SDRUK pro RF, která bude na vývoji standardů pracovat. Podněty lze čerpat např. z praxe z Baden-Würtembergska či Velké Británie. Překlady informativních materiálů připravil pro poradu Knihovnický institut NK ČR.

  Zájemci o práci v komisi se mohou přihlásit na sedasvkos.cz do pátku 7. 11. 2008.

 11. Různé

  • PhDr. Richter upozornil, že v Ústí nad Orlicí byl zpracován univerzální dotazník průzkumu spokojenosti uživatelů v knihovnách.
  • Paní Eva Semrádová upozornila na skutečnost, že stále kontaktuje NIPOS a zasílá jim návrhy na řešení propojení bází StatExcel a NIPOS. Petr Macháček z NIPOS telefonicky sdělil, že se problémem zabývá. PhDr. Richter přislíbil, že bude úkol u p. Macháčka urgovat.
  • Ing. Prchalová na závěr porady zdůraznila, aby metodici připomínali v regionech význam webových stránek internetizovaných knihoven a jednoduchost jejich zřízení a naplnění. Dále poukázala na aktuální možnost zpřístupňování on-line katalogů malých knihoven. (Rozvoj regionálních kooperačních systémů bude pro rok 2009 jednou z hlavních priorit programu MK VISK 3.)

Sekce SDRUK pro regionální funkce děkuje Městské knihovně v Praze za poskytnutí velmi příjemného prostředí pro jednání.

Zapsala: Marie Šedá
Odsouhlasila: Lea Prchalová
6. 11. 2008

­
Fotogalerie: Zápis z 14. řádného jednání sekce SDRUK pro RF

Zápis z 14. řádného jednání sekce SDRUK pro RF ze dne 5. 11. 2008 Místo konání: klubovna Městské knihovny v Praze

Zápis z 14. řádného jednání sekce SDRUK pro RF: Foto Zápis z 14. řádného jednání sekce SDRUK pro RF: Foto Zápis z 14. řádného jednání sekce SDRUK pro RF: Foto
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet