Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 15. jednání sekce

ze dne 10. 11. 2009

Pracovní jednání se uskutečnilo v Národní knihovně ČR za účasti zástupců krajských knihoven. Za Ministerstvo kultury se zúčastnila Mgr. Petra Miturová.

Účast: dle prezenční listiny (.pdf, 78 Kb)

Program:

Jednání řídila Ing. Lea Prchalová, předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce.

 1. Ohlédnutí za celostátním seminářem v Pardubicích

  • Poděkování Krajské knihovně v Pardubicích za zajištění zázemí ke konání semináře.
   Periodicita setkávání - pravidelné setkávání co 2 roky vyhovuje, metodici nemají zájem o nahrazení pardubického semináře jednodenním jednáním na konferenci Knihovny současnosti. Místo konání není určující.
  • Dr. Richter doporučil knihovnám, aby provedly průzkum spokojenosti obsluhovaných knihoven, aby bylo zřejmé, kam dále směřovat regionální funkce.
  • Mgr. Zemánková dala na příkladu slovenských knihoven podnět krajským knihovnám ke zvážení provázání webů všech knihoven poskytující metodickou pomoc. Představa je taková, že základní a obecné informace by byly vystaveny na jednom místě, z ostatních knihoven by byly odkazy na toto místo. Aktuální informace pro konkrétní region by byly na webech jednotlivých knihoven poskytujících RF. Důvod: problémy současných webů knihoven - nejsou zde přesné informace o kontaktech a jménech, o současné legislativě vztahující se k regionálním funkcím, někdy na stránkách knihovny jsou jen adresáře knihoven v regionu. Proto by bylo vhodné sjednotit obsahové náplně webu.
 2. Financování regionálních funkcí v roce 2010 - krajští metodici

  Přítomné ředitelky krajských knihoven a krajští metodici shrnuli aktuální informace o financování RF v příštím roce. V mnoha krajích jsou avizována snížení a panují obavy nad omezováním služeb veřejnosti.

 3. Novela standardu VKIS

  PhDr. Richter prezentoval ( (.pdf, 145 kB)) výsledky ankety týkající se novely standardu VKIS, představil návrhy členů pracovní skupiny (31 členů, 23 odpovědí). Anketa obsahovala 6 otázek. Shrnutí výsledků - viz prezentace. Na základě těchto připomínek bude zpracován návrh aktualizace standardů a diskusní seminář. (Po dohodě o aktualizovaných standardech bude řešen též způsob jejich prezentace.)

 4. Projekt vzdělávání knihovníků UZS

  Mgr. Houšková, PhDr. Richter - zájem oprávněných knihoven o vzdělávání je vyšší, než byl předpoklad, pravděpodobně budou počty redukovány. Do projektu je přihlášeno cca 100 knihoven. Aktuální úkoly:

  • Do čtvrtku 12. 11. zaslat potvrzení de minimis, elektronicky do Národní knihovny zlata.houskovankp.cz a v písemné podobě na UZS (doporučení - zaslat naskenovaný formulář s podpisem statutárního zástupce). Potvrzovaná částka je předběžná, na konci projektu by knihovny opět měly podepsat formulář "de minimis" se skutečně čerpanou částkou. Do projektu se přihlásily všechny krajské knihovny kromě MěK Praha (grant pro ně není určen) a JVK České Budějovice (není kolektivním členem SKIP).
  • Vzdělávací aktivita "Semináře pro knihovníky" - proběhne výběrové řízení, mohl by se uplatnit regionální princip, do kterého se mohou zapojit krajské knihovny (problém může nastat při vzdělávání vlastních zaměstnanců - střet zájmu). Organizátoři si budou moci nárokovat všechny náklady. Ve výběrovém řízení je podstatná cena služby.
  • Ty krajské knihovny, které nebudou vzdělávat, se rozhodnou, zda chtějí být partnery knihoven, které by do výběrového řízení šly (byly by uzavřeny partnerské smlouvy).
  • Příští týden se již začnou připravovat výběrová řízení na dodavatele služeb.
  • Návrh PhDr. Cempírkové - vytvořit skupinu knihovníků (odborníků s pedagogickým přístupem), kteří by mohli být evidováni u NK ČR a přednášet podle potřeb jednotlivých krajů.
  • Další informace ke kurzu pro knihovníky a informační pracovníky (160 hod.) budou zaslány ředitelům KK v pátek.
 5. Dopad krize na veřejné knihovny (příprava dotazníkového šetření)

  PhDr. Richter - návrh dotazníků obdrželi všichni účastníci. Téma dopadu krize na veřejné knihovny se diskutoval i v IFLA, krize se negativně ukazuje v celém světě (např. v pobaltských knihovnách). Návrh dotazníku je připraven, bude dopracován KI NK a vystaven na www. Vyplnění dotazníku bude dobrovolné, předpokládá se, že bude osloven určitý vzorek knihoven a výsledky budou prezentovány se souhlasem konkrétní knihovny.
  Termín: prosinec 2009-leden 2010. Názory zašlou knihovny e-mailem na: vit.richternkp.cz. Více na poradě ředitelů knihoven ve Zlíně.

 6. Výměnné fondy

  Na základě podnětů z krajů sumarizovala Bc. Šedá příklady některých knihoven, které budují výměnné fondy z doplňkových zdrojů (financí zřizovatelů).

 7. Statistika za rok 2009 a v roce 2010

  S novými informacemi vystoupila Mgr. Zemánková. V současné době je na webu NIPOS vystaven formulář Roční výkaz knihoven KULT (MK) 12-01 (ve formátu .pdf). Ve formátu .doc nebo .xls bude vystaven v brzké době. Formulář je upraven, má větší typy písma. Papírová forma bude rozeslána z NIPOS, elektronický sběrný formulář bude včas otevřen a vše bude oznámeno knihovnám.

  • Statistika RF - budou přidány dvě další kolonky do současného výkazu (finance z rozpočtu obcí na výměnné fondy). Oficiální termín pro zaslání statistiky RF je 31. 3. 2010, vřele jsou vítány i dřívější termíny. Upozornění - zpracování výroční zprávy s komentáři k číselným ukazatelům je žádoucí.
  • Kolegyně Eva Semrádová oznámila, nová verze programu Stat-Excel bude do knihoven distribuována včas, kontaktní údaje zašlou knihovny na základě e-mailové zprávy (termín - listopad, prosinec). Jsou informace z NIPOS, že stejně jako v předchozím roce bude možno údaje přenášet do sběrného programu.
  • Ekonomické pokyny k výkazu KULT (MK) 12-01 zatím nejsou zveřejněny na webu NK, budou dopracovány během měsíce.
 8. Náměty z krajů:

  • MZK Brno - Mgr. Nejezchlebová - předložila k další diskuzi atest knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí, také otázku, jaké parametry by měla splňovat profesionální knihovna v sídle s určitým počtem obyvatel. MZK Brno připravuje novou koncepci rozvoje knihoven a tuto problematiku by do ní rádi zařadili.
  • MěK Praha - Mgr. Volencová - problémy se vzděláváním a se zájmem knihovníků se dále vzdělávat.
  • Ing. Prchalová upozornila na blížící se dokončení přípravy e-learningového kurzu pro knihovníky, kde se předpokládá délka kurzu 2,5 měsíce, naplněnost jednoho běhu cca 30 lidí.
  • Mgr. Houšková podala informaci o e-learningovém kurzu o akvizici, který by měl být spuštěn v počátku roku 2010 po proběhnutí ověřovacího provozu.
 9. Různé

  • PIK - v současné době zaslalo dle sdělení Mgr. Miturové Ministerstvo kultury materiál Ministerstvu financí o pokračování projektu PIK, který se má projednávat ve vládě. Od roku 2010 by měl být PIK v kompetenci MK včetně finanční stránky.
  • VISK v roce 2010 - byl vyhlášen program VISK, preferovány budou kvalitně napsané projekty. Mgr. Houšková připomněla důležitost metodické pomoci při přípravě projektů včetně splnění podmínek účasti (webové stránky apod.). Preferovány budou projekty koordinované na regionální úrovni před "izolovanou automatizací". Metodici v pověřených knihovnách by o projektech měli hovořit především s novými knihovníky a při podávání projektu s nimi spolupracovat.
  • Plán na rok 2010
   1. Weby malých knihoven, povinné údaje a jejich rozsah, kvalita
    U starostů, kteří si nepřejí, aby se jejich knihovna prezentovala na webu, vysvětlit potřebnost a souvislosti s grantovými programy.
   2. Šablona webu z Hradce Králové
    Do konce roku 2009 bude aktualizována. Bude zprovozněn nový server v Městské knihovně v Hradci Králové na provoz této šablony.
   3. Inspirace pro metodiky z letošního ročníku soutěže Knihovna roku
    Přednesl PhDr. Richter. Doporučení - zaměřit se na úroveň knihoven (nejen) navržených do soutěže Knihovna roku.

11. 11. 2009

Zapsala: Bc. Marie Šedá
Odsouhlasila: Ing. Lea Prchalová

­
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet